Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 49-74. szám)

1922-03-01 / 49. szám

Nyíregyháza 1922. márcins 1. * Szerda XL11I éyfolyam. • 49. szám Előfizetési árak helyben és vidéken: egész évre «00 K, félévre 400 K, negyedévre 200 K, egy hóra 80 K — Egyes szám éra 5 korona. Alapította JÓBA ELEK Felelős szerkesztő Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ Nagyhalász község díszpolgárrá választotta Kállay Andrást. Nagyhalász,, február 28. Saját tudósí­tónktól. Nagyhalász község képviselőtestülete teg nap délelőtt 10 órakor Ritli Gyula főjegyző elnöklete alatt közgyűlést tartott, amelyen a testület valamennyi tagja megjelent. A köz­gyűlés az elnöklő főjegyző indítványára és Klár Gusztáv képviselőtestületi tag hozzászó­lása után egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy a betegségéből fölépült Kállay András volf nemzetgyűlési képviselőt melegen üd­vözli és tekintettel azokra a nagy érdemekre, amelyeket Kállay András Nagyhalász közön­ségének hosszú éveken keresztül tanúsított önzetlen pártfogásával szerzett, öt a község díszpolgárává választja. A választásról a köz­gyűlési jegyzőkönyv kivonatával 'értesitik Kállay Andrást, aki jelenleg Budapesten tar­tózkodik. Elítélték a nyíregyházi katonatanács elnökét. Budapest, febr. 28. Saját tudósítónktól. A budapesti honvédtőrvényszék több napon át foglalkozott Szilassy Antal hadbíró százados elnöklete alatt Molnár Antal Gábor őrmester,, a nyíregyházi forradalmi katona­tanács elnökének ügyével,, akit zendüléssel, közcsend háboritással,. hivatalos hatalommal való visszaéléssel,, fegyelemsértéssel és lopás bűntettével vádolt meg a katonai ügyészség. A terjedelmes vádirat felsorolja, Molnár Antal Gábor őrmester bűneit, ő volt az,, aki az összeomlás idején az altiszteket befolyá­solta a fegyelem lazítására,, s véres kommu­nista beszédekkel lázított a tisztek ellen. Ludwig Ernő tábornok állomásparancsnokot és 14 más tisztet elmozditott állásából. A vádirat még azzal is megvádolja Molnárt,, hogy a hadbíróság írógépeit és a kincstári csizmákát ellopta. A tárgyalást több izben föl kéllétt függeszteni, hogy a vidéki tanuk is kihallgathatok legyenek. Több mint száz tanút hallgatták ki ebben a bünperben. Vég­re befejezték a 'bizonyítási eljárást s a bíró­ság ma délelőtt kihirdette az ítéletét,, mély szerint Molnár Ajital Gábort bűnösnek mondja ki zendülés és közcsend el­leni vétségekben és az összes enyhí­tő körülmények figyelembevételével őt 2 évi és 6 hónapi súlyos börtönre Ítélte, azonban büntetését, az eddigi vizsgálati fogsággal telfesen kitöl­töttnek vette. A többi vádbeli cselekmény alól a bíró­ság fölmentette Molnár Antal Gábort, akit miután az ítélet jogerőssé vált, nyomban sza­badlábra is helyeztek. A kisgazda és polgári párt első intéző bizottsági ülése. Budapest, február 28. Saját tudósí­tónktól. A kisgazda és polgári párt ma délelőtt 10 órakor tartotta első intéző bizottsági ülését, amelyen Bethlen István gróf mi­niszterelnök ismertette a választójogi ren­deletek egyes pontjait. A szavazás csak Budapesten és a törvényhatósági 1 váro­sokban lesz titkos. Miután a választói név­jegyzék összeállítása legalább 2 hónapot vesz igénybe, választásra május közepe előtt nem lehet számítani. Az ellenzéki sajtó a nyilt szavazás visszaállítását al­kalmul használja fel a kormány elleni tá­madásra. Bethlen miniszterelnök háromnegyed 11 órakor érkezett meg az üLésre. Az érte­kezlet előtt tanácskozott a belügyminisz­terrel, Gömbös Gyulával és Rubinek Ist­vánnal. Később megjelent Mayer János földmivélésügyi miniszter is. Az ülést egy­negyed 12 órakor keídlték meg. Bethlen Ist­ván miniszterelnök jelentést tett arról, hogy a rendeletben a következő 10 csonka­kerület kiegészítéséről 1 lesz szó: Feled, Beregjdiaróc, Zárda, Zár hony, Nagykároly, Kismarton, Né­metujvár, SzxJÍárd, So mórja, Sepsi. József főherceg üdvözlete a Vitézi Székhez és a vármegye közönségéhez. Nyiregyháza, február 28. Saját tudósí­tónktól. József főherceg tábornagy őfensége a következő táviratót küldte Szabolcs vár­megye Vitézi Székéhez : József főherceg tábornagy ur ő kir. fensége legnagyobb sajnálatára a Vitézi 1 Szék bálján nem jelenhet meg. A vitézek­nek,, valamint a megye közönségéinek ő kir. fensége legmelegebb üdvözletét tolmácso­lom. ÁIgya ezredes s. k. A mai tőzsde hirei Budapest, febr. 28. Saját tudósítónktól. A legújabb tőzsdei árfolyamok a követ­kezők : Napoleon 2625—2645,, angol font 3060—3090,, dollár 685-695, márka 312—322 lira 3615—3635, osztrák korona 10—11, „rubel '48.5—49.5, léi 515—525, szokol 1223—1233, koronadinár 810—820, lengyel márka 15—16. 'Devizák: Bécs 10-11, Prága 1225­1235,, Berlin 305—315, Zágráb 202.5—212.5, Newyork 687.5—697.5. Zürichi nyitás : Budapest 0.74. Terménytőzsde: buza 2500,, rozs 1800, takarmányárpa 1850, zab 1700, tengeri 2175, napraforgó 1950, nullás liszt 38, főzőliszt 32, kenyérliszt 24, korpa 1325. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postacheque 29558, Kéziratokat nem adunk vissza. Lloyd George és Poincare 12 perc alatt döntötték el Boulog­neban a világ sorsát. Budapest, febr. 28. Saját tudósítónktól. :Berlinből jelentik,, hogy politikai kö­rökben a boulognei értekezlet eredménye ke­serű kiábrándulást okozott, mert a jelek azt mutatják, hogy Lloyd George teljesen behó­dolt Poincarenak. Amilyen lelkesedéssel néz­tek a németek a genuai konferencia elé, most épen olyan általános a kedvetlenség. A Ber­liner Tagblatt kiszámítja, hogy ha a boulog­nei találkozás idejéből levonják a megérke­zés, a fogadtatás formaságainak idejét, a tulajdonképeni tanácskozásra mindössze 12 perc maradt, tehát Lloyd George és Poincare 12 perc alatt intézték el a közel jövő politi­kájának sorsát. Hamburgban óriási autógyár épül. Budapest, február 28. Saját tudósí­tónktól. BerlinbőL jelentik, hogy a Ford cég Hamburgban óriási automobilgyárat épit­tet, amely 40000 munkást fog foglalkoz­tatni. Április 10-én kezdődik a genuai konferencia. Budapest, február 28. Saját tudósí­tónktól. Bécsből jelentik, hogy tegnap küld­ték Londonba a boulognei tárgyalás okmá­nyait. Az angol és francia kormányok azt ia kívánságukat közölték az olasz kormány­nyal, hogy a genuai konferenciát halassza el április 10-re. A Consulta« értesülése szerint az olasz kormány beleegyezett az elhalasztásba miután az előkészületekre még néhány heti idő kell. Feloszlatják az angol parla­mentet. Budapest, február 28. Saját tutílósi­tónktól , Londonból jeLentik, hogy a Manches­ter Guardian vezércikkben foglalkozik az­zal a lehetőséggel, hogy az angol kormány a közel jövőben feloszlatja a parlamentet, mihelyt az uj választásokra elkészült. — Lloyd George és Poincare boulognei tár­gyalása egy emberöltőre befolyásolni fog­ják a nemzetek történelmét. Írországot felveszik a Nép­szövetségbe. Budapest, február 28. Saját tudósí­tónktól. Genfből jelentik, hogy a Népszövetség legközelebb foglalkozik Írországnak a fel­vételével. Miután Nagybrittania korona­gyarmatai eredetileg is felvétettek a Nép­szövetségbe, Írország felvételének semmi akadálya nem lesz. Ára 5 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom