Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 49-74. szám)

1922-03-19 / 65. szám

jyfl. március 19. JNflTÍMíDÉK A debreceni mezőgazdasági kamara szabolcsi tagjai. A vármegyei mezőgazdasági bizottság ülése. Nyíregyháza, március 18. A Nyirvidék | tudósi tójától. Szabó 1 csvárjnegye mezőgazdasági bi­zottsága a napokban ült össze Mikecz Pál alelnök elnöksége melfeeü. Barkóczy Aladár, a bizottság jegyzője ismertette a föklmivelésügyi miniszter rendeletét, amelyben a debreczeni mező­gazdasági kamarához kiküldendő lalg'ok megválasziása tárgyában intézkedik, Mi­kocz Pál elnök elrendelte a titkos szava­zást, amelyet a Pauusz Márton e nökleté­vel működő szavazalszi dő küldöttség meg ejtvén, kihirdeti, hogy a debreceni mező­gazdasági kamara rendes tagjává : Az első csoportban: Boldizsár János (Orosz Mészáros András /'Nyíregyháza), Témer Károly Prügy), Tóth Ferenc Nyir­miháiydi . A második csoportban: Görömbey Sá­muel Tiszalierczel), Komjálhv András (Uj­fehértó), Puskás István Kisvárda , Hé­vész G. Lajos Tuzsér). , A harmadik esorortbau :.Pauhisz^ .Már­ton NyíregyházaPílíscsák Miklós Nyír­pazony . Ba'a Lajos Dombrád), Szabó S án do r Ny i rgy u 1 aj). A negyedik csoportban: Kóld'er Fri­gyes Bakamaz). Béni József 'Tiszalök , László Albert Demecser), Dessewffv Ma­nó Nvirábrány . Az ötödik csoportban: Nagy Gyula /Pátroha . Kausay Tibor Nyíregyháza'), Korniss Ferenc Tiszabüd), Eszenyi Jenő (Tornvospálca) választattak meg. Póttagokká választatlak az első cso­portban: Vendrinyák András Gáva). Szathmárv Ferenc Mándok), Nagy Ger­zsb'i (Nyír' á'o'A, Cz :pa Já'os fi eve>\). A második csoportban: Ábri András Nyíregyháza . Bécsi István Nyírbogát), Harsányi Péter Vaja), Pap Demeter i'Nvirábrány). A harmadik csoportban: M. Lipécz Já­nos TtniáiA Kis Mihály (Báj), Rácz Fe­renc/. Tíszabezdéd . Korcs,már György (Nyirlugos\ A negyedik csoportban; Bencs András Nyíregyháza), Kovács Gábor Tiszaszent­marion). Budaházy Lajos Encsencs), Pus­kás Simon Apagv . Az öiödik csoportban: Mikecz Pál Kc­mecse), Veres Ferenc Balsa). Cbvmesny László Xyirgyulaj , Komoróczi József Or . A földbirtokívformra vonatkozó tör­vény előírja, hogy a mezőgazdaság bi­zottság a reform kapcsán igénybe vett bir­lokrészek térítési árának megállapítására a nyíregyházi királyi törvényszéknél a a­kull vegves bíróság mel é köteles két ren­des és két póttagok beküldeni. A két-két tagot a bizottság tit kos szavazás ulján vá­lasztolta meg. Rendes tagokul Xajgjy Gyula pátrohai Peísöczy Béla nagykállói, pótta­göknl Pauhisz Márlon nyíregyházi és Ko­moróczy József őri lakos bizottsági tage 1 kai választotta meg a bizottság. Mikecz Pál elnök ezután kijelenti, hogv tekintettel nagy elfoglaltságára és ar­ra, hogy nem Nyíregyházán lakik és i,;y az ügyek vitelére hathatósan bele nem folyhat, az alelnöki állásáról lemond és maga helyett Paulusz Mártont ajánlja. 'Ka'usav Tibor felszólalására a bizott­ság sajnálattal fogadja c a lemondást ós Mikecz Pál eddigi működéséért kö vzöne!él mond, majd 'PífúJusz Márlon bizottsági ta­gol egvhariíinlag' alelnökké választja; László Albert bizottsági tag indítvá­nyára és Katisav Tihor gazdasági felügyelő fel világosi tó felszólalása után e'határozta a bizottság, hogv átiratot inléz a vármegye alispánjához, amelyben kéri. hogy a ma­gánmén vizsgálatok mindig a járási szék­helyeken és Nyíregyházán történjének. Szikszay Sándor infdátványára a bizott­ság állást foglal a debreceni kamarában betöltendő elnöki, alelnöki és elnöki ta­nácsi tagok választása tárgyában és ki­mondja. hogy Almássy Imre gróf elnökké válaszfá-a ellen kifogá a nine en a oiban ragaszkodik egv elnöki álláshoz és négy tanácsi tagsághoz. Hir a faluról. Levél a levelezőlapról a tek. m. kir. Postaigazgatóság címére. Ha a levelezőlap Reszelni tudna, bizo­nyára hangos vádat emelne a m .kir. Posta­igazgatóság elleti, hogy az életére tör, ki akarja pusztítani a világból melynek pedig oly kiváló hasznára volt. És igaza is volna,, mert amit most a tek. Postaigazgatóság a levelező-lappal elkövet, az valósággal me­rénylet nemcsak a levelező-lap intézménye, hanern a nagyközönség érdeke ellen. Hetek óta nem kapni a városban levelező-lapot és ha a postán valaki kérdezi mikor lesz már ? ugy vállvonogatással felelnek, esetleg hoz­zátéve,, talán egyáltalában nem is lesz, írja­nak az emberek levetet ! Pedig hát a levelező-lap eszméjét nem azért valósitották meg,, hogy a postának le­gyen kényelmesebb hanem a nagyközönség nek legyen előnyösebb. Tényleg a levelező­lap, mely csak 50 éves múltra tekinthet vissza rövid idő alatt oly népszerűségre telt szert. mint kevés más postai intézmény. És . tény,, hogy a magyar pósta volt Európában ; az,, mely" a legnagyobb igyekezettel és buz- j gaiommal terjesztette és már a 90-es évek- j ben több mint 50 millió levelező-lapot szállj­tott évente. Most pedig az ellenkezőt cse- ' főárdrágrtó, az állam kor- i mánya mellé a közönség kínzói kö/é ! Nem j ad levelező-lapot, bár már eléggé felsrófolta j pz árát. hadd izzadjon a közönség és ha akár­mit}' rövid közlése van,, szerezzen jó drága levélpapírt borítékot, vesződjék háromszo­rosan annak elkészítésével és fizessen több portót. Hisz a fődolog, a bevétel, nem pe­jdig a közönség előzékeny kiszolgálása a fol­tos a portó bevételének szaporítása., netn a kultura terjesztése. Ugy látszik, a Postaigaz­gatóság is csak jámbor lelkeket lát az adó­fizető alanyokban akiknek türelme nein fogy el„ nem pedig szabad polgárokat, akiknek joga van követelni. Reméljük,, hogy az egy­kor mintaszerű postánk iparkodik visszasze­rezni jó hírnevét azzal., hogy mindenben a közönség és igy az igazi kultura szolgálatát minél lelkiismeretesebben ellátja ; adni fog levelező-lapot és mindent,, ami a pósta köte­lessége. — Szőke Lajos és Társa termény, bur­gonya és bizományi irodája Jókai-utca 3. Buj községben a nagy naphoz méltóan ünnepelték meg a lelkek "felszabadulásának, a szabadság hajnalának felragyogását — március 15-ét. Délelőtt mindhárom felekezet iskoláiban a szülők részvételével hazafias ünnepélyeket tartottak,, hol jövőnk reményei hamisítatlan gyermeki lelkük ártatlan tiszta­ságával könnyekig megható szép szavalatai­kat és énekeiket adták elő : biztatást öntvén a nagyok lelkébe,, hogy ahol ilyen generáció serdül., azt a nemzetet nem kell félteni, mert az élni fog,, élnie kell minden veszélyen át. Este pedig a református iskolában volt műso­ros estély. Az ünnepélyt a közönség Hymnu­sa.. majd Andrássy Kálmán református lel­kész bevezetője nyitotta meg. Hazafias köl­teményeket szavaltak : Csáthy Erzsébet ta­nítónő : Hiszek egy...; Benkő György ta­nító : Bosszú ; Tóth Ju'iska Varga Imre, a ref. iskola növendékei : Mi a ha?a ? Riadó. Fejes Sámuel,, Benkő György, Paksy Sán­dor,, Zsoldos Ferenc vonósnégyese Nyitányt, kuruc dalokat játszott a a Kossuth Apánkhoz cimü quartettet énekelték. A református is­kola növendékei hazafias dalokkal szerepel­tek. Benkő György. Paksy Zsoldos hegedű­kísérete mellett énekelte Három köny Van szempillámon kezdetű irredenta dalt. Az egyes műsorszámok közt Ruzsek József zene­tanár Sarasáté : ZigeinerweLen- Verdi . Troubadurjával G.i. g és Brahms számaival tette váltpzaíossabbá a különben nagy kö­rültekintéssel és hozzáértéssel összeállított — a közönség lelkes tapsaival jutalmazott — műsort. Az ünnepélyt a nemzeti színektől hazafias és irredenta felírásoktól pompázó (vrmet zsúfolásig megtöltő közönség Szóza­ta zárta be. A műsor első bemutatkozása volt né­hány fáradságot nem ismerő és a falu kul­túráját munkálni vágyó egyénnek. — Elfo­gulatlan kritikusok az első működést ii olyan nívósnak tartják, hogy nem alaptalan remé.ry S'éget táplálunk akkor ha azt mondjuk, hogy ez a kezdet gyújtó pontja lehet egy hatalmas a falu szellemi és erkölcsi életét szebbé, nemesebbé tevő társulásnak. Laborandus. az összes tavaszi divatszinekben óriási váiasztékbau érkeztek BUNGARIA Cipőárniiázban Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u, 5. sz. Interurbán telefon 195 Férfi divat pasztel zoknik 38 lí Férfi csíkos divatos zoknik 98—120 K Női pamut kötött harisnyák 60--98 K Női divatharisnyák, drapp, szürke lila, rózsa, fehér, fekete stb. színekben 150 K Női fekete, selyemfényű mousolin és kötött cernaharisnyák 200 K Gyeimek zoknik és patentharisnyák min den színben és nagyságban. SSöi selyeni harisnyák az öfexezes divat szinoMtesr I szám alatt megnyílt. 3x péntek, szombat, vasárnap az Apollóban. ww műsor m üodsfti Kabaré és Bárban. Bematutásia kerül az ui műsor keretében egy kacagtató A • #31 a 1 felvonásban. — Eó'adás után mondai i tréfa A ssab&dalml Iroda parketisncok lesznek bemutatva. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom