Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 73-97. szám)

1923-04-17 / 86. szám

1923. április 17 vr ÍWIDÉK — Háziipari tanfolyam. A Kansz sza­bolcsvármegyei törvényhatósági váj aszl­mányának házi-ipari bizottsága f. lió 1 /-én kedclen délután fél 1 órakor a Tisztviselő Otthon Bethlen-utca 21. szám ajatti he­lyiségében ülést tart, amelyre a bizottsá­gi tagok pontos megjelenését kéri az el­nökség. Tárgy a kéziipari tanfolyamok megnyitása. — Dr. Prok Gyula temetése alkalmá­ból a nyíregyházi ág. h. ev. e|emi iskola tantestüiete az elhunyt nevére 10000 ko­ronás alapítványt létesített a főgimná­ziumba lévő lanitógyermekek segélyezé­sére. A tantestület elhervadó koszorú he­lyett ezl helyezi el emlékezetül volt is­kolaszéki elnökének ravatalánál. — A Ifgyjabb Divai áprilisi száma kapható az Ujságbollban . — Drágul a zsemle. Az árvizsgáló bi­zottság a zsemle és kifli árát a sütőiparos­nál 13 korona 50 fillérben, viszouteláru­sitónál 17 K-ban, vendéglőben 17 K 50fii lérben állapította meg. A fehér kenyér uj ára 252 korona, a félbarnáé 210 korona, a rozskenyéré 17-1 korona, a kenyérsütés dija pedig 11 korona kilogrammonkint. — Szerény igényű házi és mezei nnin kához értő egy gyermekes nő, cselédnek vagy házvezetőnőnek ajánlkozik. Cim a kiadóban. — A kere eli adótörvény könyvalak ban kapható az Ujságboltban. — Fényes főu" esküvő Nyíregyházán. Pazar pompájú esküvőre készül városunk Eddig még soha nem látott pompa és ra­gyogás lesz a legfényesebb esküvőn, mely hétfőn és kedden fog az Apolló moziban lezajlani. Chaplin házasodik, a humor ki­rálya üli fejedelmi humorral esküvőjét e két napon s Apollóban és mindenkit szí­vesen lát, aki barátja a jókedvnek és pajzán humornak. Előreláthatólag sokan fognak e szokatlan ünnepségen részt­venni. Horo és Zuru urak is ott lesznek. Ami nálunk luxus. Csodálatos ország vagyunk, ahol a hivatalosak, az illetékesek egy lóhosszal mináig é s következetesen lernen­radnak a száguldó, tovarobogó élet vonatjr'q­ról és tehervonaton küldözgetik az utasitáso­'fiat a gyorsvonat utasai után, hogy mikép v. ;­selkedjenek az utasok a gyorsvonaton. A sok példa közül most a luxus adót emiitjük meg. Naprói-napra, nem, óráról-ót ára nő, rohan száguld a drágaság és ami tegnap száz koro­na volt, az ma már kétszáz korona, ami ezer korona volt, a 7- ma kétezer korona és igy to­vább. Ezel szemben a luxus adó értékhatára még mind'g a minisztériumi hivatalok labi­rintusaiban várja ti drágaság arányában való felemelését. A legutóbbi luxus adó értékhatár jelemelés a luxus szappant 1500 koronában értékeli: ma a közönséges házi szappan \1600 korona, — tehát a legszükségesebb mo­sakodás ma luxus, amiért külön adót fizetsz. IA bor legutóbbi luxus értékelése kimért bor­nál literenkint 200 korona, — palackos bor­nál 300 koronánál kezdődik. Ma tehát, amf­kor a közönséges bor literje régen túlhaladt a 200 koronán és 800 korona a legolcsóbb pa­lackos bor, — három deci nyíri vinkó utá \ már luxus adót fizetsz és így tovább végig az egész vonalon. Tisztviselő létszám zsúfolt­ságról pmaszkodnak, a minisztériumok tele vannak fölöslegesnek mondott tisztv :selökk?l |és a rendeleteket mégsem tudják a kellő időd­ben kiadni. Pardon, tévedtem, mert csak a közönség érdekeit védő rendeletek jönnek -post festum, bezzeg az állam jól felfogott sa­ját érdekét támogató rendeletek, a dohány, a vasút és 'posta felemelését 'kikürtölő rendele­tek már ól-holnapra, szinte észrevétlenül lát­nak napvilágot. Ilyenkor express vonatot kül­denek a gyors vonat után. Nem csodálatos ország vagyunk? Tisztelettel EGY 1GAZ­SÁGSZERETÖ POLGÁR — Az uj lakásrcncie.et'kapható az •Ujságbollban. Razziái ktli tartani a szódás üvegek között. Igenis kérem, razz'át, szigorú, kér­lelhetetlen razziát teljes hivatalos apparátuS­'sal és szikv'z szakértőkkel, mert az már mégis tűrhetetlen,> hogy a szódavíz árát napróS\iapra emelik, úc azzal senk' sem törődik t hogy a szódúsüvegek indokolatlan és provokálatlan kifolyásainak a szódavíz fizető közönség ér­dekében végre valahára gátat kellene vetni, Mert a szódásüveg folyik. Ez tény. Letagad­hata'lan szomorú valóság. Rendelsz egy leg­újabban megárvizsgált szódát, a pincér le­leszi az asztalra, te a szükséges folyást egy tenyérszoritással elintézed, azután tévedésbe eset. Azt hiszed, hogy a szódásüveg ezután is csak kézlegyintésedre.reagál, de nem ugy van bánatos halandója e nyomora sártekének, mert a szódásüveg az első kézlenyomat után önállósítja magát és csendesen folydogálni kezd. Szóda vize folyik fsendesen. Mire észre­veszed, a pincér már uj abroszt térit és te uj szódásüveget rendelhetsz. Valami szerkeze­ti hiba dühöng a szódásüvegek feje körül, azért csurog ki belülök a víz, de ezen segíteni kell, mert ez legalább is gondatlanságból eredő megkárosítása a spriccerező emberiség­nek. Szódavizes razziát kérünk tehát, a szó­dásüvegek megfigyelését és tettenérés ese­tén a legszigorúbb eljárást Tisztelettel EGY SPRICCEREZŐ POLGÁR. - Jugoszláviában egyötödére c-ök­feeni a mezőgazdasági termelés. Szabad­káról jelentik: A Jugoszláviában nárlpo­litikai alapon végrehajtott földreform már kezdi hatásait éreztetni. A hatás két irányú, elsősorban az ország lakosai nagyrészének elkeseredését a végsőkig fo­kozta fel, másodsorban pedig hihetetlen mértékben csökkentette az ország terme­lését. A földreformról lesújtó kritikát mondott Bajics Balázs képviselő, aki egy újságíró elölt kijelentette, hogy a reform végrehajtása óta a munkanélküli mezei­gazdasági munkások száma sokszorosan emelkedett és hogy az ország mezőgazda­sági termelése az előbbi termelés egy ötödrészére csökkent. A lakosság közölt nagy felháborodást keit különben a ható­ságok eljárása. A választások elölt ugyanis bejárta a Vajdaságot egy Satojkovics Du sán nevű igazgató, aki a földnélküli bu­nvevácoktól és magyaroktól hivatalos nyugták ellenében 100—300 dináros ösz­szegeket veti fel azzal az Ígérettel, hogy akik ezeket az összegeket kifizetik család­tagonként két hold földet kapnak. Amikor a szegény emberek néhány hét múlva tü­relmei! enkedve sürgették a földet, kije­lentette az igazgató, hogy a választások után kerül csak sor a földosztásra. A vá­lasztások lezajlása után újból sürgették az emberek a "földosztást, mire a föld­nélküli földmivelő magyar és bunyevác családok — mert a szavazásban részt nem vettek, semmit sem kaptak. A kisemmizet emberek erre küldöttségbe verődve a pén­züket követelték vissza, de azzal utasítot­ták el őket, hogy a lefizetett összegekel nem előleg címén fizették, hanem a Sajódnica (földmunkás szervezet tag­sági dija. A megkárosított emberek ügyét a bunyevác-sokác párt magáévá tette és küldöttség utján fogja a miniszterelnök tudomására hozni a politikai visszaélést. I Április 18 án és 19 én, szerdán és csütörtökön 7 és 9 orai kezdettel Napoleon leánya romantikus történet a nagy császár életéből 6 felvonásban. A főszerepben : Lya Mara. Kisáró műsor: Bukiy mint moziszinész, vígjáték. Jön: A vár asszonya és Karcsi biciklizni tauul Jiin: Mm Egyesület közleményei. A in. kir. burgonyatermelési hivatal meg­küldte a m. kir. Földmivelésügvi Minisztérium 81.441—920. füzetben foglalt "rendeletét a burgonya vető gumó állami elismerése tár­gyában, amelyeket irodánkban az érdeklődők nek kiadjuk. - Bejelentéseket eltérően a ren­delettől folyó évi április 30-ig fogad el a m. kir. Burgonya Termelési Hivatal Budapest, Mészáros-utca 50-Bi. Gyulaházi Samuué szül. Reizmau Amália ugy a m-ga mint gyermekei, unokái valamint a gyászoló rokonság nevében mélységes fájdalom­mal jelenti, hogy lelejtbetetlen szeretett férje, a legjobb apa, testvér és rokon Gjfülaházi Samu földbirtokos, Szabolcsvárraegve törvényhatósági bizottságának tagja e hó 15 én, áldásos és munkás életének 56-ik. legbolgabb há?.sss$gának íO-ik évében rövid szenvedés után jobblitre szenderült. Drága ha'ottunkat április hó 17-én d. e 11 érakor kisé jük utolsó útjára a Szarvas-uica 22. számú jryászházból. Ny reg) háza, 192?. április 16. A mindenható nyújtson fenkült lelké ek örök nyugalmat. Gyulaházi Samun« szül. Reizman Amália iele>ége, Gyulaliázi Margit férj. Dr Biró Bálint ué, Gyulaliázi Miklós Gyulaházi Imre gyermekei, ür. Biró Bálint, veje, Bíró Lilla, ifj. Biró Bálint unokái, Gyulaliázi Artliur testvérbátyja, Gyulaházi Arthurué szül Le­veleki Emma s gornöje és a gyászoló ro­konság. Koszorúk mellőzését kérjük. Meghívó* Charlie Chaplin a burleszk-humor királya tisztelettel meghívja önt és kedves családját, jó­és rosszbarátait, ismerőseit és isme­retlened f. hó 16 és 17-en, hétfőn 1 kedden, az Apollo Mozgóban tartandó 5 felvonásos hézessági kombira Násznagyok lesznek Horo és Zuru, a két jómadar. kik Chaplin házasodása előtt 4 felvonásos burleszkjükkel fog­nak mindenkit alaposan megkacag­tatni. A jókedv nem fog hiányozni. Esküvő után mindenki tancolhat. 3x • GLÜCK JENÉ" bútoráruházában gg Nyiregyháza, Vay Ádám-utca 8. sz. alatt ^ g | mélyen leszállított áron vásárolhat j| modern háló, ebédlő stb. beren- M 434-38 dezést és különféle bútorokat. J* •••••••••••••HM Magyar-Olasz Bank Rt nyíregyházi fiókja elfogad kamatozásra pénz­tárjegy elenében legalabb 6 hónapra kötött betéteket búzaéptékben és mezőgazdasági célokra ugyancsak búzaértékben nyújt Mfelelsef, Részletes fölvilágositások nyerhetők a bank székhá­zában (Nyíregyházán. Széchenyi tér 7. sz. Agrár­bank-palota.) 1956-10-4

Next

/
Oldalképek
Tartalom