Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 223-248. szám)

1922-10-07 / 228. szám

1922. október 7. LNyírvidée 5 Értesítés. Értesítjük a városi bortermelő kö­zönséget, hogy a városi központi szesz­főzde körzetéhez tartozó közsé?ek terü­letén termelt szőlőtörkölynek pálinkává való kitermelésére — amennyiben az vagy, annak egyrészét átalányozás mellett nem maga a termelő főzi ki — a tör­vényes rendelkezések értelmében kizáró­lag a központi szeszfőzde jogosult. A törkölynek átvétele a szeszfőzde telepén már kezdetét vette és métermázsájáért a gyártelepre beszállítva fuvarral együtt 350 koronát fizetünk. Nyháza, 1922. október 5. Nyíregyháza r. t. város üzemi hivatala. DIADAL MOZGÓ. Okt. 6, 7, péntek, szombat 5, 7 és 9 órakor Az ifjúság legnépszerűbb regénye Robinson Crusoe Dániel De Foe eredeti regénye nyomán feldol­gozta a francia Montag filmgyár. A címsze­repben Mario Dani. — Mindkét rész egy elő­adásban kerül bemutatásra. Apolló mozgó. Okt. 6, 7, 8, Péntek, szombat 7, 9, vasárnap fél 4, negyed 6, 7 és 9 órakor A legújabb HaRA-Fi szenzáció A tigrisek királynője izgalmas cirkusz dzsungeltörténet 5 felvonásban Főszereplők -Carl de Vogt és Barnay Margit. ezenkívül Nj C()i e kisasszony vígjáték 3 felvonásban, a főszerepben Ilse Boy. Hétfőn Kedden Lenkeify Ica RoPParrín főszereplésével UULLdLLIU. urka-kolbászest szombat vasárnap 6817 Papp Dániel vendéglőbe •JtffiJH NINCS LSEJE az Ujságbolt Kölcsönkönyvtárá­ban, mett akár melyik nap beiratkozhat és kilép­het, az egy havi tagsági dij 30 napra szól és nem naptári hónapra. 6— 1 Pk. 7649-922. 2. Hirdetmény a háborúban eltűntnek holttányilvánítási ügyében. A nyíregyházi kir. jbirőság Horváth József és Horváth Jenő részéről a 28000—919. I. M. sz. rendelet és az ezt kiegészítő 30.000—922. I. M. sz. rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Horváth János Ká­roly tiszaberceli volt lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást megindította és az eltűnt ré­szére ügygondnokul Stessel Szilárd dr. ügy­gondnok nyiregyházi lakost rendelte ki. Az eltűnt neve brezoviczai és bugarni Horváth János Károly, születési helye Tisza­bercel, születési ideje 1892. julius 14., szüleinek neve néhai Horváth József és Kömmeriíng Ilona rkath. vallású, nőtlen volt, az eltűnt foglalko­zása műegyetemi hallgató, utolsó lakóhelye Ti­szabercel, bevonulásának időpontja az általános mozgósítás ideje, az a csapattest, amelyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották cs. és kir. 65-ik gyalogezred, az a csapattest, a melynél utoljára teljesített szolgálatot 65-ik gya­logezred II. század, katonai rendfokozata ön­kéntes tizedes, utolsó tábori postaszáma 92, az a hadiesemény, amely közben nyoma veszett a Dnyeszter folyó mentén Kosmoricz községnél 1916. junius 22-én vivott ütközetben résztvett és azóta nincs semmi hir életben létéről. 'A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt élet­ben létéről, tartózkodási helyéről, halálá­nak vagy eltűnésének kőrülményei rőj vagy a holtnaknyilvánitás szempontjából fontos egyéb körülményekről így különö­sen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett iddőn tul még életben volt, ezt a hirdetménynél, a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnál jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érke­zik, a bíróság az egyébként kiderített té­nyek alapján fog a holtnaknyilvánitás kér­désében határozni. Nyíregyháza, 1922. szept. 9. Zoltán sk., kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Lukács, irodatiszt. Bmi az Intim Kabaréban JS 1922. október 6-án, pénteken Siófok gyöngye Szilágyi Lajos énekes-táncos .operettje. Személyek Ladányi Fátyol Hédi Svoboda Poór Miklós Tusi a felesége Nagy Maca Saláta úszómester Várnay László Dorozsmay Dago F. kisgazda Róna Zoltán Julcsa a felesége Medgyesi Erzsim, v. Vica a szobalány Torday Ica Történik Siófokon a Köröm penzióban. este 9 órakor bemutatásra kerül Szenzációs bohózat. Szenzációs bohózat. Cinege inspekciós Játszák Várnay, Róna és Qeszner Q. Öttől — Hétig! ? Játszák Fátyol Hédi, Nagy Maca és Poór Miklós. Külföldi attrakció. Külföldi attrakció. !?! Andrej Dorain !? ! szenzációs attrakcióival bámulatba fogja ejteni i nyiregyházi közönséget is. Az Intim Kabaré (Kiskorona) négy uj tagja is a pénteki uj műsor keretében fog bemutatkozni. BaawBiwttMH wmwrm I* APRO HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10 szóig 50 korona, azonfelül min­den további sző 5 korona. — Vidéki hirdetéseket csak az összeg beküldése után közlünk. — Apró hirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap beküldése mellett válaszolhatunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű apróhirdetésekre csakis az apróhirdetés melletti szám bemondásával ad felvilágosítást a kiadóhivatal. Postán érkezett hirdetéseket csak a pénz egyidejű beküldése mellett kazlunk Gumiul hó és sárclpő­ket javítás végett elfo­gad Hungária l Cipőáru­ház Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 5. Telefon-Interur­ban 195. 6822-? Egy kis családhoz bejá" róné kerestetik Kálvin-tér 10­Egy teljesen jó nfii téli kabát eladó. Kálvin-tér 10. Egy hatalmas borsajtó és szölőzuzó eladó. Vay Ádám utc a 35 . 6648-2 Erdélyi úriasszony, vidé­ken distingvált uricsaládnál vagy magános földbirtokos­nál házvezetést vállal. Meg­kereséseket a kiadóhivatal fogad el . 6748-1 Házat, részben beköltöz­hetöt, a város bármely ré­szében vehet Nagy Imre irodája utjáa Nyirvizpalota. 5859-16 Egy teljesen jó sötétkék női téli kabát és egy sötét­szürke 12—13 éves lány­nak való kabat eladó. Meg­tekinthető a kiadóhivatal­ban. b746 Eredeti patkányfogó (tacs­kó) anyakutya két kis fiával eladó. Vay Ádám ntca 7. Női kalapszalon tanuló leányt fölvesz Vay Adám-u 7. Suszter varrógép és egy kis Singer gép eladó. Pa­csirta-utca 17. alatt Kiss Sándor. 6766-3 • Jack London A Nap fia. Regény. Izgal­mas kalandok szenzációs so­rozata. 345 K Kapható az Ujságboltban Nagyobb mennyiségű léc­kerítés, 1 drb üvegezett ab­lak 160 centi magas jó ál­lapotban. Vécsey-utca 30. szám alatt. 6772-3 Használt boroshordó kap­ható Deák Ferencz utca 23. 6790-2 6 PH. Heller motor 720 mm Hofher cséplővel ol­csón eladó. Jakab, Nyirpa­zony. 679U-3 Jó fizetéssel állandó moló vasalónőt keresek tanyára urasági házhoz. Jelentkezni Kállai-utca 39. 6791-3 Ügyes konyhakertészt ke­resek konventióra január 1-ére, Kovács László, Er­utca 7. 6800-2 Megvételre keresek bár­mily használt bútorokat. Cim Zöldség-tér 15. szám, az udvarban. 6797-2 Egy uj férfi szürke öltöny eladó. Cim a kiadóban. 6793-2 Eladó két éves koca disznó, egy igás szekér, egy féderes taliga, két fejős te­hén, egy csirkekeltető gép 200 tojásra, egy harisnya­kötőgép. Tompa Mihály u. 5. 7289-3 Boroshordók, dió és egy ház eladó. Értekezni Buza­u. 16. 7287-2 Egy ezer literes kád el­adó. Eötvős-u. 8. alatt. 6801-2 Egy borbélyüzlet eladó. Cim a kiadóban. 6805-2 . Géza u. 20. eladó. száma ház 6773-3 Zsindely háztető eladó. Értekezni lehet délután 1—3-ig Körte-utca 26. sz. 6785-2 Konyha aparhet nagyon olcsón eladó. Kálvin-tér 14. Molnár. 6787-1 Kelengyék hímzését, bár­milyen kézimunkát, fehér­himzést, goblint stb jutá­nyosán vállalok. Cim Bujtos u. 48. sz. 6812-1 Gépész-kovács. Rába és Stock-motor kezelésben tel­jesen jártas, állást keres. Cim Kéiy Imre Sényő. 6815-2 1 garnitúra 2 és feles gőzgép, jókarban levő. szi­nes, hátul zsákos, sürgősen eladó Debreceni-u. 65. 6816-2 Orvosi rendelőben alkal­mazást keres gyakorlott ápolónő. Cim az Ujságbolt­ban. 7297-3 Jóravaló mindenes sza­kácsnő, 3 tagu családhoz hetes segíséggel, 15 ikére felvétatik. Cim az Ujság­boltban. 7296-3 Cserépkályha eladó, érte­kezni lehet d. u. 3-tól 4-ig Cim az Ujságboltban. 7295 1 Uii házaknál mosást és vasalást vállalok, ugyanott egy főzni tudó bejárónő ajánlkozik. Cim az Ujság­boltban. 7294-1 A legolcsóbb szikácskönyv 46 koronáért, 140 recepttel kapható az Ujságboltban. Fiatalember urasági inas­nak ajánlkozik. Cim a kia­dóban. 6814-2 Olasz spoitlevelezőlap­ujdonságok érkeztei; az Uj­ságboltba. Egyszerűbb női kabát el­adó. Női kalapszalon Vay Ádám utca J7. 6813-2 Eladó 6 és 3 HP. gőz­locomobil 900-as, 1070-es benzines garnitúrák, bőveb­bet Csillag Mihálynál Nyír­egyháza. 6819-2 Egy 2 éves fiu gyermek mellé egy 13—14 éves le­ány kerestetik. Értekezni Forgó-utea 4. sz. a. 6821-k, Cement kapható Deák F. utca 39. 6820-S

Next

/
Oldalképek
Tartalom