Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 49-74. szám)

1922-03-19 / 65. szám

8 II HIIII'MIIMIMIII •» ' •JÍVÖiyiDÉB 1922. március SZENTIRMAY EAÜ DE CHIHINE Megszünteti a korpaképződést és erősiti a hajtalajt. 1 üveg ára K 70 Viszonteladóknak 20% SZENTIRMAY DROGÉRIA Budapest, VII., Erzsébet körút 37. Telefon : József 121—47. 1184 5 Mezey Kálmán lakatos, fürdőszoba, vízvezeték és központifütés szerelő mester, műszaki és vasáru kereskedése SYIREGYHÁZA, Zrinyi Hona-ntca 1-3. szám. I. TTlüszerész-mühely: kerékpár, fegyver, írógép és varrógép szakszerű javítására. II Lakatos műhely: permetezők, gépek s minden e szakmába vágó tárgyak heggesztése és javítására. Autogénheggesztés ! III. Raktáron: vasáruk, edények, mérlegek, konyhafelszerelési | cikkek, szerszámok, kertészeti cikkek, pince gazdászati felszerelések, borszivattyuk, gummi­tömlők. Uj és használt kerékpárok. Permetezők, kerékpár, permetező, varrógép, író­gép, gramofonalkatrészek. Géptőmitések, Kender. Asbest. Klugerit Olajok, olajozok, Ta­votta kenőcs. Vitlanyvtláottási felszerelések és égők és mindennemű műszaki cikkek nagy választékban. íressgels használt kerékpárokat, mindenféle őcska rezet és rézhulladékot 1050 Hirdetések jutányos áron (elvé­tetnek e lep kiadivaiaiaii. !Hrd«Uin «jak: 19 iUi§ 39 tarmt, tisafalel mim­ét* további ué t b«r»m«, — Tiáéki fcirdeiisnkst t**k az ÖXSi«c toktláéa* wiis í*tiimk, — Apr* Ur4«tt* at, B érá«klWák»»t s»ak viUeskélynj «ÍJ l«v»lexíl«p bakSlááss aalUH Ttlanolhatssk, •mnnsommn kssüssjs „Uim a Kiadóin Y&taioaa" jelzésű apróhirdetesekre esa­kis az apróhirdetés melletti szám bemondásával ad fel­világosítást a kiadóhivatal. Közép-utca 37. sz. alatti ház, nagy telekkel, sülős házzel együtt, elköltözé­miatt eladó. Nagy Imre iro­dája Njirvizpalo'a 919-4 Családi okok miatt átadó egy kényelmes és uri meg­élhetést biztosító, havi ÍO­100000 koronát jövedelmező üzlet, szaktudás nem szük­séges, 2 OOO.OCO korona, személyesen tárgyal Na.>y Imre Irodája Njirvizp»lots. 1137-8 Fehérnemű házi varrónőt keresek azonnslra. Cim az Ujságboltban. 3506-1 Pivnyik Andrásnál letétbe helyezett vadonatúj sárga homokfutó eladó. Éríe.kez­hetni ugyanott. Vay Ádám u. 35. ' 3505-1 Egy szoba-konyhábÉl átló lakásomat eloserélném egy ugyanolyanért: Serház-utca 14. sz. 1270-1 Gizdasszonyí állást keres egy idősebb asszony, vasu­tas özvegje magános úri­embernél helyben. Cim a kiadóban. 1289 1 Gyermektelen uri házas­pár mindenes szakácsnét keres Április l-re Honvéd­u. 23. 1288-2 Kéz utca 20. számú ház eWdó, vétel esetén egy •zoba, konyha, kamara el­foglalható. 1285-1 Kossuth-u. 51. sz hsz el­adó. Értekezt i Honvéd u. 11. 1281-1 Egy jó fzabómunkást fel­veszek Marcsek János férfi­szabó. Uj-u. 21. sz. 1279-2 Kiszolgáló kiía-szotiy fel­j véteiik azonnali belépésre í Kohn Ignácz divatüzUtébe 1275-1 j 'fisz ességes német eset­j leg magjai- gyeimé'-leány kei estalik vidékre. Jó ellá­tás és bánásmódról bizto­situtik. Cím a kiadóhiva­talba. 1267-1 3 drb hímzett párnahu­zat es eg kapríc eladó. — Megtekinthető a k adóban isea-2 Jobb családból való izr. iskolás leányt teljes ellá­tásra elvállalnék. Cím sz Ujságboltban. 3519-1 'Eladó jókarban levő fa­szer üzlet berendezés mér­legekkel, bővebbet a Diadal Büffébeu. 3523 2 Egy karban lévő Scbun-la pedálos riojbalom eladó. Foigó-u. 4 1266-2 Mindenféle ha'zoált törött bútort éftjszéketveszek Kö­zép n 14/b. Bukszbaam. 3520-2 Egy jó karban levő fű­szer és rőfös üzleti beren­dezés ele. dó. Honvéd-utca 35. Ugyanolt itUlótrágya is eladó. 3621-3 Egy 38-a* női feVete fél­cipő eladó. Megtekinthető * kiadóhivatalban. Tisztességes mindenes fi­zönót keresek azounalra. Jókai utca 3. 3516-2 Egy uj féderes taliga és hozzavató szerszám eladó Kéz-»tc» J50. , 352 4-1 Eladó 1 festett rchaszek-" rény és 1 seitésót PeCMiria­utca 31. ,»z 3532-1 Kosiuth-utca C5. szám alatt több szekér trágya el­adó. 1294-3 Pár szekér sertés és nyul­trásya kihordható Virág-u. 23. • j Egy kopó kutya dadó 400 koronáért. Okszi Károly i Kisvilégos tanva, up Oros. j 3525-1 1 Fölyton termő málna'ö­vek, piros hélü megyoró, j év elő virágok, Dáliüák, Péő­mák ksphatók. Ugyanott kertimunkához értő tmber azonnal felvétetik. Bocskai- ? u'ca 53. 3528-1 j Zongoa, rövid, eladd. Vay Adáin utca 1. 13131 10.000 drb vályog 4f!0 cm. hosszú és 24 cm. maga* eladó. Ugyanott egy tra­venni vas eladó, Deák F. utca 33. 1329-! . Idősebb nő száras dadának azonnalra kerestetik Vécsey­utca 4. 3517-1 Laktanya tér Í4. sz. h«z eladó, azonnal elfoglalható I í-zoba, konyha, spe'z és istálló. 1312-1 Megbíz hu tó feles vincel­lért kere-efc másfél hold (zólőhöz. Virág-utca l!-a. - ' 1299-1 Vizsgázóit gépész több évi gyakorlattal állást keres •a esépléri idényre, lehetőleg javítással egy ült. Ajánlato­sat „Szorgaltras" jeligére » kiadóba. 1332-1 Jókarban ievö kerékpár eUdó Kyirfa-u. 45. 1331-i Bőröüd, gyerekkocsi, szo­bahinta, gyerek hegede, hegedűtök eladó Kölcsey-n. 18. 1325-3 Egy jó főzöoö sjánlkoz k Ér-U'.ca 39 sz. alatt. 1293-i Fgy ápolónő, ki n házi dolgokban is segédkezik, kerestetik. Cim :<állai-n. 6. 1314 3 Jobb háziót való leány manikűr tanulónik azonDal beléphet Bodnár Pál fod­rász-manikűr termébe, Ta­karékpalota 1319-3 - f S. ép kombinált sötétkék ruha, egy szép rózs;s:in hluz eladó Ujszólő-utca 85. s/. 1319-1 Hadifoglyok név ora 5 korona az Ujságboltban. 26 éves, gör. fcalh jobb iparos házasság céljából jó do'gos árva leányt keresi )• "kiuefc hozzám illó vagyona megfelelne. Cim a kiadóban. 12 0-1 Ügyes teán,' tafarítóné­uük jelfblkezzék Deák F.-u. 44. 1334-1 Szpgtü utca 19. számú ház kertlel eladó. Azonnp.l bel öltözhető. 3530 t Eladó marokrakó arató­gép, íükaszálógép, tárcsn, kocsi, konkolyozó, egy tagu henger, lógereblye, igás ló­szerszámok, fgy kulcsos uj ttligás hám, permetezőt, ekék, boronák és egy hordó kátrány. Kö»ép-utca 21. sz 1321-2 Egy ügyes, megbízható mindenes leány vagy asz­szony az.nnül felvétetik. Közép u. 21. sz. 1322-Sl Borseprőt préseit és szárított áliapotbaa veszek legmagasabb napi áron Zuclmiin Miíi Nyíregyháza, Holló utca 26. 13*5-14 Nyírbátor, a postabélyeg kelte. T. cz. Van szerencsém b. tudomására adni, hogy saját találmányommal készített szerekből összeállított vegyi­tckekkel nedves és salétromos falakból a Mdmsápi örökre Mm felelőségem terhe alatt. Ezen munka a legnagyobb hidegben is végezhető. Kiirtom örökre jótállás mellett a poloskát és svábbogarakat Kívánatra házhoz negye Szives megbízását kérve vagyok Nyírbátor, Szentvér u (később Zrínyi-u.^ Tisztelettel: Tóth János 1330-1 építész. Möi imlapoliai átformálunk a toffujaiih msdeii formákra * :-: és bárrailyen szinre festjük. :•: Kész kalapok nagy választékban. REISMANN TESTVÉREK Bethlen-utca 6, szám. 1320-2 Kereskedőkés Gazdasá figgelmébe. Észak Németországból importált és a m. kir. magvizsgáló hivatal által meg­állapított 230%-os csiraképes Bárga és vörös eekendorfi takar­mányrépa magot ajánl azonnali átvételre is ülein Jakab terménykereskedő Körte-utca a, 1244-2 Szilágyi lisztüzlefében Jókai-utca 2. Telefon 290. Siüéa 1333-1 A Bocskay-utca végén kbl 2000 • -öl terüíetü házhelynek vagy ker­tészet céljaira különösen alkalmas terület, mely két utcára nyílik parcellázás alá Irciül Kzen terület esetleg egészben és a rajta lévő egy szoba, konyhából álló házzal együtt eladó. Felvilágosítással a tulajdonos Inczédy sor 7. sz. alatt szolgál. 1121 i Pályázati hirdetmény. Nyirpazony község tulajdonát tevő vasbeton híd 4 szárnyának vasbetonból vagy kőből beton fog­lalattal leendő elkészítésére pá­lyázatot hirdetünk Feihivjuk mind azokat akik ezen munkálatokat elvégezni óhajtják, hogy költség­vetéssel felszerelt pályázati kér­vényüket f. hó 25-ig Nyirpazony község elöljáróságához adják be, ezen beérkezett ajánlatok alapján az áliamépitészeti hivatal közbe­jöttével Nyirpazony község kép­viselőtestülete márc. 30-án d ,e. 10 órakor tartandó gyűlésen fogja megállapítani, hogy kinek a ter­vezetét fogadja el s kinek lesz oda adva a munka. 1303-3-1 Elöljáróság,.

Next

/
Oldalképek
Tartalom