Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 26-48. szám)

1922-02-02 / 27. szám

1921 február 2. J&imwiK 5 Testnevelés Birkózás. A sportkedvelő közönség tá­jékoztatása céljából közöljük a Magyar Bir kozók Országos Szövetségének általános versenyszabályait, amelyek az M. B. O. Sz. fen ha tósága alatt megrendezett gö­rög-római rendszerű birkózó versenyeken mérvadók. Legelőször is a küzdőtérrel foglalkozunk. A küzdőtér négyzet vagy körataku szőnyeg, melynek vastagsága legalább 10 cm. Négyzetalaku szőnyeg oldalai leg alább 5 m. hosszúak legyenek, a körataku -szőnyeg átmérője legalább 5 méter lé­gyen. A szőnyeg puha, de rugaljmas anyag­gal (állati szőr tengeri fii vagy hasonló töltelékkel bélelendő. A szőnyeg több szeletből is összerak­ható, a szeleteknek azonban olyképen kell összcilleniök. hogy azok közeiben vágy fe­lületén semmiféle sérülést okozható tárgy aminők a csattok, gombok, kapcsok szö­gek stb.) ne legyen kiérezhető. A szőnyeg egy darabból álló takaró­val borítandó le. amelynek szélei alkalmas módon erősítendők a talajhoz, hogy a szőnyeg felületén kifeszített takaró sima ' felületet képezzen. A szőnyeg oldalai körül (a talajjal egyenlő magasságban) legalább egy mé­ter szélességben szabad tér hagyandó, a melynek az a rendeltetése, hogy a sző­nyegről (különösen lendületi dobások­nál) lekerülő birkózók — esetleg a néző­közönség — testi épsége megóvható le­gyen. f A mérlegelés. A versenyzők a versenyt megelőző 12 órán belül a szövetségi kiküldött jelen­létében és ellenőrzés mellett ruházat nél­kül lemérlegel endők. E célból minden versenyző a mérle­gelésre kitűzött időpontban pontosan megjelenni s a mérlegelés után a verseny­intézőnek rendelkezésére állani köteles. A mérlegelés eredményéhez képest a versenyzők az alábbi súlycsoportokba osztandók. . 1. Légsúly bezárólag 58 kg-ig. 2. Pehelysúly bezárólag 62 kg-ig. 3. Könnyűsúly bezárólag 62 és fél -kg-ig. 4. Kisközépsúly bezárólag 75 kg-ig. 5. Nagyközépsúly bezárólag 82 és fél) kg-ig. 6. Nehézsúly bezárólag 82 és fél kg-on felül. A versenyzőknek a nevezési űrlapon feltüntetett súlya, illetve súlycsoportja csupán tájékoztatás céljára szolgát. Mindazonáltal a mérlegelés alapján alacso nyabb súlycsoportba kvalifikált verseny­ző is indulhat a legközelebbi magas súly­csoportban. ha nevezése ebbe a súlycso­portba adatott le. Minden versenyző (a hármas holt­versein' kivételével) minden versenyen csak egyszer mérlegelhető és az élőbb említett eset kivételével csakis azon súly­csoportban birkózhatik, amelybe a mér­legelés alapján beosztatott. A versenyzők osztályozása. A versenyzők a verseny napjáig elért eredményeik alapján a következő osztá­lyokba .soroztainak: a) III. osztályú versenyzők (kezdők, juniorok) azok, akik két első dijat még nem nyertek. b) II. osztályú versenyzők (haladók) akik III. osztályú versenyen már két első dijat nyerlek. c. I. o. versenyzők (képzettek) akik II. o. versenyen két első dijat nyerlek és a szövetség birkozóosztátya által I. o. versenyzőknek elismertették. Az osztályozás nézőpontjából házi versenyeken elért győzelmek figyelembe nem vétetnek. Minden versenyző csakis saját osztá­lyozásának megfelelő versenyen indulhat. Nemzetközi és országos bajnoki ver­senyeken csakis I. o. (képzett) versenyzők indulhatnak. Kivételes méltánylást ér­demlő esetekben a Szövetség ilyen verse­nyeken alsóbb fokú osztályozott verseny­zőt is indíthat, különösen, ha annak in­dításától sikert remélhet. Harmadosztályú versenyzők városok bajnokságaiért megrendezett versenyeken nem indíthatók. A versenyzők öltözéke tisztasági rendszabályok. Nyitt versenyen a birkózó sportsze­rű öltözékben köteles kiállani. Az öltözék a válltól a comb közepéig érő, testhez si­muló és nem túlságosan kivágott ing — nadrágból — esetleg gumiöwe'l és meg­felelő (lehetőleg gummi talpú) fűzős cipő­bőt áll. Az öltözéken semmiféle olyan tárgy nem lehet, amely fájdalmat vagy épen sérülést okozhat (pl. csatt, biztosító vagy gombostű, gomb, szög, kemény talp vagy sarok stb.) Verseny közben gyűrűt, karkötőt vagy szemüveget viselni nem szabad. A körmök rövidre vágandók és szélei simára reszetendők és a küzdelem előtt szapannal és körömkefével tisztára mor sandók. A versenyzők különben is ver­senyen tetőtől-talpig tisztára lemosa­kodva vehetnek csak részt. A versenyző haja nem lehet túlságo­san hosszú, úgyszintén nincsen megenged­ve a testnek vagy a hajnak beolajozása avagy bármiféle olyan anyaggal valö pre­parálása, amely a mérkőzést vagy a fogá­sok keresztülvitelét befolyásolja. Olyan versenyző, aki fertőző betegségben szen­ved, vagy akinek nyilt sebe van, amellyel fertőzést okozhat (pl. furmunkulusa) a ver senyen nem indulhat. APRO HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10 artig M koroaa, azoaMat Hil­dán további uó 9 kor*a*. — Vidéki kirdetéiekét csak az Outsg kékaldéw itta UxlSak. — Apró hirdatéa nlái érdéklSdffkitk eiak TilwiWly.r •«fy léTélazftlap békáidéi* aellétt Tilaizolbatuk. „CSm a kiadóhivatalban" jelzésű apróhirdetésekre csa­kis az apróhirdetés melletti szám bemondásával ad fel ­világosítást a kiadóhivatal. Házat: 2—3-4 és 5 szo­bást, a város bármely ré­szében, azonnali beköltö­zésre, vételre ajánl Nagy Imre irodája Nyirviz-pa. lota. 9490 BÉKEBELI férfi télikabát olcsón eladó Tűzoltó-u 4. 318-1 1 Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. V A Magysr Történelmi Társulat kiadása. Két kötet. Kapható ez üjságboltban ím Eladó pedalos eimba'orn, képek, ,,Ecc« Homo", — „Krisztus Pilátus előtt", asztal. Cim a kiadóhivatal­ban. 446—2 Gazdaságba azonnali be­lépésre keresek családos kerékgjártót vagy ügyes fa­ragót. Cim a kiadóban. 455-2 Egy jó irásu könyvelésben jártas n3 felvétetik Kiss Ká­roly fűszer és csemege üz­letébe. 423-1 Egy ügyes oiasamód kézi­lány jó fizetéssel felvétetik Cim a kiadóban. Eladó családi lakóház, mely részben azonnal be­költözhető. Cim a kiadóban. 4lil-2 MOJDÍ megyek házakhoz, talu fosztast vállalok, eset­leg szárazdadának a.ánlko­zom Gólya-utca 17. szám. Kicserélném Debrecenben főtéren levő 3 szoba, el6­szoha és mellékhe'y ségek­ből álló utcai lakájomat Nyíregyházán ugyanilyen la­kásért. Cim a kiadób&u. 465-2 Használt polgári és ka­tonai rnhák, valamint nfii és gyermekruhák, továbbá posztótakaró eladók, Kiss Ernő u. 9. sz. 468 1 6 HP Ganz-motor 720 m/m HoHier gyűrűs hátul­zsákolós cséplő, daráló, kü­lön külön ;s eladó. Jakab Nyirpazony. 469-1 Kisbirtokok : 15, 28, 42, 65 és 83 holdas eladó. Nagy Imre irodája, Nyirvizpalota 9493 Három éves vágásn diófa­tör/s eladó. Sólyom u. 12. Bőripari munkások zseb­naptára kapható az Ujság­boltban. Ara 30 korona. Nagyhalászban a vasut­mentén két szoba és kony­hából álló ház egy hold kertfel eladó. özv. Fabók Jinosné. 470-1 Szakácsnőnek vagy gazd­asszenynak ajánlkozom Ér­utca 21. 471-1 Azonnali belépésre fölvé­tetik önállóan működő női kalap készítő, valamint ügyes varróleány. Értekezni Roth­schild divaiárnház. 474-3 Mokkelt garnitúra, 4 fotel egy kanapé asztalka eladó. Simon László Pályaudvar, Repülő hid mellett. 475-1 Leveles csutva 2 300 kéva eladó Vécaey-u. 32. sz. 476-5 Mindenfele bajmuokit vá'.­lalok. kihallott hajat veszek. Cim Luther-utca 25. szám, Neu>virt 3150-1 Eladó egy báránybunda, selyem paplan, hasyiált ci­pők. C'm az Ujságboltban. 3151-1 IV. gimnazista fiamhoz vidékre nevelőt keresek fi­zetés megállaped <s szerint. Cim megtudható Friedmann SámuelnélZöldségtér. 3152 1 VarróDŐ, házakhoz ajánl­kozik, átalakítást, foldozíst elvállal. Cim Rózsa-utca 43. 3153-1 Ibolya uV 16 számú ház eladó, vételkor beköltözhető esetleg csehek által meg­szállt leiűleten elcserélhető. 3154-3 Eladó 38 drb különböző méretű 5/6 oa ui gerendák. ÉrtekezBi lehet. Papp László kelmefestőnél Kiss-tér 2. 478-2 2 izraelita fiatalembert teljes ellátásra elvállalok. Cim a kiadóban. 481-1 Február 1, 2, &yerda, csütörtök 5 7 és 9 órakor A California fedélzetén izgalmas ameriiai kalandorjáték 6 te i vénásban. — Főszereplő : Juanita H&nseu, a Xa-Xa főszereplője. Cbaptín a fegyházban. Burleszk vígjáték 2 felv. Fösze­• replő : Charlie Chaplin. f öí te kPáris pmekei b e[r e ő Dr. Flesch-féle kaboform kenőcs újból kapható 85it Leghamarább megszünteti: Visss&etegsésgeí eomört, ótvart, rühességet. Nem pierkit, szagtalan nappal is használ­ható. 15, 25 ós 40 K-ás dobozokban. . BedörzsölSs utánra való Skaboforun­puder 7 K Kéo- és kátrány szuppín 20 K Kapható minden gyógyszertárban. fiukszemef; bőrkeményedést, szemölcsöt merafcb eltávolítja Dr. Flesch féle legha­CANNAB1M 1 üveg 20 K. Kapható minden győgyszertárban, Főraktár : Török Jé­zsef R. T. Budapest, VI., Király u 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom