Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 49-74. szám)

1922-03-21 / 66. szám

jtáiKJODÉK 1922. március 21., fiadat mo&yó. Március 20, 21, hétfőn, kedden 5 és 7 órai kezdettel A hold leánya IV. befejező rósze. A délelőtt és délutáni előadásokon bemutatásra kerül Shackleton Délsarki expedíciója Angolok a Déli sarkon 6 felvonásban. Jön! Beregi Oszkár Jön! g és Mifldszenthy Mária. HŰIM SS APRO HIRDETESEK Hrfetfei dijak: 19 ntig M kwwi, umM«1 róv iu további mé S k«r*u. - Yií*ki kird»tts«k«4 Mtk u OMIH kiklUto iMÉ ktaltak. — Aprt hirdeti* itái érd«kl6d4ka«k mk tíImMIth n§r k«k«ldéM mcllttt vil*K*lhatmk. Eladó jókarban levő fü­szerűzlet berendezés mér­legekkel, bővebbet a Diadal Büffében . 3523-1 Selyem-utca 43. számú ház nagy telekkel eladó. 6a:dálkodínak igen alkal­mas. Nagy Imre irodája Nyirvizpalota. 921-6 Kiszolgáló kiea-szony fel­vételik azonnali belépésre Kohn Ignácz divatüzletébe 1275-1 Gyermektelen nri házas­pár mindenes szakácsnét keres Április l-re Honvéd­u. 23 . 1288-1 Kótaji-utca 63. szám alatti kis családi ház, azonnali elfoglalásra eladó. — Nagy Imre irodája Nyirvizpalota. 1276-4 Női és férfi cipő és férfi kalap eladó. Kálvintér 10. Jobb házból való leány manikűr tanúiénak azonnal beléphet Bodnár Pál fod­rász-manikűr termébe, Ta­karékpa'ota. 1318-2 Eladó marokrakó arató­gép, fükaszálógép, tárcsa, kocsi, konkolyozó, egy tagú henger, lógereblye, igás ló­szerszámok, egy kulcsos uj taligás hám, permetezők, ekék, boronák és egy hordó kátrány. Közép-utca 21. sz. 1321-1 Üres telek : 400 négy­szögöles, egy és fél holdas és háíom holdas a város legforgalmasabb helyén el­adó. Nagy Imre , irodája Nyirvizpalota. 1229-5 Egy jó szabómunkást fel­veszek Marcsek János férfi­szabó. Uj-n. 21. sz. 1279-1 Egy jó karban lévő Schunda jedálos cimbalom eladó. Foigé-u. 4. 1266-1 Egy ügyes, megbízható mindenes leány vagy ssz­szony azonnal felvétetik. Közép-u. 21. sz. 1322-1 Megbízható feles vincel­lért keresek másfél hold. szölöhöz. Virág-utca 15-a. 1299-1 Tisztességes mindenes fő­zőnet keresek azonnalra. Jókai-utca 3. 3516-1 Mindenféle használt törött bútort és széket veszek Kö­zép-u. 14/b. Bukszbaam. 3520-t Szegfű-u fca 3. szám alatli házas belsőség e költözés miatt eladó. Lakás azonnal elfoglalható. Nagy Imre irodája. 1227-3 Két gszdaságí locsis, le­hetőleg nőtlen, azonnal fel­vétetik. Jelentkezni lehet Hamza Gyula nyug. csendőr f rnagynál Sóstóhegy. 3534 3 Kossuth-utca 65. alatt több szekér trágya el­adó. 1294-2 Egy ápolónő, ki a házi dolgokban is segédkezik, kerestetik. Cim Kállai-u. 36. 1314-2 30 kiló csíllpgfürt és pet­rezselemmag eladó. Er-utca II. délelőtti órákban. 1343-1 Egy háló berendezés és különféle bútordarabok és egy spalét ajtó tokkal sür­gősen eladók Károlyi tér 18. 134-1-2 Oltó visszk kapható Föl­des drogéria városház épü­let. 1347-10 Egy zinger varrógép el­adó. Cim akiadóba. 1336-1 4 méter hosszú, 3 méter széles szőnyeg sürgősen el­adó 4000 koronáért Érte­kezni „Bizalom"' irodában, vagy a tulajdonosnál Pa­csirta utca 21. hátul az ud­varban. 3533-1 Legújabb rendszerű for­galmi adókönyvek egész évre és félévre hitelesítve kaphatók az Ujságboltban. SZABOLCSI HITELBANK Meghívó. A Szabolcsi Hitelbank t. rész­vényeseit a folyó év március 30-án d. u. 4 <5rakor ai intézet helyi­ségében tartandó rendes évi közgyűlésre ezennel meghívjuk. Tárgysorozat: 1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása. 2. Az igazgatóság jelentése. 3. Felügyelőbizottság jelentése, I az 1921. üzleti év zárszámadásá­ról. 4. A lefolyt üzleti év mérlegé­nek megállapítása. 5. A nyereség felosztása. 6. Két igazgatósági tag válasz­tása. 7. Egy felügyelőbizottsági ren­des tag választása. 8. Indítványok. A részvényes csak azon rész­vény alapján gyakorolhatja a sza­vazati jogát, mely a közgyűlést megelőzőleg 3 hónappal nevére átíratott, és a le nem járt szel­vényekkel együtt a közgyűlés előtt 3 nappal a bank pénztárá­nál letétetik. A felügyelőbizottság által meg­vizsgált mírleg a jelentéssel együtt 8 nappal a közgjülés előtt a bank helyiségében megtekinthető. Nyíregyháza, 1922. március 18. AZ IGAZGATÓSÁG. 1352-1 248 — 1922. Hirdetmény. A Nyíregyházi Zsidó Dalkör folyó hó 26 án, vasárnap d. u. 3 órakor az izr. hitközség I ső emeleti nagy­termében évi választó közgyűlést tart, amelyre az összes tagokat tisz­telettel meghívja. Vezetőség. Tárgy: 1. 1921. évi zárszámadások meg­vizsgálása és a felmentvény megadása. 2 Az 1922, évi költségvetés tár­gyalása. 3. Tisztikar és választmány meg­választása. 4. Esetleges indítványok. 1348-2 Oltlion varrja ruháit mindenki aki rendszeresen meg veszi a legolcsóbb magyar divatlapot a BAZÁRT Kapható az Ujságboltban. Leszállított árban eladó siton, ágy, komót, asztal, dívány, hencser, sózóteknő. — Megvételre keresek használt kerékpárt és alkat részeket, vázakat, gumikat, rezeket, permetezőket és varrógépeket bármi­, y.„ h», a„ái,«,- S| )) tés z K áW| ] lapotban veszek. 1311-1 Virág-utca 37. sz. ti oldás birtok, búzatermő föld, kis­vasút állomás mellett eladó. Nagy Imre irodája Nyirviz­palota 384-2 Footbal felszerelések Metsch labdák minden szám­ban, belsők, fujtatók, biró­sip és ragasztók legolcsóbb beszerzési forrása Korzó Illatszertár Nyíregyháza, Rákóci-u 4. Vidéki rendelések aznap expediálva 1336-6­1 Mentőszekrény felszerelések, kötszerek, sérvkötők, irigátor fel­szerelések, gummilepedők, fecs­kendők a legolcsóbb beszerzési forrása. Korzó Illatszertár Nyíregyháza, Rábóci u. 4. sz. 1339 6 Április 1, belépésre egy füszerszakmában jár­tas felvétetik a Ignátz cégnél. Glück U3522 A város kertgazdaságában a következő termények legolcsóbb ár mellett nagyban és kicsin)ban kaphatók. GyümölcsfaolUányok: alma meggy, dió stb. a legjobb fajokban. Akácsorfák, kosárfüz dugványok. Rózsák 30 fajban, Buxus, Boros­tyán, Díszfák és Cserjék. Cserepes nötrények: Cyklamen, Remontan, Szegfű, Primula, Cineraria, Télifiola, Ibolya, Pelargonium. — Kerli virágok Virágpalánták és konyhakerti palánták. — Csokrok és koszorúk idényvirágból gyorsan és a legizlésesebben készölnek. Részletes árajánlatok végett a városi üzemi hivatalhoz (telefon 156) szíveskedjék fordulni. 412­115 - 1922. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. törvényszéknek Kb. 352 — 1922. 4. számú végzése folytán 70000 K s jár. erejéig 1922. évi február hó 23. napján végrehaj­tás utján lefoglalt és 65715 koro­nára becsült különféle hosszúságú, szélességű és vastagságú uj fenyő­deszka Nyiregyházán Körte-utca 30. számú háznál 1922. március 21-ik napján d. u. 3 órakor nyilvános bi­rói árverésen elfog adatni. Nyíregyháza, 1922. márc. 18. LABAY ANTAL 1342 1 kir. jbirósági végrehajtó. Pályázati hirdetmény. Nyirpazony község tulajdonát tevő vasbeton híd 4 szárnyának vasbetonból vagy kőből beton fog lalattal leendő elkészítésére pá­lyázatothirdetünk. Felhívjuk mind­azokat akik ezen munkálatokat elvégezni óhajtják, hogy költség­vetéssel felszerelt pályázati kér­vényüket f. hó 25-ig Nyirpazony község elöljáróságához adják be, ezen beérkezett ajánlatok alapján az államépitészeti hivatal közbe­jöttével Nyirpazony község kép­viselőtestülete márc. 30-án d. e. 10 órakor tartandó gyűlésen fogja megállapítani, hogy kinek a ter­vezetét fogadja el s kinek lesz. oda adva a munka. Elöljáróság 1303-2-1 Schachler Hadár engedélyezett* adásvételi közvetítő irodája Nyíregyháza Takarékpénztár átj. udvar. Következő ingatlanok eladására megbízásaim vannak : 100 magyar hold tiszta búzatermő föld Saabolcsmegyében. Kedvező árban eladó. £5 magyar hold első osztályú föld azoncal eladó. 48 magyar hold búzatermő föld belső­séggel és gazdasági épületekkel ellátva eladó. 35 magyar hold föld, amely nagyobb­részt búzatermő, kedvező árban eladó. Több nagyobb és kisebb házak eladá­sára megbízásom van, amelyek között elfoglalhatók lg vannak. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyiregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom