Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 26-48. szám)

1922-02-01 / 26. szám

1922. február 1. jröÍHtflDÉK ben és jövőjére való tekintettel — ren­dezzenek minden községben, mondj nk az elkövetkező húsvéti ünnepek idején (ad­dig elegendő idő is van még mindenre) mü kedvelői szinielőadásokat a »Tanítók Ott hona javára. A kért darabot beszerezzük, avagy magunk kiválasztjuk és kiküldjük és utmutatást, irányítást is adunk az összes szükséges teendőkre nézve is. Esetleg ugyanezt személyesen is elintézzük a hozzánk ez ügyben személyesen befáradó kar társsal. Csak egyre kérünk még benne­teket vidéki kartársaink. Azt mondja a közmondás: Segíts magadon, Isten is megsegit!!« Ébredjetek! Dolgozzunk, mert ha mi magunk nem dollgozunk a mi legsa­játabb ügyünkben és érdekünkben, ho­gyan várhatjuk el 1 azt akkor másoktól?? És — ne feledjük — a szesntirás is azt imioindja: »Dolgozzatok, míg méccsetek ki nem al­szik. « Kartási szeretettel] várja érdeklődő so­raitokat a Tanítok Otthona. bi adal mozgó. Január 30 és 31-én, hétfőn és ksdden 5, 7 és 9 órai kezdettel Gunnar Tolnás főszereplé­sével Az élet tengerén Drámai játék. Nagyszerű kisérő műsor! 'Wll i?353 Hétfő, ksdd, szerda, 5, 7 ős 9 órakor A legszebb szkeccs! Székelővé? látványos, szenzációs moziszkeocs 3 színpadi és 3 filmrészben, Főszereplők filmen és szinptdon: Csiky Mihály, ssékely birtokos Szar/asi Soma. Pi l ) „„a^lrai JáVOr VilffiOS Annus ) gy 0rmeke i Sipos Piroska Ferkó, uaokája Halmay Imre Flórián Tógyer Kabos László J BáliharisnyáK nagy választékban kaphatók Hungária Cipőáruházban Nyíregyház* irinyi Iloos-a. 5. Telefon 195, Kői dijat harisnyák, rózsa, világoskék, fehér, lila, drapp, szürke, fekete stb. színekben 90-120-150 K. iíői selyemfényű fekete mouslin és kötött cérna harisnyák 150 K Női fekete, vastag kötött me­leg harisnyák 65—98 K. Bérfi színes divat zoknik ... 35 K. 9érfi meleg téli zofcnifc 40—50 K. Ójrermek patent harisnyák minden szín­ben és nagyságban kaphatók. Héi silysns harisnyák az ösz­szes divat színekben. wmtmfmmmmmmmmmmrnmBmmm^mmmmmmmmmmmmi^mmmmmmmmtmmmmammmmmmammmmmmmm^^ Pk. 618-1922. Hirdetmény. A nyíregyházi királyi járásbíróság a Benkei József és Benkei István részéről a 28000—1919. I. M. sz. rendelet alapján elő­terjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Benkei János nyíregyházi volt lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást megindította és az eltűnt részére ügygondnokul Kalmár Ede dr. ügyvéd nyíregyházi lakost rendelte ki. Az eltűnt neve : Benkei János, születési helye : Nyíregyháza,, születési éve : 1895. jun. 25, szüleinek neve : néhai Benkei Mihály es néhai Krajcsovics Zsuzsanna, ág. év. vallású, nőtlen volt, az eltűnt foglalkozása töldmívelő,, utolsó lakó helye : Nyíregyháza, ingaflan vagyona a nyíregyházi 2210 és 2213. sz ."betétben van felvéve,, bevonulásának idő­pontja : 1914. szeptember eileje, az a csapat­rest,, amelyhez az ismert adatok szerint erede­tileg beosztották a volt cs.'és kir. 55. gyalog­ezredhez,, az a csapattest, ameTyriéI utoljára teljesített szolgálatot :acs^ kir. 67. gyalog­ezred I. sz'áTzad,, katonai rendfokozata : köz­legeny ,,uto7só tábori postaszáma 1Ö7, az.a hadiesemény,, ameTy közben nyoma veszeít, Oattclaüan r9T5. Március 28-án vívott ütkö­zetben eltűnt. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűntnek élet­ben létéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtányilvánitás szempontjából fontos egyéb körülményekről, igy különösen arról lenne tu domása, hogy az eltűnt a hirdetményben jel­zett időn tul még életben volt, azt a hirdet­ménynek a járásbíróságnál történt kifüggesz­tésétől számított 60 nap alatt a járásbíróság­hoz jelentse be, mert ha a most megjelel határpontig bejelentés nem érkezik, a járás­bíróság az egyébként kiderített tények alap­ján fog a holtányilvánitás kérdésében hatá­rozni. Nyíregyháza, 1922. január 22. Dr. Varró s. k.,, kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Lukács, irodatiszt. | DOSZTOJEVSZKV Í A SIHEDER Regény 3 kötetben. ÁRA 480 KORONA ÉS FELÁR. KAPHATÓ AZ UJSÁGBOLTBAN. s"nDr APRO HIRDETÉSEK •tff l«T«lac*l>p írdekifciftBík békllUM m •lltti TiluttUutak. „Cím a kiadóhivatalban" jelzésű apróhirdetésekre csa­kis az apróhirdetés melletti szám Iteraoadáadral ad fel­világosítást a kiadóhivatal. Megvételre keresek jár­gányt szecskavágóval és da­rálóval esetleg külön is. Cim Hardicsay Lajos Baj sá­tánja p. Telektanya, Sza­bolcsvármegye. 31Í8-1 Egy jó irá«« kSnyveléaben jártas n3 felvétetik Kks Ká­roly fQszer is csemege üz­letébe. 433-2 Egy Ogyes masamód kéa­lány jó fizetéssel felvétetik Cim a kiadóban. Tisztességes, főzni tudó asszonyt keresek elsejére szakátsnőnek. Zriayi Ilona ntca 6. 3142-1 Még nem használt 12 sze­mélyes damaszt abrosz IS szervétával eladó. Csillag-u­8. 450-1 2 db zsir Sóstói-u. 9. sertés eladó. 441-1 Felkérem a nemes lelkű enbereket ki volma kegyes egy éhező, fázó 13 éves hadi árva ftut örökbe fogadni. Cim a kiadóban. 441-1 Főzni tudó mindenes fel­vétetik. Kállai-u. 22. szám. 3149-1 Eladó családi lakóház, mely részben azonnal be­költözhető. Cim a kiadóban. 461-3 Elegáns divatlapok az Ujságboltban kaphatók. Mosni megyek házakhoz, tala fosztást vállalek, eset­leg szárazdadának ajánlko­zom. Gólja-utca 17. szám. 10 drb sertésnek megfe­lelő ól eladó Bethlen-u. 43. hátulsó Jakás. 457-1 Gazdaságba azonnali be­lépésre keresek családos kerékgyártót vagy ügyes fa­ragét. Cim a kiadóban. 455-3 üj Olcsó Regény. Zilahy Lajos HALALOS TAVASZ 160 aldal. Ára 20 K. Kapható: az Ujságboltban. Három éves vágású diófa­törzs eladó. Sólyom u. 12 2000 kéve elsőrendű nád eladó helyben Érdeklődni lehet Kossuth-tér 5. szám alatt a Gőrmosódában. 463 1 Elcserélném Debrecenben főtéren levő 3 szoba, elő­szoha és mellékhe'ylségek­ből álló ntcai lakásomat Nyíregyházán ugyanilyen la­kásért. Cim a kiadóbaa. 465-3 Eladó Keskeny-ntca 13. számn medern ház, mely áll 5 lakosztályból, teljesen alápincézett. Használt polgári és ka­tonai ruhák, valamint női és gyermekruhák, továbbá posztótakaró eladók, Kiss Ernő u. 9. sz. 468-2 6 HP Ganz-motor 720 m/m Hother gyűrűs hátul­zsákolós cséplő, daráló, kü­löakílön is eladó. Jakab Nyirpazony. 469-2 ligfliitéiikit és Eifdstésiket fölvesz az UJSÁGBOLT Elsőrendű szentes! Kubikos talicskák kaphaték. SöltliS J4&03 építési vállalkozó­nál, Nyíregyháza, Virág-utca 53. szám. Mindennemű lakóházak és gazdasági épületek tervezését, épitését és javítá­sát elvállalom. 462-2 ! Kútfúrási vállalat Tiszaluczon.frS ter mélységig kútfúrást • kívánatra teljesen felszereljük a kész kutat minden hozzávalóra). Megfelelő vízmennyiségért teljes felelősséget vállalunV. Elvállaljuk továbbá ré­gi kutak kitisztítását és lejebb furrását is. Egy kútnak az elké­szítése rövid ideig tart és kevés munkás kell hozzá. Bővebb felvi­lágosítást ad Tiszaluczon a be­tongyár. 464 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom