Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 75-98. szám)

1922-04-11 / 83. szám

1923. április 11. f HhS ^jfStfc íjÉtmM ni t nr i M ­jfívmmfflL 3 Rendelet a lakásépítés elő­mozdításáról. Az épületlebontás kérdése. 'A magyar királyi minisztérium a mai napon rendeletet tett közzé a hivatalos lapban, amelyben kimondja, hogy épület illetve épületrész lebontásának csak ak­kor lehet helye ha az épület, vagy annak egy része olyan rozzant állapotban van, hogy javítással sem lehet is jókarba he­ly ézni és állapota az élet és vagyonbizton­ságot veszélyezteti vagy h!a atulajdonos az épületet azért akarja lebontani, hogy helyébe uj épületet emeljen vagy az épü­letre ujabb emeletet épitsen, illetve azt megnagyobbittassa. Az épületek lebontá­sának engedélyezését mindien alkalommal a helyi építésügyi hatóság a"dja meg. Amennyiben a helyi hatóságok megálla­pítják, hogy a háztulajdonosnak oka és jo­ga van az épületet vagy annak egy részét lebontani, ez esetben arra is joga van, hogy az érdekelt lakóknak felmondjon, de ebben az esetben a bérlök költözködési és uj lakásának rendbehozaiali költségét viselni köteles A választók név/egyzékét áp­rilis 12-től 17-ig teszik közszemlére. Ttizezerötszáz választó van. A névjegyzék a város főjegyzőjénél tekinthető meg. Nyíregyháza, április 9 A Nvirvidék tudósítójától. A képviséfőválasztók ideiglenes név­jegyzéke végleg elkészült. A nyíregyházi választókerületben tizezer ötszáz a név­jegyzékbe felvett választók száma. A név­jegyzéket április hó 12-től 17-ig közszem­lére teszik ki a városi főjegyzői hivatal­ban, ahoi bárki megtekintheti. A névjegy­zék ellen felmerülő felszólalásokat ápri­lis 12-től 15-ig lehet Szobor Pál főjegyzőnél bejelenteni. A névjegyzékre vonatkozó tudnivaló­kat egyébként dr. Bencs Kálmán polgár­mester a mai nap folyamán kibocsátott hirdetményben közli a választópolgárok­kal. Csütörtöktől mindennap lesz gyorsvonat Nyíregyháza, április 10 Saját tudósí­tónktól 1. A vasúti forgalom javulásának ujabb örvendetes fázisáról számolunk be. A gyorsvonat, ame'Cy éddlig csak kedden, csü­törtökön és szombaton indult Nyíregyhá­záról 1 és hétfőn, szerdán, pénteken érke­zett ide, ezentúl mindennap fog közle­kedni. A menetidő ugyanaz, ami volit. A tüzmacska u évad egyik legnagyobb filmszenzációja. Azonkívül az évad legsikerültebb burleszkje. Marathoni verseny, 1000 koronát kap, aki nem nevet! Bemutatja az Apolló. HÍREK kis Naptár. Április 11. Kedd Kath Leo ea. Prol Leő. Apolló-mozgó: Neptun leánya, fan­tasztikus filmjáték (7 és 9 órakor.) Diadai-mozgó: A mesebeli herceg (7 és 9 órakor.) Városi Színház Mozgó: Atlantis II. rész. (6 és 9 órakor.) Modern Kabaré: Uj műsor (9 óra kor.) — Halálozás. Csikszentmártoni Ger­gelyffy József tart. huszárőhadnagy föld­birtokos f. hó 7-én Budapesten elhunyt. A család a holttestet hazahozatja és f. hó 13-án csütörtökön temetik ét Máriapócson. Gergelyffy György helybeli gyógyszerész és dr. Gergelyffy Endre nagykállói főszol­gabíró öccsüket gyászolják az elhunyt­ban. — Krúdy Gyula gyásza. Krudiy Gyu­lát, az orszájgos hirü kiváló magyar írót is­mét ujabb gyász érte. Öccse Krúdy János a kir. kincstári jogügyi igazgatóság ügyé­sze f .hó 7-én .'14* éves korában hosszas szenvedés után elhunyt , Alig egy éve hogy 4 évi szibériai hadifogság után sze­rencsésen hazakerült, de az ott kiállott szenvedések és a harctéri fáradalmak egészségét teljesen aláásták. Temetése f. hó 9-én délután fél 4 órakor volt Közép-u. 19. számú gyászházból. — Dr. Horválh János jubileuma. Negyven évvel ezelőtt, az 1882. évben ala­kilotta meg dr. Horváth János a monori iparosok és gazdák részére a'Monorkerü­leti Önsegélyző Szövetkezetet. Ennek em­lékére a Magyarországi Szövetkezetek Szö­vetsége, amelynek dr. Horváth János az igazgatója,, folyó hó 26-án tartandó or­szágos kongresszusán fojgja őt ünnepel­ni. I)r. Horváth Jánosnak különösen nagy érdemei vannak az iparos szövetkezetek szervezése körül. — Szövetkezeti kongresszus. A Ma­gyarországi Szövetkezetek Szövetsége ápri­lis 26. és 27-ik napjain Budapesten tart­ja negyedik országos szövetkezeti kongj­resszusát, amelyre az összes hazai szövet­kezeteket meghívta. E kongresszuson a termelő és értékesítő szövetkezetek szer­vezését és ezeknek a létező szervezetekbe vaíó beillesztését fogják megvitatni. E cél­ból a Szövetség részletes és kimerítő programmot dolgozott ki és azt most küldi ssfct a szövetkezeteknek. — A Kansz szabolesvármegyei törvény hatósági választmánya a folyó hó 12-én szerdán délután 4 órakor a vármegyeháza kis tanácstermében tartja meg rendes havi ülését. A választmányi ülésnek nagyjelen­tőségű pontja lesz, épen ezért ugy a vi­déki, mint a helybeli választmányi tagok­nak a pontos megjelenését kén az elnök­ség. Kansz tagok mint vendégek aZ ülésen megjelenhetnek, azonban a tanács­kozásban részi nem vehetnek. — Elfogták a kótaji Hangya egyik be­törőjét. A közeli napokban Derda István kótaji törzsőrmester csendőrtársával együtt sjjfogta a kótaji Hangya egyik be­törőjét: Lippai Józsefet, kit a kótajiak ál­talánosan Bojzs«-nak hívtak. Vallatása so­rán beismerte, hogy ő követte el 1 a be­törést a kótaji Hangyában, két másik tár­sával együtt, kik most Beregszászban van­nak. Lippai Józsefet átkísérték az ügyész­ség fogházába, ahol őrizetbe vették. A má­sik két tettes után erélyesen nyomoz a csendőrség. 1 — Elbitaiigoll tehéu. Egy hároméves veresszőrü tehén, homlokán kis fehér csil­tgagal e Ibi tangóit. Igazolt tulajdonosa a vá rosi májorkertben átveheti. — Telmányi Emil a világ leghíresebb hegedűművészeinek egyike példátlan sike­rű amerikai szereplése ulán Magyarország­ra jött p f hó 24-én nálunk is hangver­senyt ad a Korona-szálló nagytermében A kiválóságát mi sem bizonyítja jobban, mini hogy Dohnányi' szonáta estéit kizáró­lag ő vele játsza. Részletes műsor jön. Je­gyek előjegyezhetők Szántó Ernő könyv­kereskedőnél. — A menekültügyi hivatalok megszün­tetése. A kormány ujabb négy 'hónapra betiltotta menekültek beköltözését a meg­szállott területekről. A határidő 27-én jár le,, tehát egy nappal később,, mint az állampol­gársági nyilatkozat kiállításának határideje. A kormány igy e kérdésben is a trianoni békeszerződés alapjára helyezkedett,, amely állampolgársági nyilatkozat alapján a béke­szerződés ratifikálása után egy évig megen­gedi az utódállamok területén lakóknak, hogy szabadon válasszák meg letelepedési he lyüket. Az ily beköltözéseknek útját termé­szetesen nem állja a tilalom. A menekültkér­dés julius 26-ika után véglegesen megoldó­dik. Mivel akkorra az optálási jog gyakorlá­sa lejár, a menekültügyi hivatalok létjogo­sultsága is meg fog szűnni. Tekintettel azon­ban arra, hogy a menekültügyi kirendeltsé­gek igen sok népjóléti természetű üggyel foglalkoznak, valószínű, hogy az OMH a népjóléti minisztériumba olvad be és vidéki szerveivel együtt szociális intézménnyé fej­lesztik át. — Kocsikenőcsöt lopott. Gráf András máv. pályamunkást Horváth Sándor 86. sz. rendőr tettenérte, amint egy nyitott va­súti kocsiból 5 kg. kocsikenőcsöt lopott. Letartóztatták. — Csengey Gusztáv ünnepély. A sop­roni Luther Kör ünneplésben részesítette Csengey Gusztávot, a 80 éves költőtanárt, ki jelenleg Sopronban tartózkodik feleségével együtt. A diszgyülésen a theologusok Hi­szekegye után az igazgató üdvözölte a költő­höz irt versben,, majd a dalkör szerepelt s utána egy theologus szavalta Csengey : A fogoly lengyel c. kedvelt versét. Az ifjú­ság elnöke olvasott fel a költőről méltatást, majd ismét Csengey két költeményét szavalta IV. éves theologus. A különböző testületek üdvözlése után az agg költő válaszolt s egy uj versét olvasta fel. Az üdvözlők soraiban ott találjuk Ruhmann Jenő soproni tanárt is, Ruhmann Andor kiérdemült igazgató fiát, városunk szülöttét, egyik büszkeségét. — Az általános forgalmi ado bélyeg­beni lerovására a XXXIX. t.-c. 86. szakaszá­ban körülirt és a polgármoster ur által ki­adott rendeletnek megfelelő forgalmi pénz­tárkönyvek az Ujságboltban kaphatók. 3 — Kereskedők és iparosok figyelmébe. A kereskedelmi és iparkamara felhívja az érdekeltek figyelmét a m. kir. állami lóte­nyésztő intézetek méneskari felügyelősége által meghirdetett árlejtési hirdetményre. Szállítandó : 300 drb. zsávoly zubbony és 700 drb. zsávoly nadrág. — Ajánlatok 1922. évi április hó 19-ig a m. kir állami lótenyész­intézetek méneskari felügyelőségéhez — udBapest, V., Országház-tér 11. szám, III. em.,, 321. ajtó — adandók be. — Bővebb fel­világosítás a kamaránál nyerhető. — Vissza a fegyházba!! Az ismert mo­zűIrama ismétlődött meg, ezúttal szeré­nyebb keretek között. Szuták Jánosné sz. Bodnár Julianna lopásért eí. volt ítélve s nemrégiben szabadult ki a fogságból. Az itéiel nem volt rá javitó hatássaf, mert is­mét több rendbeli lopást követett ef. — Letartóztatták és visszakísérték a fogházba — Megszűnt iparok: özv. Geda Fe­renezné kézimunka üzlet, Miskó András nyerges, Ivoroknay Józsefné borbély és fodrász, Duleba István teherszállító tali­gás, Weisz Cili kézimunka előnyomda és pamutárusitás, Gyurján József személyszál látó taligás, Klepács Józsefné személyszál­lító taligás^

Next

/
Oldalképek
Tartalom