Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 48-72. szám)

1923-03-16 / 61. szám

1923. március IG. Jfmrnsm Prot. HÍREK. KIS NAPTÁR: Március 16. Péntek. Kath. Herbert. Henriette. Városi Szinház-Mozgó : Visszatérés. Drámai játék. 'Kisérő műsor. (7 és 9 órakor.) Diadal-M o zgó : A szerelem halála. Dráma 6 felvonásban. (7 és 9 óra­kor.) A gyógyszertárak közül a dr. Szopkó és Török-félék tartanak éjjeli szol­gálatot. Koisuth apánk szobra szembe néz a városháza erkélyével, amelyet nemzetiszínű drapériával ékesítenek a délutáni ünnepségre. Évről-évre csak néz, (lép ez a szobor, s triikor a szivek az ö tűzre gyújtó szivének lángjánál, a szabadság-ideál­\iál melegszenek, az ő szobrára nem jut egy virágszál, egy babérág. Ma délelőtt lelkes diákcsapat jelent meg a szobor előtt, felsora­kozott Kossuth bronz alakja köré. A sétálók odacsoportosultak és csakhamar áhítatos em­lékezés ölelte át meleg szeretettel a szabad­ság, a boldogságot termő tiszta liberalizmus, (ű szeretet jászolában született igazi demokrá­cia "KPssiúh Lajosát. Imádság méltóságával 'szállt a Himnusz hangja az ifjak ajakáról, őszinte hevület erejével zendült fel a Talpra I'magyar, majd lelkes ifjú lépett a szobor lép­csőjére és a jövendő magyar tanítóság névé­iben koszorút helyezett a nagy Kossuth szob­rára. A Szózat akjiordjai zárták be a megin­dító aktust, amelyben a szabadság szobra ol­tárrá vált, amelynél gyermekeink jövendő nevelői tettek fogadalmat Isten szabad ege alatt a K°ssuth szelleméhez való hűségre. A koszorú, mely most a szoborra simul, ezt a hűség fogadalmat jetti s ez biztató a szebb magyar jövendő szempontjából, amely jöven­dö igen nagy részben a jövő tanítóktól függ ! — Esküvő. Landau Teréz és Adler Jenő f. hó 20-án délután 4 órakor Kossuth utca 26. sz. alatt tartják esküvőjüket, jó barátaikat, ismerőseiket ez uton szívé­lyesen meghívják. — Törökkanízsán is elégetik a ma­gyar hittamkömyvekel. Szabadkáról jelen­tik: Törökkanizsán Kuszmanov újonnan kinevezett tanfelügyelő elrendelte a ma­gyar nyelvű hiítankönyvek elégetéséi. — Ügylátszik tehát, hogy Jugoszláviában a katholikusok és magyarok elleni akció az ország egész területére kiterjed. — Nincs szenük az erdéfyi malmok­nak. Nagyváradról jelentik: Az erdélyi malmok csaknem kivétel nélkül üzembe­szüntetés előtt állanak, mert nincs tüzelő anyaguk. A malomérdekkép vise] etek Bu­karestben a kereskedelmi miniszter támo­gatását kérték, aki azt meg is igérte. A mai mok azonban még mindig nem kaptak üzemi szenet. A tüzelőanyag hiányának az érdekeltek szerint tulajidionképen az az oka, hogy a román kormány ily módon akarja az erdélyi malmok konkurrcnciájá­tól megóvni a romániai regátbeli mal­mokat, az elkeseredés Erdély lakossága között is egyre fokozódik, mert a mal­mok hiányos széllellátása következtében csaknem minden erdélyi városban mind­untalan két-három ' napos liszthiány je­lentkezik. — Elveszik Marosvásárhely ercTcil. — Marosvásárhelyről jelentik; A marosvá­sárhelyi iskolaépületeknek állami tulajdon ba történt vétele után a várost ujabb káro­sodás érte. A megyei agrárbizottság elha­tározta hogy a város összes erdeit 1400 holdnyi területen kisajátitja. Ez az intéz­kedés a várost megfosztja egyrészt tü­zelőanyagától, másrészt épület és bulorfa termelő hegétől. — Dánia kapcsolatot keres Oroszor­szággal. Berlinből jelenlik: Koppenhágá­ból jelentik, hog)- a dán kormány megbízot­takat küldött Moszkvába, akik a szovjettel tárgyalást kezdtek egy dán—orosz kereske­delmi és gazdasági kapcsolat lehetőségeiről. A kiküldöttek között volt a dán külügyminisz­térium kereskedelmi osztályának főnöke Slan is. — Délszerb»á&an nem sz ibad törökül telefonálni. Aljgorából jelentik: Politikai körökben nagy felháborodást kelt a szerb kormánynak egy legutóbb kiadott rende­lete, amellyel a délszerbiai mohaedlán és albán lakosságnak megtiltja, hogy telefon­Deszelgetéseinél török vagy albán nyelvet használjanak . — A Die Dame tavaszi száma rend­kívül gazdag tartalommal, sok eredeti modellel jelent meg. Kapható az Újság­ból!) tant ( Pk. 10320-1922. sz. Hirdetmény a háborúban eltűntek holtányilvánitása ügyében. A nyíregyházi kir. járásbíróság özv. Gál Istvánné résszéről a 28000—1919. I. M. sz. rendelet és az ezt kiegészítő 30000—1922,. I. M. sz. rendelet alapján előterjesztett ké­relem folytán az állítólag eltűnt Gál Ferenc nyirpazonyi volt lakos holtnaknyilvájnitása az eljárást megindította és az eltűnt részére ügygondnokul Bálint István dr. ügyvéd nyír­egyházi lakost rendelte ki. Az eltűnt neve: Gál Ferenc, születési helye : Nyirpazony, születési ideje : 1888. febr 15., szüleinek neve : néhai Gál István és Szo­kolai Zsófia, (utóbbi lakik Nyirpazonyban), nőtlen, ref. vallású volt, az eltűnt foglalko­zása : földmivelő, utolsó lakhelye : Nyirpa­zony, ingatlan vagyona a nyirpazonyi 4. és 124. sz. betétekben van felvéve, bevonulásá­nak időpontja : 1914. augusztus, az a csa­pattest, amelyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották: 11. népfölkelő ezred, 3. zászlóalj, 3. szazad, az a csapattest, amely­nél utoljára teljesített szolgálatot: ugyanaz, katonai rendfokozata : ismeretlen, utolsó tá­bori posta száma : 107., az a hadiesemény, amely közben nyoma veszett : az orosz harc­téren feltűnt, 1914. augusztus 27. napja óta nincs semmi hir életbenlétéről. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életben létéről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, igy különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn tul még életben volt, ezt a hirdetmény­nek a bíróságnál történt kifüggesztésétől szá­mított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelen­tés nem érkezik, a biróság az egyébként ki­derített tények alapján fog a holtnak nyilvá­nítás kérdésében határozni. Nyíregyháza, 1922. évi október hó 14. napján. Dr. Hajtmann s. k., kir. jbiró. A kiadmány hiteléül : Lukács, irodatiszt. Értesítés. Tisztelettel értesítjük a n. é. közön­séget, hogy asztalos mühelyünket, mint társas üzemet újból megnyitottuk, hol úgy épület-, mint butormunkákat elvállalunk. N é. közönség szives pártfogását kérve, vagyunk teljes tisztelettel özv, Baitos Istvánná és Milte Mihály Közép-utca 14. szám Ugyan iit zománcozott modern konyhaberendezés eladó. 1496 APOLLO Március 17-18 án, szombaton l/ 26, V*8 és 9, vasárnap V 24, >/26, */«8 és 9 órakor: ÍZBEN EGY ELLEN 1 befejező rész, MACISTE diadala. Kalandorjáték 5 felvonásban. Ezenkívül: Lipi, a csodagyerek burleszk vígjáték 5 felvonásb an. I Hétfőtől: Az u) KRISZTUS film?" IHgWMrr»-^iarcag^asa« - — Városi Szinház Mozgó Március 15-16 án, csütörtökön és pénteken Visszatérés Drámai játék. — A Quralsky rendezésében. Kitűnő kísérő műsor. Előadások kezdete 7 és 9 órakor. Szombaton és vasárnap a nagy PAUL WEGENER film: Pusztuló n^pek Mozgó Március 15-1G án, csütörtökön és pénteken 7 és 9 órai kezdettel két sláger kerül bemutttásra: Ä szerelem halála dráma 6 felvonásban. — Továbbá: Hervadt virágok a szerelem é3 féltékenység drámája 6 telv. Főszereplők: Harguerite Snow és Eduard Key. Szombaton és vasárnap | Ä villámközpont kalandor-film I flPRO HIRDETESEX Hirdeté.-ii dijak: 10 szóig 150 korona, azonfelül min­den további szó 15 korona. — Vidéki hirdetéseket csak az összeg beküldése után közlünk. — Apró hirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap beküldése mellett válaszolhatunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű apróhirdetésekre csakis az apróhirdetés melletti szám bemondásával ad felvilágosítást a kiadóhivatal. Postán érkezett hirdetéseket csak a pénz egyidejű beküldése mellett közlünk Hároim szobás igenszép téglaház azonnali átadásra ötmillió koronáért Nagy Imre irodája utján megvehe­tő. 1415-3 J.. kai teljes müvének hi­ánytalan sorozatáén miga3 árat fizetek. Kérem a címet Nagy Imre irodájában le­adni. 1352 2 Eladó beköltözhető hát mgf tälekel és kentei Sar­kantyu-utca 3- 1461-1 MMWHMMMMWMU Egy megbízható száraz­dadát keresek Vay A. u. 32. 6840 Szorgalmas mindenes szo­balány kereste ik Nyíregy­házához közeli falóba. Hol szakácsné és hetes fiu van. Cim az Ujságboltban. 674-1 Ozle'helység kiadó. Cim az Ujságboltban. 675-1 Eladó az orosi szőlő har­mad k kapnn egy nyilas szőlő borházzal, értekezni lehet Szentmihályi-ut 12. 678-4

Next

/
Oldalképek
Tartalom