Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 26-48. szám)

1922-02-17 / 39. szám

1922. február 17. JTFRIBJTIDÉK JL c) ha a fogásban lévő mérkőzők több, mint féltestükkel kivüt kerültek a szőnye­gen, l d) ha a mérkőzők egyike a küzdelem reális folytatásában önhibájukon kivüt 1 akadályozva van (pl. elszakadt takaróba vagy szőnyegbe akadt a lába, avag[y hadi­helyzetben a küzdő feje a szőnyegen kí­vülre vagy széjjeltolódott szőnyegs^eielei­közé került stb.) e) ha a mérkőzők egyikét oly termé­szetű sérülés érte, mely őt a küzdelem folytatásában pillanatnyilag akadályozza {pl. vérzés, görcs, ütődés okozta sérülés stb.), » Ha a sérülés külső beavatkozás nél­kül', vagy véletlenül történt, a mérkőzés 3 percre felfüggesztendő. Ha a sérült ezen idő lételte után a küzdelem folytatására képtelen, legyőzöttnek nyilvánítandó, -anélkül azonban, hogy ezáltal elvesztené a versenyhen való további részvételi jogát f) végüli, ha a mérkőzők egyike legyő­zetett. Legyőzött az a küzdő, akinek két vál­la ha csak pillanatnyilag is, de egyszerre érinti a szőnyeget. Legyőzetésnek számit a vállakon való Éthengeredés (roilland; is. Ha müDdikét küzdő áthengeriődik, legyőzött az, aki­nek válla előbb érintette a szőnyeget. Szabálytalan vagy tiltott fogásból származó legyőzetés nem érvényes. Nem számit legyőzetésnek az az eset sem, ha valamely versenyző anélkül, hogv őt ellenfele érintette volna kerül két vállra (pl. elbotlás vagy elesés), Szabályosnak csak a birkozószőnyeg területén elért győzelem vehető és ez is az esetben, ha a győzelmet illetően a két biró vélémcnye nem ellentétes. Megítélendő tehát a győzelem 1. ha az esést mindkét biró egyezően konsta­tálja, 2. ha csak az egyik biró állapította ugyan meg az esést, de a másik az esésre vonatkozólag nem tud határozott véle­ményt nyilvánítani. A segitőbiró észleleteiről (különösen is, ha esést konstatál) kézfelemeléssel fi­gyelmezteti a vezetőbírót. Jogában áll esetléges szabálytalanságért a versenyzőt közvetlénül is meginteni, tilos fogás ke­resztülvitelét meggátolni. A segitőbiró jelzését a vezetőbíró csak akkor nem értékeli, ha amennyiben •ez a jelzés saját közvetlen észlelésével il­letve véleményével egyenesen ellenkezik s igy az egyöntetű megállapodás ki van zárva. A szövetség fenhatósága alatt rende­zett versenyeken csakis a biróbizottság ál­tal minősített és nyilvántartott verseny­bírák működhetnek, feltéve, hogy birásko­<lási joguk felfüggesztve nincsen. <5Lj>oíío mo^jó. Február 15 és 16, szerdán ás csütörtökön fél 6, negyed 8 és 9 órai kezdettel Az idény egyik legkiválóbb műsora Iliikor a szil érik Eredeti filmsikeccs 2 színpadi, 3 filmrészben. Dr. Bánóczy Dezső a Renaissance Szinház, Muzsnay Bella a Nemzeti Szinház tagja és Tary Mihály operaénekes személyes felléptével. Legközelebb: Székelyvér szkeccs. Jegyek előre válthatók özv. Rottarldesz Ist­vánné urnő dohánytőzsdéjébsn. MOZGÓ febr. 16 án csütörtök Big~Bill~Barrg III. részét mutatja be. A kísérő műsor A soproni népszavazás. Előadások kezdete 6 és l/ 29 órakor, Jegyek elővételben Jakobovits Fannyka k. a. dohány tőzsdéjében kaphatók. ELEGÁNS DIVATLAPOK az Ujságboltban. Csemete kiárulas. Akáceseinete Mauthner magból: 2 éves iskolázott I-ső oszt. 1500 kor. — 2 éves ültetés nélkül nevelt I-ső oszt. 1200 kor. — 1 éves 70/80 ctm. magas 800 kor. — 40/50 ctm. magas 550 kor. — 20/40 ctm. magas 400 kor. — 2/3 milliméter átmérőjű 260 koronáért, ezer áarabonkint ab faiskola, önköltségü pakolás mellett, sima és gyökeres saőlővesz­szők, gledicia csemete és konyhakerti 3EL DOBOS IMRE ny. főszolgabíró utóda T kótaji és kemecsei JÜO DOS L&SZiO faiskolájából. Cím DOBOS-íaiskola Kemecse, Szaboles-m. Romlott bort és borsepriit a legmagasabb napi áron veszek minden mennyiségben Lackovszki András borbizományos, Váy Ádám­utca 44. U3273-3 Pk. 12502-1921.-2. Hirdetmény. Anyiregyházi királyi járásbíróság a Pivarnvik Andrásné Horváth Rozália részéről a 2800Ö—1919. I. M. sz. rendelet alapján elő­terjesztett kérelem folytán az állítólag el­tűnt Pivarnyik András ibrányi volt lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást meg­indította és az eltűnt részére ügygondnokul Nagymáté András dr. ügyvéd nyíregyházi lakost rendelte ki. Az eltűnt neve Pivarnyik András,, a szü­letési helye: Nyirpazony, születési ideje : 1886. dec. 15.,. szüleinek neve : Pivarnyik Mi­hály és Zámbori Borbála laknak Ibrányban, házastársának neve : Horváth Rozália,, lakik Ibrányban, gyermekeinek neve: Pivarnyik András, Borbála és Mária, az eltűnt foglal­kozása földművelési napszámos, utolsó lak­helye : Ibrány,, vagyona nincs, bevonulásának időpontja : 1914. december 24., az a csapat­test,, amelyhez az ismert adatok szerint ere­detileg beosztották : a ivolt cs. és kir. 65. gya­logezred 2. százada,, az a csapattest, amelynél utoljára teljesített szolgálatot: ugyanaz, ka­tonai rendfokozata : közlegény, utolsó tábori postaszáma : ismeretlen, az a hadiesemény, amely közben nyoma veszett: a bukovinai harcokban 1915. május 12-iki körüli időben eltűnt. A királyi járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűntnek életi ben létéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy m holtányilvánitás szempontjából fontos egyéb körülményekről, igy, különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett időn tul még életben volt, ezt a hir­detménynek a járásbíróságnál történt kifüg­gesztésétől számított 60 nap alatt a járásbí­rósághoz jelentsék be, mert ha a most meg; jelölt időpontig bejelentés nem érkeznék, a járásbíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtányilvánitás kérdésében ha­tározni. Nyíregyháza, 1922. január hó 22-én. Dr. Varró sTk., kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Lukács, irodatiszt. Pk. 12305-1921.-3. Hirdetmény. A nyíregyházi királyi járásbíróság Horváth Andrásné Greten Juliánná részéről a 28000—1919. I. M. sz. rendelet alapján elő­terjesztett kérelem folytán az állítólag el­tűnt Horváth András nyíregyházi volt lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást megin­dította és az eltűnt részére ügygondnokul Sarvay János dr. ügyvéd nyíregyházi lakost rendelte ki. Az eltűnt neve : Horváth András,, szüle­tési helye : Nyíregyháza, születési ideje : 1882 december 29., szüleinek neve : néhai Horváth' András és néhai Lengyel Ilona, házastársá­nak neve : Greten Juliánná, lakik : Nyíregy­házán, gyermekeinek neve : Horváth András az eltűnt foglalkozása : napszámos, utolsó lakóhelye : Nyíregyháza, vagyona nem ma­maradt, bevonulásának időpontja : 1915. év március 15.,, az a csapattest, a melyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották : 68-as vadászezred, katonai rendfokozata : köz legény, utolsó tábori posta száma : 26., az a hadiesemény, amely közben nyoma veszett: az orosz harctéren 1915. május 29-ét követő napokon eltűnt. A kir. járásbíróság felhiv mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűntnek élet­ben létéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy, a holtányilvánitás szempontjából fontos egyéb körülményekről, igy különösen arról lenne tu domása, hogy az eltűnt a hirdetményben jel­zett időn tul még életben volt, azt a hirdet­ménynek a járásbíróságnál történt kifüggesz­tésétől számított 60 nap alatt a járásbíróság­hoz jelentse be, mert ha a most megjelölt határpontig bejelentés nem érkezik, a járás­bíróság az egyébként kiderített tények alap­ján fog a holtányilvánitás kérdésében hatá­rozni. Nyíregyháza, 1922. január 29. Dr. Varró s. k.„ kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Lukács, irodatiszt, j

Next

/
Oldalképek
Tartalom