Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 49-74. szám)

1922-03-10 / 57. szám

Ty22 március 10. jtíimwiK 5 — Pályadijai nyeri diákok. A Kossuth Lajos főgimnázium ifjúságának Termé­szettudományi köre vasárnap dsélután hat órakor tartotta első nyilvános ülését íí melyen megjelent dr. Adlv Lajos főigaz­gató is. A három éve megalakult és az if­júság természettudományos műveltségé­nek kimélyitését célzó kör elnöke, Zwick Vilmos a szép számmal megjelent közön­séggel ismertette az ifjúsági kör célját, mely a természettudományos műveltség megalapozására irányul. A kör szerény esz közökkel is fáradhatatlanul müködiik, nyo 1 c tudományos folyóiratot járat s már kisebb könyvtára is van. Ezután az ifjú természetbúvárok léptek a pódiumra. A XX. század jelesebb magyar természettu­dósait alapos készültséggel és hazafias lel­kesedéssel ismertette Hoffer Andlrás VI. o. t. Gábor György V. o. t. meglepő befejezeit­séggcl fegyelmezett, árnyalatos kidolgozás­ban játszotta el Rubinstein melódiáját és Grieg költői hangulat képéi. A legszebb reményekre jogosi'.ó ifjú lelkes tapsot ka­pott. A hangulatos szám után a Kör pályá­zatának eredményét ismertették. A Ma­gyarország ragadozó maidiarai cimü tétel kidolgozói közül Guttmann Béla VII. o. t. kapta meg a pályadíjat, míg Teles Lász­lót megdicsérték. »A lüdlővész c. tétéi pá­lyanyer les kidolgozója Gábor György V. o. t., aki la'enlumos munkából általános tet­szést keltve olvasott fel egy részt. A termé­szeli erők az ember háztartásában c. té­tel nyertese Csáky Lajos VI. o. t. A .derék ifjú természetbúvárokat megtapsolta a kö­zönség. Éppen igy általános tetszést kel­tett Guttmann Béla VI. o. t. Az élet elmú­lása c. tartott élvezetes szabadelőadlása, val­Iamint Telis László és Szántó László négy­kezese, Brams: Magyar lánc. A természet­tudományi kör e'őaldlása megerősítette azt a tudatot, hogy főgimnáziumunkban min­den pedagógiai szempontra kiterjedő ko­moly kulturmunka folyik. — Meghívó. Tisztelettel van szeren­csém a Szabolcsvármegyei Gazd. Egyesület kertészeti és gyümölcsészeti szakosztályá­nak folyó hó 11-én Szombaton délelőtt 10 órakor az egyesület titkári hivatalában Szé­chenyi-tér 1. sz.) tartandó ülésére minden érdeklődőt meghívni. — Tárgy : A folyó évi augusztus és szeptember havában Budapesten tartandó országos szőlő és borkiállításon való részvételünk. Teljes tisztelettel Szitt­íszay Sártdor,, g. e. titkár. — A Doinbrád! Közművelődési Egy­sü.'el alakuló közgyűlése Az évek óla si­keresen működő Doníbrádi Műkedvelők Köz művelődési Egyesülete elhatározta,, hogy te­vékenységének körét kibővíti s egyutta'l szé­lesebb rétegeket von működése körébe. E célból folyó hó 5-én,. vasárnap délután a ref. iskola egyik tantermében gyűlt össze az ér­deklődő közönség,, mely előtt K'irthy Ferenc községi főjegyző lelkes szavakkal ecsetelte a kultura nevében való tömörülés fontosságát. Ezután Stolcz János községi állatorvos is­mertette az Egyesület számára az előkészítő­bizottság által megszerkesztett Alapszabályo­kat,, amiket a közgyűlés hozzászólás nélkül változatlanul elfogadott. Majd Papp Antal lelkes szavakkal visszapillantott az Egyesü­let múltjára s kivánt az Egyesületnek a si­kerekben gazdag múlthoz méltó jövendőt. Ezután az egyesület megalakította a tiszti­karát a következőképen : Elnök Kürthy Fe­renc,. alelnökök : Abod Imre és Kleinilí Jiif­liska, titkár : Kameniczky Miklós, jegyző : Pataky Lajos. könyvtáros : Kraszics Gyula, műszaki intéző : Keresztessy Kálmán, a mű­kedvelő előadások rendezője : Farkas József. Az újonnan megválasztott tisztikar nevében mondott köszönetet az előlegezett bizalomért s egyben ajánlotta az egyesület eddigi ér­demekben dus elnökének,. Czövek Géza, volt dombrádi,. most nyirkarászi jegyzőnek tisz­teleti taggá proklamálását. A közgyűlés az indítványt örömmel fogadta. — A Nyíregyházi Gutenberg Kör »Mű­vészet! szakosztálya^ 1922 március 25-én szombaton a Korona-szálló nagytermében, világposta,, szerpentin, konfetticsatával és kabaréval egybekötött reggelig tartó szigo­rúan zártkörű táncestét, ezt megelőzőleg pe­dig kabaré-délutánt rendez. A kabarédélután kezdete pont 4 órakor. Belépődíj : Nagypá­holy 120 K„ kispáholy 80 K, ülőhely 20 K, állóhely 10 K. — A műsoros táncest kezdete este fél 8 órakor. Belépődíj: Személy-jegy 50 K Család-jegy (3 személyre) 120 K, nagy­páholy 300 K :, kispáholy 250 K. Jegyek előre válthatók Borbély Sámuel és Tóth Sándor urak könyvkereskedésében. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk és a Nyit vidékben nyűg tázunk. Belépő-jegy a táncestre csak a meg­hívó felmutatása ellenében' váltható. A ze­nét Rácz Károly közkedvelt zenekara szolgál­tatja. A délutáni kabaréra jegyek meghívó nélkül is válthatók. — Köszönetnyilvánítások. A Missió­konyha vezetősége ez uton mond hálás j köszönetet Lórencz Szaniszló és Mezev \ Kálmán uraknak az ál'.aluk végeztetett munkák díjtalan teljesítéséért. Gyulaházy Arlur 6C0 koronái adomá­nyozott a menekítitek segélyezésére. Fo­gadja a menekültügyi hivatal hazafias kö­szöneté!. Gyu'aházy Ar'.ur ur 500 koronái ado­mányozott egyesüle'.imk alapja javára, 100 K-t pedig Szatmáry István fekvő be­leg hadirokkant javára. Fogadja érte kö­szönetünket. — Hadröá. — Sándor Mátyás II. (Apolio mozgó) Az Apolló-mozgó állal bemutatott szebb­nél-szebb és drágábbná'-icKrágább filmek után a francia Gaumomt filmgyár magyar tárgyú feldolgozását a Sándor Mátyás 1 részét nézték végig telt házak az Apolló" ban. Mint a futó tüz, ugy terjedt el ahire ennek a gyönyörüszép megrázó és velünk érző filmnek, s mindenki Sánidbr Mátyás I. részét akarta megnézni. Az Apolló befo­gadóképessége miatt sokan maradllak jögy nélkül az I. résznél. Most péntek, szombat és vasárnap a várva-várt II. rész kerül be­mutatásra. A Sándor Mátyás II. része any­nyira öná'ló, hogy azok is megnézhetik, a kik az oly ál'alános tetszést és elismerést kiváltó I. részt nem látták. Kérelik tehát a nagyérdemű közönség jejafrél megváltani, nehogy olyan esetek forduljanak elő, mint az I. résznél. 3x — A Nyíregyházi Kereskedők S. E. foolball szakosztálya felhívja azokat, akik akliv részt óhajtanak venni, címüket tudas­sák Hajdú Dezső előaidlóval, Általános Hi­telintézet Zrínyi Ilona-u. 7. Telefon: 221. Délután 3—6-ig. — Idegesség gyakran csak a rossz emésztés következménye. Ily esetben a Hunyadi János viz (Saxlehner) rend'szeres használata meglepően jó hatású. 57 — A Sátán fiai. Ennek a szenzációs kalandorfilmnek a harmadak azaz befejező részét csak két napig, pénteken és szomba­ton este 5, 7 és 9 órai kezdettel mutatja be a Diadal-mozgó. Tekintettel arra, hogy két napig megy- a film, ajánlatos jegyről előre gondoskodlni. Vasárnap és hétfőn pé­tiig megkezjdji a Diadal-imoz|gjó uj szenzációs sorozatos filmjét a Hold leányát (, fő­szerepben a »Tarzán« világhírű főszerep­lőjével. A film egy bátor leány kalandjait mutatja be az afrikai dzsungelben. Szenzá­ciós attrakc'ók, érdekfeszítő tropikus töu­lénet. Első rész: Aki inkább meghal, de asszonyt el nem árul. Bemutatásra kerül vasárnap és hétfőn 5, 7, és 9 órai kez- í elet tel a Diadal-mozgóban . — Száz kölel uj könyv az UjságboU Kölcsönkönyvtárában. — Octave FiiuIUt Sphinx regényét a közönség nagyrétege ismeri, igy felesleges annak tartalmát ismertetni, csupán csak meg­személyesítőjéről,. Franceska Bertiniről em­lékezünk meg. Sarah grófnő szerepe Fran­ceska Bertininek elfelejthetetlen,. amihez nagy ban hozzájárult az plasz tájak mesés panorá­mája. E darabja szintén a főúri légkörben ját szódik le,, igy ismét ugyancsak rengeteg ele­gánsabbnál-elegánsabb toilletben lesz alkal­munk őt szemlélni. A film rendezése,, vala­mint többi szereplői, mind csak azt bizonyít­ják,. hogy ugy megjátszás, mint a szép kiál­lítás tekintetében az idei szezonban az olasz képek vezetnek,, de ez érthető, hiszen a ke­ret már maga az örökzöld Itália,, valamint a forró olasz vérmérséklet legjobban alkalmas egy szerelmi regény megszemélyesítésére. A Sphinxet a Városi Szinház-Mozgó mutatja be, még i»edig ma délután 6 órakor a szokásos »elite« előadás keretében,, igy társadalmunk legfelsőbb légkörének szintén alkalma lesz,, Franceska Bertiniben gyönyörködni. — A Gutenberg jKör Ááltálános Ivözmü velődési Egyesület műsoros estélyen felülfi­zetőknek hálás köszönetet mond az egyesület vezetősége. Tiszteletjegyeiket megváltották : Jóba Elekné 500 K,, dr. Klekner Károly, Ter­mény- és Áruraktár,. Csizák és Szelkó 200— 200 K„ Kovách Árpád, Chevra Kadisa Szent Egylet, Pisszer János, Adorján János, P. Gy.,, dr. Eckerdt Lajos, Nyíregyházi Taka­rékpénztár Egyesület,, Hősek Károly, Ro­senthal Gyula, Nyíregyházi Fűszer- és Gyar­matáru R.-T.,. Prékopa Lajos, Vrabecz An­dor,, Simon Jenő, Baruch Artúr, Kreisler Si­mon utóda,. Szabolcsi Hitelbank, Népbank R.-T.,, Szabolcsi Agrár Takarékpénztár, dr. Spányi Géza ;. Szabolcsi Közg. Takarékpénz­tár, Ujságbolt, Lakner Béla, Jármy Béla főispán,, özv. Matolcsi Péterné, Hartstein j Miklós,, Friedman Ármin, Nagy és Orosz 100 — 100 K„ dr. Dohnál József '60 K, Melles j Géza,, Borbély Sámuel, Hungária cipőáruház i Bárdos Lajos,, id. Batta Sándor, dr. Bernstein ! Béla,, Petkó Jáqos, Markó Mihály, Mayer j testvérek, Sole Hermán, Kiss Károly, Földes ; Márton, Bartsch Gusztáv, Kohn Ignác, Korzó í Illatszertár, Hoffmann Adolf, Wiesner Lajos, Weisz Lipótné,, Fisch Hermán, Stern Simon, özv. Gabulya Mihályné,. Lieber Márton, Deutsch Samu,, Goldmann Sándor, Mogyo­róssy Ignác, Blau és Reich, Friedmann és tsa, Böhm Jenő, Schwarcz Mór, dr. Szopkó De­zső,, Feuer Lajos, Kovács András, Práger és Domány, Mezey Kálmán, Hősek Győző, Ru­zsonyi Pál,, Izsay Károly, Ungár Lipót, ifj. He gedüs Anndrás 50—50 K- Folytatjuk. — Feltűnően szép 00 darab bécsi és párisi modell szerint női szalma és tagál kalapokat álvarr és a legszebb divatszir nkree fest, valamint férfi kalapokat újjá­alakít a Kalapüzem, Zrínyi Ilona-utca 4. az udvarban. 930 — Harisnya.szükségleleU legolcsób­ban Fodor Ferenc divatáru üzletében: Nyíregyháza; Zrínyi Ilona u. 5. szerezheti be. I X Péntek, szombat, vasárnap Sánto Mátyás II. az Apollóban . Testnevelés Nyíregyházi birkózók győzelme Budapesten. Birkózás. A Máv. Gépgyári Sportkör ál­tal 1922. március hó 5-én rendezett országos junior versenyen Szuhács András,, a Nytve légsúlyú birkózója első lett s miután már má­sodszor nyert országos versenyen elsőt, most már Il-od osztályú versenyzőnek nyilvánít­tatott a Szövetség által. A Sporthirlap Szu­hácsot szimpatikus birkózónak jelzi., a Nem­zeti S• :.<:• pedig azt irja róla, hogy lendületi dobásokkal dolgozó tehetséges birkózó s meg érdemelten győzött a rutinosabb fővárosiak fölött. Szuhácsnak egyébként legkeményebb küzdelme volt az ugyancsak kiváló formájú

Next

/
Oldalképek
Tartalom