Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 223-248. szám)

1922-10-24 / 242. szám

1922 október 24 HMOMMmMH 5 — Gyermek iskolai patent harlanyí* minden nagyságban és színben legjobb minőségekben beszerezhető a Hungária cipőáru házban Nyíregyháza, Zrínyi 1. utca 5 Telefon Interurbán 195. 3x — Eredeti kaUpuJdooságok, modell­kiabátok Maibaum Mariska női kalap és konfekció üzletében Bethlen-u. 1. az JLTj­aá^bolttal szemben. színház! Heti mfisor: Hétfő : Kék mazur. Matány Antal ven­dégjátéka. Kedd :: Mágnás Miska. — Matány Antal felléptével, Máthé László bucsuestélye. Szerda: Lyon Lea• Deák Gyula estélye. Csütörtök : Általános közkívánatra 10­szer : Hazudik a muzsikaszó. Péntek : Gyurkovics lányok. Szombat: Cserebere. Újdonság. Vasárnap délután 4 órakor: Cserebere. Vasárnap este 7 órakor: Cserebere. Vasárnap este 10 órakor: Cserebere. Hétfőn utolsó előadás : Buta ember. Matány Antal bucsufellépte és Máthé László jutalomjátéka a kedd esti szinház ér­dekessége Mágnás Miska kiváló operettben búcsúzik a fővárosi vendégművész. Az érdeklődés oly nagy, hogy a jegyek jóformán elővételben keltek el. Utolsó héten nagy előkészületek a szer­dai Lyon Lea előadása iránt. Heltainé Zom­bory Ilonka ebben fog elbúcsúzni a nyíregy­házi közönségtől. Ez előadás iránt mánis nagy érdeklődés Mutatkozik a jegypénztár­nál. Csütörtökön Hazudik a muzsikaszó kerül színre 10-szer s egyben ez lesz Medgyessy Erzsi bucsuestélye, ki felvonásközben szóra­koztatni fogja a közönséget. már isméi játszák Róna Zaltán szenzációs ope­rettjét, Marit az Intim Kabaréban (Kiskorona) DEAC—WyTVE 5:2 (3il.~) E bajnoki mérkőzés, mely a Nytvére néz. ve a vezető pozíció megszerzése miatt birt óriási fontossággal, azt bizonyította, hogy lelkesedés nélkül a Nytve képtelen leküzdeni a DEAC erős fizíkumu csapatát ,mely teljes összeállításában jelenleg Debrecen legerő­sebb együttese. Formáján mélyen alól szere­pelt kétségtelen a Nytve, azonban az otthoni pálya sáros, csúszós talaja könnyűsúlyú le­génységének jobban konveniált s a mérkő­zést meg is nyerte volna, ha nem üldözi hi­hetetlen balszerencse. Öngólból kapta a Nytve mind a három gólját, még pedig az el­ső félidő 20 percéig. Ettől fogva nyomasztó deprimáltság volt tapasztalható az egész csa­paton s a Deac szívósan védekező védelme különben is résen volt és megakadályozta a Nytvének Guttmann által elsőrangúan diri­gált csatársorának minden egyes akcióját. A Nytve leggyengébb része a halfsor volt, melyen keresztül a Deac gyors csatárai valósággal átröpültek. A Nytve közvetlen vé­delme is gyengébb volt a Deacénál, a csatár­sor azonban ugy technikailag mint játékstí­lust illetőleg is fölényben volt az ellenfél csa­tárlánca felett. A Nytvében Guttmann, Reichmann és helyenként Vizely játéka magaslott ki a leg­jobban. Tehér II. teljesen indíszponált volt. A Deacból Kalmár, bár erőszakos, kitűnik az egész csapatból. Jók voltak a hátvédek Csáky és Albisi, a halfsorban ökrös és a csatársorban Fábry. A budapesti bíró, Lescheditczky pártatlanul vezette le a mérkő­zést. ... ;V . ; ; Az Operett INTIM Kabaréban (Kiskoroaa.) f6LÜGE JENŐ' bntorárnháiában I Rjlrejjháa*, Vay AdAa-atea S. sz. alatt Mélym iMaállitott áras vásárolhat I modern háló, tbéálő ab. bormdwáct és kü­I lőafála bútorokat. 23«7 W »r Kabaré-Szinpad. Minden jegy elkelt a Modern Kabaré szerda esti előadására. A közkedvelt és sze­retett Elinor J. Eurique Harrys spanyol­duette búcsúzik el holnap gyönyörű prog­rammal a nyíregyházi közönségtől. E kül­földi művészek, kiknek neve már minden jobb külföldi kabaré műsorában már előfordult, a világvárosok után Nyíregyházát is útba ejtette, hogy bemutassák művészetüket egy kisebb magyar városnak. A művészetet fel tünő módon pártoló nyíregyházi közönség minden alkalommal óriási tapsviharral hono­rálta a müvészpár szenzációs teljesítményét és ez betetőzve lett azáltal, hogy 1 nappal a bucsu-előadás előtt minden jegy elkelt elő­vételben. A Modern Kabaré intim és kedves helyiséit zsúfolásig fogja megtölteni a ijyir­egyházi közönség, hogy utoljára láthassa az igazi tánemüvészetet interpretáló közszeretett spanyol táncospárt. A viszontlátásra a bucsu­estélyen. NYILT-TÉR. Weisz Lajos Nyirmeggyesi lakos Móricz nevű 21 éves kiskorú fiáért semmiféle anyagi felelősséget nem vállal. Weisz Lajos, Nyírmeggyes. mmhiimw • Mm mmmm* ai»axuvt«i DIADAL MOZGÚ. Okt. 23, 24, hétfő, ktdd 7 és 9 órakor Clara Kimball Joung a világhírű amerikai fllmmüvéesnő főizereplésérel A hírhedt nő amerikai dráma 9 felvonásban. Pk. 8840—1922. szám. Hirdetmény a háborúban eltüntneK holttányilvánítási ügyében. A ny regyházi kir. járásbíróság Enczi Já­nosné részéről a 28000—1919. I. M. számú rendelet és az ezt kiegészítő 30,000—1922. I. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Enczi Já­nos nyirpazonyi volt lakos holtnak nyilvání­tása iránt az eljárást megindította. Az eltűnt neve:: Enczi János, születési helye: Téglás, születési ideje : 1886. január 26, anyja neve : Enczi Anna, (lakik Oroson), házastársának neve : Biri Erzsébet (lakik Nyirpazonyban), gyermekeinek neve : Mária, Juliánná és Erzsébet kiskorúak, az eltűnt foglalkozása: vasúti mozdonyfütő, utolsó la­kóhelye: Nyirpazony, vagyona nincs, bevo­nulásának időpontja: 1914. augusztus 1, az a csapattest, amelyhez az ismert adatok sze­rint eredetileg beosztották: m. kir. 3. hon­védgyalogezred, az a csapattest, amelynél utoljára teljesített szolgálatot: ugyanaz, ka­tonai rendfokozata: közember, utolsó tábori postaszáma: 14., az a hadiesemény, amely közben nyoma veszett: az orosz harctéren eltűnt, 1915. február 26. napja óta nincs semmi hir életben létéről. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt élet­ben létéről, tartózkodási helyéről, halálá­nak vagy eltűnésének kórülményei rő* vagy a holtnaknyilvánitás szempontjából fontos egyéb körülményekről igy különö­sen arról lenne tudomása, hogy aa eltűnt a fent jelzett időn tul még életben volt, ezt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnál jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érke­zik, a bíróság az egyébként kiderített té­nyek alapján fog a holtnaknyilvánitás kér­désében határozni. Nyíregyháza, 1922. szept. 10. napján. Zoltán 6k„ kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Lukács, íróidat is zt. K. 36518—1922. Hirdetmény. Az 1922. évi XXI. t c. alapján ismétel, ten felhívom a város közönségének figyelmét arra, hogy a törvény 4. szakasza szerint, aki valamely költségvetési év október hó 31-igi egész földadóját kifizeti, a kifizetett évi földadó 5 o/o-a elengedésnek kedvezményé­ben fészesűl. Ezen 5 o/ 0-os kedvezmény helyett az a földbirtokos, akinek mezőgazdaság á főfog­lalkozása, ha a tulajdonában lévő földbir­tok összes kataszteri tiszta jövedelme 01 fil­lértől 50 koronáig terjed, ha az egész évi földadóját október hó 31-ig befizeti, 30 o/o-os adó-kedvezményben részesül; és az esetben, ha a tulajdonában lévő földbirtoknak összes kataszteri tiszta jöve­delme 50 korona 01 fillértől 200 koronáig terjed, ha egész évi földadóját október hó 31-ig egyszerre befizeti, 20o/o-os adókedvez­ményben részesül. Tekintettel azon rendkívüli fontos ér­dekekre, mely a kedvezményes adó befizeté­séhez fűződnek, elrendeltem, hogy a mai naptól kezdve a városi adóhivatal délelőtt 8—12-ig és délután 2—5 óráig pénztári órát tartson, mely idő alatt adóját hétköznapo­kon mindenki akadálytalanul befizetheti. Torlódások elkerülése végett a város ha­tárához tartozó egyes tanyabokrokat az adók befizetése szempontjából a következőképpen osztom be : Október hó 24-én, kedden : Alsó- és Felsőpázsit, Szentmihályi-ut, Felsőbadur, Czugosrész, örökösföldek I., II., III., IV., V. szakasz, Ujkisteleki, Ökisteleki sző­lők, Kisteleki-bokor I., II., Rozsrét-bokor, Rozsréti szőlő I., III., Manda-bokor. Október hó 25-én, szerdán :: Kordován­bokor, Alsóbadur, Bálint-bokor, II. Manda Lóczi-bokor, Alsósima, Nagylapos, Felsősima Polyák-, Ujteleki-, Szélső-, Salamon-, István-, Nádasi-, Gerhát-, Róka-, Mohos-, Benkő-, Kovács-, Súlyán-, Czigány-bokor. Október 26-án, csütörtökön : Verbőczi-, Sípos-, Belfi-, Vadas-, Nádas-, Magyar-, Zöld-, Báji-, Sváb-, Zombori-, Antal-, Varga-, Füzes-bokor. i Október hó 27-én, pénteken : Jakus-, Felsősóskut, Királytelki szőlő, Alsósóskut, Szekeres-, Dankó-, Debrő-, Vajda-, Kazár-, Bedő-, Szeles-, Markó-bokor. Október hó 28-án, szombaton: Halmos-, Ferencz-, Horváth-, Bundás-, Tamás-, Laka­tos-, Bánfi-bokor, Puposhalom, Belegrád, Varjulapos, Királytelki-puszta. Október hó 30-án és 31-én a város bel­területén lévő adófizetők. Értesítem a város közönségét, hogy az adóhivatalnak utasítást adtam arra, hogy azokat, akik a kitűzött napon valamely ok­ból megjelenni nem tudnának, bármikor lássa el felvilágosításokkal, illetőleg adóját sza­bályszerűen vegye fel. Nyíregyháza, 1922. október hó 20-án. Dr. Bencs Kálmán s. k., , polgármester. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom