Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-06 / 102. szám

JSÍYÍMIDÉK A923. május 6 HÍREK. KIS NAPTÁR Május 6. Vasárnap. G. 5. Rogate. — Prot. Frida. Városi Színház : Hamburgi menyasz­szony (fél 4 órakor.) Bolond Istók (8 órakor.) Az elefánt. Csak felnőt­teknek ! (10 órakor.) Diadal-Mozgó : A vörös keztyü II. rész. (3, 5, 7 és 9 órakor.) Apolló-Mozgó • A páncélbőrü bandi­ták (fél 4, negyed 6, 7 és 9 órakor.) A gyógyszertárak közül szombat esté­től vasárnap reggelik a Lányi—Ganj­da és Haissinger-félék, vasárnap déltől hétfő reggelik az Osgyáni és Törők-félék tartanak ügyeleti szol­gálatot. Báró Podmaniczky Pál előadása az Alvégi Bethánia fiók egy let helyisé­gében, Debreceni-utca 48. (7 óra­kor.) A 12. gyalogezred és 4. honvédhuszár­ezred zászlószentelési ünnepélyének teljes programmját lapunk más he­lyén közöljük. Május 7. Hétfő. Kath. Szaniszló. — Prot. Napoleon. Városi Színház : A hattyú. (8 órakor.) Apolló-Mozgó: Az ópium. (7 és 9 órakor.) A gyógyszertárak közül az Osgyáni és Török-félék tartanak éjjeli szolgá­latot. Az államfő. a magyar nép a magyar nemzet államalkotó erejének, szuverénHasának személyesitője Szabolcs vezér földjére lép, a Nyirség fővároy sába májusi lombok t virágok s a magyar ta­vasz szívverését zengő éljen muzsikája között vonul be. Az ősi paizsra emelés jelképezöje volt annak a felfogásnak, hogy Árpád nemze­te a véréből, szelleméből kiválót, géniuszának gkristályosabb ragyogtatóját önmaga emeli imaga felé és ott, az eszmék magasságában nylö embert a föltétlen követés spontán sszségével vallja fejedelmének. A paizsra dnelök a magasba tartott paizs'alatt hallják egymás szive dobbanását. Ez a szív azt do­bogja, hogy őt választották, mert ö az erő, a jellemszépség, a jóság. Ezen a dicső vasár­napon a nép ezrei ma is ezt érzik. A közénk térő Nagy Ur iránt már a csaták vizén járó hajókon fellobbant a magyar nép fiainak forró szeretete a rajongva kitartó, Horthy ne­vét büszkén ejtő magyar matrózfiuk szivében. Szabolcs népében, amelynek bölcs józansága és áldozatkészsége mindvégig tiszta harmóniá V)an volt a zajló élethullámok felé emelkedő kormányzó fejedelmi pártatlanságával, a hü matrózfiuk büszkén vallott szeretete lobog. Nemcsak a kiválasztottak, de a dolgos száz­ezrek szive zeng üdvözlő kórusban. Hozsanna néked eszme, erö és jóság ! — Orvosi hir. Dr. Róth Izidor szülész nő és gyermekorvos rendelőjét Egyház­utca 2. szám alól Kossuth-utca 22 .szám alá helyezte át. Rendel délelőtt 8—10-ig délután 3—5-ig . — A Református Nőegylet köszönettel nyugtázza a Szabolcsi Hitelbank és a Ke­reskedelmi és Iparbank á]tal a Nőegylel­nek adományozott 1000—1000 koronát, a mellyel az intézetek megértő szivvel já­rultak a nyomor enyhítésére . — Európa egyik legnagyobb faérd?­keitségének biztosítása a z ivrja« B. R T.-nál. A mostani időkben mégkötött nagy biztosítások közül érdemesnek tart­juk közölni a »Foresta le|jes nevére: »For est a Anonima Pentru Industrie de Lenme« Románia legnagyobb faérdekelt­ségének biztosítását, amelynek központi igazgatósága ezelőtt Milánóban, jelen­leg Zürichben székel és a román vállala­tok részére külön igazgatósággal bír Bu­carestben; A vállalathoz 18 nagy üzlet tar­tozik Románia és Erdély területén és 3 dunai hajórakodó Orsován, Galacon és Brailában, továbbá tengeri kikötő raktár Konstancában. A telepeken levő építmé­nyek, berendezések, vasuli parkok, erdélyi épületek, drótkötélpályák értéke cea 300 millió lei, az összes fűrészeknél és rak­tártelepeknél levő készletek értéke cca 400 lei és a döntött fakészletek értéke cca 250 millió lei, ugy, hogy a tűzbiztosí­tásra leadott érték cca egy milliárd lei. A szóban forgó biztosítások a jelenlegi Romániában körülbelül a legnagyobbak, amelyek egy cégnéí előfordultak és így érthető ,hogy a biztositások megszer­zése érdekében a társaságok mindent el­követlek. A biztositások eszközlésére a cégtől véglegesen a Nyíregyházán is — (Eötvös-utca 3. szám alatt) képviselettel biró Ivria biztosító r. t. és »Lloydül-RoH mán« kaplak megbízást. A biztosítási díj cca 9—10 millió leit lesz ki . — Tüz Gáván. Délután 5 órakor Gá­ván .Weisz Ignác pék nádfedeles háza is­meretlen módon kigyujadt. A szél dacára a derék gávaiak Mikecz István szolgabíró vezetésével egy-kettőre eloltották. Em­beréletben nem esett kár. — Ami szenzáció ma- Szerkesztő ur, a napokban egy virágüzletben voltam, ahol egy koszorú tűnt fel nekem. Szép, szalagos koszorú volt és szalagján ez a felírás éke sir kedett: Szeretett házigazdánknak. Lakója. Könnyekig meghatott, szerkesztő ur, a párat­lan szeretetnek e kegyeletes ténye. Gondolat­iban én is virágot küldöttem a nagy férfiú sír­jára. Hát varrnak, óh vannak még igaz baráti kapcsolatok házigazda és lakók között ? Van­nak még házigazdák, akik szeretik, becézik a lakót, megbecsülik, büszkék rá, ha az jó intelligens, kedves. Oh, boldog lakók, akikre nem leselkednek a lakásrendelet paragrafu­sainak drótakadályán át, hogy hol van egy kis rés, hol lehetne a kilakoltatási végzés ké­zigránátját közévágni ? Érdeklődtem, szer­kesztő ur, a boldog lakó és a feledhetetlen házigazda iránt és tiszteletem csak mélyült, amikor megtudtam a részleteket. Az elhunyt házigazda végrendeletében is meghagyta, hogy kedves lakóit, mig csak élnek, senkise háborgassa lakásukban, hogy a bért, amelyet megállapított, senkise emelje a megengedett kereteken felül. S vájjon ki volt a sziv embere ebben az önös világban. Egyszerű ember volt, a föld fia, gazdálkodó, akit a természet meg­tanított szeretni. Meg kell emlékeznünk róla, talán ha olvassák itt is, ott is, egy percre szűnik a fogak vicsorgatása. — Zsugori néne Eschtruth uj köny­ve, kapható az Ujságboltban. — Petőfi ünneP Kemeesén. — Mult szombaton és vasárnap este kitűnően sike­rüli Petőfi ünnepel rendeztek a keme­csei műkedvelők. Ivauzsay Ödönné, S. Sza­bó Sári úrhölgyek és a sokoldalú Mikecz Gábor lelkes vezetése alatt egész kis lel­kes társaság vett részt a nivós műsornak pompás lebonyolításában. Petőfi-tárgyú szavalatok, színes jelenelek, Herczeg Fe­rencnek ismert alkalmi egvfelvonásosa, a Költő és a Halál szinrehozatala, dr. S. Szabó Lászlónak, lapunk felelős szerkesz­jének ünnepi beszéde és élőképek válto­zatos és hatásos összhatásában, igazán méltó keretek között idézték fel a halha­tatlan költő emlékezetéi a zsúfolásig megtelt nézőtér érdeklődő közönsége előtt. A kulturális értékben gazdag műsornak egyik igen érdekes száma volt a »Falu végén kurta korcsma« ötletes megjelení­tése, amely a főrendezőnek, Mikecz Gá­bornak leleményességét és szcenirozó ké­pességét dicsérte. A jótékony célt anyagi­lag is sikeresen támogató ünnepélyt mind­ké teste vidám táncmulatság követte. — Szmolik József urat felkérjük, je­lentkezzék az Ujságboltban. 5 | — Köztisztviselők fogy. lerme]ö es értékesítő szövetkezel országos gyapjuszö vei akciója. A nyíregyházai fiókárudának sikerült a Budapesti Központ összeköttetései révén a mai nehéz és drága beszerzési árak dacára nagyobb mennyiségű jó és olcsó mi­nőségű gyapjúszövetet beszerezni, mely ugy, téli ruhára, mint női vagy gyermek kabátok­ra kiválóan alkalmas anyag. — Egy ruhára való 140 cm. széles, 3.30 mtr. gyapjú kelme ára 28.500 korona. — Előjegyezni lehet 1923. május hó 9-ig a nyíregyházi árudában, Bes­senyei-tér 7., ahol a szövet mintája is meg­tekinthető. — Tekintettel az óriási érdeklő­désre, az áru jóságára és a mai nehéz viszo­nyok között a hasonló szövetek rendkívüli magas árára a társadalom minden rétegének módot óhajtunk adni, hogy szükségletét ol­csón fedezhesse és jóakaratulag felhívjuk az érdeklődőket, hogy saját érdekében igyekez­zen a szövetkezet árudájába a szükséges mennyiségű ruhaszövet előjegyzésére, mert május 9. után már rendeléseket nem fogad­nak el. _ Tejárak maximálása e|ien. — Is­meretes, hogy a tejárakat több vidéki ár­vizsgáló bizottság még mindig tájékoztató ármegállapítással, máshol maximálással sza­bályozta, holott arra törvényes alapjuk már nem volt. — Odáig ment e sérelmes eljárás, hogy pl. Karcagon, Oroshájzán stb. 50 (ötven) koronás tejárakat irtak elő, amelyekről bár­mely laikus tudhatja, hogy képtelenség ily, árban a gazdának az önköltsége sem térül meg, tetemesen ráfizetne. A Tiszántúli Me­zőgazdasági Kamara ez ellen tiltakozott. — Most erre az Országos Árvizsgáló Bizottság köriratban utasította az összes árvizsgáló bí­zoottságokat, hogy a tejárak megállapításai­tól törvényes alap hiányában tartózkodjanak. — Halálozás. Szendrői Marossy Ica élete virágkorában hosszas szenvedés után Bujon elhvfnyt. Temetésén ott volt az egész Tiszamente uri társadalma. A te­metést Paksy Sándor békésgyulai ref. lel­kész végezte, a helybeli ref. lelkésszel együtt. Az elhunytat édesanyja és Ettuka leánytestvére, a Horlváth és Gaióczy csa­ládok gyászolják . « — Villámcsapás. A múltkor nagy vi­har dühöngött Gáva tájékán. Deák Ala­dárné fiatal asszonyt a villám agyonsúj­totta. Kisgyérmékét karján tartotta s cso­dálatosképen a gyermeknek semmi baja sem történt. Halalát fiatal férje és árva kis gyermeke gyászolják. Temetése igen nagy részvét mellett ment végbe a ref. egyház szertartása szerint. — Bessenyei bál jesz Tiszabercelefn május 27-én a Tiszaparton, az országos Bessenyei ünnepség után. A tiszamenti uri fiatalság fogja rendezni. A zenét Görbe bandája fogja szolgáltatni. A bál részleteiről később irunk részletesen. — A Pesti Tőzsde uj" számának veze­tőhelyén nyilatkozik Szterényi József a tőzsdei lanyhaságról. Nagy érdekű cikkek számolnak be a sorozatos cukoripari tranz akciókról,*a frankkölcsönről, a gyáripar vámvédelméről, a .Kereskedelmi Bank pa­pírjainak előretöréseiről, a záloglevél­piacról, a földreformról, a nehézipar kül­földi adósságáról, a bankárrendeletről, stb. Gazdag hírrovat és négyoldalas mel­léklet ismerteti a heti pénz és árupiac minden eseményét. Szerkesztőség és ki­adóhivatal Budapest, VT Izabella-utca 43. Mindennemű sorsjegy és értékpapír ügy. ben szívesen ad felvilágosítást a szer­kesztőség ,mutatvány számot készséggel küld a kiadóhivatal. Előfizetési ár egész évre 3000 K .félévre 1500 K, negyedévre 750 K, példányonként kapható az itteni lapárusoknál, egyes szám ára 60 K . — A Die Dame májusi száma sok di­vatképpel és rendkívül szép eredeti mo­dellekkel megérkezett és kapható az Uj­ságboltban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom