Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 249-273. szám)

1922-11-28 / 271. szám

flftrfcim in i •! fl ii • yrironraE I92Í. novemb* fiS Egy j6 karban )e*» gyer­mekkocsi el&dó. C m »z Uj *i|bol>b*n. 7713-1 Egy hasrailt asi'al és ipir elcsóu el&dó. Cim ai Ujságboltban. 7710-1 Egy nagyobb mángorló • aöi ruhák eladók Siíché nyi-i. 3. I. em. 7708-1 Egy szoba, konyhás la­kást keres magas lelépéssel. Cim *z Ujságboltban 7698-1 Botorozott szoba jobb iparos fiatalember részéi e ki adó Cini a "kiadóban. 8821-3 Egy 3 szohás lakóház »á|0s 1-tCl átadva eladó. Cim a kiadóban. 8858 Egy nj ágy eladó Kéz-n. «. 26. hátalsó lakás. Eladó a Máma ház. Belsö-körut 4. 8923-1 Kovácssegéd munkába léphet azonnal FUchman Ferencnél Nyirmada. 8928 t F. hó 25-én szombaton délelőtt egy falusi vagy ta­nyasi gazda 15 dollárt vál­tott be egy nyíregyházi pénzintézetnél. Ez a gazda felkéretik, hogy jelentkezzen ott, hol dollárjait beváltott'. 7718 2 Eladó egy valódi szfirníS boá és mái .árgyak. Kai mű­tér 9. 8934-1 11 V Bónyi Adorján regénye Kapható az Ujságboltban. Mindenes főző lány ajánl­kozik jobb családhoz. Cim az Ujságboltban. 7721-3 12 személyes üvegservise és plaid eladó. Cim az Uj­ságboltban. 7684-2 Felestartásra 40-60 drb szarvasmarhát vállalok. Jó takarmányozás biztosítva. Lebet vegyes ivarn és korú kis-blí vagy na­gyobb tétel is. Cim tz Uj­ságboltban. 7724 3 Eladó két nyilas szClö kitűnő gyümölcsössel borház és betoukit az udvaron orosi szfllö elsQkapu. Érte­kezni lehet Babic* János szíjgyártónál Bessenyei- tér 2. szám. 7723-3 Háromszobás modern ház eladó. Vétel esetén elfog­lalható. Cw az Ujsigbolt' ban . 7719-3 Egy teljesen uj gazdasági féderes taliga eladó. Petti­len-D. 60. 7712-1 Fiatal nő magányos úrhoz gazdasszonynak ajánlkozik. Cim az Ujságboltban. 7735 3 Cserépkályhát készit, át­rak, javit, tisztit: Zajácz kályhás Nyiregyháza Kótaji­utca 30. 8931-3 Használt, de jó állapot­ban lévő üzemképes 10-13 iCeröa sz'yógazmotort vegy 8—10 lóerfis nyersolaj, eset­leg benzin motort keresek megvéte're végig gyürüs 900 m/m-es Haffer cséplö­vel s teljes felszereléssel. Pontos leírást s komoly ár­ajánlatot kérek. Csak ko­moly adatközlés és ármeg­jelölésre utazom vagy vá­laszolok. Dr. Nánássy gaz­daság Nyirpazony. 77S6-2 Bútorok, képek eladók. Keskery-utca 9. 8931 2 Harmadik ehmísta fiam­hoz január t-re karesek tanyára szerény, intelligens tanítónőt, aki esetleg zon­gorát is tanítana. Dr. Szondy litván Tiszadada. 8937-3 Nyiregjhazi Takarékpénztár Egyetület. Hirdetmény. Egyeiületfink a folyó évi no­vember 26 ikán tartott rendkivü li közgyűlésén részvénytőkéjének 11,200 dtb uj — egyaaként 500 korona névértékű réaivécy kibo­csátásával — 4,400.000 koroná­ról 10 millió koronara való fel emalésót határozta el. Ezen határozat élteimében a kibocsátscdú uj részvények kivé­tel nélkül a régi részvényesekaek ajánltatnak fel az alábbi föltéte­lek mellett: 1. Minden régi részvény alap­ján egy uj részvény vehető át s ezenkívül minden 4 darab régi részrényfik alapján még egy da­rab uj részvény átvételére *ao a részvényeseknek joguk. Töredék részvények nem adatnak ki. 2. A rétzvanyek átvételi árfo­lyama 3500 korona és 150 koro­na költség és bélyegilleték, össze­sen tehát 3650 korona. 3 Az elővételi jog Egyesüle­tünknél valamint Budapesten a Pesti Hazai Ei«ő T»karékpémtál­Egyesületnél (IV. Deák Ferenc­utca 5) a folyo évi november 27­tfil kezdve bezárólag december 7 íg minden köznapon a délelőtti pénztári órák alatt a részvénykö­penyeknek — szelvények nélkül — valé bemutatása mellett gyakorol­hasó s ugyanakkor nindan rétz­vényre 2000 korona lefizetendő; az ősszeg hiányzó része, vagjís 1650 korona a folyó évi decem­ber 14 tői december 23-ig fizeten­dő le, a részvényekért járó teljes összeg a: onban már az első rész­let lefizetésére kitűzött határidő ben egyszerre is befizethető. A tőrtént fizetésekért pénztári elia­mervényeket tdunk, amelyek 1923 május 1-től kezdve fognak a rész­vényesek által kívánt nevekre ki­állítandó uj részvényekkel kicse­réltetni. Az elővételi jog gyakor­lása céljából bemutatott vagy be­küldött részvények a jog gyakor­lását igazoló lebélyegzés után visszaadatnak vagy víiizaküldet­nek. Az elővételi jog gyakorlására kitflzött batáridőn tui ez a jog többé nem gyakorolható. 4. Az uj részvények 1923. ja­nuár 1 tői kezdve részesednek az üzleteredményben s ezért a fent jelzett batáridőkben befizetett összegek után a befizetés napjá tót 1923. január 1 íg járó 5 szá­zalék kamatot térítünk meg. 5. Nagyobb részvényeseink ré­szére 5 és 25 darabról szóló ősz­szesitett (kumulatív) részvényeket állítunk ki, ha erre vonatkozó igényeik a jog gyakorlása alkal­mával bejelentetnek. 6. Az elossthautlanságánál fog­va fenmarsdó 200 drb. részvény értékesítése az igazgatóságra bi­zatik. Nyiregyháza, 1922, november 27. 7922-1 Az igazgatóság. Mauthner magból vetett egy és két akác és gle­dicsia csemeték nagyobb mennyiségben kaphatók Reich. Ármin gazdaságában Petneházán. 8712-4 Karácsonyfa alma nagyban és kicsinybea kapható Csonka Lajos füszerüzletében Rákóczi-u. 23. 77 i 6-2 Eladó egy drb. erőhajtásos, 3 késes szecskavágó. Továbbá egy 8-ES Hoffher ben?ines cséplőgarnitura. — Doby, Ramocsaháza. 8818 2 Modern Kölcsönkönyvtár az Ujságboltban. Értesítés. A tisztelt közönség szíves tudomására hozom, hogy f. éí én e c- műköszörűs iiz­lotsmot ZriQyi Ilona-utca IGIGIUGI 9 szám alól Körte-utca 32. sz. alá he 1 yezem át és a nálam hagyott munkákért oda fáradni szíves­kedjenek és a további szíves pártfogást kérve, maradtam tisztelettel Paczauer László 7702-3 műköszörűs Fehérnemű varrás és monogrammozás szépen, olcsón és gyorsan Debreceni-utca 6. sz. alatt készül. — Ugyanott ja­vítást is elfogadunk. 7720 2 Tánctanfolyam meQnyitás A Nyíregyházi Iparos Ifjak önkép­ző egyesületében táltofanfolya­munkat megnyitottak. Beiratkozni naponta este 7-tól le het, állandóan fűtött terem. Heten­ként nagy zeneestélyek. A t. közön­ség szíves pártfogását kérve, mara­dunk kiváló tisztelettel Adorján és Farkas 8930 1 uj Hordőgyár ™ Nagykállóban. Értesitem a Nyiregyháza és Vidéke n. é. közönségét, hogy Nagykállóban (Kiskáiló-ut) Hordógyárat lé­tesítettem, Raktáron tartok kész hor­dókat, vedreket, dézsákat stb., vala­mint az összes kádári munkákat el­vállalok. Megrendelések soronkivül is eszközöltetnek. Szíves pártfogást kér Kozma Pál 8855-2 kádármester, Nagykálló. Balkányi Takarékpénztár R. T. Hirdetmény, A Balkányi Takarékpénztár Rész­vénytársaság folyó évi november hó 26-án tartott közgyűlésén elhatározta, hogy az intézet részvénytőkéje 4000 darab uj részvény kibocsátásával 800.000 koronáról 1.600.000 koro­nára felemeltessék és hogy ezen uj részvények, melyek 1923. január hc 1-től kezdve rés esülnek osztalékban, régi részvények birtokosainak átvé­telre felajánltassanak. Elővételi jog 1922. nov. 27-t*l deo, 10 ig gyakorolhatok olyképen, hogy minden 1 drb. régi részvény birtoka 1 drb. uj részvény jegyzé­sére jogosít. Ezen határidő után az elővételi jog megszűnik. Az átvételi árfolyam drb.-ként 350 koronában állapíttatott meg, malyből 200 K az alaptőke, 150 K pedig a tartaléktőke javára fog íratni. A be­fizetés dec. hó 10-ig eszközlendő. Bélyegilleték és költség fejében rész­vényenként 45 K fizetendő. Az «lő­vételi jogon át nem vett részvények az igazgatóság által értékesítendők. Balkány, 1922. nov. 26 89E9 Az igazgatóság. Petroleum, autó és motorbenzin, motor­bajtógáz, (nyers) olaj, gépkenőolaj, hen­gerolaj, kQcsikeiiöcs, gépzslr is istild égöoíaj nagyban és legolcsóbban beszerezhető KOHN ZSIGMOND cégnél Nyíregyháza, Széchenyi-tér 3. Telefon 372. Napraforgó és repce olajat bármilyen mennyi­ségben a legmagasabb árban veszek. Használt petróleumos, olajos, fa- és vashordókat veszek. Gyógyáruk, kötszerek, vegyszerek, sebészeti eszközök, Bum- és likőr compositiók, valamint az összes háztartási és pipere cikkekben a leg­jobb és legolcsóbb beszerzési forrás. — Méh­viaszkot, méz sonkolyt és nyers borkövet veszek a leg­jobb napiárak mellett. Földes Márfon Arany Kereszt Drogéria Városház-épület és Viz-utca 3. szám. Telefon 150, és 148. szám, 8849-3 Nyomatott Jóba Elek kytulajdoaos könyvnyomdájában Nyíregyházád

Next

/
Oldalképek
Tartalom