Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 48-72. szám)

1923-03-04 / 51. szám

Hetvenöt milliárd J'ÍYÍKglDÉK, 1923. máreius 4. államjegy. Körülbelül ennyi forog ma közkézen, a Jegyintézet kimutatása szerint. — Nagy summa, valóban, de nem sokat ér. Zü­richben azt hiszik az emberek, azok, akik mindennapi kenyerüket valutázással ke­resik meg, de igazán nem nagyon keser­vesen, hogy a magyar államjegy egysége valami 0.0018 schveizi centime körül jár. Ezt Ök igy gondolják és ezzel ámitják a világot és ezzel keresik meg az ő minden­napi gondtalan kenyerüket. Amióta a, zürichi értékbecslők, akik nehéz gondok között ugyan nem, hanem mégis alapos megfontoltsággal vetik ma­gukat hol az egyik, hol a másik prédának alkalmas valutára, elkezdték ki kezdeni a franciák frankját is, azóta ántántos ber­kekből olyasféle szellők is kezdenek fúj­dogálni, hogy hát, Zürich nem is hivatott megítélni, hogy minő értéke van a fran­cia franknak, meg a többi valutának, de ugyancsak ántántos valutákat értelmezve, Mert hiszen nálunk csak az antant valu­ták fájnak, a többin csak nyerni lehet. Hogy ántántéknak van is valamelyes igazuk, de nemcsak a saját valutáik irá­nyában, hanem egyéb irányokban is, azt már régen megmondtuk ezeken a hasá­bokon is. Nem ugyan Zürich-ék számára, hanem ugy a magunk házi használatára csupán. De, hogy most sincs igazuk, ami­kor 0.0018 körül jegyzik az egykoronást, vagy ahogy nékik egyszerűbb 0/jg körül a százkoronást, ezt könnyű lesz igazolnunk. A fizetőeszköznél mennyiségi alapon, a gazdasági értékeknél pedig ugy a meny­nyi ség, mint minőségi alapon is. A már ilt többször kifejtetlek szerint számítva és a békebeli fejenkénti 43.6 ko­rona értéket, a mai 10000 korona fejen­kénti jegymennyiséggel viszonyba állítva a mai papírkorona értéket, frankértékben tehát a békebeli 5 százalékos plus érték­kel is becsülve, nyerjük a korona mai ér­tékéül, a 0.00408-as számot, ami zürichie­sen kifejezve: 0.468 franknak felel meg. Tehát nem 0.18 franknak. Vagyis tehát Zürich ék a mi koronán kat annak valóságos értéke 39—40 százalé­kára becsülik. Mert igy lehet ezen a va­lután sokat keresni. Számítsuk át az import áruk árait és könnyen kiszámíthatjuk, hogy azokat leg­feljebb 8—10-es koronákkal számítják és (adják, vagyis az importőr, még annyira ' vsem értékeli a mi koronánkat, amennyire Zürich becsüli. Neki ínég erre a kis bizton sági koefficiensre is szüksége van, hogv bennünket még jobban megzsärolgathas'­|»on. (Ezért kell minden importot a lehető­ségig kizárnuk!!) Mármost nézzünk egy kissé körül itt, ebben az országocskáhan. A termelés megindult, minid nagyobb és nagyobb területek kerülnek megrnüV ­lés és termelés alá. Produkciónk szaporo­dik. Évről-évre minid több és több reális cftéket produkálunk ipari téren is. Min­dig inkább helyreállítjuk elpuzsztult ja­vainkat és ha není is sokat, de mégis csak alkotunk, javainkat nemcsak helyre­állítjuk, hanem szaporítjuk is. Ha a jegy infláció révén, mi magunk is pusztítjuk a koronát, mégis azt a vi­szonyt, amely az előbb is számított való­ságas érték és a zürichi értékelés differen­ciája már régebb idő- óta, mindig inkább javítjuk és nem rontjuk, mert hiszen ja­vakat termelünk és e termelésünk fokozó­dik. Feltétlenül jogosulatlan tehát az a folytonos eltolódás, a nt el y et Zürichék, u mi rovásunkra csinálnak. Mert azelőtt, még csak becsülgették a magyar koronát értéke 80—70—60 százalékán .Ts, de ma már csak negyven százalékig' mennek el. Igazuk lehet tehát a franciáknak, a mikor a saját bőrükön kezdik érezni en­nek kárát, hogyha azL mondják, hogy Zürich-ék nem hivatottak a valuták helyes értékét megáll api tani és ebből a szem­pontból valami harmadrangú börzének nevezgetik a zürichi! Már szinte azt le­het kiérezni a beszédjükből, hogy talán tán nem is igen szakemberek ezek n zü­richi börziánerek. Amolyan börze kontá­rok, akik belé mernek kontárkodni még a francia frank lebecsiésébe is, nem elég nekik a legyőzött államok valutáját becs­mérelgetni. Francia szemmel nézve, bi­zony ez mégis csak frivolitásü Node meg i lehetnek nyugodva a franciák. Azok a ba- | jok, amelyek náluk meg vannak az érték­megállapitások terén, nálunk is megvan­nak. Ná|Uk épen ugy segítenek Zürichnek a francia állampolgárok, mint nálunk a magyarok is, hogy alábecsüljék a frankot ott és nálunk a koronát. Mi már régen megállapítottuk, hogy Zürich nem hivatott a valuták valóságos értékeinek megállapítására, tehát nem le­het Zürich becslő. A franciák most lát­ják ezt meg. Mi már régen tudjuk, hogy, Zürich csak börze, Zürich csak piac, de nem elfogulatlan szakértő. Az adszi-nesze undok játéka folyik csak Zürichben, de nem az igazságos értékmegál 1 apitás. "Mert a magyar korona igenis 0.468-at ér és nem 0.18-at, bármennyire is ront­ják ezt az értéket is, Schveizban és itthon is oly sokan de sokan. Hogy pedig mi Zürichnek bődülünk? Ebben mi vagyunk ludasok!! Pisszer János. Dr. Bencs Kálmán polgármester a Dessewffy grófi család és Nyíregyháza város közötti kapcsolatról. A város részvétiratot intéz Dessewfty Emi! grófhoz. Nyíregyháza, március 3. A Nyirvidék tudósítójától. Nyíregyháza város képviselőtestületének tegnapi rendes közgyűlésén Dr. Bencs Kál­mán mély részvéttel emlékezett meg a közel­múltban elhunyt Dessewffy Béla grófról, a képviselőtestület volt tagjáról. A közgyűlés napirendje előtt tett bejelentései során fog­lalkozott a pogármester az ehunytfőur emlé­kével s ennek kapcsán érdekes visszapillan­tást vetett a város történetére, arra a nexusra amelyben Nyíregyháza városa a Dessewffy grófi családdal volt. Dr. Bencs Kálmán pol­gármester e részben a következőket mon­dotta : » . Tekintetes Képviselőtestület ! A megilletődés hangján kell bejelente­nem a tekintetes Képviselőtestületnek, hogy Nyíregyháza város legnagyobb földbirtokosa és a XVII. században földesúri joggal biró és állandóan Nyíregyházán lakó gróf Dessewffy-család ezen ágának utolsó sarja gróf Dessewffy Béla, képviselőtestületünknek hosszú évtizedeken át tagja, folyó év február hó 4-én elhalt. Ugy gondolom n$m lesz érdektelen, hogyha az igen tisztelt képviselőtestület előtt felújítom azokat a kötelékeket, amelyek Nyíregyháza városát ezen főúri családhoz fonták. Nyíregyháza. Rákóczi fejedelem birtoka. A szatmári békekötést megelőzőleg Nyír­egyháza városa az ecsedi uradalomnak egy részét képezte s mint ilyen Rákóczi Ferenc tulajdona volt. A békekötés után a kincstár lefoglalta, azonban a hat vármegyére szóló uradalomnak szerencsétlen területi megosz­tása következtében a gazdasági kezelése le­hetetlenné vált s igy a kincstár szabadulni akart a tulajdonát képező birtok részétől s igy azt megvételre felajánlotta gróf Ká­rolyi Sándornak, aki hosszas töprengés után elhatározta e birtok megvásárlását, amit azonban a gróf elhalálozása folytán fiának : Ferenc grófnak sikerült az 1748. április hó 6-án létrejött királyi beleegyezés alapján végi­rehajtani. ' „ A Dessewffy és a Sennyey-csalácft. Nyíregyháza város másik felerésze, mely még a XVI. század második felében szállott a Lónyay-család birtokába, mint szaniszlói Bátori Katalin hozománya, Bátori Zsigmond 1648-ban kelt végrendeletében Margit leá­nyának, gróf Csáky István nejének hagyo­mányozta, akiknek gyermekei l696"ban To­kajban megosztoztak az anyai, vagyis a. Lónyay-birtokon, amely alkalommal Nyiregy háza részjószág Csáky Borbála grófnőnek jutott, kit Palocsay István báró vezetett oltár­hoz, mely házasságból született báró Palo­csay Zsigmond, ki gróf Pető Borbálával lé­pett házasságra, s idősebb leányuk, Klára Dessewffy Sámuel báróhoz, az ifjabbik pe­dig Sennyey Imre báróhoz ment feleségül s igy e házasság révén Nyíregyháza másik fele része e két főúri családra sállott. Itt kapcsolódik össze Nyíregyháza vá­rosának története a Dessewffy-család törté­netével. 'Az úrbéri megváltód. Báró Dessewffy Sámuel fenkölt lelkévet megértette Nyíregyháza város lakosságának az önállóság és függetlenség felé való tö­rekedését s midőn a város vezetőségének si­került a lakosság előtt kimutatni a földuri jog alól való megváltás határtalan előnyeit, a város lakosságában csakhamar megérlelő­dött az örökváltás — redemptió — gondolata A város lakossága esedező levelet irt gróf Károlyi- Józsefhez és a Dessewffy-csaj­lád ezen időszaki fejéhez és direktorához : báró Dessewffy Sámuelhoz, s kérik őket, hogy járuljanak hozzá az úrbéri megváltás­hoz. A földes urak közül elsősorban a Des­sewffy-család, illetve annak feje, Dessewffy Sámuel báró megérti a város szorgalmas lakosságának eme óhaját és a kor intő sza­vát, amely megértésből kifolyólag a Dessew­ffy-család és Nyíregyháza városa között 1803 december 1-én Fintán létrejön a szerződés amely Nyíregyháza város 'és határának a gróf Dessewffy-család tagjait megillető bir­tokrészét köz- és magánépületeivel, belső és külső telkeivel és földesúri joggal minden­nemű jövedelmeivel együtt 320,000 R. fo­rintért, — amelynek kifizetését maga a szer­Az aranyszívű Lilian D. W. Griffith rendezése. — „Ut a boldogság felé* testvérfilmje. — Főszerepben: Lilian Gisch. Bemutatja: szombaton, vasárnap, hétfőn és kedden a „Városi" és „Diadal" színházak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom