Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 249-273. szám)

1922-11-08 / 254. szám

K 1922. november 4»„ — RakovSzky Iván, belügyminiszter Nyíregyháza város nemzetgyűlési képvi­selője a Hadröa céljaira 5000 K-t és dr. Kállay Miklós főispán 2000 K-t adomá­nyozott. — MegpUvó. Az Egyesült Vadászlár­sulat fenntartott területén a Semsey rész és Puposhalmon — részeken a folyó évi november 12-én társas vadászatot ren­dez, melyre ezúton hivom meg a t. tago­kat. Találkozás és gyülekezés a Faktla­t'éle ház előtt a tiszalöki uton reggel 9 óra, a vadászat pontos kezdete fél 10 óra, a költséget a résztvevők közösen vi­selik. — Nyíregyháza, 1922. nov. 5-én. Kovács András, elnök. — Svédtorna, tőr és kardvivó kurzus Nyíregyházán. F. hó 15-én megkezdem a svéd és tőrvivó kurzust hölgyek, valamint • a tőr ós kardvivó kurzust férfiak részére, hetenként 2—2 órában. Oktatási dij fel­nőtteknek (iOO, iskolai növendékeknek 400 korona havonként. Jelentkezni lehet a vármegyeházán (34. sz. szoba) Tasnády Imre. 4x — A Gutenberg Kör Kék estje. A nyíregyházi Gutenberg Kör, mely a munkások kulturális nevelésének szoígjá­'latában áll, vasárnap, november 12-én, dél után és este két teljesen külön álló műso­ros mulatságot rendez a Korona szálló dísztermében. A délutáni kabaré előaldlás 4 órakor kezdődik, melyen 6 kis jelenet, egyfelvonásos és táncduett kerül bemu­tatásra. Az esti műsor 8 órakor veszi . kezdetét, melyre a legjobb műsor szá­mokat válogatták ki. Műsor végeztével kezdetét veszi a reggelig tartó tánc. A Kék est tiszta jövedelme jótékony célra lesz fordítva, részben a munkásság köri felszerelésére, részben pedig az országos inségákció s a rendőri segélyalap java­st zoqi^DiCuoxo^oji k a3oi[ 'inAijprozy B.t hozzájárul a közönség a maga anyagi ere­jével, szép célt szolgái, már azáltal is, ha megjelenésével a munkásságot önkép­zésében támogatja s ezáltal irányukban megíértést tanusit. — iparosok, kereskedők csak a Sza­bolcsi Naptárban hirdetnek. — Nagy őszvégi iparosiját Kótajban­A kótaji iparos ifjúság a kótaji intelligen­cia védnöksége alatt október hó 29-én va­sárnap délután 7 órai kezdettel a kótaji rk. el. népiskola nagytermében kabaré­val egybekötött sikerült táncmulatságot rendezett. A kabaré minden egyes száma az ügyes főrendező Keresztman Mihály agilis sokoldalúságát tlicsérte. A darabok legnagyobb részét Keresztman irta. A szereplők közül kitűnt Csernyánszky Mi­hály, de valamennyien brillíroztak, külön­ben nagyon sok tapsot kaptak. Éjfél felé rázendített a kótaji banda s Takács Pali dirigálására — világos virradatig húzta. A bál a késő reggeli órákig tartott. — Felhívás a Hadröa tagjaihoz. — Mindazon hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák, akik a földreformmal kapcso­latban házhelyre való igényüket még be nem jelentették vagy bejelentett igényü­ket netalán visszavonták, kiegészítő ösz­szeirás céljából jelentkezzenek az egyesü­leti irodában (Színház épület.) — Astrea és Polidor. Ez a két kiváló filmművész játsza a főszerepet az »Astrea és Polidor« c. olasz kalandor dirámában. Izgalmasabbat és érdekesebbet nem lát­tak még Nyíregyházán. Az artista trükkök szakadatlan láncolata ez a briliáns film­alkotás. Bemutatásra kerül november 6 és 7-én, "hétfőn és kedden a Diadal-moz­góban. — Iíarri« ismert vígjáték író közked­velt vígjátékából az «Egyenlőség»-bői ké­szült klasszikus alkotás az Ur és szolga cí­mű. filmváltozat. Sokan emlékeznek a Nemzeti Színház forró estéire, amelyeken Pethes Lászlót a szolga megszemélyesítő­jét ünnepelték, a filmen ugyanabban az ünneplésben részesül Theoaore Boberts mert tökéletes aiakitásjával éppen olyan mélyen -közeliti meg szépérzékünket, mint Pethes a színpadon. A darab cselekmé­nye egy főúri társaságról szól, amely hajó katasztrófa következtében egy magányos szigetre kerül. Itt ledőlnek a társadalmi korlátok, mert a jólétben nevelkedett lor­dok nem értenek a gyakorlati élethez, a főkomornyik azonban a munka embere és a gyakorlatiasságé, csakhamar az egész társasig nélkülözhetetlen urává tesz, sőt mi több, a hajón levő lordnak gyönyörű leánya is bele szeret, az amúgy is daliás termetű »szolgába«. Megérkezik azonban a mentő hajó a ledőlt társadalmi elvá­lasztó falak ismételten majdnem az égie­kig emelkednek, a társaság »ura« ismé­tellen a szolga személyzet között találja meg helyét. A szerelem azortban, ameiy a Lady szivébe beférkőzött, olyan hatal­mas lett, hogy képes volt, habár az elvá­lasztó falakai le nem dönthette, de szaki­tolt vele inkább és otthagyta a pompát a fényt és gazdaságot, hogy csak szive választottját továbbra is megtarthassa, a ki szerelmesével aaz uj világ csendes kis farmján éli tovább ídilikus magjányban napjait. — Nyíregyháza varos ieljes címtára benne lesz a Szabolcsi Napiárban. — öszi és téli divalcipök magasszáru bagaria, lakk és antiiopejpök, vadász bak kancsók, gyermek isko.aj cipők és csiz­mák érkeztek nagy választékban mindm nagy ságiban a Hungária Cipőáruházb®, Nyíregyháza, Zrinyi Iíona-u 5. Telefon Interurbán 195. Külföldi gummi hócipő és sár­cipők érkeztek minden nagyságban es formában Hungária Cipőáruházban, Nyíregyháza, Zrinyi Hona utca 5. Telefon interurbán 195, 3 — Kedvezményes cipő, szövet és vás7on beváltása A magyar Köztisztviselők fogy szö­vetkezetének nyiregyhásaí fiókja felhívja mind­azon közalkalmazottakat kiknek még beváltai­len cipő és szövet utalványuk van és ellátás végatt Nyíregyházához vannak csatolva (Myir egyháza, Nyirpazony, Kótaj, Oros, Nagyhalász, Nyírtura, Sónyö. Tímár Rakamaz, Apagy és Napkor), hojy cipő és szövőt utalványukat s»­érdekükben minél elébb váltsák be, mert több szövet vagy cipő nem érkezik. Jelenleg ugy női mist férfi c>pő minden számban kapható. Gyermek cipő csak 26- 28-ig van — eset.eg a gyermek utaivány is beváltható ugy női, mint férfi cipőre. A megállapított 300 - 650 K ár ban. A vászon utalvány tulajdonosokat pedig kéri a szövetkezet, hogy utalványaikat ősaeiras céljából 1, hó 15-ig az árudában mutassák be, mert csak annbk a részére rendelnek vá?znat kik utalványukkal igazolják, bogy még nem kaptak meg. Megvételre keresek és magss árt adok egyes könyveiért valamint egész könyvtárakér Díutsch könyvkereskedés Nyiregyháia, Zri yi­Iiona-utca 1. A filmbravurok hőse, a moziközönség kedvence Harr\T PÍA] legújabb filmje, „A Ha­1ICU I y tr lti vasok fia" péntektől az Apollóban. Jegyek már előjegyezhetők. Az arany háromszög második része (Befejezés.) Küzdelem életre halálra Szerdán és csütörtökön az Apollóban. Astrea és Polidor játsza a főszerepet a legizgalmasabb elasz kalandorfilmben, „Asíiea a női Maciste". Bemutatja'szerdán és csü­törtökön a Diadal Mozgó. Renaiszance. Helikon—Kamara legelőkelőbb kö­zönsége egyhangúlag elragadtatással nyilatkozik az Ur es Ssolga bemutatójáról. JUHASZ JÁNOS ,1H' EWÍHCtlS jmi&YHAzA\ f^20LDSkGtÍR7 5=53? ?] KITCiNÓ ASZTAL! FAJ borok A <<LUANttl*M MMCTMIX CEZARINA a világ legnagyobb filmalkotása. Kalandortörté­net 47 felvonásban, 8 részben. — Főszerepben Mia May. I. és II ik részt bemutatja november és 12., szombat, vasárnap a Diadal Mozgó. E hét szenzációja Ur és Szolga Cinci randevúja Játszák Kovács Lili és Qonda Ernő. .Jnkögnlto" Játszák Nagy Maca. Qonda Ernő, Belitzay Böske. Kabos László és Árvay Rezső. Be­mutatásra kerül teljesen uj műsor keretében kedden este az Intim Kabaréban. (Kiskorona) APOLLO MOZ&O. November 6, 7, 8 és 9, hétfőtől csütörtökig naponta 7 és 9 órakor Az idény legizgalmasabb filmje Az arany háromszög szalon kalandortörténet 2 részben, 17 felvo rásban. Első rész 8 felvonás hétfőn, kedden. Második rész 9 felvonás szerdán, csütörtökön. Előzetes jelen'.és. Péntek, szombat, vasárnap Harry Piél legújabb filmje A havasok fia DIADAL MOZGÓ. Nov. 8, 9, szerda, csütörtök 7 és 9 órakor Izgalmas kalandortörténet JLfíiiT JElEI/L (A. női Maciste) kalandordráma 6 felvonásban. Főszerepben „Astrea és Polidor" — Az olasz kalandordrá­mák remeke ez a film, a főszerepekben a két hires olasz f lmmüvész, Astrea és Polidor. I^HHIHB MHHHBMHBMHHBSSSBCi Városi Színház Dlozgó November 8, 9, szerdán és csütörtökön Ur és Szolga Barré örökbecsű színmüve az „Egyenlőség" filmre átültetve, amely a Nemzeti Színház re­pertoir darabja. Budapest 3 legelőkelőbb moz­gószinház, Renaissance. Helikon, Kamara egy­időben teljes hétig mutatták be a legkénye­sebb izlésü közönség legteljesebb megelégedő sével és elragadtatásával. Előadásos kezdete fél 7 és fél 9 órakor. Jegyelővétel Jakabovits Fannyka k. a do­hánytőzsdéjében d. e. 10 órától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom