Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 172-196. szám)

1923-08-19 / 187. szám

1923. augusztus 19. Jtänaratäg, |Híakn|j9ti4Pa kis és nagy mennyiségben kapható a Jóba-nyomdában Széchenyi-ut 9. .m Nem marad a többtermelés, ha a Hatvani Növénynemesitő R.-T. eredeti hatvani nemesitett őszibúza és rozs vetőmagját veti, mert azok tapasztalat szerint kat. holdanként 150—400 kg. terméstöbbletet biztosítanak. — Rendelje meg az őszi vetőmagot azon­nal az egyedárusitó Magyar Magtenyésztési R. T. nál Budapest, IV., Szép=u. 1. Telefon: 66 53, 54. Sürgönyeim: Qranarium. Ugyanott sajáttenyésztésü és szavatol'an fajtiszta jócsiraképességü gazdasági, konyhakerti és vi­rágmagvak. Árjegyzék ingyen! I APRÓ HETESEK j Hirdetési dijak: 10 szóig 1000 korona, azoufelül min­den további sző 100 korona. — Vidéki hirdetéseket Q i csak az összeg beküldése után közlünk. — Apró h « hirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg íj vagy levelezőlap beküldése mellett válaszolhatunk. « I! „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű apróhirdetésekre | |f csakis az apróhirdetés melleit) szám bemondásával i) £ ad felvilágosítást a kiadóhivatal. Postán érkezeit hirdetéseket csak a pénz egyidejű i> beküldése mellett közlünk <g 9to r »iRS a Sg ftäK iVwdl Herél, kocát miskárol Be­rényi állatorvos. Vásáros­aamény. 30J2-? Orvosi rendelőnek alkal­mas 2 szobás lakást keresek a város központján. Cim a kiadóban. 3703-? Jegyzögyakornoknak ajánl­kozik érettségizett szol'd fi­atal ember. Szives megke­resések : „Jegyzőgyakornok" cimre Rakimazra. 3701-2 Ügyes, jómodoru kiszol­gáló kisasszonyt keresek. Cim az Ujságboltban. Jómodoru kisasszonyt el­árusítónak keresek. Cim az Ujságboltban. Szabolcsi Bőripari B. T. éjjeli őrt keres. Iroda: Bocs. kai-u. 9/a. sz. 3741-1 •^Természetbeni ellátásra U'inő Debrecenben elvállal tanolókat, értekezni Debre­czen Piac 16. II. emelet 4. 3739-1 Vásártér-sor 4. sz. ház eladó azonnal elfoglalható. 3738-1 Két 10-14 éves diákot teljes ellátásra elfogadok. — Cim az Ujságboltban. Magas árat fizetek búto­rozott szobáért. — Szántó könyvkereskedés. 1648 Két kisebb tanuló fiu vagy leánygyermeket természetbe­niért teljes ellátásra elvál­lalok főtéri lakásomon. Cim az Ujságboltban. 1647 Két középiskolai tanulót teljes ellátásra vállalok. — Cim az Ujságboltban. 1646 Két zsidólánykát iskola­évre elvillal természet' eni fizetésért Lernerné, Hunyadi­utca 39. 1645 í Német kisasszonyt kere­« sek elsejére vagy 15 ére jó j! fizetéssel vidékre két gyer­; mekhez. Értekezni Viz u'ca 10. szám alatt lehet. 3296-2 Közreműködő finanszírozó társat keresek. — Bővebbet Csi'l'gné füszerüzletében — Vay Ádám-n. 5. 1644 Ügyes leányt keresek, aki házhoz jöa fehérneműt ja­vítani és harisnyát stoppolni Cim az Ujságboltban. 1643 Eladó kifogástalan belova­golt 7 éves 170 cm magas sárga herélt ló, női hátaslóoak is megfelel. Sarkantyu-utca 26. szám. 3737-2 Feles hizlalásra elfogad­nék 8—10 darab sertést, — egy éven felülieket. Érte­kezni velem e hó J5-én reg­gel 9-től 11-ig Uj-utca 5. szám alatt. 3740 Eladó Morgó u. 4. sz. ház esetleg elcserélendő. Bútorozott szoba — Nagy Imre irodája útján — kiadó. 3660-2 Bérbe adnám d?ráló és szecskavigó üzemem. Érte­kezhetoi Kótsji utca 98. sz Ugyanott egy daráló és szecskavágó eladó. 3712-2 Keresek helyben megvé • telre építkezéstől fennma­radt vagon terméskövet, továbbá egy használt prab­bert (oltolojtuost) és egy használt láncberenát. Jelent­kezni kaszinóval szemben lé /ő bodegában, Zrínyi Ilona utca 10. szám. 3724-5 Nádor-utca 11. számú ház eladó. Érlekezoi lehet Bocskai utca 44. sz. alatt. 3725-2 Tanulókat fizetésssl fel­vesz Berecz asztalos Kos­sutti-ulca 10. 3659-1 15—16 éves khlinyt ke­resek jó fizetéssel bázi teen­dők végzésére. — Cim a kiadóban. -? 3 darab kalap és egy egé­szen uj katonai kofferláda eladó Kálvin-ter 10. Eladó szőllő, terméssel, az orosi szlllő 4-ik kapun. Cim: Debreceni-utca 41. Mindennemű hordók javí­tását, — valamint bármily mennyiségű uj anyag fel­dolgozisát és más, e szak­mába vágó munkát legju'á­nyosabban vállalok. Huber Józse" kádár mester Holló­utca 32. 1633 Vidékre keresünk ügyes szobalányt. Cim az Újság boltban. 1634 Egy jókarban lévő, ía- és széniütésre alkalmas vas­kályha eladó Bethlen-u. 60. sz. alalt . 1635 Egy márvány-mosdó éi gyermekkocsi eladó. Bocs­kay-utca 54. 1636 Egy forgalmas helyen lévő üzlethelyiség berendezéssel együtt kiadó. Kótaji-utca 69. szám. 1637 Köszörűidéi» részére ta­nuló fiút felveszek. Garfnn­kel, Bethlen-utca. 2x Eladó deszkakerítés nagy és kis kapuval. Kiss Ernő­utca 11. szám. 1638 Kocsis felvétetik 7ö!dség­tér 12. Friedmaan Jakabnál. 1639 Egy bútorozott szoba ma­gános úrnak kiadó. Cim a kiadóban. 3733 Egy 7tya—9 lóerős nyers­olaj motor 720 as Hofther­cséplővel eladó. Jakab János Nyirpazony. 3734-2 Figyelem Eladó Ujfehér­tón Ördelt Gábor szőlőjéből több parcella építkezésre is alkalmas belsőség. 3735 4 Fehér és vörös bor ter­ményért eladó. Sóstószőllő­telepen Pehe'vné vincellér­énél . 8630 Alig használt Stingl-gyárt­mányu zongora azonnal el­adó. Megtekinthető a Diadal Mozgóban a pénztári órák alatt. DIVAT SZALON augusztusi száma már megjelent és kapható AZ UJSÁGBOLTBAN. Sínft tytthz&té VMáaMmA j -vtUoAefyh+S' |H ÍRDESSEN A „NYIRVIDÉK"-3EN! Árverési hirdetmény. Augusztus 20 án, hétfőn délután 3 órakor Kemeesén a Kriston Miklós féle tanyán egy dohánypajta összes faalkatrészei ön­kéntes árverésen eladatnak. 3729-1 Meghivó. A Nyíregyházi Sertéshizlaló és Hús­feldolgozó gyár r. t. 1923. évi au­gusztus hó 28-án d. u. 6 órakor Nyíregyházán a r. t. irodájában tar­tandó rendkívüli közgyűlésére. Napirend : 1. Határozathozatal az alaptőke felemelése tárgyában. 2. Alapszabályok módosítása. 3. Esetleges indítványok, 1642­1 IGAZGATÓSÁG­IUL orth. izr. hitközség, Nyíregyháza Hirdetmény. A templomszékek folytatólagos ár­verése f. hó 19-én, vasárnap délután 4 órakor hitközségünk tanácstermében (Kiss-tér 5.) tartatik. Árverési feltételek az árverés meg­kezdése előtt közöltetnek. Nyíregyháza, 1923. augusztus 17. 1631-2 Az ELNÖKSÉG. Hirdetés. Vajai körjegyzőségben egy adó­ügyi jegyzői állás azonnal, egy köz­ségi írnoki állás pedig f. évi szep­tember hó 1 vei megüresedet. Az állások javadalma: 1. Adóügyi jegyzői állás fizetése: rendeletileg megállapított fizetés ál lampénztárböl, községi írnokkal egy bútorozott közös szoba, ágynemű nélkül, fűtés és világítással, községi pénztárból havonta 6000 kor. élel­mezési segély s ha beválik 3 hold föld haszonélvezete, melyre megvá­lasztása esetén lesz igénye s az adó­ügyből eredő magán munkálatok dija. 2. Községi irnok ki megállapított segédjegyzői fizetését szintén állam­pénztárból kapja a fenti lakást és élelmezési segélyt a községtől kapja beválása esetén megválasztására tart­hat igényt. 3706 3-1 ELÖLJÁRÓSÁG. Meghivó a Mezőgazdasági és Ipari Rész­vénytársaság ujfehértói bej. cég 1923. évi augusztus hó 27 én d. e. 11 óra­kor Ujfehértón a r. t irodájában tar­tandó rendöiviili közgyűlésére. Napirend: 1. határozathozatal az alaptőke fel­emelése tárgyában. 2. Igazgatósági tagok választása. 3. Felügyelő bizottsági tagok vá­lasztása. 4. Az alapszabályok módosítása. 5. Esetleges indítványok. 1641-1 Igazgatóság. A Szabolcsi Közgazdasági Ta­karékpénztár Részvénytársaság igazgatósága közhírré teszi, hogy a f. hó 8-án megtartott rendkívüli köz­gyűlés határozata alapján a jelenlegi 4 millió korona alaptőke 12 millióra felemeltetik 16000 db. egyenkint 500 korona névértékű részvény kibocsáj­tásával. Minden részvénytulajdonos jogosí­tott 1 db. régi részvénye után 2 db. új részvényt átvenni darabonkint 800 koronás árfolyamon, mely összegben bennfoglaltatik az új részvények ille­téke, kiállítási költsége és kamat­térítése Az új részvények az 1923 üzlet­évi eredményben is részesednek. Az elővételi jogok gyakorlásának időpontja f. é. augusztus 10-től f. é. szeptember hó 10-ig te jedó időszak. Az IGAZGATÓSÁG. Ékszer, brilliáns, ; hamis fogért mindég a legmagasabb árat fizeti Singen Menyhért Budapest, VII. Rot'enbiller-u. 20. 3731-16-! Vas ga villanyszerelő és míilakatos, műhelyét Honvéd-utca 73. szám alól Nádor-u. 31. szám alá helyezte áf. Munka'el vétel a Biil­leszfoach-féle porcellán üzletben. i64o-i Dr. Schmidt tanár tanintézete Ferenc-körut 2. a) Gimnáziumi, reáliskolai magánvizsgákra; b) Jo<ji alap­vizsgákra, szigorlatokra bktos sikerli eló'k*s2iíés. Vidékiek uri ellátást nyerhetnek. 3730 1 Telefon: József 53—96 Trafikosok, Papirker eskedők! Dohánycikkek, legolcsóbban: Díszműáruk, Grlinwald Miksa Papíráruk dohányzó cikkek nagy. kereskedése, Budapest, VII., Klauzál-tér 12. sz. Nyár-utca sarok. mielőtt értékesí­tené, saját érde­kében nezzemeg a kirakatunkban levő napi árakat. Mindenféle ék­szereket óriási árban veszünk. Gellért Testvé­rek, Budapest, VI, Eötvös-u. 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom