Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 223-248. szám)

1922-10-01 / 223. szám

Nyíregyháza, 1922. október 1. Vasárnap XLIII, évfolyam. * 223. szám. Előfizetési Arak helyben ét vidéken: Rw^évti 500 K. Egy Mra 1*0 K. Egyes ssém éra 10 korona. Alapította JÓBA ELEK Felolfta aaorkoaztö Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ SzorkM>f«Uf ér kletfdfclvaM: SZÉCHENYI-UT 9. SZAM. Telefen szám 130. Poatacheque Kéziratokat nem adunk vlssaa. Jugoszláviában kitört a forradalom? Sándor szerb királyt állítólag meggyilkolták. Budapest, szept. 30. (Saját tudósítónktól.) A Virradat írj*. Mohácsról jelentik. A ju­goszláv határi ól érkező hírek szerint, mely hi reket azonban hivatalosan még nem erősitet'ék meg. Belgrádban kitört a forradalom. Sándor királyt meggyilkolták Bécsből jelentik. A s-.erb király meggyil­kolásáról sz51ó híreket hivatalosan még nem erősítették meg. A hírek onnan szármiztak, hogy a Szerbiából érkező utasok beszélték el a határon ez eseményeket s a délvidéki sajtó révén jutott tovább az események híre a többi ssjtóorganumokba. Franciaország 300 milliós kölcsönt nyújt a kisantantnak. Budapest, szeptember 30. Saját tudósí­tónktól. Bécsből jelentik Az ,.Echo Nation^le' jelentése szerint Poiccare a kamara pénzügyi bizot'sigának ülésén rendkívüli hitel megsza­vazását kérte, A hitel 300 milliA framot tesz ki, mely összeget Franciaország Románia, Len­gyelország és Csehország részere hadianyag formájában nyújtaná kölesönképpen. A hadi anyaggal való megsegítés célja az, hogy keleti bonyodalom esetén e három állam felfegyver zetten várja az eseményeket. Berlinből jelentik A „Berlí er Tagebhtt" foglalkozik a kisan'antnak nyújtandó francia kölcsön ügyével. T«rd ;eu az Echo Nationale ha­sábjain szemére veti Poincarenak kétszinü ma­gatartását, melyet azáltal tesz, bogy Angliát vissza akarja tartani attól, hogy Törökország­gal üzemben erélyesen lépjen fel, egyidejűleg azonban 300 millió frank kölcsönt szavaztat meg a kamarával, hogy azzal Csehországot, Romániát és Lengyelországot felfegyvereztesse. A kölcsönből hir szerint a bárom állam egyenlő mértékben fog részesülni, Poincare e cikkre a következőkben vála­szolt : A hadifelszereléssel való támogatásnak nem az a célja, hogy Törökország ellen ké­szítse elő a kisantant államait, hanem az, hogy Románia, Csehország és Lengyelország kellően fel Jegyen készülve egy esetleges szovjet orosz­ország részéről jövő támadás esetére. A szokol a nemzetközi piacon értékén felül van értékelve Budapest szeptember 30. Saját tudósi tónktól. Prágából jelentik. Hoto^etz, a volt cseh szlovák kereskedelemügyi miniszter nyilatkoza­tot adott közre a cssh korona túlértékeléséről. Arra jut következtetésében, hogy a túlértéke­lést a nemzetközi spekuláció okozta, melyért tehát Csehország nem felelős. A srekol valódi értéke 12 centnek felöl meg. Ez lenne a he­lyes arány, mely megfelel a pénz vásárló ere­jének és a világ paritásnak Csehországot e spekuláció érzékenyen érinti, mert a túlérté­kelés következtében hamis a külkereskedelmi mérlege s ez az egész mérleg leromlására vezethet. A pénteki minisztertanács határozatai. Budapest, szeptember 30. Saját tudó­sítónktól . Péntekén minisztertanács volt, me­lyen Kállay Tibor pénzügyminiszter ja­vasolta, hogy a közalkalmazottak nehéz helyzetére való tekintettel a délutáni mun­kaidő diját jelentékenyen emeljék fel. A' minisztertanács a javaslatot elfogadta. Térfy közélelmezésügyi miniszter a drágaság letörésére vonatkozólag terjesz­tett be javaslatot a minisztertanács elé.. Szerinte a kivitel csökkentésével lehetne megoldani a drágaság letörésének kérdé­sét. A minisztertanács hozzájárult javasla­tához, valamint ahoz is, hogy a főváros inségakcióját a legnagyobb mértékben hajlandó a kormány támogatni. Budapest, szeptember 30. Saját tudósí­tónktól. Konstantinápolyból jelentik, hogy Thrá­ciába görög erősítések érkeztek, a csapatok­nak azonban rossz a felszerelése és fegyelme­zetlenek. Karay László indítványa a fő­városi törvényhatósági bizott­sági ülésén. Budapest, szeptember 30. Saját tudó­sítónktól. Karay László dr. a főváros legköze­lebbi közgyűlése elé indfcvánnyal fog lép­ni. »Mondja ki a székesfőváros törvényha­tósága, hogy a testvér török nemzetet és Kémiai pasát a nemzeti öntudat fellángo­lásának idején, nagyszerű fegyvertényei és diplomáciáé sikerei alkalmával öröm­és lelkesedéssel üdvözli, Kemad pasának pedig egyben diszkartítot ajánl fel, melyre társadalmi uton gyűjtést indit s maga a főváros törvényhatósága az akciót első­sorban támogatja.* A kassai rendőrfőnök ellen merényletet követtek el. Budapest, szeptember 30. Saját tudó­sítónktól . Prágából jelentik. Kassán, Klimo ot­tani rendőrfőnök ellen merényletet kö­vettek el, mely azonban nem sikerült. A nyomozás során több gyanúsítottat le­tartóztattak. i Az első műsoros est á Horthy-akció javára Nyíregyházán a Heltai társulat tagjai rendezik az első nagyszabása műsoros estét a most meginduló inségakció javára. Ennek az estnek támogatásából igen különös volns, hogy ha a tehetősek közfii bárki is bármi címen ikonná magát. A Kormányző Ur Ö fim él tósága nagy koncepciója tervet igyekszik megvalósi­sitani, bogy a tél nyomorával a társadalmi rend fenntartása mellett küzdhessünk meg éa valóban külön megfigyelés tárgya lehet az, aki a helybeli színtársulatot lelkes felbuzdulá­sában nem segítené A Színes Est jegyeinek megváltói élén ott látjuk vármegyénk főispánját, dr. Kállay Miklóst, aki az est támogatasará 5000 koronát adományozott. Nem emelik fel a vasúti tarifát Budapest, szeptember 30. Saját tudósí­tónktól. Néhány nap óta az a hir került forga­lomba, hogy a Máv október elsej n i«mét emeli a tarifát s az emelés mérve ismét 100°/* os lesz. Illetékes fórumoknál kérdést intéztünk e tárgyban, ahol azt a megnyugtató hirt kaptuk, hogy a díjszabás felemelése hírének nincs alapja. Megalakult az uj görög kormány. Budapest, szeptember 30. Saját tudó­sítónktól. Athénből írják. Az uj kormány DaimasZ elnökletével megalakult. A külügyi tárcát Politísz vállalta. Daimisz jelenleg külföldön tartózkodik. Az elnöki tárcát ideiglenesen Ka­rakidasz fogja ellátni. Az uj kormány letette az esküt. — ! ; 1 ! A Devizakizpait kivatalis írjeiyzíse. Budapest, szeptember 30. Saját tudósí­tónktól. Valuták : Napoleon 9400, angol font 11125 —425 dollár 2500—75. frank 190—95, márka 170-90, léva 1560-650, lira 105—10, szokol 78—82. lengyel márka 31—32. holland forint 970-95. Devizák: Newyork 2500—75, London 1125-425, Páris 190-95, Berlin 170-90, Milánó 105—10. Zürich 470-85, Prága 78— 82, Bukarest 1500—600, Zágráb 3120-250, Bécs 310-320, Varsó 31-32 Zürichi nyitás: Newrork 537, Berlin 32 és háromnegyed, Budapest 21 Milánó 2275, Bécs 7 és fél. Osztrák háromnegyed. Terménypiic: Buza 10600, árpa 6700, rozs 7800, zab 6400, csöves tengeri 4600, bab 7800. Irányzat élénk, szilárd Sertéspiac: Felhajtottak 1155 darab ser­tést. Eladatlan mar»dt 848 sertés. Árak; 1. rendű zsirsertés 430—90, fiatal nehéz 490— 510, közép 420—515, könnyű 225—40. Irány­zat lanyha. _ I 1 ' ' : Ára 10 korona. Görög csapatok érkeztek Thráciába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom