Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 172-197. szám)

1922-08-01 / 172. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postacheque 29556. Kéziratokat nem adunk vissza. Előfizetési árak helyben és vidéken: egész évre 1600 K, félévre 800 K, negyedévre 400 K, egy hóra 150 K. — Egyes szám ára 10 korona. Alapította JÓBA ELEK Felelős szerkesztő Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ XL1II, évfolyam. * 1?2 szém. T Nyregyháza, 1922. augusztus 1. * Kedd r A mai nemzetgyűlés. Budapest, julius 31. Saját tudósítónk­tól. A nemzetgyűlés mai ülését Huszár Ká­roly alelnök 10 óra után nyitotta ineg. El­sőnek ma Daruváry igazságügvminiszter szólalt fel, aki a magyar bíróságot talpra­esetten védelmezte meg Hebeltnek a mi­nap elhangzott és parlamenti életünkben páratlan támadása ellen. Sorra veszi He­belt minden érvét és kimutatja tarthatat­lanságukat. Hebelt azt mondja, hogy a magyar bíróság elfogult. Ez a legnagyobb mér­tékben igaztalan támadás, mert a magyar bíróság mindenkor elfogultság nélkül, pár tátlanul végzi funkc ióját. Másik érve az volt, hogy nem független a bíróság, mert a kormánytól függ előmenetelük. Igaz, ugyan, hogy a kormány előterjesztésére neveztetnek ki a bírák, de ez sohasem érin­tette a bíróság függetlenségét, annyival ke­vésbbé, inert ujabban automatikusan men­nek egyik fizetési osztályból a másikba. Harmadik érve Hebeltnek az, hogy a háborús törvény lehetővé teszi a bírák nak áthelyeztetését és így befolyásolását. Ezzel szemben a belügyminiszter megál­lapítja, hogy a birák ma is csak beleegye­zésükkel helyezhetők át. ' Hebelt támadása minden alapot nél­külöz és reméli a miniszter, hogy ez a tá­madás csupán eklszigetelt jelenség a par­lamentben. Érthetetlen, hogy ilyen táma­dás éppen a Házban hangzik el és reméli, hogy ebben a szociálisták nem követik, mert különben igazuk van azoknak, akik azt mondják hogy a szociáldemokraták tá­vol állanak a nemzeti érzés világától. Több képviselő kiemelte a felszólalásában, hogy a magyar birák a legnehezebb időben tör­hetetlen szorgalommal teljesítették köte­lességüket. Hebelt a trianoni szerződésre hivatkozva tiltakozik az ellen, hogy politikai bűncse­lekményekért büntetést szenvedjenek. Rothen­stein pedig azt mondotta, hogy az amnesztia­rendeletet nem hajtották végre. Ezzel szem­ben megállapítja, hogy 26.800 egyén részesült amnesztiában, Hebelték vádja tehát alaptalan. Foglalkozik az igazságügyi miniszter Propper képviselő azon vádjával is, amely a volt igazságügyi miniszter és néhány mi­nisztériumi tisztviselő ellen irányult, akik ál­lítólag rabok készítette tárgyakat vásároltak. Kimutatható, hogy a készítményeknek csak 9 százaléka jutott a közalkalmazottak javára, 91 százalék az állami szükségletek fedezésére fordíttatott. Beszéde lapzártakor tart. Uíain vezet a barcsi kerületben ] A Bocskay-kertben nem szűnik rneg a nyári színpad. Budapest, julius 31. Saját tudósítónktól. A barcsi kerületben a mai választás eredménye eddig a következő : Délelőtt 11 órakor Ulain dr. 3012, Szemző 1930 szava­zatot kapott. A diákok Hebelt ellen. Nyíregyháza, julius 31. A Bocskai­kertben a Nyári Színpad vezetését a hol­napi naptól kezdve a közönség szimpati­kus Halmai Vilmosa veszi át, aki teljesen u j társulattal és műsorral lép a közönség elé Budapest, julius 31. Saját tudósítónktól. Szegedről jelentik : Az egyetemi hallga­tók elhatározták, hogy Hebelt képviselőnek diákellenes beszéde miatt vezéri gyűlést hív­nak össze. Egyúttal táviratoztak a Mefosz ve­zetőcégének, hogy az összes diákság nevében foglaljon állást Hebelt vádjával szemben. Elhatározták, hogy statisztikai kimutatást készítenek az egyetemi hallgatók tanulmányi előmeneteléről és ezt nyilvánosságra hozzák. Továbbá, hogy küldöttség utján kérik a sze­gedi egyetem tanári karát, hogy ha van rá mód, fosszák meg Hebelt Edét a szegedi magántanári katedrájától. Angliában erősödik a török­barát hangulat. Budapest, julius 31. Saját tudósítónk­tól. Londonból jelenlik: Konstantiná­polyban Tovsald tábornok Musztafa Ka­niel pasával beszélgetést folytatott és ki­jelentette, hogy angol hivatalos körökben erősödik a török kérdésekkel szemben ta­núsított megértés és a török barát hangu­lat állandósulni kezd. A belpolitikai helyzet Budapest, julius 31. Saját tudósítónktól. A politikai életben beállott kétnapos szü­net után ma délelőtt a parlamenti ülés iránt lázas érdeklődéit tanúsítottak a képviselők. A mai ülésnek ugyani? Bethlen és Kállay Ti­bor, felszólalása lesz a szenzációja, mert az indemnitási vita során elhangzott beszédekre ma kívánnak a miniszterelnök és a pénzügy­miniszter reflektálni. Egyébként a kétnapos szünet alatt nem változott a politikai helyzet. Az adójavaslatok, különösebben a földadó­javaslat okozta nagy izgalom már lecsillapo­dott. Szombat délelőtt a pénzügyminiszterrium ban az összes érdekelt ségek bevonásával és valamennyi párt képviseletében konferenreia volt amelyen lényeges közeledés jött létre a kormány és a gazdatársadalom között az adójavaslat kérdésében. Az adózás kulcsát képező buzavalutát elfogadták és most már a részletekre irányuló tárgyalás nem lesz nehéz. A jövő hétre valószínűleg a mentelmi és kérvénybizottságok, továb­bá reszortjelentések, kisebb javaslatok ma­radnak s a parlamenti szünetben nem lesz semmi eltolódás. Megjöttek a német cserkészek Nyíregyháza, julius 31. A Nyirvidék tudósítójától. A várva-várt német cserkészek ma dél­ben érkeztek rneg Nyíregyházára. Huszonkét német ifjú jött egy mérnök-parancsnok veze­tésével. A városháza előtt a bevonuló ifjakat a katonazenekar a Rákóczi indulóval fogadta. Énekes János prépost-kanonok mondott ma­gyar köszöntő beszédet hozzájuk, majd Dr. Schárbert Ármin németre fordította az üd­vözlő beszédet. Az üdvözlésre a vezető mér­nök cserkész válaszolt és a szives fogadta­tást azon reményének kifejezésével köszönte meg, hogy az egykori német—magyar fegy­verszövetség rövidesen újra megerősödik. Az ifjak ezután a főgimnáziumba vonul­tak, ahonnan azokhoz a vendéglátó csalá­dokhoz mentek, akik egy-egy német cserkészt vendégül látnak. A délután folyamán a cser­készifjak a vármegyei muzeumot és a Vá­rosmajort tekintik meg, majd öt órakor ki­mennek a Sóstóra, ahol a város vendégei lesznek. Sóstóra magyarruhás lányok mennek ki s a jelek szerint tánc is lesz. A sóstói vendéglátáson a városból nagyszámú közön­ség utazik az esti órákban a Sóstóra. Újságírók gyűlése. A Magyar Újságírók Egyesülete vasár­nap délután Márkus Miksa elnökletével gyűlést tartott, amelyen a drágaság követ­keztében élőállott tarthatatlan helyzetteli foglalkoztak. Az elnök bejelentette, hogy, a prágai Magyar Hírlap szerkesztőjét Béla Henriket a csehek kiutasították, indítvá­nyozta, hogy a gyűlés fejezze ki megbot­ránkozását a sajtószabadságon esett sére­lemért. Egyben mondjon köszönetet azért a bátor hazafias munkásságért, amelyet Béla Henrik Prágában kifejtett. Echa'rdt Tibor volt sajtófőnök, nemzet­gyűlési képviselő ismeretes in­dítványa tárgyában a gyűlés a választmány, határozatát fogadta el. Ezután a drágaság­gal kapcsolatban az újságírók fizetésének halaszthatatlan javítása kérdésében hatá­rozott a gyűlés, k.mondván, hogy testületi­leg mozgalmat indítanak az újságírók fi­zetésének sürgős rendezése érdekében. A mai tőzsde hirei. Budapest, julius 31. Saját tudósítónktól. Valuták: Napoleon 7875-7925, dollár 2005-2025, francia frank 169és fél—170 és fél, márka 302-312, lira 91 és fél—92 és fél, osztrák korona 408—428, lei 1300—1314, szo kol 4925—4975, svájci frank 392—394, dinár 2470—2490. Zürichi jelentés: Budapest 29. Terménytőzsde: Buza 7000, uj buza 6850—6900, rozs 5750, takarmányárpa 5400, 6zab 5900, tengeri 6200, repce 11.500. Zab­ban irányzat élénk. Sertéspiac,: fiatal nehéz 297—315, köny­nyü 230—290. Vásárló kedv élénk. DOLLÁRT jzokolt, márkát, leit és mindenféle idegen pénzt a leg­magasabb napi áron VESZ NAGY IMRE kereskedelmi és ingatlan értétesittf ífoáijn Nyíregyházi, 1138- Nyirvii-paiotí. Ára 10 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom