Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 146-171. szám)

1922-07-01 / 146. szám

Bylreoiito 1922. julius 1 * Szombat XLHI. éyfolyam. * 146, száin. EMMlMtMl áwrtc •« vM*fc«o: ^ éwr* »00 K, *00 K, n*«y*4évr« KW Mra M K. - ntn ára 6 k«r*M. Afefrtotta JÓBA, ELEK F«l«ia» w«rkMz1« Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ Szark*sxté«éf és kl«ééMtatal: SZÉOHENYI-UT 9. SZAM. T*>«ton %aám 130. PoeUch*qu« Késirstofcat nem aé uwfc vtftszt. A mai nemzetgyűlés. Budapest, junius 30. Saját tudósítónktól. A nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor nyi­totta meg Gaáí Gaszton elnök. Jelenti, hogy a következő képviselők mandátuma ellen ad­tak be petíciót : Pakots József, Nagy Ernő, Rakovszky István, Haller István, Berky Gyu­la, Apponyi Antal gróf, Lukács György, Peidl Gyula, Szeder Ferenc, Urbán Péter báró mandátuma ellen. Ezek megbizó-levelét a »C« osztályba tették át. Ezután az elnök be­mutatja Homonnay Tivadar megbízólevelét majd az Amerikai Magyar Társaságának az Egyesült Államok függetlensége julius 2-iki ünnepségére szóló meghívóját. Az ünnepség­re a nemzetgyűlés Huszár Károlyt küldi ki. Gaál Gaszton ezután helyreigazítja a múltkori nemzetgyűlésen tett elnöki intéz­kedését, amely szerint Peid Gyulának nem engedte meg. hojgv deklarációját felolvas­sa. Megállapítja. hogy erre vonatkozó ren­delkezés nincs a Házszabályokban. Kabók Lajos sürgős interpellációra vonatkozó kérelmét a Ház tekintettel arra, hogy holnap úgyis interpellációs nap lesz elutasította. A nemzetgyűlés ezután az indemnitás tárgyalására tért át. Ivádi, a pénzügyi bi­zottság előadója ismertette a hathónapos indemnitásra vonatkozó törvényjavaslatot. Nagy Emil kisebbségi előadó kéri, hogy álláspontját majd a javaslathoz történen­dő i'olszóiulásában fejtse ki, majd Bethlen István gróf miniszterelnök emelkedik szó­lásra. Midőn a kormány felhatalmazást kér — mondja a miniszterelnök az állami bevételek beszedésére és a kiadások esar közlésére, kötelességemnek tartom a ma­gam részéről, hogy a nemzetgyűlést tájé­koztassam az ország helyzetéről és a kormány programmjáról. Ennek az országnak békére belső nyugalomra van szüksége. Ennek érdéké­hen semmiféle áldozat nem sok. A kor­mány a kiengesztelődés politikáját vál­lalja* és e tekintetben tető alá hozzuk mindazt, ámít megkezdettünk. Szükséges. Imgy valamennyi párt és minden osztály hasonló szándékkal legyen áthatva és te­gyen le egyszersmindenkorra arról a szán­dékról. hogy osztályuralmat gyakoroljon. Más osztállyá* szemben, ezek rovására ne törekedjenek egy oldalról sem előnyökre. Pártoknak és osztályoknak önmegtagadást. kell lanusitaniok az összeség érdekeivé* szemben. Magam a közös harmonikus együttes munka érdekében mindent meg­teszek és ha valahol súrlódások mutatkoz­nának felajánlom a becsületes közvetí­tést. Az a7. objektív szempont fog vezet­ni. hogv igékét létrehozzam és fent is tartsam. A nemzet gyógyulása és boldog jövője attól függ, hojsjv munkaképel lesz-e ez a nemzetgyűlés. Ettől az is fűgjg, hogy áttérhetünk-e valahára a háborús rend­kívüli viszonyokból a normálisra?? Már a mult nemzetgyűlésen megígér­tem, hogy lassanként hatályon kivűi he­lyezzük a kivételes hatalom alapján tör­tént rendelkezéseket. E tekintetben gon­doskodtam, hogy két irányban történjék kezdeményezés. Első leendőnk az lesz, hogy egyes kivételes halalom gyakorlásán alapuló rendelkezéseket hatályon kivűl helyezzük, a második peidig az, hogy a hatóságoknak utasításokat adunk bizonyos rendelkezések hatályon kivül való he­lyezésére. Bethlen gróf beszéde lapzártakor még tart. Elfogták Rathenau gyilkosának tettestársait. Werner Pechow Ernő, a gyilkos autó sotfőre beismerő vallomást tett. Budapest, junius 30. Saját tudósítónk­tól. Berlinhői jelentik: "Rathenau gyilko­sának egyik lettes társát, a 21 éves Werner Pechow Ernőt ma reggel Odera Frankfurt közeiéhen letartóztatták. Ö vezette a gyil­kos autóját. Berlin, Szikra-jelentés: A Ralhenau te­metése alkalmával történt vasúti katasz>­trófának eddig 40 áldozata van. Berlin, május 130. A rendőrség letar­tóztatott két kereskedőt, annak az auló­garage-nak tulajdonosait, amelyben a gyilkos autóját őrizték. Letartóztattak két gimnazistát és egy egyetemi hallgatót, Werner Pechow testéreit is. akik nemcsak hogy előzetesen tudtak a gyilkosságról, haf­nem segédkeztek is benne. Letartóztatta a Günthner tartalékos hadnagy, joghalIjgja­tót. aki szintén tudott a gyilkosságról és segédkezett benne és jelen volt azolvon a tanácskozásokon, amelyeken a gvilkos­ság tervét megbeszélték. Güntherről meg­állapították, hogy különböző jobboldali szervezet tagja és zsebében Helferich és Htöbb más kiváló jobbpárti politikus leve­lét találták. Berlin junius 30. Egyik lap részlete­sen ismerteti Werner Pechow életrajzát és családját. Vasárnap este Haliéba utazott a gyilkos sofför és itt egyik barátjánál ka­pott szállást, majd Odera-Frankfurtba ment A rendőrség körülvette azt a házat, ahol tartózkodott. Eleinte ellenszegült a letartóztatásnak, de a túlerőt látva, meg L adta magát, a gyilkosságot azonban ta­gadja. Bécs. A Neues Wiener Tagblatt je­lenti. Kiderült, hogy Rathenau gyiikosai valamennyien a titkos »C«-szervezet tag­jai. amelynek ülésein a kiváló politikusok egész sorát ítélték halálra. A nyomozás eddig 80 embernek a gyilkosságban való részvételét állapította meg. Valamennyien az Ehrhardt-hrigád tagjai. Berlin, junius 30. Ralhenai gyilkosai­naktettestársát Werner Pechowot szerdán és csütörtökön délután hallgatták ki. Beis­merte, hogy ludolt a gyilkosságot megelő­ző tárgyalásokról és ő vezette a gyilkos autóját. Berlin, junius 30. A rendőrigazgatósá|g eddig a következőket tartóztatta le Schütz Tibor és Diestel berlini keresk dőket, akiknek autógarage-ban helyezték ^ a gyilkosság után az automobilt, Gera Pechow berlini gimnázistát, Werner Pe­chownak, a tettestársnak öccsét, Willi Gunther berlini egyetemi hallatot, Stu­benreich berlini gimnazistát, aki tudott a bűntettről és annak felbujtó részese vott. Tűz a Bujtos utcán. Nyíregyházán, junius 30. Saját tudósi­ótnktól. Ma délben 1 órakor a Bujtos utca 6. sz. alatti ház kerítése ismeretlen okból kigyu­ladt. A tüzet a házbeliek eloltották, s így a kivonult tűzoltóságnak már nem akadt dolga. A közüzemi munkások sztrájk előtt állanak. Budapest, junius 30. A Virradat jelenti : A főváros közüzemének munkásai béremelési mozgalmat indítottak s kérelmük elintézési idejéül holnap dél idejét jelölték meg, mely időre, ha nem kapják meg az 50 százalékos béremelés összegét, a közüzem munkásai a gáz, víz és villamos munkások kivételévei sztrájkba lépnek. A sztrájk különösen a kenyérrel való el­látás szempontjából fogja érzékenyen érin­teni a főváros közönségét s alig lesz elke­rülhető, mert fizika idő nincs a memorandum letárgyalására. Lapunk mai számához utalvány-lapot mellékelünk azon vidéki előfizetőink részére, kiknek előfizetése lejárt t kérve annak felhasz­nálásával a hátralékos előfizetési dijak szives beküldését. Kiváló tisztelettel: a NYIRVIDÉK kiadóhivatala. A mai tőzsde hirei. Budapest, junius 30. Saját tudósítónktól. Valuták: Napoleon 3880-910, dollár 1015—25, francia frank 853/ 4—863/ 4, márka 281—91, líra 461/2—48, osztrák korona 535— 555, lei 627—37, szokol 1956—76, koronadi­nár 1265—85, lengyel márka 21—22. Devizák : 'Bukarest 630—640, Berlin 280 —290, Prága 1965—85, Bécs 535—55, Zág­ráb 315—25, Newyork 1022—32, Varsó 223/4. Zürichi nyitás: Budapest 0.51. Terménypiac: Buza 3850, rozs 3130, ta­karmányárpa 3625, sörárpa 3725, zab 3775, tengeri 3775. Borpiac szilárd i e A 1 rpiac : Vörös bor 52—6Qi {fpftér borban irányzattal 32, tokaj-tfegyaíjá^O- 62. Ara 5 korona. t. f V *

Next

/
Oldalképek
Tartalom