Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 99-122. szám)

1922-05-17 / 111. szám

8 «: JttXKXDXEE. 1911 május 17c 212-1922 k. b. szám. Hirdetmény Beregvármegye közigazgatási bizottsága ezennel közhírré teszi, hogy a Vásároanamény községben állami hozzájárulás mellett a Braun Zsigmond beregszászi la­kos tulajdonát képező s a vásá­rosnaményi 132 sz jkvben 1424 hrszám alatt felvett ingatlanra építendő községi kislakások cél­jaira szükséges ingatlan részre vonatkozólag a kisajátítási jogot Yásárosnamény község javára m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur 688—1922. szám alatt engedé­lyezvén s a kisajátítási eljárást az 1881. éri XLI. t c. 33 §-a alap­ján 1465—1922. szám alatt elren­delvén, a kisajátításra vonatkozó tervrajz és összeírás Vásárosna­mény község községházánál az 1922. évi május hé 14-ib napjá­téi május hó 30-ik napjáig terjedő időre közszemlére kitétettek s azok az érdekeltek által megte­kinthetők. Egyben a kisajátítási eljárás­nak Péchy Szabolcs vármegyei főjegyző közigazgatási bizottsági tagbői mint elnökből, Seeberg Arthur és Dr. Dózsán Mihály tör­vényhatósági bizottsági tagokból és Kovács István bizottsági tag­ból mint jegyzőből álló bizottság által az 1881. évi XLI. t. c. 38. 42 §-ának megfelelő foganatosí­tására a helyszíni tárgyalás az 1922. évi jtraíus hó 1-én délelőtt 9 órájára Vásárosnámény község házához s innen a Braun Zs g­moad féle birtokra kitfizetik. Erről az érdekeltek azzal érte­síttetnek, hogy a kisajátítási terv megállapítása felett a bizottság akkor is érdemileg fog határozni, hogy ha az érdekeltek közöl a helyszíni tárgyaláson senki sem jelenik meg. Tarpa, 1922. májas hó 11-én. 2576-2 Gulácsy István s. k. alispin, a közig, bizotts. h. elnöke. KÁTZ MIKSA Takarék­palota. Kerékpárok, Gumik, 3803 3 Alkatrészek a legolcsóbb gyári árban. Ugyanott Schunda-féle fekete, pe­£ cimbalom i Mindenki­nek gazda­sági érdeke egereit biztos hatású világ­ismert Rattagalinnal taS! Háziállatban kárt nem tesz, nem méreg, eredmény biztos. Kapható egyedül FARKAS gyógyszertárban Nyíregyháza, Rákóczi ut 14. és a Központi Drogériában Zrínyi Ilona-utca 7. 1912-2 Vigyázat a Hullámra! Előrehaladt idény miatt mélyen leszállított árak Női ruha- és kosztümkelmék kerülnek eladásra Ctottmaim Márton, Bethlan-ntca 1. GYAPJÚT a legnagyobb napi áron vesz Baruch Arnold cég Szállításhoz zsákot azonnal adok. 3922—2 Sportegyesületi és Kansz tagoknak kedvezményes ár. c « M ta v h s "o « o e o a « JC 1­•o 5Í FÉNYKÉPÉSZET Műtermemet a mai fin^Á™ A« VfoM c é& alatt naptól kezdve UOUpdllj Cü MlUljfl vezetjük. Nyíregyháza, Bessenyei tér 7. szám. a megyeháza mellett. Mütermünket teljesen átalakítva s modernül berendezve ajánljuk a nagyérdemű közönség szives pártfogásába. 5E Special gyermek, mindenféle felvételeket Utazási igazolványok 3 óra alatt. FOTO SKIZET nagyításokat, olaj, pastell aquarell, tus, kréta kivitelben. Teljes felelősség. 2558-2 U O s o m OQ «< ÖL S s « M © 0? £ co Amatőrök tanítását és munkáikat elvállaljuk. Legújabb divatú modellkalapok d^atos kabátok kötött selyem Jemperek, gyermekruhák nagy választékban kaphatók Maibaem Mariska női kalapszalonjába Bethlen-utca 1. az Ujságbolttal szemben. Angol és francia kosztümöt utcai és estélyi ruhát, kabátot legelegánsabb kivitelben készít Fárber Gizella női divatszalonja Bethlen-utca 1. az Ujságbolttal szemben az Első Nyíregyházi Kosár­áru- ós Fenatbuter üzlet Kállay-utca I. sz. alatt. l B Ahol mindennemű kézi utazó és podgyász kosa­rak, fenott kerti butorek, gyermek garnitúrák, gyermekkocsi kosarak, gazd- kosarak stb. dus választékban kaphatók. E szakmába vágó javí­tások jutányosán és pontosan eszközöltetnek.. Scháchter Hadár engedélyezett* adásvételi közvetítő irodája Nyíregyháza Takarékpénztár átj. udvar. Következő ingatlanok eladására megbízásaim vannak: Nyíregyháza főnteáján elképzelhető leg­modernebb palota dádé. 24 magyar hold elsőrendűen beültetett és kezelt szőlő borházzal Nyíregyházát*! fél órányira, kOves nt mentén, kedvező árban azonnal eladó. 38 magyar beid tiszta búzatermő fold l&kástál és gazdasági épületekkel Nyír­egyházától 1 órányira, köves ut menten kedvező árban eladó. 200 m. hold vegyes homok birtok vasvti állomástól 2 kilométerre, Nyiregy­házátél Máv vonalon 1 órányira, ked­vező árban eladó. 14 magyar hold jó minéségtt föld, Nyír­egyháza alatt azonnal eladó. 9 m. hold első osztályú föld belsőség­gel nagy nri lakással, kőut menten,, Nyiregy házátél fél órányira, mely azon­nal elfoglalható kedvező árban eladó. Több nagyobb és kisebb házak eladá­lára megbízásom van, amelyek között elfoglalhatok is vannak. Meghívás. Az Iparosok Országos Szövetkezete kötelékébe tartozó Nyíregyházi Férf. és Női Szabók Anyagbeszerző és Termelő Szövetkezete, mint az Iparo­sok Országos Központi Szövetkezeté­nek tagja 1922. évi junius hó 5-én délelőtt 10 órakor a Honszeretat he­lyiségében rendes közgyűlést tart, melyre a tagok az alapszabályok 3.6. §-a értelmében meghívatnak. NAPIREND : 1. Mult évi üzleteredményről szóló ­jelentések tárgyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és a telmentvény megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. A veszteség mikénti fedezéséről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság 4 tagjának vá­lasztása. 6. Felügyelő bizottság 3 tagjának választása. 7. Alapszabályok módosítása, 8. Netaláni indítványok. A felügyelő bizottság által meg­vizsgált évi mérleg a szövetkezet he­lyiségében kifüggesztetett és mindenki által megtekinthető. Nyíregyháza, 1922. április 30. 2596-1 Az igazgatóság Keresünk megvételre használt jókarban le­vő 2-3000 kg. hord­képességü Cim a kiadóban. 2449-2 Legkedveltebb motorok, gőzcsép­iőgépek, szivógázgenerátorok, me­gáojárós gőzmozdonyok, magan­járűk átalakításához való gépal­katrészek, malomberendezések t mindennemű gazdasági gépek uj és használt állapotban beszerez­hetők Llchtmann-Lukács Vilmos gyáriraktáránál Nyíregyházán. Széchenyi-tér & Myematott íófca flek laptsskjdoHos Nyiiegjháxá®.

Next

/
Oldalképek
Tartalom