Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 123-145. szám)

1922-06-01 / 123. szám

Ijíregyháza !922. junius 1. ' Csütörtök XLIII évfolyam. 8 123. SZÄIÜ EMWzatMM éntk b*<yt»«« és VWMMI: lljf-- éw* *OG K, féMvrs *00 K, n*«y*4*vr» 200 % mi SO K. — E|y*> Mám érc 6 k«fOM. AlapHotta JÓBA ELEK F*t*Ma uwtHitfi Or. 8. SZABÓ LÁSZLÓ Szmrecsányt La/os eg i érsek ünnepélyes fogadása. A város katholikus társadalmának képviselete az érsek kíséretében. Nyíregyháza, május 31. A Nyirvidék tudósítójától. Megírta a Nyirvidék, hogy az egri egy- j házmegye érseke, Szmreesányi Lajos junius 7-én este Nyíregyházára érkezik, ahol a kptho ; likus hívőket bérinálásban fogja részesíteni. ) Az érseket junius hó 7-én este 7 óra 20 perckor a Máv. állomáson a város nevében dr Bencs Kálmán polgármester üdvözli, a város katholikus társadalmának képviselete élén pedig dr. Konthy Gyula róm. kath. iskola­széki elnök fogadja és kiséri a parochiára. Ju­nius 8-án reggel 6 órakor a küldöttek a pa­rochia előtt gyülekeznek és a templomba ki­sérik az érseket. Ugyanezen a napon fél 12 órakor a parochián gyülekeznek és Dr. Konthy Gyula vezetésével tisztelegnek a fő­pásztor előtt. A katholikus hivők kísérete ju­nius 9-én, pénteken délután 6 órakor újra a parochiánál gyülekezik, ahonnan a Kisvár­dára utazó érseket az állomásra kiséri. Junius 11-én este háromnegyed 8 órakor a Kisvár­dáról visszaérkező főpásztort a parochia |előtt a hivők csendes üdvözlése fogadja, majd 12-én reggel fél 6 órakor az állomáson vesz bucsut a küldöttség az Egerbe utazó érsek­től. Dr. Konthy Gyula iskolaszéki elnök kör­levélben értesítette a város katholikus társa­dalmát az érsek fogadásának részleteiről s a körlevélben kívánatosnak mondja, hogy a katholikus hivők minél nagyobb számban vegyenek részt a nagy egyházi férfiú méltó fogadásában. szótöbbséggel lEgy kisvárdai kereskedőtől elloptak egy 180,000 korona értéket tartalmazó táskát. Egy szokatlan kellemetlen meglepetés érte ;i mull nap Kroon Mihály kisvárdai lakosi, aki mint utazó kereste kenyerét. — Kroon egv jóimul cégnek volt az utazója s az ezüst disznemüekben volt szakértő. Ügyes ember lévén, lassankint annyi pénzt gyűjtött össze, hogy önállósításra gondolt. Nemrégiben azután felutazott Buda­pestre s mintegy 180 ezer korona értékű ezüst disznemül vásárolt. Az értékes hol­mikat egv sárgásbarna bőrtáskába csoma­golta, majd felült a vonatra, hogy haza­utazzon Kisvárdára. Útközben azonban a debreceni állomá son kiszállott, hogy a városban szétnézzen. A Bikában megebédelt, majd délután ki­ment a Nagyerdőbe, ahol egy padira ülve bőrtáskáját maga mellé helyezte. Az uta­zástól kifáradva egyszerre csak elnyomta az álom. Körülbelül egy' félóra múlva ébredi fel s ekkor első gondolata a bőr­táska volt. Nagy megdöbbenésére a 180 ezer korona értékű ezüstöt tartalmazó bőrtáska eltűnt a padról. Míg ö gyanútlanul aludt, a börláskál valaki ellopta. Kroon Mihály természetesen rögtön a rendőrségre sietett, ahol ismeretlen tet­tes ellen jelentést lett. A károsult feljelen­tésére a rendőrség erélyes nyomozást in­ditotl a vakmerő tolvaj kézrekeritésére, mindeddig azonban még nem sikerült tettes nyomába jutni. Öt darab emeletes bérpalotát épittet a főváros. Budapest, május 31. Sajái tudósítónk­tól. A főváros áltat megszavazott 200 mil­lió koronából 5 darab 4 eme le­es bérháza^ építenek. Minden házban 30 lakás lesz s igy összesen 150 lakást építenek, ami je­lentékenyen enyhíteni fogja a budapesti lakásínségei. A belügyminiszter megbukott Sopronban. Debrecen, május 31. Saját tudósi tónk­tól. A Debreceni Független Újság irja: Sopronból jelentik, hogy tegnap délután hirdették ki a választás eredményét, mely szerint dr. Klebersberg Kunó gróf belügy­miniszter legkevesebb szavazatot kapott, Andrássy Gyula gróf és dr. Hebelt Ede között pedig pótválasztás lesz. Elfogták az albertirsai rabló­gyilkosokat Budapest, május 31. Saját tudósi tónk­tól. J A Virradat irja: A Keleti pályaudvar érkezési oldalán ma délelőtt a detektívek két gyanús egyént vettek észre, akiket iga­zolásra sjfólilottak fef és minden beveze­tés nélkül rájuk fogiák, hogy ők gyilkolták meg az albertirsai országúton talált Rez­nyák nevű munkást. A két férfi a határo­T*l*ton uám 139 SzwkMztöség és kiadóhivatal: SZÉCHENYt-UT 9. SZÁM. 139. Po»tach«qu« Kéziratokat nem adunk viasza. zolt vád súlya alatt bevallotta, hogy csak­ugyan ők a gyilkosok, névszerint Benvó Jó zsef és Kreis János földmunkások. Pén­teken este ismerkedtek meg egy Nefelets utcai korcsmában egymással, majd rö­vid idő múlva Reznyákkal és több korcs­mát látogatták meg hántásban. Mindenütt Rezhyák fizetett s ekkor látták, hogy a munkakönyvében sok pénz van. Elhatározták, hogy a pénzt mindenáron elveszik Reznyáktól. ^zzal az ürüggyel, hogy Kőbányán munkát szereznek neki, elcsalták. Az albeHirsa! országúton menetközben el­fáradtak és lefeküdtek. Reznyák a fáradság­elaludt, s ekkor álmában meggyilkolták és pénzét elvették. — A két gyilkost őrizetbe vették. AzolaszokmegszálltákSkutarit? Budapest, május 31. Saját tudósítónk­tól. Rómából jelenük, hogy az olasz lapok megcáfolják azt a jugoszláv forrásból ere­dő hirt, hogy Albániában ujabb felkelés van, az olaszok csapatokat szállítanak s Skutarit már meg is szállták. Magyar-osztrák kereskedelmi tárgyalások. Budapest, május 31. Saját tudósítónk­tól. Bécsből jelentik, hogy a magyar meg­bízottak ma odaérkeztek s holnap folytat­ják a kereskedelmi szerződésre vonatko­zó tárgyalásokat. Hir szerint a tárgyalá­sok mái- a döntés stádiumában vannak. A mai tőzsde hírei. Budapest, május 31. Saját tudósítónktól. A legújabb tőzsdei árfolyamok a követ­kezők : Napoleon 3180—321Ó, angol font 3640-3670, dollár 810-820, francia frank 7400—7450, márka 290—300, líra 42.5—43, osztrák korona 6 3/j—73/ 4, lei 559—569, szo­kol 1590—1600, svájci frank 155.5—156.5, koronadinár 1148—1150, lengyel márka 19—20. Devizák : Berlin 296—306, Milánó 423% —43 3/4, Páris 74—741/2, Prága 1580—1560, Svájc 156.5—157.5, Bécs 685—785, Zágráb 285—295, Newyork 815—825. Zürichi nyitás : Budapest 0.65. Terménytőzsde : buza 3650, rozs 3125, takarmányárpa 2625, zab 2700, tengeri 3160. Sertésvásár: Felhajtás 358 sertés, 30 siildő, maradvány 34 sertés. Árak zsirsertés öreg I. rendíi 130—146, fiatal nehéz 154— 156, közép 142—156, könnyű 105—152, süldő 144. DOLLÁRT szokolt, márkát, leit és mindenféle idegen pénzt a leg­magasabb nap; áron VESZ NAGY IMRE kereskedelmi és ingatlan értékesítő irodája Nyíregyház. 1138- Nyirviz-palota. Ära 5 korona. Gróf Teleki Pá/ 930 szótöbbséqqe/ qvőzött Szeqeden Budapest, május ál. Sajat tudósítónk- 1 lói. A szegedi í. kerületben gróf Teleky Pál voll miniszterelnök 930 szótöbbséggel ' győzött Bárczy Istvánnal szemben. A Pálffy Dániel és Peidí Gyula között lefolyt választás eredményét ma délután 4 óra­kor hirdetik ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom