Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 274-297. szám)

1922-12-19 / 288. szám

1922. december 19. JÍYÍRYIDÉK Ö A mindenféle gazdaságban kiválóan bevált és bevezetett, Liptay Jenő ur által összeállított Gazdasági főkönyv és pénztárkönyv valamint a szükséges naplók és leltár újonnan átjavítva megjelent és kapható a Jóba Elek könyvnyomdájában, a Szántó-féle könyvkeres­kedésben és az Ujságboltban Nyíregyházán, a .Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. nái Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám. GLŰCK JENŐI bútoráruházában Nyíregyháza, Vay Ádám-utca & sz. alatt | — Mezey Kálmán lakatos, fürdő, viz­vezetékszerelő, autogénhegesztő műhelye és műszaki üzletének telefonszáma 349. Mélyen leszállított áron vásárolhat modern háló, ebédlő stb. berendezést és kü­lönféle bútorokat. 2367 J Ma és a következő napokon Sándor Stefi vendégszerepel a Modern Kabaréban. I Városi Színház Mozgó December 18, 19, hétfő, kedd Lánpröly II. rész 30 telv. mutatjuk be ezt a monumentális és félelmetes filmet, melyben Amerika csodái a képzeletet messze tulszárnyalóan kapcsolódnak egymásba. Hol a modern technika vívmányai, hol a titokzatos kinaí negyedek rejteimei, majd Afrika vérengző és vérszopó bestiái, majd pe­dig a nagyvárosi élet posványaiban fetrengő emberi mivoltukból kivetkőzött szörnyetegek, hipnotikus altatással elkövetett gazságaiknak siirü sorozata teszi a filmet szerfelett lebilin­cselőre és szórakoztatóvá. Előadások kezdete hétköznap 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap fél 4, 5, 7 és 9 órakor. Pk 10651—1922. szám. Hirdetmény í\ háborúban eltűntek holtányilvánitási agyében. A nyíregyházi kir. járásbíróság Ung­vári János né részéjről 28000—1919. I. M. számú rendelet és az ezt kiegészítő 30000— 1922. I. M. számú rendelet alapján előter­jesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Ungvári János nyirpazonyi volt Lakos holt­nak nyilvánítása iránt az eljárási megindi­totLa és az eltűnt részére ügygondnokul Bálint István dr. ügyvéd nyíregyházi la­kost rendelte ki. — Az eltűnt neve: Ung­vári János, születési helye : Szabolcs, születési ideje: 1866. év, szüleinek neve: Ungvári János és Juhász Zsuzsanna, há­zastársának neve; Üveges Borbála — lakik Kótajban. — gyermekeinek neve: János. József, György, András, Borbála, Juliánná Erzsébet és Ferenc, az eltűnt foglalkozása: földművelő, utolsó lakóhelye Nyirpazony, vagyona nincs, bevonulásának időpontja : 1915. év az a csapattest, amelyhez az is­mert adatok szerint eredetileg bevonul­tatták: 5-ik honvéd huszárezred, az a csapattest, amelynél utóljára teljesített szolgálatot: ugyanaz, katonai rendfokoza­ta: szakaszvezető, utolsó tábori posta száma: 13, az a hadiesemény, amely köz­ben nyomaveszett: 1916. juŰus 6-án Vol­hyniában eltűnt A kir, járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha eltűnt életbenlé­téről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb kö­rülményekről, igy különösen arról lenne tu­domása, hogy az eltűnt a fent felzett időn tul még életben volt, ezt a hirdetménynek a bi róságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem íérkezik, a bíróság »z egyébként kiderített té­nyek alapján fog a holtnak nyilvánítás kérdé­sében határozni. Nyiregyháza, 1922. évi október hó 28. napján. Dr. Hajtman, sk., kir járásbiró A kiadmány hiteléül: Lukács, irodatiszt. APRO HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10szóig 100 korona, azonfelül min­den további sző 10 korona. — Vidéki hirdetéseket csak az Összeg beküldése után közlünk. — Apró hirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap beküldése mellett válaszolhatunk. „C<m a kiadóhivatalban" jelzésű apróhirdetésekre esakis ax apróhirdetés melletti szám bemondásával ad felvilágosítást a kiadóhivatal Postán érkezett hirdetéseket csak a pénz egyidejű beküldése mellett kOzlünk Hofher 90" ra/ra. gyürüs cséplő 10-12 HP 1 éves szívó gázmotorral teljes föl­szereléssel eladó. Személye oen vagy telefonon Amszel Fénjeslitke. Telefon 2. 9118-1 Teljesen ujzsakett öltöny, snoking öl öny és frakk­Dadrág eladó. Megtekinthet! Kecskés Jftzsef szakóöz'eté­b«n Kállay-utca 1. 7873-1 Ai Erzsébet közkórházban egy szülésznő feltétetik 9289-1 15 hektoliter sóstói njbor •ladó. Megtekinthető B«th­Un utca 31. sz. alatt d. u 1-4. 9288-1 Majdnem teljesen uj ebédlőszekrény eladó. Cim Kótaji-utca 82. 7870-1 Uhmrád-féle 3 késes szecskavágó eladó Tóth Pál Nagykálló. 9320-2 Több uri ember jó házi kosztot kaphat Virág-utc* 18. sz. alatt. 7885-t Egy ruhaszekrény és e.;y nagy tükör eladó Debreceni­utea 58. sz. 9344-1 Egy ügyes varróleány há­zakhoz ajánlkozik. 7868-2 Cim az Ujságboltban. Kél szép babakocsi és egy baba felöltöztetve jalányos áron eladó. Megtekinthető Sándor ff/ bazárban Njirviz palota. 9J09 1 Hímes-u 14. sz. ház el­adó Vétel esetén azonnal elfoglalható. 9298-2 Üzlethelyiség a város köz­pontján más vállalkozás mia't átadó. Nagy Imre iro­dája Nyirvizpalo-a. 9246-3 4 öl akácfa eladó Polyák bokor 3 szám. Vitóvszki János. 9331-1 Nagyobb mennyiségű szá­raz test akácfa eladó. Kéc­utca 46. 788T-1 Egy j6 spór jutányosa* eladó Közep-atca 17. n. 9330 1 Jó karban levő nyitott fajdányu hintó eladó Se­lyem utca 11. 9327-2 6000 k*vn nád Oroson özv. Pika Miklóánénál eladé 9335-2 1 drb teljesen uj 3 cserepes halványsárga cse­répkályha eladó. Cim a ki­adósan. 9336-t Eladó féláron a Jósa And­rás-u. 21. sz. ház. 9332-t Eladó két darab jókarba* levő stucator nádszévő gép. Érdeklődni lehet Adler mészkereskedőnél Ujfehér­tón. 9332-1 Jól főző alkalmazottakat keresek helyben és vidékre. Szabolcs-u. 6. 9334-í BáránybéHsas uj butda eladó. Tol ly-utca 8. üdvari lakás. 9343-2 Eg? intelligens fiatalem­be-, lakótársat keres. Cim az Ujságboltban. 7890-1 Egy botorozott szoba azonnalra kiadó. Cim as Ujtág boltban. 7891-1 Petroleum, autó és motorbenzin, motor­hajtőgáz, (nyers) olaj, gépkenőolaj, hen­gerolaj, kocsikeficcs, gépzslr és istáló égöolaj nagyban és legolcsóbban beszerezhető KOHN ZSIGMOND cégnél Nyíregyháza; Széchenyi-tér 3. Telefon 372. Napraforgó és repce olajat bármilyen mennyi­éiben a legmagasabb árban veszek. Használt . eto*óleumos, olajos, fa- ós vashordókat veszek. Legolcsóbb napi Arak! Megnyílt az uj csemegeüzlet Zrínyi Ilona-utca 10. szám alatt. Hol a legjobb minőségű palackos likőrök, rumok, pezsgők, borok kaphatók, továbbá hideg felvágottak, teasütemények, Suhajda és Biró csemegék, halak, sajtok stb. — Külön fi­gyelmébe ajánlom kávés és kereskedő uraknak hírneves egri és gyöngyösi palackos boraimat valamint «lső minőségű gróf Eszterházy pezsgőmet jutányosabb árak mellett, szolid és pontos kiszolgálással. Gittek Mór. 7813 6 -ti o a ® N as oo e Csokoládé és enkorka különlegességek ! Színes és fehér Karácsony­fára való gyertya 100 as, 130-as és 180 as dobozok­ban, minden mennyiségben kapható kilogrammonként a Magyar Köztisztviselők Fogy. Szövetkeze­tében, Bessenyei-tér 7. szám. 9201 Megnyílik kedden a 9306-2 Divina illatszertár Zrínyi Ilona-utca 9. Gyönyörű Karácsonyi ajándékok olcsó reklámárakon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom