Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 146-171. szám)

1923-07-24 / 165. szám

4 A prágai magyar követ nyilat­kozata Magyarország és Cseh­szlovákia viszonyáról. Prágából! jelentik: Villám Frigyes bá­ró prágai magyar köv«t nyilatkozatot ado U Csehszlovákia és Magyarország egymás­iránti viszonyáról; amiben többek között a következőket mondotta: A két nemzet egymás iránti viszonya véleményem szerint egyre javul. Ősszel uj tárgyalások indulnak meg az összes függőben levő kérdések megvitatására, a mely kérdések 3 csoportba oszlanak: 1. jogi, 2. pénzügyi, és 3. gazdasági kérdések­re. A magyar kormánynak nyilvánított szándéka' hogy a Csehszlovák köztársaság gal való viszonyt mindjobban kimélyít­se. Mindkét nemzetnek szüksége van egy­másra, különösen gazdasági tekintetek­ben, amely tekintetek azonban a politikai közeledést és teljes egyetértést nem zár­hatják ki. En hiszem, hogy mindkét ál­lam részéről teljes a hajlandóság a meg­egyezésre és igy az ellenségeskedés at­moszféráját rövidesen a barátságos egyet­értés llevegője fogja felváltani. Villani bá­ró nyilatkozatával kapcsolatban az ösz­s^es prágai lapok foglalkoznak a magyar kérdéssel és megállapítják, hogy a meg­egyezés közvetítésére alkalmasabb sze­mélyt Villani követnél nem küldhetett volna a magyar kormány Prágába, mert Villani báró a magyar kormány. egyik legkonciliánsabb férfija és teljesen mo­darn diplomata. (KEK.) Ifäri divat toljál az összes cipőazin ekben •••••••HHSMUBMRaWBl&iSfS&iM Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 5. iz. Interurbán telefon: 195. rtrifai vdhc7tÓk' se ly e m> fá ty o1 é s Aórfildekó UIISOl ffliaatiöl « női harisnyákban, minden —— színárnyalatban. Férfi ajoúr, nyilas és csíkos hosszú harisnyák és zoknik. Sport lábszárharisnyák. Gyermek zoknik és iskolai patentharisnyák minden nagyságban, színben és minőségben. Irta: FERN ANDRA, Rendezte: FERN ANDRA, Főszereplő: FERN ANORA A halott titka cimii drámának. Bemutatja hétfőn és kedden az Apolló« Conrad Yeidt az „Országút"-ban a film tiszta művészi eszközeivel kamarajátékszerűen hat HÍREK. KIS NAPTAR: Julim 24. Kedd. Kath. Krisztina. Prot. Krisztina. Váróéi Szinház-Mozgó: Madonna rózsái. (7 és 9 órakor.) Apolló-Mozgó: A halott titka (negyed 8 és 9 órakor.) Diadal-Mozgó: nincs előadás. Strandfürdő: nyitva egész inapon át. A gyógyszertárak közül Lányi-Gonda és Haissinger-félék tartanak éjjeli szolgálatot. ÜZENEM ÁDÁMNAK. L-I'l •';!• | ' tj >1 V,M ^i-H^ Szeretném, meghőkölni a szemed Mindig k ötmyes két bús szénied Az én tiszta, asszonyi számmal. Szeretném meggyógyítani a szíved A1ás asszony ejtett nagy sebed Veronikái szűz ruhával. Megfogni lankadt jobb kezed. Az utam felfelé vezet. Ott messze kéken pit az ég. S ha megtisztult, gyermekszemed Rám mósolygóan emeled, Már megfizettél mindenért. — Iialaiozás Csontos Imre posla és távírdai műszaki segédellenőr műszerész 33 éves korában elhunyt. Temetése ma délután volt az Erzsébet kórház kápolná­jából. Felesége és kél las árvája gyászolja. — Orvosi Hír. Dr. Varga József sza­badságáról visszatért és rendeléseiI újból megkezdte . — Távozó tisztviselő. Esztegár Tiva­dar Hangya főellenőrt Nyíregyházáról Szombathelyre helyezték át. A szimpati­kus megjelenése, megnyerő modorú Hangya főtisztviselő "távozását az egész vármegyében sajnálják nemcsak azok, a kikkel üzleti összeköttetésben állott, ha­nem nagyszámú barátai és jóismerősei is, Esztegár Tivadar ezúton mond bucsut is­merőseinek, jóbarátainak és a kirendelt­ség' keretébe tartozó szövetkezeti vezetők­nek, mi pedig a magunk részéről kívá­nunk neki minden jót és kérjük, ne feled­kezzen meg a Szabolcsban eltöltött idő­ről: és az itt szerzett jóbarátokról. — A Strandfürdő megnyílása egy heti halasztást szenved. Ugy volt eredetileg^ liogy már szombaton megnyitják ünnepé­lyes formában a Strandfürdőt, azonban a kabinok építése még nem nyert befejezést ezért ugy határozott a Nyetve vezetősége, hogy csak a jövő vasárnap fogják megtar­tani a megnyitási. Továbbra semmi körül­mények között sem tolják ki a megnyi­tás időpontját. — A NeinzeU liüeíintézet Részvény­társaságnak f. hó 17-én megtartott rend­kívüli közgyűlése elhatározta az alaptő­kének 1900U00Ü0 Iv-ról (iüOOOOOOO Ií-ra le­endő -felemeléséi. Minden 10 darab 200 K. n. é. régi részvény 1 darab 2000 K. n. é részvényre vonatik össze, amely után az elővételi jog" gyakorolható f. évi augusz­tus 1-től 15-ig 1:2 arányban 3000 K elő r vételi árban. Részvénykicserélésre és elő­vételi jog gyakorlására vonatkozó részle­tes tájékoztatással a Budapesti Közlöny­ben és községi Közlönyben megjeleni hir­detmények, valamint a Nemzeti Hitelin­tézet R. T. központja (Budapest, Vilmos­császár-ut 25.) és heíyb«h fiókja szolgál­nak. — Házmester! áífasl keres egyedül ál­ló idősebb férfi, esetleg lakáscserével. — Cím a szerkesztőségben. 1923. julius 24. — HuszonoPéves találkozó Tokajban, Szép ünnepség keretében találkozott össze 6 tanító, azok közül, akik ezelőtt 25 év­vel végeztek az ungvári kir. gör. kath^ kánltortanítóképzőben. Már csak 7-en él­nek Csonkamagyarországon, egy kivéte­lével, ki családi okok miatt nem jelenhe­tett meg az ünnepségen — mind a hat megjelent, név szerint: Andráskó János, okaj — Kuzma György Nyirgelse — Rad­Ványí Sándor Kótaj, Juhász János Sze­rencs, Viucze Titusz Nyirpazony. — Pa­taki Mihály Vajdácska. Az ünnepséget is­tentisztelet előzte meg, amit Mosolygó Jó­zsef, tokaji gör. kath. lelkész celebrált és intézett szép beszédet a jubilánsokhoz, a kántori teendőket Radványi Sándor lát­ta el. Délben közös ebédre gyűllek össze a jubilánsok a tokaji Rákóczy szigetre, s ott töltötték el az időt egész késő este­iig. A szigeten megjelentek még: Krepliu Béla malom tulajdonos, Klein Sándor és Brezóczky Béla szerencsi áll. tanítók, Mo­solygó Jozsel' tokaji gör .kath. lelkész, Bobik Andor tokaji gör. kath. tanító, Vin­cze Béla nyirbogoányi tanító, ilj. Radvá­nyi Sándor tanárjelölt, valamim a jubi­lánsok feleségei és gyermekei és még szá­mosan a tanügybarátok és a liszteiö hí­vek körébői. A jubilánsok elhatározták)) hogy ezután milden évben találkoznak. A jövő évi találkozót Radványi Sándor kó­la ji és Vincze Titusz nyirpazonyi tani­tóK rendezik a Sóstón . — Kösxöiitflnyiivánilús. Márkus Ká­roly elhunyta alkalmával a Márkus-ház la­kói koszorú megváltás cinieií 2000 K-t ado­mányozlak egyletünk céljaira. Hálásan kö­szöni: Dr. Ftegmann Jenőné, izr. n. e. etnök. — A Magyar Róna második száma az elsőnél is élénkebb és változatosabb tarla­tommal jelent meg. A Duna—Tiszaközi Me zögazdasági Kamarának egy nívós köz és mezőgazdasági lapja tartalmas hö vény ter­melési, ailatienyésztési, adóügyi gvümöl­cSészeii, közgazdasági, szövetkezeli is kül­földi rovataiban mind azt közli, amire ma a gazdaközönségnek szüksége van. — Haszonnal forgathatják e lapui nemcsak mezőgazdasági kamara területének gazdái, de minden magyar gazda, inert a leg­fontosabb kérdések tárgyalásai található meg benne. A lap második száma 20 oldal terj©deliemben jeleni meg. Előfizetési ára e csonka évre yOO korona. Megrendelheti a Magyar Róna kiadóhivatalánál Kecske­mét, fiákóczi-ut 5. — A Junó és Rev ue paridén uj szá­ma kapható az Ujságboltban. — Köszönet. A kereskedő tanoncisko­lában a f. évi junius hó 24-én megtartott évzáró vizsgálatok alkalmából, a szorgal­mas és jó viseletű tanulók öszlöndijazá­sára és az iskola szükségletének fedezé­sére a következő adományok folytak be; Kereskedők és Gazdák Kör 10Ü00 K, Nyír­egyházi Fűszer és Gyarmatáru R. 1.5000 K, Baruch Arlur 1000 K, Rosenthal Gyula 1000 K, AVcisz Miklós 100!) K, Breuer és Kiss 1000 K, Amsei Mór 500 K, Blau és Reich 1000 K, Brüll Simon 1000 K, Ma­gyar Köztisztviselők Fogyasztási és Érté­kesítő és Termelő Szövetkezete 1000 K, Szabolcsi Hitelbank 1000 K, Glück Ignác 1000 K, Lengyel Nándor 1000 K, Kölni Ignác 1000 K, Ferenczi "József 1000 K, Mezey és Liskány HX)0 K, Irányi Sándor 1000 K, Katz Gizella és Mór 1000 K, Fo­dor Ferenc és Tsai 1000 K, Mayer Ágoston 500 K, Lchtengerg Sándor 1000 K, Blum berg József 50u K, Kiss Károly 1000 K, Schneck H. 500 K, Vajda Jenő 500 K, Deutsch József 500 K, Háuffet Lajos 500 K, Ruzsonyi Pál .500 K, Nyíregyházi Gaz­dasági Hitelszövetkezet 300 K, Schvartz és Fülöp 500 K, Izsay Károly. 1000 K, Nép­bank Részvénytársaság Nyregyháza 1000 K, Ungár Lipót 1000 K, Kreisler Simon 1000 K, Keltemen K. 1000 K. (Folytatjuk»),

Next

/
Oldalképek
Tartalom