Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 249-273. szám)

1922-11-29 / 272. szám

163 1922. november 26. — Charíais grófja cimen mutatja be a renaissance korszak káprázatos szépséegeit szerdától kezdve a Városi Szinház-Mozgó. A világhírű főrendező Kari Grüne méltó se­.gitő társa akadt Róbert Neppach-ban, aki a monumentális építkezéseket tervezte és ké­szítette el. Felejthetetlen látványosságot nyúj­tanak a stílszerű viseletek ragyogó toalett­jei, amibe Éva May, a címszerep alakitója, korszakalkotó, teljesen újszerű. A darab tárgyát Richárd Beer—Hoffmann monumen­tális renaissance drámájából meríti. Dán Norbert közkedvelt moziszinéaz a Diadal Mozgóban aov. 29, 30-án i rtn bakancsos és fia a huszár népszínműben az eredeti dalokat énekli. — Gonda Erniíí íoilyó hó 29-én szer­dán este tartja bucsu és jutalom estéjét az Intim Kabaréban. Gonda, akit közönségünk rendkívül megkedvelt, ez alkalommal fél estét betöltő műsorral fog kedveskedni a kö­zönségnek s kiváló humora legjavát fogja szolgáltatni, ugy, bogy gurulni fog mindenki a nevetéstől. — Kolera Görögországban. Belgrád­ból jelentik. Görögországban tömeges ko­lera megbetegedések fordultak elő. A gö­rög kormány szigorú óvintézkedéseket fo­gganatositott, utasította az összes határál­lomásokat, hogy a Görögországba érkező utasokat szigorú egészségügyi megfigye­lésnek vessék alá. Gonda Ernő folyó hó 29 én tartja bucsu és jutalomestéjét az Intim Kabaréban. — Megvételre keresek és magas árt adok egyes könyvekért valamint egész könyvtárakért Deutsch könyvkereskedés, 'Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-u. 7. — Szülök figyelmébe. Minden szíilő olcsón szerezhet gyermekeinek örömet, ha & karácsonyi játékokat Schvartz Lipót, nagytakarék átjáró udvari helyiségében szerzi be. Dán Norbert a Diadal Mozgóban. — A 4 ördög fellépése csak szerdán té» csütörtökön az Apollóban. 2x — Felhívjuk a t olvasóközönség szi­ives figyelmét Foder Ferenc cég hirdeté­sére. — Mezey Kálmán lakatos, fürdő, viz­vezetékszerelő, autogénhegesztő műhelye és műszaki üzletének telefonszáma 349. — A 4 ördög díszelőadása szenzációs artistamutatványok, a világ legjobb léj^ tornászai slb. szerdán és csütörtökön az Ápolóban. 2x — Erdélyi üzenet Háromszékről ír­ják: a háború előtt jól ismert székelyhava­si Inda-szesz és Inda-kenőcs Csonkama­gyarországra már megérkezett és ismét mindenütt kapható . DIADAL MOZGÓ. November 29, 30, szerdán és csütörtökön 7 és 9 órai kezdettel Szigeti József eredeti népszínműve A vén bakkancsos és fia a huszár kerül bemutatásra, az eredeti dalokat Dán Norbert közkedvelt moziszinész énekli. APOLLO MOZGO. November 29, 80, szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor A legnagyobb cirkusz szenzáció A i ördög díszelőadása nagyszabású cirkuszdráma 6 felvonásban. E nivós filmet érdekfeszítő, tartalmai volta, kiváló rendezése, kiállítása és művészi megját­szása a klasszikus filmek sorába emelik. Péntek Szombat Vasárnap Viola, az alföldi haramia befejező része. Városi Szinház Mozgó Nov. 29, 30, dec. 1. szerda, csütörtök, péntek Charolais grófja Henny Portén filmek mesteri rendezője által rendezve, Richárd Beer Hoffmann monumentá­lis renaissance drámája után a főszerepet Eva May kreálja. Katonazene. Szinház kellemes meleg. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. Legközelebb Cserebogár, sárga szkeccs. 'Árverési hirdetmény. Megbízásból közhírré teszem, hogy Uj­fehértó vasúti állomásán vasúti kocsiban zá­rolt 10.012. kg. szám étkezésre alkalmas egészséges burgonya Nyíregyházán f. év december hó 1-én d. e. 11 órakor dr. Kovách Elek közjegyző ur irodájában késedelmes fél rovására kir. közjegyző közbenjöttével nyil­vános árverésen a legtöbbet ígérőnek egy tételben el fog adatni. Kikiáltási ár 2575 korona q-ként, azon­kívül tartozik a vevő megfizetni az eddig felmerült kocsiállás dijját, deszkaberendezést és téli csomagolás költségeit. Az áru, mely Ujfehértó vasútállomáson megtekinthető ki­kiáltási áron alul is eladatik. Vevő tartozik a vételárat azonnal ki­fizetni, ha arra az árvereltető halasztást nem ad. —-i A vételi illeték és a forgalmi adó vevőt terheli. Nyíregyháza, 1922. november 28. Dr. Fráter Ernő, l ügyvéd. APRO H1RDETESEK 'Hirdetési dijak: 1« szói* 60 korona, axonfelíl deu további szó 5 korosa. — VKiíki hirdetéseket csuk ai ösazeg bektüdéxe öten kfclQnk. — Apró hirdetés attn érdeklődőknek esak vilaazbélyog ráf? levelezőlap beküldése mellett válaszolhatunk. „Owe a ktadékbatalbaa" jetxórt apróhirdetésekre caakia ax apróhirdetés weiletti nám bemondásával ad MT*égo»tist a kiadóhivatal. i * b. értéséit hirfeMMket ooak a ptm effMej* 1 hokaMeie —UoU Mátok jf. 980 m/m Hoffh'r gy«rfls 10—12 HP 1 íves német szivógázcséplő garnitu-a tel­jes fölszereléssel eladó, ko­moly vevőkkel személyesen tárgvalok. Am«zel, F nves­litke Szabolcsmegye. 8777-2 Házakhoz megy sertést vágni szakképzett hentes. Ugyanott egy jó begeda el­adó. Kótaji utca 114. szám. Bútorozott szoba jobb iparos fiatalember részé'e ki adó Cim a kiadóban. 8821-8 F. hó 25-én szombaton délelőtt egy fsluai vagy ta­nyasi gazda 15 dollárt vil­tott be egy nyíregyházi pénzintézetnél. Ez a gazda telkéretik, hogy jelentkezzen ott, hol dollárjait beváltott.. 7718 1 Eladó a száma ház. Belsö-körut 4. 8923-1 Kováessegéd munkába léphet azonnal Fischman Ferencnél Nyirmada. 8928-1 Mindenes főzölány ajánl­kozik jobb családhoz. Cim aa Ujságboltban. 7721-2 Eladó két nyilas szSlő kilünő gyümölcsössel borház és betookat az udvaron orosi szíilő elgökapu. Érte­kezni lehet Babics János szíjgyártónál Bessenyei tér 3. szim. 7713-2 Véeseyutea 18. sz. alat'i négy szobás modern tégla ház nagy telekkel, mellék­épületekkel és 4 lóra való istálóval elköltözés miatt vladé. Vétel esetén azonnal elfoglalható. Nagy Imre iro­dája Nyirvixpalota. 8789-6 Sarkantjuutca 3. szám alatti ház nagy kerttel el­adó Nagy Imre Irodája Njirviz-palota. 8735-6 Felestartisra 40 - 60 drb szarvasmarhát vállalok. Jó takarmányozás biztosítva. Lehet vegyes ívaru és korú kisebb vagy na­gyobb tétel is. Cim ax Uj­ságboltban. 7724-2 Deák Ferenc ntca SO. ÍZ. 4 szobás ház azonnali be­költ&zésre eladó. Nagy Imre irodája Nyiiy'zpalota. 8805-3 Egy használt asztal éi spór olcsón eladó. Cim az Ujságboltban. 7710 1 Fiatal nő magányos árhoz gazdasszonynak ajánlkozik. Cim az Ujságboltban. 7715-2 Cserépkályhát készít, át­rak, javit, tisztit: Zajácz kályhát Nyíregyháza Kótaji­utca 30. 8931-S Használt, de jó áltapet­ban lévő üzemképes 10—12 lferös sz vóg»zmotort vagy 8—10 lóerős nyersolaj, eset­leg benzin motort keresek megvéte're vég'g gyürüs 900 m/m-es Hoffer cséplő­vel s teljes felszereié ssel. Pontos leírást s komoly ár­ajánlatot kérek. Csak ko­moly adatközles és ármeg­jelölésre utazom vagy vá­laszolok. Dr. Nánáisy gaz­daság Nyirpazony. 7716-1 Bútorok, képek eladók. Keskery utca 9. 8933-1 Harmadik elemista fiam­hoz január l-re ke»esek tanyára szerény, intelligens tanítónőt, aki esetleg zon­gorát is tanítana. Dr. Szondy István Tiszadada. 8937-2 Eladó Nádor-utca 51. sz. lakóház kerttel és egy azon­nal elfoglalható lakrésszel. Felvilágosítás szerezhető: Nyirbakta községháza. 8551-4 Báthori-u'ca 4. száma báz eladó. Nagy Imre iro­dája Nyirviz palota. 8756-7 Elvesztettem a Vécsey­utcától (Szarvas utcán át) a Zöldség térig e/y drb sár­cipő.. Megtaláló jatalom el­lenében adja át Vécsey­utca 4. szám alatt. 7734-1 30—40 mázsa kása ondó e'adé. Cim Horváth Kovács itaiméré.be. 8820-1 Elcserélném debreceni 3 szobás la. áso<nat nyiregy házai hasonló lakással, Bal­der, Debrecen Bethlen-u. 41. sz. 8942-4 Bérletet keresek lehetőleg Nyírségen ötszáz holdig S.otsgh Pál uradalmi in­téző O fehértó. 8935-5 Használt üzletberendezés és zsindely eladó. Körte a. 26. sz, 8971-2 Perfekt szobalány és sza­kácsné felvétetik Vay A. u. 29. sz. 89 :6-2 Két szobái lakásomat el­cserélném ugyan elyanér. Ujsztlőu. 7. 8938-1 Egy használt ntgy Mii­dioger kályha mpgvehető Luther-tér 11. alatt. 8940 1 Szőke 45 éves 6zv. asz­szoay férjhez menne «árosi tisztviselő v. kereskedőhöz, tál millió kor., 2 szoba bá­tor hozománnyal Cim puiz­tadobosi rk. tan tó, u. p.: Njirmida. 8946-2 Lakásomon ruhamosást elvállalok Debreceni utca 42. szám. 8947 1 Könnyű házi munkához kisebb leánykát kere-ek dél­utánra Szarvas u. 29. 7729 Megbízható idősebb asi­sxooyt keretek hat htnipos kislányom mailé. Cim ax Ufságboliban 7730-2 Gyümölcs árusitáahoz 14 évea fiuk kerestetnek ér­deklídni Vasutas Otthon, Toldi-utca. 8953 2 Utazó bunda farkas bé­léssel eladó Megtekinthető Wieier zsáküiletében. 7731-1 Egy mindenes azonnal felvétetik. Cim Kállai-»Ua 44. ez. 7732 2 Egy jé karban levő hossza férfi téli kabát plüseh bé­léssel eladó. Spitz biher gallér *s manxsettával. Ara 109.000 korona. Simkovics szűcsnél. 8929-3 Megvételre keresek 3 — 4 szobás modern házit kGz­ponton két azoba mellek­helyiségek ől illó lakáso­mat csereképen átadnám, Ugyanolt egy Übzsák eladó. Cim a kiadóban. 8954-1 Cirok szakállt vásárolok, bármily meonyiségben Sza bó Gusztáv Zöldség tér 14. 8962-3 Eladó egy jé karban levS hoss/B asztragán női kabát Oazőlö-u 173. 7727 í Békebeli Kakas-féle raha­festek minden sünben, illat­szerek, kosmetikai különle­gességek, kötszerek, gumaai­áruk és háztartási eiktek nigv raktára flömer test­vérek Nyíregyháza, Takarék ­pénitárpalota. Telefon ?48. 8V58 1 Vasárnap este az állo­mástól a Ker-srt utcáig el­veszett egy barna pénztarca. A megtaláló a benne levS pénzt megtarthatja és még illő jutalomban reszesül ha az iratokat visszahozza. Cim az Ujságboltban. 7718 1 A Divat Szalon legújabb szsma kapható ax Ujság­boltban. 85 A legszebb és lego csób karácsonyi ajándék a KÖNYV Ifjúsági éa szépirodalmi müvek nagy választékban kaphatók az Ujságboltban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom