Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 73-97. szám)

1923-04-13 / 83. szám

1923. április 13. JSÍYÍRVIDÉK 5 — Rönlgen-iaboralíriuni. Dr. Braun Béla Prof. Holzknccht bécsi Central Röntgen laboratóriumában szakszerűen képzelt orvos, Bönlgen intézetét Széchenyi tér 8. szám alatt Telefon: 178. sz) Siemens fr Halske állal gyártott, nagy olajos trans­formáloros géppel, Goolüig lámpákkal, a legmodernebb felszereléssel megnyitotta. Átvilágilások és fényképfelvételek pilla­natfelvételek felületén és a legmélyebben fekvő Röntgen-besugárzás általi gyógyke­zelések eszközöltetnek. » FERN ANDRÄ, ' a szerenesét'enül járt ki« 'áló tehetségű művésznő ez idényben első és talán utolsó nagjobb-zabásu filmujdonsiga AZ ÜT FELFELE (Az élet viharában ) Dráma a főúri és cirkuszvilágból 6 felvonóban. Pazar kiállítás! Óriási tümegjeleoe'ek ! Szenzá­ciót kelti cirkuszmutatvánjek! Eredeti f'e vételek a berl ni Stad ónban. — A berlini Opera teljei balfe'kara közreműködésével gyönyörű tánc­matatványok ! — Bemutatásra kerül péotekeD, szombaton és »asárnau az Apolló Mozgóban. SZÍNHÁZ. Igazgató: Hettai Hugó _Április 13. Péntek. Pillangó főhadnagy. Bér­let 3. Pethes Rezső, Medgyessy József, Pálfy Olga, Szombathy Ágnes/ Máté László és Solti Rezső felléptével. Április 14. Szombat. Velencei kalmár. Bér­letszünet. Klasszikus estély. Április 15. Vasárnap. Délután fél 4 órakor: Pillangó főhadnagy. — Este : Aranyma­dár. Bérletszünet. Április 16. Hétfő. Tüzek. Bérlet 4. Jegyek az összes előadásra már válthatók Jakabovics Fáni dohánytőzsdéjében. — Szel­vények csak a bérlet-előadásokon érvénj'esek. Pénztári órák délelőtt 9—fél 1 és délután 3— fél 6 óra között Jakabovics Fánni dohány­tőzsdéjében. — Esti pénztár 7 órától a Vá­rosi Színházban. — Vasár- és ünnepnapokon pénztár a színháznál. Plilangó kisasszony sikerét biztosítja az az elsőrangú kiosztás, mely a következő : Csollán Pethes, kinek szenzációsak lesznek táncai, a címszerepet Máthé László, a tábor­nokot a kifogyhatatlan liumoru Diri játsza, az ezredest Solti, Katinkát Pálffy, Annát Sz. Zsolnay Manci. E kiosztás garantálja a hu­mort, táncot s azt "a "forró hangulatot, mely­ben a publikum egész estén kellemesen fogja magát találni. • Diadal JNlowmá Április 14- és 15 én, szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 orai kezdettel két szenzációs amerikai kalandor film kerül bemutatásra: I. Tettek lovagja amerikai burleszk vígjáték 5 felvonásban a parádés főszerepet Fairbanks játsza. II. Vasöhlú ember amerikai kalandor-kép 5 felvonásban. Hétfőn és kedden — nincs előadás! m NyTVE—DTE 1:1 (1:0.) Bíró: T|óth Béla (Budapest). Debrecen. Nagyerdei pálya. A Nytve csapata három legjobb emberét Naményit, Vizelyt és Belánszkyt nélkülözte, mig a DTE ebben a szezonban legerősebb j csapatát állította starhoz. Újra játszott a vá­viszonozza a támadásokat, Torisz erős sza­nek kedvez a szerencse szétlel játszik és már az első percekben veszélyesen támad. A 4-ik percben Kaiser a DTE gyors balszélje lefut, de lövése kapufélfát ér. A 7. percben Gutí­mann Deákhoz passzol, ki Meister mellett el­húzva bombaszerü lövéssel megszerzi a ve­zetést. A Nytve tovább támad, Guttmann rop­pant erős szabadrúgását Róth csak az utolsó percekben tudja fejjel védeni. A DTE gyorsan iogatott half Urbanovics és Torisz. A Nytvé­badrugását Szokol bravúrosan védi, majd Torizs egyéni támadását Vei^zkrón szereli le A Nytve megy át támadásba, de ugylátszik, hogy DTE támadása a veszélyesebb, mert korúért ér el, de Miskolczy ment. DTE táma­dással végződik a félidő. A második félidőben a DTE játszik széllel erősen támad, és telje­sen leszorítja a Nytvét. A 18-ik percben Po­lyik lő, a Szokoltól kipattanó labdát Kaiser közvetlen közelről a hálóba rúgja. A DTE erősiti az iramot, de a Nytve teljes erővel vé­dekezik. Szokol egymásután fogja a veszélye­sebbnél-veszélyesebb lövéseket, Reichmann és Weiszkrón pedig önfeláldozóan a végsőkig dolgoznak, különösen ezeknek köszönhető, hogy eldöntetlen eredménnyel végződött a mérkőzés. A Nytvében nagyszerűen védett .Szokol ő volt a csapat legiobb embere. A két bek nem volt kifogástalan. Weiszkrón és Reichmann tudásuknak legjavát adták, a csa­társorban csak Deák és Guttmann "tűntek ki. A DTE csapata megerősítette a véleményün­ket, hogy ő jelenleg a legjobb debreceni csa­pat. A védelem oszlopa Rott, a halfsor és egyúttal a mezőny legjobb embere Fehér cen­terhalf volt. A csatársorban Kaiser tünt ki gvors lefutásaival. Jó biró volt Tóth Bé/a. G. Gy. 1 Gazdasági Épület közleményei. Egyesületi tagjai részére 100 m/m elsőrangú rézgalicot oszt ki szőllőterületük nagyságához és a beérkező elő­jegyzések arányában kilónként 500 azaz ötszáz korongjával plus forgalmi adó. Előjegyzéseket az Egyesület helyiségében (Széchenyi-tér 1. szám.) sz ellenérték teljes befizetésével folyó hó 18 áig fogad el a Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület. FERN ANDRA grandiózus filmje: Az út felfelé dráma a főúri és cirkuszvilágból 6 felvonásban. Eredeti felvételek az -O.impiadra készült BERLINI STADIONBAN! Tüneményes kiállítás! Szédítő bravúrok! Csodás artista mutatványok! Hatalmas tömegjelenetek! Bemutatja pénteken 7 és 9, szombaton Väö, ',48 és 9, vasárnap »/gé, V26, I 48 és 9 órakor AZ APOLLO* SUHANESZ LAJOS bútorcsarnoka TelefM • ifiktly I-M. Qön . kath. püspöki palota. Teltfen: flxlet 3-1«. • I m m ^jjj Ajánlja saját k4s«itmínyü mfibutorait éa Bs kárpitoimunkáit. Háló, «bédlő, úriszoba, ft ssaton. leányszoba, bőrbutorokban é« f*| egyéb bútorokban legnagyobb váluzték. il^SKflBgHMHHMH Pk. 972 1923. Hirdetmény a háborúban eltűntek holtányilvánitása ügyében. A nyíregyházi kár. járásbíróság Gyurján Jánosné szül. Pokorocski Julia nviregvházi lakos részéről a 28000 1919. I. M. sz." ren­delet és az ezt kiegészítő 30000—1922. I. M. sz. rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Gyurján János nyíregyházai volt lakos holtányilvánitása iránt az eljárást megindította és az eltűnt részére ügygondnokul Krasznay Sándor ügy­véd nyíregyházi lakost kirendeli. Az eltűnt neve : Gyurján János, születési helye: Nyíregyháza, születési ideje . 1886. július hó 7. szüleinek neve : néh. Gyurján András, néh. Szalánczi Anna, házastársának neve : Pokorocski Julia (lakik Nyíregyháza, Alsósima 11.), gyermekeinek neve: János, Julia, András (laknak Nyíregyházán), az el­tűnt foglalkozása : földmives, utolsó lakó­helye : Nyíregyháza, Alsósima-puszta, ingó és ingatlan vagyona van Nyíregyházán, a be­vonulás időpontja. 1914. augusztus 1., az a csapattest, amelyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották : cs. és kir. 65. gya­logezred, az a csapattest, amelynél utoljára teljesített szolgálatot: ugyanaz, katonai rend­fokozata : tizedes, utolsó tábori posta száma : 92., az a hadiesemény, amely következtében nyoma veszett : 1916. junius hó 7-én a Jaz­lovic mellett vívott ütközetek, ahol állítólag hősi halált halt. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életben létéről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, igy különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn tul még életben volt, ezt a hirdetmény­nek a bíróságnál történt kifüggesztésétől szá­mított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelen­tés nem érkezik, a bíróság az egyébként ki­derített tények alapján fog a holtnak nyilvá­nítás kérdésében határozni. Nyíregyháza, 1923. évi március hó 31. napján. Dr. Hajtman, sk., kir járásbiró A kiadmány hiteléül : Lukács, irodatiszt. 614—1923. Ár 1 •érési h irdetm én 1'. Piricse község elöljárósága közhírré te­szi, hogy a község tulajdonát képező 2 kat. hotd 1550 négyszögöl területű s határában fekvő homokos talajú ingatlan 1923. évi ápri­lis hó 27. napján d. e. 9 órakor a helyszínen nyilvános árverésen el fog adatni. Árverési feltételek a községházánál hi­vatalos órák alatt megtudhatók. Piricse, 1923. április 9. Elöljáróság. Magyar-Olasz Bank Rt. nyíregyházi fiókja elfogad kamatozásra pénztárjegy el­lenében legalább 6 hónapra kötött betéteket búzaértékben és mezőgazdasági célokra ugyancsak búza értékben nyújt' hiteleket. Részletes fölvilágositások nyerhetők • a bank székháziban (Nyíregyházán, Széchenyi-tér 7. sz. Agrárbank palota.) 1956-10-J

Next

/
Oldalképek
Tartalom