Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 73-97. szám)

1923-04-27 / 95. szám

6 JÍYÍHJÍIDÉK. 1923. április 27.. Pk. 2729-2—923. sz. Hirdetmény a háborúban eltűntek holtányilvánitása ügyében. A nyíregyházi kir. járásbíróság Kéri Ist­ván gégényi lakos részéről a 28000—919. I. M. sz. rendelet és az ezt kiegészítő 30000— 922. I. M. sz. rendelet alapján előterjesztett " kérelem folytán az állítólag eltűnt Kéri Bertas Ian gégényi volt lakos 'holtányilvánitása iránt az eljárást meg'inditotta és az eltűnt részére ügygondnokul Márkus Károly ügy­véd nyíregyházi lakost rendeli ki. Az eltűnt neve : Kéri Bertalan születési helye : Gégény, születési ideje : 1887. szept. 28., szüleinek neve : néh. Kéri István és Vas Viola, utóbbi lakik Qégényben, házastársának neve : Harsányi Erzsébet (lakik Rétközberen* csen) gyermeke nincs, az eltűnt foglalkozása: földmives, utolsó lakóhelye : Gégény, ingó vagyona nfcrcs, ingatlan vagyona: 2 hold 1 föld és házrész, Gégény községben, bevonu­lásának időpontja : 1914. julius 28., az a csapattest, amelyhez az ismert adatok sze­rint eredeti-leg beosztották : cs. és kir. 14. huszárezred, az a csapattest, amelynél utol­jára teljesített szolgálatot: ugyanaz, katonai rendfokozata : huszár, utolsó tábori posta száma : 631., az a hadi esemény, amely.közi­ben nyomaveszett : Piavei ütközet 1918. évi nyarán, eltűnésére vonatkozó egyéb adatok : utoljára 1918. évi julius hónapban adott élet­jelt magáról. A kir. járásbíróság felhiv mindenkit, hogy abban az esetben, ha eltűnt életbenlé­téről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb kö­rülményekről, igy különösen arról lenne tu­domása, hogy az eltűnt a fent felzett időn tul még életben volt, ezt a hirdetménynek a Iri róságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a biróság az egyébként kiderített té­nyek alapján fog a holtnak nyilvánítás kérdé­sében hajtározni. Nyíregyháza, 1923. április hó 12. napján. Dr. Hajtmann sk., kir. jbiró. A kiadmány hiteléül : Lukács, irodatiszt. APOIiIiO Pénteken 7 és 9, szombaton 1/s 6, 8 és 9> vasárnap 4, 1 / 26, VíS és 9 órakor JÓKAI MÓR REGÉNYE FILMEN: A fekete gyémántok Teljesen uj példány. — Főszereplők : Szerémy Zoltán, Iza Marsen, Szöreghy Gyula, Somlay Arthur stb. APOLLÓ. csütörtök, 7 és 9 órakor A mexikói Don Juan látványos kalandorjáték Ezenkívül az idény leg­mulatságosabb bohósága: Cott kinn van a vi böl eredeti amerikai burleszk. APOLLO Április hó 26-án csütörtökön 7 és 9 órakor A mexikói Don Juan látványos kalandordráma 6 felv. — Izgalmas jelenetek, bravúros játék, csodaszép felvételek. v Ezenkívül: A burleszkfilmek királya: GOX KINN VAN A VÍZBŐL rendkívül mulatságos eredeti amerikai burleszk 3 felvonásban. Péntek, szombat, vasárnap, Jókai Mór regénye: A fekete gyémántok SUHANESZ LAJOS S Telet»«: hntOPeiaMiaba Teletee: S tout Ut. »«"""C»»™»«! l! h| f M| H attr. kath. pfl»p»ki paiot« . ß Ajánlja saját kéwitményü m fib» toralt éa ® kárpitotmunkáit. Hála, ebédlő, úriaaoba, • szalon, lcányssoba, bőrbutorokban éa fi egyéb bútorokban legnagyobb válaasték. •EMI1IIIMI1IM Szavatolt salétrommentes, nagyméretű g TéglaS azonnali szállításra • H bármily mennyiségben legolcsobb napi ^ áron kapható Marton Emil és Molnár Széchenyi-tér 9. 816-30-4 wm I APRO HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10 szóig 200 korona, azonfelül min­den további szó Í0 korona. — Vidéki hirdetéseket csak az összeg beküldése után közlünk. — Apró hirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap beküldése mellett válaszolhatunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzesű apróhirdetésekre csakis az apróhirdetés melletti szám bemondásával ad felvilágosítást a kiadóhivatal. Postán érkezett hirdetéseket csak a pénz egyldajü beküldése mellett közlünk Magas bért fizetek egy szoba és konyha vagy szoba és kamra helyiségért. Cim a kiadóban. 1970-? KOSARYNÉ PITYU kis regény % Kapható az Ujságboltban Német kisasszonyt kere­sek. Cim a kiadóban. 2200-2-1 Szakácsnőt keresek vi­dékre. Cim az Ujságbolt­ban. 941-1 Uj 'éderes taliga bőrrel behúzva, eladó. Kántor Jó­zset Nyirpazony. 2207-3-1 REFORMÁTUS UJ ZSOLTÁR egyszerű és diszes ki­állításban. Kapható : az UJSAGBOLTBAN Perfekt szakácsné május 1-t e felvétetik. Jelentkezni lehet délelőtt 11-ig, délután 2—3-ig Vay Ádum-u. 19. szám alatt. 2197-3-2 3 fiókos új festett lisztes láda eladó Ószőllő utca 6. Po'oskairtást felelősséggel vállal: Kiss Zoltán m. k>r. szabadalmazott Vulkán gáz­fejlesztő gyertyával. Cimeket kérem leadni Szarvas-utca 40 flrün-vendéglő és Kiss Zoltán Hat ház. Meghívásra azonnal jövök. 2126-1 Bútorok, eg 5sz kemény'a hálós oba, ágyak, szekré­nyek, nagy ebédlő asztal, székek eladók Wirtscha't r asztalosnál, Nyirfa-utca 8. Friss pnlvkatojás kapható a Julia malomban. 2215-2 Négy kerekű kis kézi stráí­kocsi, ülő és fekvő gyermek­kocsi, kerti bútorok vasból és minden bútor, antik bú­torok és b rderma; er fotelok eladók Zöldség-tér 15. szám 2Í18-1 Keresek német leányt, ki kiszolgálást is vállalja, — ugyanoda mosogató leány is felvétetik. Cim a kiadóban, 2217 1 Házhoz megyek felső ru­hát varrni. Hollé-utca 7. 2221-1 Dessewffy-tér 10. számú methodista kápolna elől szép fekete löld tetszés szerinti mennyiségben ingyen el u­varozhato. 2220-Í-! Sakkot veszek. Vizu'ca 35. jobbra, 2—4 óra között. 948-1 Tisztességes mindenest keres jó fizetéssel gyermek­telen házaspár. Müllerné. Kossnth-u. 32. 935-2-1 Egy kerékpár eladó Ber­csényi-«. 5. 953-3 1 Egy jó karban levő zsa­kett öltöny eladó. CSm az Ujságboltban. 954 Egy ügyes fiatal segéd azonnali belépésre — állást kaphat a „Diadal Büfé­ben. 9553-1 Olc ón eladó két kitűnő spór, megvételre kerestetik nagy hatusák Szabolcs-u. 15. 9S0-1 Hunyadi utca 64. alatt két »jto eladó. 2224 2-1 Lakást bútorozott szo­bát keres fiatalember. Szí­ves ajánlatokat „Tiszta" jel­igére a kiadóba kérek. Egy tynkketrec eladó. — Pacsirta-utca 31. Meghívó. Holló-utca 17. SZ. alatt ! A Wregyhfci Altalános Hitelintézet Részvénytársaság 1923. évi május hó 8-án délután 5 óraker, Nyíregy­házán az intézet székházának tanács­különféle férfiruha, fehér és ágynemű, szépirodalmi és szakkönyvek, iró pa­pír, feljegyzési könyvek és régiségek folyó évi április hó 30 án délelőtt 9 órától nyilvános árverésen eladatnak. 2222-t minden mennyiségben vesz a JVyíryidék. kiadóhivatala, Széchenyi-ut 9. termében rendkívüli közgyűlést tart, amelyre a t. részvényesek tisz­telettel meghivatnak. Tárgy : 1. Az ahptőke felemelése. 2. Az alapszabályok 6. g-ának módosítása Nyíregyháza, 1923. április 21. A Nyíregyházi Általános Hitelintézet R.-T. Az alapszabályok 14. § a értelmében csak azon részvényes élhet szavaz»ti jo­gával, kinek részvényei a közgyűlést meg­előző év utolsó napjáig (december 31.) nevére Írattak és le nem járt szelvények kel együtt legkésőbb 5 nappal a köz­gyűlés határnapja előtt a társaság pénz­táránál, vagy a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen letétettek. 2219 K: 12355/1923. Hirdetmény. Szabolcsvármegye törvényhatósági árvizsgáló bizottsága a marhahús irányárát 800 koronában, a borjú­húsét 640 koronában, a sertéshúsét 900 koronában, a szalonnáét 1500 koronában, a zsírét és füstölt, pap­rikás szalonnáét 1800 koronában állapította meg kg.-ként Nyíregyháza, 1923. április hó 23. 2214-1-1 BENCS, polgármester. vagy jobb a jg m wp sk Intézői ispáni állást keres fiatal, nős, okleveles gazdatiszt, ki intenzív gazdaságokban szerzett 6 évi gyakorlattal, elsőrendű referen­ciákkal rendelkezik. Cim a kiadóban. 2210-1 Deák, közgyám. Fiiszer- és festék-szakmában jártas kereskedő segéd felvétetik Weisz Lipótné fűszer- és festék üzletében 223 m jutányos áron felvétetnek a ki­adóhivatalban és az Ujságboltban KJBÍKE: I UJHtm: •MMKMMtfí Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom