Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 172-196. szám)

1923-08-02 / 173. szám

6 JVSfilHOÉSL 1923. augusztus 2. •EapaBBHOHMBBOft' ­Zola világhírű regénye, a Pálinka pénteken a Városi Színház Mozgóban. Diadal lioigó Augusztus 4-én és 5-én, szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órai kezdettel: i. Eörbe-Körbe vígjáték 5 felvonásban, Főszerepben: OLIVE THOMAS. Ii. Vily-Drill vígjáték 2 felvonásban. Jön: Jön: Titkok Háza Fiacskám k APRÓ HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10 szóig 1000 korona, azonfelül min­den további sző 100 korona. — Vidéki hirdetéseket csak az összeg beküldése után közlünk. — Apró hirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap beküldése mellett válaszolhatunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű apróhirdetésekre csakis az apróhirdetés melletti szám bemondásával ad felvilágosítást a kiadóhivatal. Postán érkezett hirdetéseket csak a pénz egyidejű beküldése mellett közlünk m Wüffi Mfl DIE DAME 'augusztusi száma KAPHATÓ AZ UJSÁGBOLTBAN. Tanulóleányok fizetéssel felvétetnek Horn Pál kézi­munka üzletében Zrinyi I. u. 4. az udvirban. 3533-2 Tűzifa, mész, cement ko­vácsszén kapható Buzatér 2. 1548-1 Eladó 720-ai Hoffher­cséplő esetleg motorral, Ja­kab Nyirpazony. 1551-1 Házi kisasszony kerestetik* fiatal úrnőhöz, Cim Dr. La­katos Ernő Nagykálló. 1550 1 Állást keres intelligens izr. német kisasszony jó bizonyítványokkal ang. 15­étől. Cim Weisz Antal Má­tészalka. 3547-1 3 szobás villa szép gyü­mölcsössel é3 kerttel, vil­lamos megállóhoz közel 40 millióért eladó, azonnal be­költözhető Budapesten, cim a s7erkesztőségben. 2 Herél, kocát miskárol Be­rényi állatorvo3. Vásáros­namény. 302?-? Tömegélelmezést vagy ház­vezetőnői állást a legelő­nyösebb feltételek mellett vállal erdélyi menekült öz­vegye. Megkeresések Szabó Géza kántorlanitónál Kálvin­tér 10. 3533-2 Egy főzni tndó 'asszony egy 5 éves gyerekkel helyet keres. Zöldség-tér 19. 1555-1 Egy ügyes hetes és egy ügyes kiszolgálóláDy fölvéte­tik Reich Ignác, Buzatér 4. 1553-2 Hézvezetői állást keresek Egy jobb iparosné. Cim az Ujságboltban. 1552-2 Jobb házhoz szobalány­nak vagy mindenesnek men­nék. Cim az Ujságboltban. 1553-1 Betoncserép készítő mun­kásokat felvesz Marton és Molnár Széchenyi-tér 9. 1554-3 Egy ágy éjjeli szekrény­nyel sodronnyal, ruhás­szekrény eladó. Széchenyi­ut 15. 1030-1 Nagylaposon öt magyar hold eladó. Ugys nott 5 hold bérbeadó. Értekezni lehet I. Mandai tanítónál. 3562-3 27 magyar hold jó lagos birtok dollárért eladó. Cim Bacsó Bertalan jegyző Nyir bogát. 3564-3 mielőtt értékesí­tené, saját érde­kében nézze meg a kirakatunkban levő napi árakat. Mindenféle ék­szereket örlási árban veszünk. Gellért Testvé­rek, Budapest, VI., Eötvös-u. 6. A Kalapjavító Üzem őszi modell újdonságai megérkeztek. Átformálások itt helyben pár nap alatt készülnek. — Kalapfelvétel: Zrinyi Ilona-utca 4. szám, az udvarban. Szteranka, kalapos. Meleg Időben Bernát-félt ing kabát i gaitérral és övvel a legjobb, a legkellemesebb, a legolcsóbb viselet. Bernit, a gallérkirály Budapest, V., Vilmos császár-ut 76. Adja fel hirdetéseit bármely bel- vagy külföldi lapba a Magyar Hirdető' Iroda nyíregyházi exposi­turája útján — (Jósza András-utca 25. Tele­fon: 287. és 365.) — Külön díjat nem számítunk. 24x Körisbogár, Anyarozs, Hársfavirág és minden más gyógynövény a leg magasabb napi áron értékesíthető. Pantodrsg Magyar Gyógynövény R. T. : Budapest, VIII., Baross-utca 13. sz. Figyelem: cégünk nevével vissza­élnek, azért budapesti irodánkban kőrisbogárért 1000 K, anyarozsért 500 K, hársfavirágért 200 K-val magasabb árat fizetünk kilogram­monként a napi árnál. A Vasutasok Fogyasztási Szö vetkezete árudája részére üzletvezetőt^ Megbízható szakképzettek ajánlatu­kat igényük megjelölésével Srabó L4S ilű ügyvezető igazgatóhoz, — Szarvas-utc a 42. sz. adhatják be. Meghívás. A Büdszentmíhftlyi Takarék­pénztár r. t tisztelt, tagjait tiszte­lettel meghívom a folyó évi augusztus 19-én d. e. 10 órakor az intézet há­zában tartandó rendkívüli közgyűlésre, azzal az észrevétellel, miszerint az I. számú tárgy határozathozatalához alap­szabályszerűen szükséges részvényesek meg nem jelenése esetén ezen 1. számú pont feletti határozathozatal céljából az újabb közgyűlés folyó évi szep­tember hó 7-én d. e 10 órakor fog újabban megtartatni, amelyen a jelen­levők jogérvényesen határozhatnak. ' TÁRGY: I. Igazgatósági javaslat tárgyában az eddigi 1.200 000 koronás alap tőkének Ötmillió koronára leendő fel­emelése iránt. II. Vezérigazgató helyettesek és az igazgatóság évi javadalmazásának meg­állapítása. III. Indítványok tárgyalása. Hazafias tisztelettel Gróf DESSEWFFY ISTVÁN takarékpénztári elnök. JEGYZET. A szavazati jog gyakorlá­sához szükséges a részvényeknek a köz­gyűlés megkezdéséig pénztárunkba leendő letétele. Szabolc-vármegye alispánja. 21876/1923. K. Hirdetmény. A vármegye levéltárából 150- 200 q. súlyú papir kerül kiselejtezés és el­adás alá. Venni szándékozók erre vo­natkozó ajánlataikat az alispáni hiva­talhoz tegyék meg. A kiselejtezendő papírokat illetően felvilágosítás nyer­hető a hivatalos órák alatt a vármegye­házán (emelet 5. sz. szoba). Nyíregyháza, 1923. julius 28. Alispán helyett: VIRÁNYI vm. főjegyző. TuaAllé téglát Samotte lisztet Poroellán tuihelyet Kásaaraalom anyagot Tóth József kerámiai üzlete Debrecen, Timár-u. 11. szállít. Szépírásu férfi és női tisztviselőket keres előkelő helyi biztosító intézet azonnali belépésre. — Könyvelésben jártasak előny­ben. Egy pénzbeszedő iroda SZOlga is felvétetik. — Cim a kiadóban. 3534-3 tűzhelyek átrakását, javítását és a fűtőtechnika körébe vágó minden munkát olcsón készí­tek (vidéken is). — Valódi fehér tűzálló cserepü kályhák békebeli áron kaphatók: Zajácz Miklós kályhás, Nyíregyháza, Kótaji-utca 30. 780/1923. K. Hirdetmény. Nyirbakta és Lórántháza községek képviselőtestülete 26/923. Kgy. sz. véghatározata folytán a községháza és körjegyzői lakás kijavítására nyilt versenytárgyalást hirdet. Felhivatnak ajánlattevők, hogy aján­lataikat 1923. évi augusztus hó 10-ig írásban a községi elöljáróságnál ad­ják be. Az ajánlatok felett a fentebb kiírt időben a képviselőtestület dönt, fen­tartva a képviselőtestület azon joga, hogy a beérkezett ajánlatok felett az árakra tekintet nélkül szabadon vá­laszthat. A javítási munkálatokra vonatkozó egyéb tudnivalók a körjegyzői hiva­vatalban a hivatalos órák alatt meg­tudhatók. Nyirbakta, 1923. julius 26. 3546-2 ELÖLJÁRÓSÁG. V eszünk: mézet, mákot, diót, babot, borsót, lencsét stb. hüvelyeseket és olajos magvakat. Mézes kannákat és egyéb árukhoz szük­séges csomagolási eszközöket a vásárolt árukhoz küldünk. Nagyobb tételek átvételéhez megbízottunkat leküldjük. Budapest, IX., Lónyay u. 36. Telefon: József 72-80. Sürgönyeim: Spitzék Budapest. Spitzer és Fekete R. T. •H Községi Temetkezési Intézet Lnther-ntca B. szám. — Telefon szám: 297. Vállal: ravatalozásokat, exhumálásokat, szállításokat tengelyen és vidéken a legolcsóbb és legpontosabb kiszolgálás mellett. — Polgári osztálytemetések 3 osztályban önköltségi áron. — Érc- és fakoporsók minden ki­vitelben, mü- és élővirág koszorúk. — Szállít: fakoporsókat viszonteladóknak nagy árengedménnyel. írásbeli megkeresések a Városi Üzemi HivalllOZ intézendők. (Telefon 3—55—156.) 'Ittsai Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom