Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 172-196. szám)

1923-08-22 / 188. szám

1923, auguzstus 22. Jütmms^ — Diáklakás-irodát nyit az Ujság­bolt. Minden év szeptemberében nagy gondot okozott a szülőknek az a probléma hogy hoi találjanak az iskolai szezonra gyermekeiknek megfelelő lakást, kielé­gítő ellátást, olVan helyet,, ahol nyugod­tan vannak gyermekeik felől. Ha valami­kor súlyosan nehezedett ez a kérdés a szülőkre, most tízszeres a terhe a gond­nak, amikor minden körülmény annyira megváltozott, amikor a kosztos diák ellá­tása sok-sok tízezer koronába kerül ha­vonta és most minden szülő nagyon alapo­san megfontolja, hová adja gyermekét, küfönös gonddal választja ki azt a helyet, ahol 10 hónapra otthont akar biztosítani gyermeknek. A szülőknek ezt a gondját szeretné megszüntetni az Ujságbolt avval, hogy diáklakás irodát állit fel, mely ugy a lakást keresőknek, mint a lakást adóknak teljesen díjmentesen áll rendel­kezésére. Akinek szobája van és azt diá­kok számára ki akarja adni, aki kosztot, vagy teljes ellátást ad diákoknak, jelentse be az Újságboltban; aki gyermekének szeptemberre lakást, kosztot, vagy teljes ellátást keres, az Ujságboltban pontos fölvilágosítást kaphat minden igénynek megfelelő lakásról. Ismételten hangsu­lyozuk, bog}' az Ujságbolt diáklakás ak­ciója teljesen díjmentes mindkét fél ré­szére, egyetlen fillért nem kell fizetni sem kezelési költség, sem más cimen. — Letartóztatott nyíregyházi keres­kedő. A budapesti kir. ügyészség intézke­désére a nyíregyházi államrendőrség le­tartóztatta Gy. M. nyíregyházi kereskedőt. A letartóztatás hire a 'városban élénk feltűnést keltett. Dr. Krómy Károly az eljárás alá vont kereskedő védője Buda­pestre utazott, ahol az ügy tisztázást nyert s amint az iratokból nekünk közöt­te, csupán sajnálatos félreértésről van szó. Gy. M.-et szabadlábra helyezték. — Egy nyugdíjas tanár jött be szer­kesztőségünkbe és a legfájdalmasabb elkese­redéssel panaszolja el súlyos sérelmét. Hiába fárad napról-napra az adóhivatalba, ju­liusi és augusztusi felemelt fizetését nem fize­tik azzal, hogy az illetékes minisztérium 'még most sem utalta ki. Minthogy tudomá­sunk van róla, hogy a felemelt fizetéseket Nyíregyházán a ténylegesek közül <sem kap­ták sokan meg, összecsapjuk a megdöbbe. nésben és csodálkozásban kezünk és kérdjük szabad-e ennyire bürokratikusnak lenni az őrülten vágtató drágaság idején, szabad-e igy szítani az elégedetlenséget s a kormány kö­zegeinek, a központi tisztviselőknek szabad-e ilyen nem törödömséggel aláásni a kormány erejét, hatalmát, létét azzal, hogy a késedel­meskedéssel irtózatosan növelve a nyomort, fellobbantják a gyűlölet lámpáját, a fékte­len ellenzékiség elvakult haragját a minisz­tériumok ellen ? Rettenetes rövidlátás. Váj­jon a kormányférfiak tudnak-e róla ? Nem hisszük. — Fúi iskolaruhák és fiu kabátok minden nagyságban a Gólya Áruházban •szerezhetők be. Zöldség-tér 8. — A Nyugat augusztus 16-i kettős szá­ma rendkivüF gazdag tartalommal jelent meg. A számot Laczkó Géza cikke vezeti be a magyar Baudelaire-ről, Babits Mi hály, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc műfor­dításáról, »amely ép ol|y fontos irodalmi jelzőkő, mint volt a magyar Shakespeare« Fötdessy Gyula igen érdekes Ady élmé­nyeit irta iheg a Nyugat legújabb számá­ban, amely Hevesy Istvántól a dadaista világnézetről közöl tanulmányt, Nagy Zoltántól és Havas András Károlytól no­vellát Dutka Ákostól, Komjáthy'Aladár­tól, Peterdy Istvántól és Bányai Kornél­tól verset. Cikket irtak még Móricz Zsig­mond, Miklós Jenő, Lengyel Géza, M. Po­gány Béla, T prsánszky J. Jenő,, Bánóczyi László és Kürti Pál. Szint Gyula, Molnár Ferenc Liliomának párisi diadaláról ir, Füst Milán pedig Duse EleneóráróH ir. Ez a szám fejezi be ^Kosztolányi Dezső regényét, amely után a Nyugat legközeleb­bi száma Bíró" Lajos v.f regényének köz­lését megkezdi. — Női és leányka kabátok nagy vá­lasztékban és jutányos áron beszerezhe­tők a Gólya Áruházban, Zöldség-tér 8. — Figyelem!! Rothschild női kon­fekció és kalap üzletébe varrásban jártas etadónő és egy női kalapkészitőnő azon­nali belépésre felvétetik. 3x — A Die Dame szenzációs őszi száma Megérkezett és kaphat óaz Ujságboltban. Piadiai M&wtmé Aug. 22-én és 23-án, szerdán és csütörtökön 7 és 9 órai kezdettel, két műsor: komédiás történet 5 felvonásban. A ,,Karnevál gyermeke" és a „Titkok háza" szereplőivel. Főszerepben: Jan Mosjoukine Sonja Lissenko, Oroszország leghíresebb színésze. Hóvtlág oisoflái Jön: Jön: Az aranp hár-ottiszog izgalmas kalandorregény két részben. .1 I •••••»••••••••MM Glück Jenő bútoráruházában Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 8. az. alatt mélyen ••»állított áron vásárolhat modtrn háló, ebédlő atb. bertn­4S4-Sa dezést és különfél« butorakat. NyiregijhAza város kerámiai üzeme. virágcserepeket, tűzálló agyagedénye­ket, dísztárgyakat, cserépkályhákat minden kivitelben. n nPnH a Tűzoltó-laktanyában... Iras­Nni! beli megkeresések a Városi Üzemi S ül Uli • HiWolVinT infiWmnH/^ 1 Hivatalhoz intézendők. Telefon: 156. j Eshet jég vagy Kó y > VE RE SS-féle kalap jó! . ' — AiKaJml fényképeket tíváriátra ha­zaknál is készítek. Külön díjazás nélkül. Útlevélhez fényképeket 3 óra alatt Cs^­pány Jenő fénykép^^N^Jfceg&háza, Bes­senyei-tér 7. í Demecser, cégnek irodai tisztviselőkre, munkafeiiigyeiökre, gépészekre van szüksége. Ajánlkozók pályázataikat küldjék be fizetési igényeik (természetbeni és pénzbeli) megjelölésével Demecseri Ipartelepek, Demecser. rAPRÖ HIRDETÉSEK"" Hirdetési dijak: 10 szóig 1000 korona, azonfelül min­den további sző 100 korona. — Vidéki hirdetéseket csak az összeg beküldése ntán közlünk. — Apró hirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap beküldése mellett válaszolhatunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű apróhirdetésekre esakis az apróhirdetés melletti szám bemondásával ad felvilágosítást a kiadóhivatal. Postán érkezett hirdetéseket C3ak a pénz egyidejű • beküldése mellett közlünk « Német kisasszonyt kere­sek elsejére vagy 15 ére jó fizetéssel vidékre két gyer­mekhez. Értekezni Viz utca 10. szám alatt lehet. 3296 1 Kossuth-utcán egy több lakásból álló ház Nagy Imr« irodája utján sürgősen el­adó. 3661-3 Köszörűidéin részére ta­nuló fiút felveszek. Gar fűn­kéi, Bethlen-utca. Ix Egy intelligensebb leány egy-két gyermek mellé azon­nali belépésre állást keres. Selyim-utca 6. Egy 71/2 - 9 lóerős nyers­olaj motor 720 a? Hotther­cséplővel eladó. Jakab János Nyirpazony. 3734-1 Kossuth-utcán egy több lakásból álló ház Nagy Imr« irodája utján sürgősen el­adó. 3661-3 Köszörűidéin részére ta­nuló fiút felveszek. Gar fűn­kéi, Bethlen-utca. Ix Egy intelligensebb leány egy-két gyermek mellé azon­nali belépésre állást keres. Selyim-utca 6. Figyelem. Eladó Ujfehér­tón Ordelt Gá^or szőlőjéből több parcella építkezésre is alkalmas belsőség. 3735 3 Kossuth-utcán egy több lakásból álló ház Nagy Imr« irodája utján sürgősen el­adó. 3661-3 Köszörűidéin részére ta­nuló fiút felveszek. Gar fűn­kéi, Bethlen-utca. Ix Egy intelligensebb leány egy-két gyermek mellé azon­nali belépésre állást keres. Selyim-utca 6. Figyelem. Eladó Ujfehér­tón Ordelt Gá^or szőlőjéből több parcella építkezésre is alkalmas belsőség. 3735 3 Eladó nagy vaskályha és kirakat ablak vas spaleták­kal. Nádor utca ;0. 3746 Keresek helyben megvé • telre építkezéstől fennma­radt vagon terméskövet, továbbá egy használt prub­bert (oltolojtunst) és egy használt láncberenát. Jelent­kezni kaszinóval szemben lé»ő bodegábaD, Zrinyi Ilona utca 10. szám. 3724-4 Eladó nagy vaskályha és kirakat ablak vas spaleták­kal. Nádor utca ;0. 3746 Keresek helyben megvé • telre építkezéstől fennma­radt vagon terméskövet, továbbá egy használt prub­bert (oltolojtunst) és egy használt láncberenát. Jelent­kezni kaszinóval szemben lé»ő bodegábaD, Zrinyi Ilona utca 10. szám. 3724-4 Két kisebb gimnazistát gazdálkodó gyermekeit tel­jes ellátás lakásba vesz uri család. Cim a kiadóban. 3747 Keresek helyben megvé • telre építkezéstől fennma­radt vagon terméskövet, továbbá egy használt prub­bert (oltolojtunst) és egy használt láncberenát. Jelent­kezni kaszinóval szemben lé»ő bodegábaD, Zrinyi Ilona utca 10. szám. 3724-4 2 kisebb gimnazista fiam ré-izére keresek uri heljen ellátást. Külön világos egész­séges szoba okvetlen szük­séges. Cim az Ujságboltban. 1652-3 Szegfü-ntcán egy 164 • öles házhely Nagy Imre irrodája utján eladó. E 694-1 2 kisebb gimnazista fiam ré-izére keresek uri heljen ellátást. Külön világos egész­séges szoba okvetlen szük­séges. Cim az Ujságboltban. 1652-3 Sóstó közelében 15 hold termő föld Nagy Imrt iro dája ntján eladó. 3659-4 Eladó egy konzulos tükör márványUpos asztalkával Kossuth u. 59. 1651-1 Kétszobás téglaház nagy telekkel Deák Fereocz ut­ca ban elköltözés miatt Nagy Imre irodaja utján megve­hető. 36H6-8 Kólaji szőlő állomásnál 14 holdas tanyásbirtok ok­tóber elsejétől bérbeadó. — Árajánlatok beadandók augusztus 30-ig Tóth Bélá­néaál Széchényi-tér 2. 3744-1 Eladó kifogástalan belova­golt 7 éves 170 cm magas sárga herélt ló, női hátaslónak is megfelel. Sarkantyu-utca S6. szám. 3737-1 Kólaji szőlő állomásnál 14 holdas tanyásbirtok ok­tóber elsejétől bérbeadó. — Árajánlatok beadandók augusztus 30-ig Tóth Bélá­néaál Széchényi-tér 2. 3744-1 Eladó kifogástalan belova­golt 7 éves 170 cm magas sárga herélt ló, női hátaslónak is megfelel. Sarkantyu-utca S6. szám. 3737-1 Háló és ebédlő bátorokat keresek megvételre. Cim az Ujságboltbac. 1654-2 Egy alig használt jó ál­lapotú pénztar cassa eladó. Cim az Ujságboltban. 1653-3 Vidékre keresünk ügyes szobalányt. Cim az Ujság­boltban. 1634 Háló és ebédlő bátorokat keresek megvételre. Cim az Ujságboltbac. 1654-2 Egy alig használt jó ál­lapotú pénztar cassa eladó. Cim az Ujságboltban. 1653-3 Tanalókat fizetéssel fel­vesz Berecz asztalos Kos­suth-utca 10. 3659-1 Háló és ebédlő bátorokat keresek megvételre. Cim az Ujságboltbac. 1654-2 Egy alig használt jó ál­lapotú pénztar cassa eladó. Cim az Ujságboltban. 1653-3 Tanalókat fizetéssel fel­vesz Berecz asztalos Kos­suth-utca 10. 3659-1 Egy teljesen kijavított» könyü hajtó kocsi eladó. Kozlovszky kerékgyártónál Ntigy káliéban. 3743-3 15—16 éves kishnyt ke­resek jó fizetéssel házi teen­dők végzésére. — Cim a kiadóban. -? Egy teljesen kijavított» könyü hajtó kocsi eladó. Kozlovszky kerékgyártónál Ntigy káliéban. 3743-3 15—16 éves kishnyt ke­resek jó fizetéssel házi teen­dők végzésére. — Cim a kiadóban. -? Középiskolai tanulót fiút vagy leányt teljes ellátásra elfogad jobb család ter­mészetbeniért. — Tanulásra felügyel. Cim Virág-u. 23. 3 darab kalap és egy egé­szen uj katonai kofferláda eladó Kálvin-tér 10. Középiskolai tanulót fiút vagy leányt teljes ellátásra elfogad jobb család ter­mészetbeniért. — Tanulásra felügyel. Cim Virág-u. 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom