Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 249-273. szám)

1922-11-15 / 260. szám

1922. november 15 JHYIMIDEE APOLLO MOZGO. Nov. 15, 16, szerda csütörtök 7 és 9 órakor Olasz film. Ursiis, a Herkules szenzációs cirkusz kalandorjáték 6 felvonás­ban. Főszereplő Marino Ausonia, a „Quo Va­dis" és „Gladiátorok" világhírű atlétája. Ezenkívül A vizbeesett kérő * amerikai burleszk. Figyelem ! Péntektől vasárnapig kerül bemuta­tásra a magyar filmgyártás nagy szenzációja Budapesttel egyidőben. A cornevill i harangok főszerepben a magyar színművészét legjobbjai. Ezenkívül „Hajótöröttek a kannibálok közt'" kép az afrikai vademberek életéből 5 felv. Ursus, a Herkules a legérdekesebb olasz cirkusifllm. Főszerepében az ideális szépségű olasz atléta : Mario Ausonia, Bemutatja szerdán és csütörtökön az Apolló DIADAL MOZGÓ Nov. 15, 16, szerda, csütörtök 7 és 9 órakor ^ Alvin Neuss főszereplésével Éjféli történet ( A cári ékszer titka.) kalandortörténet 6 felvoaásban. Kisérő film 6 Claplinz amerikai burleszk. Modern Kölcsönkönyvtár az Ujságboltban. Cserépkályhákat álrak javit és tisztit. Tégla kályhát is készst. Ugyanott egy uj cserép sparbett. van eladó, megtekinthető Elek József kályhás mesternél, Nyíregyháza, Dohány-utca 14. 8570-1 Gyékény, Káka, Sást minden mennyiségben veszek. Szives árajánlatokat a raeny­nyiség feltüntetésével kérek. Deák Sándor Pécs, Postafiók 47. 8557-1 Daráló és szecskavá|ó üzemet nyitottunk Kótaji-utca 98. szám alalt. Kérjük a n. é. közönség be­cses pártfogását Fekete Károly és Gerl Józse 8489-8 X. 38170—922. Hirdetmény. Közhírré tészem, hogy Szabolc*­vármegye tö vényhatósági árvizsgáló bizottsága a borbély kiszolgálási ára­kat a következőképen állapított meg: Borotválás -40 K, borotválás fésű léssel 50 K, hajvágás géppel 70 K, hajvágás ollóval 90 K. szakáivágás géppel 45 K, szakáivágás ollóval 70 K. gyermek hajvágás géppel 50 K, baby hajvágás 90 K, fejborotváláa 95 K, bérletjegy 10 izámmal 3S0 K, bérletjegy 10 számmal, fésüléssel 450 K, kölnivíz arcra 20 K, fejmo­sás 80 korona. A közalkalmazottak nemzeti szö­vetségének tagjai eien árakból 20 száaalék kedvezményt kapnak. Nyíregyháza, 1922. ner. 8. :2S72 .Dr. BENCS, polgármeater. Szecskavágo 1 önétetővel K. D C. jegvü jó álla- g|j}[jQ Májerszky gyár pótban Gráf. 8571 1 llrfesités. Női, férfi és gyermek harisnyák és keztyük nagy választékban érkeztek rövidáru üzletében, Nyíregyháza, Rá­kóczi-ut 4. szám. 7630-4 Szecskavágók, répavágók, daráló, szórórosta, morzsolok, járgány stb. Mező­gazdasági gépek minden nagy­ságban. Tizedes mérlegek állan­dóan raktáron. Motor és gőz garnitúrák hgjobb beszerzési forrása. 7575-10 Mezőgazdasági Gípraktárban Vay Ádám-u. 9. Telefon 342. Eladó családi biz a Bujtoson, Géza u. 10. 2 szoba, előszoba, konyha, éléskamra és némi melléképület. A ház teljesen jó kar­ban, 10 éves, tiszta téglából építve, horganyzott bádogtetővel, villany be­vezetve, parkírozott udvar, szivattyús kúttal. Értekezhetni a tulajdonossal Tiszadadán Csete Ambrus ig. tanitó, akár levélileg, akár személyesen. 8582 3 Pályázat tanítdr állásra. Nagykálló határában levő „Vadas­tanya" tanitói állására pályázatot hir­detek. Kötelesség az I—VI osztályú mindennapi és ismétlő kötelesek ta­nítása. Javadalmazás a törvényszabta pénzfizetés, lakás természetben és megfelelő kertiilletmény. Folyamodványok kellően felszerelve f. hó 30 áig alólirothoz küldendők. Az állás választás után azonnal el­foglalandó. 8581 Gásp# Gyula iskolaszéki elnök. Eladó Nádor-utca 51. sz. lakóház kerttel és egy azon­nal elfoglalható lakrésszel. Felvilágosítás szerezhető: Njírbakta községház*. 8551-10 Fiatal jó munkás bor­bélysegéd azoonali állást keres. Cim az Ujságboltban 7634-1 Jó fejőstehenet keresek téli tartásra. Cim a kiadó­ban. 8534 2 Sz«cskavágót kerekek meg­vételre, ugyanott daráló el­adó. Jakab, Njirpazony. 8582-3 6 H. P. Hellor-motor 7Í0 m/m Hofher cséplővel eladó. Jakab, Nyirpazony. 8583-3 Tudja* ? mir hol lehet a legolcsóbban angol és cseh maradék szövetet venn Weinberger, Debreceni-ut 2. ez. 8585-15 Elveszett Vasárnap este egy pénztárca pénzzel, iga­zolvány és kereszt levéllel, megtaláló szíveskedjen Nyir fa-u. 16 sz. alá juttatni, hol jutalomban részesül. 8569-1 Szakavatott fCmolnár vám­malmunkban azonnali be­lépésre felvetetik. Nyirtassi gazdaság gőzmalma Nyírtass 8556 3 Egy fiatal mindenes le­ányt vagy takarítónőt egész napra november 15 re ke­resek. C m az Uj»ágbo!tban. 7629-1 Keleagyék h'mzését, bár­milyen tehér hímzést, gob­lint elvállal. Cim Bujtos-u. 48. «z. 8567-1 Bejáró kislány és hetes felvétetik. Lengyel, 7rínyi Ilona utca 5. az udvarban. 7Ó26-1 Eladó zongoraláda, rnh»­szekrény, férfíkalipok, cipők Er-u. 11. 7657-1 Főini tudó mindenes és bejáró takaritóné tőére fal­vétetik. C m az Ujságbolt­ban. 7628 1 Két diszes öntött vas­kályha, egy női varrógép eladó, Nyírfa utca 10 8568-1 HERCEG FERENC A FOGYÓ HOLD REGÉY Kapható iz Ujságboltban, Éjféli találka kalaadortörténet. Főszerepekben Alvin Neuss, Diadal Mozgó. 1 SUHANESZ LAJOS BÚTORCSARNOKA Nyíregyháza? gör. kath parochia Bethlen-utca 5. Telefon 319. Óriási választék síjét készitményll bútorai­ban és kárpitos, áruiban. Legolcsóbb bevá­• sáriisi forrás 8082-30 I Marosi Színház Mozgó November 13, 14, hétfőn, kedden Halál árnyékában Főazerepben Petrovits Szvetiszláv Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. Jegyelővétel Jakabovits Fannyka k. a. dohánytőzedéjében A szinház fűtve. APRO HETESEK BrMW dijak: 1« scéig 50 korosa, uoafelSl nm­één további szá 5 kereoa. — Vidéki hirdetéseket Mai az összeg beknldése afcáa kösdftak. — Apró Ur*4«a atán énfekltdekaek csak válaaabélyeg T*fT levoletfiap bektldéac mellett vákuKolUatnnk. „cÍM A kkdéhivatalbaa" jeliét* apróhirdetéaekre ••aki* az apróhirdetés melletti Mám beoaondáaával ad felvittfOMtást a kiadóhivatal Poatáa érk*Mtt hird«téMk«t wak a péaa •frMeM betftMfcw BMll*tt kailtek Kii Singar varrógép el­adó Kisteleki-u. 10, 8541-1 Tegnap est; a lateránus templomtól a Széchenyi térig terjedi útvonalon el­veszett egy ké2Íkoc»i telja­sen uj első kerete. Nagyon kérem a megtalálót — mi­vel reá nézve úgyis érték­telen — a református isko­la udvarába Kádár re', ta­nítóhoz jutalom ellenében adja be. 8580-1 Egy szoptatós dada ke­restetik. Cim a kiadóban. 8575-2 Fekete női kabát eladó. Epreskert-u. 3. 8574-1 Eladó épitési anyagok, fedélfedéshez békebeli mi­nőségű kátrány és aszfa't fedél! lemez, faeementragacs, deszka, lécz, ajtó, vasab'.ak, palló-foszni de-zka stb. — Egy n gy fii^gő petróleum­lámpa, bádog kannák ola­jos és látranyoa hordók, jó miaőségü kétágú létrák olcsó árban. Széchenyi-ut 2», 85! 11 Géza-atca és Belsi körat saroktelek eladó. Cim az Ujságboltban 7631-2 Egy komót eladó Selyem nlca 47. az. 7632-2 Egy jól kézimunkáló leány hosszabb időié feltétetik. Cim az Ujságboltban. 1633-4 Zongorát hangol, javit jól és olcsón fUkovszky. Elő­jegyzés Szántó könyvkeres­kedőnél. S544-1 Ószőiő-utca 77. számn ház és egy hold szőlő eladó azonnal átvehatő. Nagy Imre iiódája Nyirvizpalota. 8332 Bujtos-utca 28. számú há­romszobás ház eladó. Nagy Imre irodája Nyirvizpalota 8Í33 6 Négy szobás téglaház egy hold kerttel Vécsey 13. alatt eladó. N»gy Imre irodája Nyirvizpalota. 8448-1 Egy elsőrendű patkány­fogó foxi és egy fajtiszta n*met schnautzer kntya el­adó. Papp írnagy huszár­laktanya. 8534-1 Egf jókarban lévő férfi­felöhő eladó, meg'ekinthatí Jobbágy szabónál, Bethlen­utca 3. 7610-1 Szakáesné, ki önállőaa fiz jó díjazás mellett azoa­nali belépésre kerestetik. Cim az Ujsigboltbsn. TS21-S Egy ügyes varrónő, ki szabni tad jó fizetéssel fel­vétetik, Gólya áruház Zöld­aégtér. 8529-1 F. hó 13-án, a déli órák­ban egy ruD'ntkővel kira­kott szivalaku nyakék el­veszelt. Kéretik a becsüla­tes megtaláló az ékszert 1COO koroaa jutaom elle­nében Patrovics Pál főhad­nagynak Lu'her-atca 21. szám alatt átadni. £554-1 Kéz-utca 18. eiám alatt zsup van eladó, kévéje .00 korona. 8579-J

Next

/
Oldalképek
Tartalom