Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 25-47. szám)

1923-02-01 / 25. szám

JÜyiregyMza, 1923. február 1. • Csütörtök XL1V. érrolyam. * 25. szám. Előfizetési árak helyben és vidéken: Efly hóra 400 K. Negyedévre 1100 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Teleton szám 139. Postacheque 20660. Kéziratokat nem adunk vissza. A nemzetgyűlés mai ü/ése. Budapest, január 31. Saját tudósí­tónktól . A nemzetgyűlés mai ülését háromne­gyed 11 órakor nyitotta meg Szcitovszky elnök. Beterjesztik az összeférhetetlenségi bizottság Ítéletét Lingauer Albin össze­férhetetlenségi ügyében. Az ítélet szerint nem forog fenn összeférhetetlenség esete. Elnöki előterjesztés után az inter­peflációs könyvet olvassák fel, melybe a következő interpellációk voltak bejegyez­ve : Héjj Imre a bal atomul vari és ványoki birtokvétel jóváhagyása tárgyában, Rup­pert Bezső a tűzifa körüli viszásságok tár­gyában, ugyancsak Buppert a földbirtok reform végrehajtása körült hibák tágyá­ban, Váradv Dániel a "Független Szemle betiltása tárgyában, Csik József a kisbér­letek kötelező kiadása tárgyában, Forgács Miklós a háború alatt elrekvirált haran­gok pótlására most beszerzett ha­rangoknak a forgalmi adó alól való ki­vonása és kedvezményes vasúti szállí­tása tárgyában, továbbá az árvizsgáló bizott­ságnak a mezőgazdasági termények irányára megállapítása tárgyában, Dénes József a földbirtokreform végrehajtása körül észlelt egyes jelenségek, továbbá a magyarországi munkáspárt vidéki pártjának indokolatlan fel­függesztése s a tótkomlósi és csorvási szekfü viselet miatti elitéltetések tárgyában. Fábián Béla az ipar és kereskedelem részére deviza­szükséglet kielégítése tárgyában, Meskó Zoltán a szerb megszállás alól felszabadult területek 1917—21. évi jövedelmi, vagyon és hadinyereségadójának fizetése és a szerb megszállás alatt eszközölt fizetések beszámí­tása tárgyában, Szabó Béla a tisztviselők kedvezményes vasúti jegyének korlátozása tárgyában. Az interpetlációs könyv felolvasása után a Ház részleteiben is elfogadja a Ma­gyarországnak a nemzetek szövetségébe ATIIÓ belépésére vonatkozó törvényja­vaslatot s kihirdetés végett előterjeszti azt. Mözer Ernő ismerteti Magyaroszág­nak a Népszövetség tagjai 'köze való fei­vé te lé re vonatkozó törvényjavaslatot, me­Fenyeget a török háború. Budapest, jan. 31. Saját tudósítónktól. Konstantinápolyból jelentik. Itteni politikai körök véleménye szerint a lausan uei konferencia meghiúsulása háborúra fog vezetni. Csanaknál és Izmidnél na­gyobb erőt vontak össze a törökök, hogy­ha az angórai kormány csakugyan kiadja a parancsot a had müve leiek megkezdésére nyomban megkezdhessék a támadást. Eb ben az esetben Harrington tábornok se­rege négy fronton fogja szembe találni magát a török haderőkkel. Az angol csapatot a Földközi tenge­ren levő hajóraj és az Atlanti oceánon állomásozó hadihajók fogják támogatni a harc folyamán. Londonból érkező hirek szerint Ang­lia katonai erőket szállított Gallipoliba. — Bagdadból, erősítések érkeztek Mosulba. Ivet elfogadásra ajánl . Utána Appcnyi Albert szólal Te 1. Mindenki azt vallja, mondja, hogy he kell lépni a népszövetség tagjai közé. Két szempontból szokták ezt a kérdést mérle­gelni. Vannak, akik azt állítják, hogy a Népszövetség működésében nem lehet hin ni, a másik csoport pedig azt mondja, hogy lehet hinni a Népszövetség működé­sében. Ő maga is ehhez a csoporthoz tar­tozik. Ha a németországi eseményekete figyeli az ember, tényleg ugy is látszik, hogy a nép­szövetség nem egyéb, mint a győzők és le­győzöttek között való szövetkezés, de hiszi, hogy el kell jönni annak az időnek, amikor az egyes nemzetek között fennálló ellentétei­ket békés uton fogják kiegyenlíteni. Mind­addig nem kerülhető ki a háború, míg a győ­zők érvényesülnek a legyőzöttek felett. A népszövetség szabályzatának 12. pontja azt mondja, hogy egyik fél sem léphet fel a mác­sik ellen támadólag, ha arra a tanácstól fel­hatalmazást nem kapott. A 17. pont pedig ezt az elvet kedvezményképpen kiterjeszti azokra a nemzetekre is, melyek nem léptek be a népek szövetségébe, de vitás esetekben kötelezik magukat arra, hogy alávetik magu­kat a döntő biróság határozatainak. Magyar­országra nézve ez az utóbbi pont érvényes, de miért ne illesse meg a biztosító 12. pont. Áttér ezután a lefegyverezés és a ki­sebbségi jogok kérdésének bírálatára. A külügyminiszter felelősségének tudatában enyhén jelenti az egyes fennálló kérdésekre vonatkozó észrevételeit és felvilágosításait, azt mondotta, hogy nálunk végrehajtották a lefegyverzést, mig a szomszéd államoknál megkezdették, én azonban a kevesebb fele­lőségem tudatában nevén nevezem a gyer­meket s kijelentem, hogy mig itt lefegyverez­ték a nemzetet, addig körülöttünk felfegy­verezték ellenségeinket. Ami itt történt, az Európa legnagyobb botránya, szabotálása a a kisebbség jogainak. Európa legnagyobb botránya és veszélyét jelenti a mai állapot. Beszéde lapzártakor tart. Kádár Lehel sajtópörének tárgyalása. Budapest, jan. 31. Saját tudósítónktól. Magyar Hirlap irja. A budapesti büntető törvényszéken Töréky kúriai biró tanácsa mára tűzte ki Kádár Lehel pőrének tárgyalá­sát abban az ügyben, melyet Kádár azáltal követett el, hogy a mult év november havá­ban a Nép egyik számában És az övék min­den cimmel egy cikket közölt, melyben egy margitszigeti jelenetet irt le s ezzel jelle­mezte a budapesti és általában a zsidóság szerepét. Az ügyészi vádirat szerint Kádár beis­meri, hogy ő a cikk szerzője s azzal védeke­zett, hogy ő a zsidóságot nem mint felekezetet hanem mint fajt támadta. Kádár a tárgyalást már korábban elnapolni kérte azzal az indo­kolással, hogy ügyvédje, Ulain Ferenc kül­földön fog tartózkodni. A mai tárgyaláson az Ulain helyettese jelent meg, Kádár azon­ban nem jelentkezett. Védője bejelenti, hogy a mai napon vett értesülés szerint Kádár be­tegen fekszik. Ügyész erre Kádár elővezetését kéri. A biróság negyedórai tanácskozás után meghozza az Ítéletet s Minich Károly dr. törvényszéki orvost kiküldi Kádár lakására, vizsgálja meg Kádárt. A biróság csak az or­vosi szakértő véleményének beérkezte után, 12 órakor fog határozni az elővezettetés kér­désében. Ebéd a kormányzónál. Budapest, január 31. Saját tudósí­tónktól . M. T. I. A kormányzó és neje 30-án 8 órakor ebédet adtak, melyen a követ­kező diplomaták vettek részt. Schioppa Lőrinc pápai nuncius, Vicottit Graiza Real spanyol követ és felesége, Everlöv svéd követ, Stirzea román követ, Castagnetto olasz követ és neje, Sembek gróf és neje, Douícet francia követ, Hardegg tábornok, Brentáno amerikai követ és neje, Wawrek Károly csehszlovák követ, Giegler dán kö­vet, Calize osztrák követ, Michajel van Verdiimen holland ügyvivő, Kapsambeiis görög ügyvivő és neje, Benato Walöes chil lei ügyvivő, Bran von Stum német kö­vet és neje, továbbá Bethlen István mi­niszterelnök és neje, Daruváry Géza a külügyminisztérium íézetésével megbízott igazságügyminiszter, dr. Bartha Richárd a kabinetiroda főnöke, Kánya Kálmán meghatalmazott miniszter rendkívüli kö­vet, gróf Ambrózy Gyula rendkívüli követ és neje, Vitéz Magasházv László első szárnysedék. A Ruhr vidékén nehéz az élelmezés. Berlinből jelentik. A Ruhr vidék for­galmi állapota megnehezedett. Egyes fran­cia tisztek revolverrel kényszerítik elő­re a német élelmiszer vonatokat. A fran­cia és belga katonaság erőszakos beavat­kozása egyre nehezebb helyzetet teremt az élelmezésben. Ugy oldják meg most a kérdést hogy a megszállási határig vona­ton viszik az élelmet, onnan kezdve pedig kocsin vagy autókon szállítják a lakos­ságnak . Tőzsde. Budapest, Január 31. Saját tudósí­tónktól . Zürichi nyitás: Budapest 0.2025, Berlin 0.01, Newyork 536.25, Milánó 2535, London 2489, Páris 3210, Prága 1525, Belgrád 460, Varsó 0.015, Bécs 0.0074, osztrák bélyegzett 0.0075. Devizák : Belgrád 22.5—24.5, Koppen­hága 506—31, Krisztiánia 490—525, London 12300—600, Berlin 7—9, Prága 76—80, Pá­ris .162—72. Értékpapír: magánforgalom. Név­Vges árak. Izzó 98000, ' Kőszén 2000™> Rima 12000, Salgó 78000, Államva&</ J2000. Terménypiac : Irányzat' a,tozatla n. cse­kély kötés történt. Buza -> a tobb l válto­zatlan. 20 kopottsi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom