Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 75-98. szám)

1922-04-08 / 81. szám

SOTin fíeltai Hugó színigazgató Nyíregyházára jön társulatával. Nyíregyháza, április 7. Sajál tudósí­tónktól. Hellai Hugó színigazgató, aki valami­kor a nyíregyházaik kedvence volt, jelen­lenleg a .Sátoraljaújhely—kisvárdai színhá­zak igazgatója. Jelenleg Kisvárdán műkö­dik nagyszerűen megszervezett színtársu­latával, az ottani közönség legnagyobb megelégedésére. Heltai Hugónak most az a lerve, hogy Nyíregyházát is bekapcsol­ja körzetébe s ebben az irányban puhato­iódzolt is a napokban Nyíregyházán. Mi természetesen a legnagyobb öröm­mel vennénk, ha Hellai társulatával meglá­togatna bennünket s reméljük, hogy sike­rütni l'og leküzdeni azokal az akadályokat, amelyek a színház tűzveszélyességének ki­mondásával 1 úgyszólván tehetetlenné tel­ték azt, hogy Nyíregyházára színtársulat jöhessen. Már pedig lehetetlen állapot, hogy egy közel 50000 lakósu város színé­szek nélkül legyen, viszont a magyar kul­tura vándor napszámosai éhezzenek. — Ezen segíteni kell azoknak, akiknek az intézkedésén muük, hogy legyen-e szín­ház Nyíregyházán, vagy sem." $kt a királyokat fel akarja akasztani. Nyíregyháza, április 7. Saját tudósí­tónktól. Darabos Ferenc csegöldi (szatmárme­gyei) 44 éves pásztor egy bikát kisért hé Vécsey Aurél báró uradalmából Záhonyba. Ideérkezve egy kicsit betért a korcsmába, ahol 1 felöntött a garatra s imbolyogva lé­pegetett hazafélé. A csizma sarka azonban a bizonytalan lépések alatt felmondta a szolgálatot, illetve megvált gazdájától. — Darabos uram ekkor észrevette, hogy lába,i nem egy hosszúságnak s felfedezvén a sa­rokbéli hiányosságot, visszafordult és meg is találta a hűtlen bőrdarabot az országút sarában. Felvéve azt bément egy böcsü­ietes csizmadiához, névszerint Béres Ká­rolyhoz, aki hajlanüónak mutatkozott a sarok fötszegezésére. Idáig még nem történt semmi baj. Pásztor ember nem sokat beszél, de an­nál jöbban jár a nyelve a csizmadiának, pilláne egy po i i us csizmadiának. Mert hát miről beszéljen egy csizmadia a kuncsaft­tal, ha nem politikáról. Ilyképen terelődött a beszéd Károly királyra, majd visszame­nőleg Ferenc Jóskára, akikről Darabos Ferenc azt a nyilatkozatot tette, hogy nem kelllett volna bevárni természetes halálu­kat, hanem feí ! kellett volna őket akasz­tani. Majd a kormányzó ur Öfőmélitóságá­ra is becsmérlő kijelentéseket tett. Amikor a csizmadia figyelmeztette Darabost, hogy ne beszéijen ilyeneket, mert a csendőrök­kel gyűlik meg a baja,, akkor még neki állt feljebb és a csizmadiát családostul együtt kiverte a házból. Béres persze egyenesen a csendőrökhöz ment, jelentést tett az eset­ről, mire Darabost elfogták és bekísérték a nyíregyházi királyi ügyészségre, ahol megindították ellene az eljárást. Autój árat Nyíregyháza és Nyirbog­dány kőzött. Nyíregyháza, április 7. Saját tudósí­tónktól. • , A Nyíregyházi Aulófuvarozási Válla­lati (Vasgyár-utca 4.) a jövő hét szombat­jától kezdve személyszállító járatokat in­dit Nyíregyháza és' Nyirbogidúny között. A járatok egyelőre csak szerdán és szom­baton közlekednének, hogy a hetivásár np?iB[sjoj(o '31 >fBSi!{oÁuoq jbuijbSJOJ herautót rendeznek be karos íócákkal, hogy személyszállításra alkalmassá te­gyék. Az állomás a Korona előtt lesz, in­nen indul útjára az autó Pazony, Túra községeken át Nyirbogdányba. Csak re­tur jegyeket adnak ki, tehát az utazónak előre meg kell. váltania a visszautazás di­ját is. A viteldijak (odiavissza) a követke­zők: Nyíregyházáról: Nyirbogdánvig 150 korona,,' Nyírturáig 140 korona, Nyirpa­zonyig 100 korona. Szomszédos forgalom­ban (pl. Nyírtura—Nyirpazony) 100 ko­rona. Indulási idlő: Nyíregyházáról reggel 5 óra 30 perckor és délután 3 órakor. — Nyirbogdányból reggel 7 órakor és délután 4 óra 30 perckor. Menetidő egy óra. Az autó 35 személy befogadására alkalmas. j SEB Férfi, női és gyermekharisnyák, keztyük, trikóáruk sárlási forrása FODOR FERENC férfi és női divat a ruhásában Nyíregyháza, Zrínyi Iiana-utca 5. Az országos szőlő- és borgazdasági liáiiitás. Magyarország gazdasági életében jelen­leg a szőlő- és borgazdaság képviseli az egyik legfőbb gazdasági ágat, melynek érde­kében fel kell vonultatni az összes erőket, meg kell mozgatni minden eszközt. Egy ilyen vállalkozás a Magyar Szőlősgazdák Or­szágos Egyesülete áltai tervezett szőlő- és borgazdasági kiállítás, mely augusztus köze­pén nyílna meg és tartana szeptember vé­géig. A háború kitörése, óta ilyen szakkiál­lítás nem volt Magyarországon és hasonló méretekben még eddig egyáltalán nem. A mai viszonyok azonban szükségessé teszik, hogy e téren is országos méretű kiállítás ren­deztessék, ahol a magyar szőlővidékeknek mindegyike részt vesz boraival,, résztvesznek szőlő- és borgazdasági iparosaink,, nagy eredménnyel dolgozó borkereskedőink, pa­lackozóink, továbbá megjelennek a szőlő­gazdaság melléktermékeivel szeszfőzőink és egyáltalában az összes a szőlő- és borgazda­sággal foglalkozók. Az eddigi előmunkálatok szerint a kiállítás óriási méretűnek mutatko­zik. És ami a legfontosabb,, a külföld a leg­élénkebb érdeklődést mutatta már,, ami azt jelenti majd,, hogy e kiállítás egy fontos gaz­dasági tényező jellegével fog bírni. Termelőink vidékekként már különböző bizottságokat alakítottak, melyek közül első­sorban meg kell említenünk a Tokaj—Hegy­aljai borvidéket,, ahonnét körülbelül 5—600 fajta fög kiállításra kerülni. A Balaton vidé­ke a tokajihoz hasonlóan minden községben megbízottakat állit és szintén nagy kiállí­tásra készül. Hasonló bizottságok működnek Kecskemét,, Abauj megyében és Móron. Azon. kívül magánosok is nagy számban jelentkez­tek már,, ugy, hogy a remélt borfajták száma két-három ezerre tehető majd. Hogy ez a be­mutatás mit jelent, azt azoknak, akik a bor­gazdasággal foglalkoznak, bővebben nem kell magyarázni. Nagy kiállításokkal fognak szerepelni borkereskedőink is. Ezeknek dí­szes kiállításai tanúbizonyságot fognak tenni arrról, hogy kellőkép kikészíteni és kezelni tudjuk borainkat. Gépgyáraink a szőlő- és borgazdaság­hoz tartozó árucikkekkel fognak szerepelni tés e téren is á kiállítás olyat fog produkálni, amely a szakmában még eddig nem volt fel­feltalálhátó. Fognak szerepelni pálinkafőzőink is,, de különösen a Központi szeszfőzdék kiállításai ezen uj mezőgazdasági iparnak a jövőjéről fognak kiváló képet adni, amely gazdasági ág gazdasági életünkben az egyik lenditő kerék szerepét tölti be. Á kiállítással egyidejűleg a magyar borvidékekre kirántífiilások rendez telnek majd és vidékenként a borkeresfet fellen­dítésére, borvásárok renldlezése van terv­be véve, amelyre ugy az osztrák, német, valamint a cseh-szlovák érdekeltek meg­hivatnak, azonkívül Svájc, Hollandia és Lengyelország borkereskedői is. Ebből' a rövid ismertető részből is lát­ni lehet, hogy a kiállítás oiyan keretek között fog lefolyni, amilyenre példa nem volt és hogy közgazdasági szempontból en­nek eredménye nem fog etmaraidlni az két­ségtelen. Ehhez azonban szükséges az, hogy termelőink, gyárosaink, kereskedő­ink mind egy tő l-egyig részt vegyenek, hogy a külfölddel újból megismertethes­sük borainkat, hogy a bélföldi fogyasz­tást újból a bor felé irányítsuk és liogybe­bizonyitsuk az államhatalomnak, hogy ez az a közgazdasági ágj, amely mellett kevés kivétellel mind eltörpül. Keltsünk ma­gunkban önbizalmat, hogy munkával és kitartással a fegyverek hatalmát is meg lehel törni. A kiállítási iroda (Budiapest, V!. Pod­maniczky-utca 49.) egész nap az érdek­lődőknek rendelkezésére áll. Főlvilágosi­tásokat ad akár szóval, akár levélben. .wampw* ilMnw II11I C TI W - Aiuillipff Kis Naptár Április 8. Szombat. Kath. Dénes pk Prot Lídia. Izr. S. Zav Diadal-mozgó: A tengerszeműhöl<gy színmű 6 felvonásban (7 és 9 órakor.) Városi Szinház Mozgó: A becsületes bandita, amerikai cowboy dráma 5 felvonásban. (0 és 9 órakor.) Modern Kabaré : Uj társulat (9 órakor.) A gyanúsítás a Lappangva szennyező rágalom a képviselő­választások előtt mászik elő fekete odújá­ból. Aki ezt az alvilági segítőtársat maga mellé fogadja, akkor is elbukik, ha győzött. Ritka azonban ma a siker a rágalmak utján, mert megtanult a legegyszerűbb ember is mérlegelni, kételkedni a másokat megszólok szavainak hallatára. Városunkban is akad politikai kuruzsló, aki ráolvasással szeretné jelöltjét népszerűvé tenni és sikertelensége okozta keserű dühé­ben a rágalmazást hívta segítő ördögének m Nem régen számoltunk be róla, hogy a pat­kányirtás milyen tüneményes ei edménnyel végződött vármegyénkben. A politikai pat­kányok ís pestist terrjesztenek, a bizalmat­lanság, a csak azért is ellenzékeskedés bacil­íusait, míg el nem fogy a tisztaság kedvelők 'türelme és itt is el nem kezdik a patkány-, irtást. — Eljegyzés. Glausiusz Hankát Put­nokról eljegyezte Diamant Ignác Ibrány­ból. Minden külön értesítés helyett. — Halálozás. Bancsik Lajos nyugal­mazott m. kir. pénzügyőri szemlész neje született Popovics Ilona. f. hó 6-án hirte­len elhunyt. Temetése 8-án délután 3 óra­kor lesz a Géza-utca 14. számú gvászház­bók

Next

/
Oldalképek
Tartalom