Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 49-74. szám)

1922-03-22 / 67. szám

8 r SBC fCiyar - ——— t'B tm i íjimvTBm 1922. március 21 Legkedveltebb motorok, gözcs'p­lőgépak, szivógázgeceráiorok, ma­gá?jarós gőzmozdonyok, magán járók átalakításához vsló gépal­katrészek, no alomberendezések s mindennemű gazdasági gépek uj es használt állapotban beszerez­hetők UcMmann-Lukftcs Vilmos gyáriraktáránál N?iregjhá?án. Széchenyi tér 3. Árverési hirdetmény. Alulírott Részvénytársaság lulajdo nát képező és a nyíregyházai Alis­páni Hivatal pincéjében tároló kb. 200 drb. kovácsolt vasállványtartó f. évi március hó 31 én d. e. Gora­kor a helyszínen nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek bizottságilag el­adatik. Érdeklődők a helyszínen megbí­zottunk, Radó Ágoston ny. á. alez­redes ur utján fenti időpontban a szükséges felvilágosításokat és felté­teleket megtudhatják. Anyagértékesitő Intézet 1857-1 R. T. Budapest. Megliiv ó. Az alapszabályok 11. §-a értelmé­ben az Ujfehértói Takarékpénztár R.­T. részvényeseit az 1922, évi április hó 9-én d. e. 10 'órakor az intézet saját helyiségében tartandó XXVIII. évi rendes közgyűlésre ezennel tisztelettel meghívjuk. Tárgysor:' 1. Az igazgatóság és felügyelőbi­zottság évi jelentése, valamint az 1921. üzletév mérlegének bemutatása, 2. Igazgatósági javaslat a nyere­mény felosztására nézve. 2, Az igazgatóságnak és felügyelő, bizottságnak az elmúlt üzletévre a fclmentvény megadása. 4. Alaptőke felemelése iránti ja­vaslat és ezzel kapcsolatban az alap szabályok 3, 25, és 26. §-ainak módosítása. 5. Öt sorrendben kilépett igazga­tósági tag helyének választás utján való betöltése. 6. Felügyelőbizottsági tagok vá lasztása. 7. Esetleges indítványok. Ujfehértó, 1922. márc. 1. 1356-2 Az elnökség. Janosovszky Lajos szobafestő és mázoló munkákat pontosan eszközöl Kert-utca 10, szám. U3539 Glűck Jenő bútoráruházában Nyíregyháza, Vay Ádám u'ca 8. mélyen leszállított áron vásárolhat modern háló, ebédlő stb. berendezést és külöiféíe bútorokat. U3527 Hirdetmény A 12. gyalogezred II zlj. gazda­sági hivatalánál Nyíregyházán, 3 ci­pész és 3 szabósegéd állandó alkal­mazást nyerhet. Fizetési feltételek a gazdasági hivalban (honvéd laktanya) megdudhatók. 1371-2 AAAAAAjAA A A A A A A Gutyán János kelmefestő és vegytiszta i> > > o t> t> 0 vvvvvvvvwvvy v Minta után bármilyen szint vállal. Gyászruhákat 24 óra alatt fest. Ószőllő-utca 4. sz. U?501-ll o D* > í> D> t> Többféle bútor eladó KSrit-utoa 11, Borsepröt ^^o préselt és szárított állapotban veszek legmagasabb napi áron Zuckermann ipaiy Nyíregyháza, Holló utca 26. 1P5-U K. Fodor íren és Outtmann Lajos Tánciskolája a „Korona" nagytermében megnyílik. Külön tanfolyam középiskolai diákok számára d. u. 6—8-ig. — Felnőtt tan'olyam esténkint 8 - 10-ig. — A csoportokba való elosztás raa, az oktatás ho nap kezdődik. — Beiratkozni a ,,Koronában" délután 4—7-ig lehet. 1383-2 áC* J. •• I B •• M Sportoltonyok, raglánok, tavaszi bőrkabátok, gyermek ruhák, gyer­mek ragián kabátok, csizma nadrágok, gazdász és divalöl önjölr, nagy választékban és legfinomabb mi­nőségben a tavaszi idényre megérkeztek. TAUB LAJOS, Károlyi-tér S. szám. (A csendőrség melleft) 1370-3 MBnhSk. ' ii<i'<>r ii i BrniiíirTiiiMWBW7 TiinMiHryt ttifffflT?r*TT^ HHTHtnr^fir-*" Bodrogkereszturi terméskövet szállít Führer Mihály kobányatülajdonos Nyíregyháza, Egyház-u. 24. Telefonszám 14. 3351-8 Legújabb divatú modellkalapok diva^ Kabátok kötött selyem Jemperek, gyermekruhák nagy választékban érkeztek Maibaum Mariska női kalapszalonjába Bethlen utca 1. az Ujságbolttal szemben. Angol és francia kosztümöt utcai és estélyi ruhát, kabátot legelegánsabb kivitelben készit Farber Gizella női divatszalonja Bethlen utca 1. az Ujaágbolttal szemben. Van szerencsém közhírré tenni, hogy Pátroha községben modern bőrgyártást (timárságot) létesítettem, ahol a legkitűnőbb boxok, sevrók, zsirosbörök, biankók szijjak szőr­mék atb. készülnek. Mindecféle bő­rök kidolgozásra elfogadtatnak és legrövidebb idő alatt elkészülnek. Varró és kötöszijjak és egyéb bő­rök legolcsóbb árban és legjobb minőségben kaphat'k tisztelettel ERTL ISTVÁN 9435-1 Pátroha. Szabolcs-in. Házi kertek rendezését, átalakítását, sirok kiültetését, alakfák szakszerű metszését, valamint minden a kerté szeti szakmába vágó munkát ízléses kivitelben jutányos árban vállal hely ben és vidéken Brezina Pál mükertész, Árok u. 5. szám Nyíregyháza, (Vidéki meghívásoknál 200 K napi és a menetdíj költségek a hívó fél által fedezendők. 1148 — 5 Pályázati hirdetmény. Nyirpazony község tulajdonát tevő vasbeton híd 4 szárnyának vasbetonból vagy köböl beton fog­lalattal leendő elkészítésére pá­lyázatot hirdetünk. Felhívjuk mind­azokat akik ezen munkalatokat elvégezni óhajtják, hogy költség­vetéssel felszerelt pályázati kér­vényüket f. hó 25-ig Nyirpazony község elöljáróságához adják be, ezen beérkezett ajánlatok alapján az államépitészeti hivatal közbe­jöttével Nyirpazony község kép­viselőtestülete márc. 30-án d. e 10 órakor tartandó gyűlésen íogja megállapítani, hogy kinek a ter. vezetét fogadja el s kinek lesz oda adva a munka. 1303-1-1 Elöljáróság. Schachter Aladár engedélyezett] adásvételi közvetítő irodája Nyiregyhaza Takarékpénztár átj. udvar. Következő ingatlanok eladására megbizasaim vannak : 100 magyar hold tiszta bnzater jiő (öld Szabolcsmegyében. Kedvező árban eladó, £5 magyar hold első osztályú fold azonnal eladó. 48 magyar hold búzatermő fö'd belső­seggel és gazdasági épületekkel ellátva eladó. 35 magyar hold föld, amely nagyobb­részt Dazatermö, kedvező árban eladó. 'ifibb nagyobb és kisebb házak, eladá­sára megbízásom van, amelyek között elfoglalhatok is vannak. Modern uriház parkírozott kerttel, 5 szoba és mellékhelyiségekkel a vá­ros legszebb helyén eladó. Nagy Imre irodája Nyirvizpalota 387-4 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom