Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 26-48. szám)

1922-02-01 / 26. szám

, 1922, február 1. Szerda XLDI. évfolyam. ' 2ö. saám «J*ptt*«te itÓBA ELE* «Mrk*sstC Br. ». SZABÓ CA82JL0 Uj törvényjavaslatok a nemzetgyűlésen. ^ nemzetgyűlés mai ülése. Budapest,, január 31. M. T. 1. A nemí­zétgyütés niai ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál Gaszton elnök. Bemutatta Győr város feliratát a hazai iparnak a külker E-ST­kedelémbe való bekapcsolásáról. Bejelen­ti, hogy Bródy Ernő sürgős interpelláció­ra délután 3 órakor térnek rá. A napirendre térve át ezután a Ház, de Bródy Ernő a határozatképesség meg­állapítását kéri. Nyilvánvaló, hogy a Ház határozatképiellen és az elnök öt percre fet 1 függeszti az ülést. Szünet után megkezdik az ipartörvény revíziójára vonatkozó törvényjavaslat to­vábbi tárgyalását, amelynek ma hivatott hozzászólója van Szterényi József báró személyében. Szterényi kifejti, hogy ina a kisiparnak nem annyira a múltja, mint a jövője kelJ, hogy foglalkoztasson bennünket. Soha nem volt ez a kérdés olyan fontos, mint ma, amikor az ország kétKarmadrészét el­vették tőlünk. Életkérdés ma itt az erő­teljes iparfejlesztési akció. Nemcsak szo­ciális, hanem gazdasági szempontból is nagy értékünk a kisipar. A kisipar támogatását elhanyagoltuk. Mikor csecsemőkorát élte, elmulasztot­tuk középiparrá fejleszteni, hogy később gyáriparrá fejlődjék. A német kisipar azért- erősödött a gyáripar mellett, mert ennek védőszárnya alatt fejlődhetett. Németországban mes­terember csak az lehet, aki a mestervizsgát letette és inastartási joga is csak a mester­nek" van. Nem ellenzi a képesítést, de elsősor­ban is a tanoncnevelésre keh gondot for­dítani. Itt meg keli gátolni a visszaélését ket Rámutalt, hogy itt a javaslaton a nu­merus clausus gondolata vpnut végig. —« (Ereky: minden zsidó lehet kovácsmesr terű) Ne legyen a képesítés felekezethez kötve. (Haller: A bankokban keresse a numerus clausustü Mások: a sajtóban, meg az irodalomban.) A törvényjavaslat második részét, mely a tanoncoktatással foglalkozik, örömmel üdvözli. A részletes tárgyalásnál fog itt módosító észrevételeket tenni. Alta­lánosságban elfogadja a javaslatot. Voltak liberális államférfiak,, akik azt a felfogást vallották,, hogy a kisipart nem kell támogatni, át kell engedni a sorsának. A támogatás elhanyagolásár val csökkent a kézműipar életképessége is. Az ipari oktatás szabályozásáról,, az ipar­iskolákról szóló részről elismeréssel nyilat­kozik. Mindig ezen a téren akadtak apostolok akik előmozdították a kisipar okszerű fejlőr dését. A beteg honvédelmi miniszter hélyétt Tomcsányi miniszter beterjeszti ezután a m. kir. honvédségről szöló 1921. évi 49. t.-c. ki­egészítéséről szóló törvényjavaslatod. Kállay Tibor pénzügyminiszter a közszolgálati alkalmazottak, özve­gyek és árvák helyzetének javítására és ehhez megfelelő fedezet biztosítására vo­natkozó javaslatot terjeszti be. Mayer földmivelésügyi miniszter az erdőőri alkalmazottak létszámának eme­lésére és ehhez fedezet biztosítására, Kle­bersberg Kunó gróf belügyminiszter a m. kir. államrendőrség és csendőrség lét­számának kiegészítésére és fellfegyverzésé­I nek módozataira vonatkozó törvényjavas­lattól terjeszti a Ház elé. Elnök az ülést öt percre felfüggeszti. A keresztény egyesülés pártjának frakciója. Budapest,, január 31. A M. T. I. munka­társa felkereste Greiger Miklós nemzetgyű­lési képviselőt,, aki az aktuális pártalakulá­sokról a következő nyilatkozatot adta : Nézetem szerint az egységes pártba,, ille­tőleg a Bethlen köré csoportosuló kormány­pártba a keresztény egyesülés pártjából 15 ; —20 képviselő lép be. Mintegy 30 képviselő csatlakozik a Haller István vezetése alatt szervezkedő párthoz. Ami minket illet,, mi nem csatlakozunk egyik párthoz,, igy a kor­mánypárthoz sem,, de nem támogatjuk An­drássy ellenzéki táborát sem. Megőrizzük teljes függetlenségünket minden irányban. Egy magyar vértanú temetése Nyíregyházán. Ma délben egy halottas kocsi gördült át a Vay Ádám-utcán. A fehér faburkolat amelyben a távolból Nyíregyházára ér­kezett koporsó foglalva volt egy magyar vértanút takart. A mártír Simon Kálmán nak sógora, Márkus József uradaljmi intéző aki a megszállott Kula községben a szer­bek kegyetlen üldözésének volt a szenve­ddője. A magyarságáért bántották a szer­bek Márkus Józsefet, aki 1 végre is elhatá­rozta. hogy elhagyja a megszállott terü­letet. A szerbek azonban megüzenték neki. hogy ha visszatér, mint kémet haditör­: vényszék elé állítják. A zaklatás annyira megviselte Márkust, hogy Kiskunhalason véget vetett életének. Simon Kálmán csa­ládja hazahozatta az üldözött jó magyal* s a szerencsétlen végre hajszolt rokon holtlestét, amelyet ma helyeztek nyuga­tomra. -s, %£*M<2kMrtóéc kMMiKwtol; SZÉCSHEKTl-UT 0 SZÁM, almt: ÍÖ8. Poeiacfe«4Mo KMntokit s#K aé^Mk vtasx* Görögország a kisantantban Bécs január 31. M. T. í. Az egész belgrá­di sajtó a Neue Freie Presse jelentése szerint a genuai értekezlettel kapcsolatban Görög­országnak a kisantantba való bevonásával foglalkozik. Politika ikörökben hangoztatják,, hogy Konstantin királynak trónralépése for­málisan is lehetővé teszi a görög—jugoszláv szövetséges együttműködést. Ez a szöétseges együttműködés nem lehet egyéb,, mint Görög­ország belépése a kisantantba. Nemzetközi tőzsdét állítanak fel Pozsonyban. r — < Állandó keleti vásár. Prága január 31. A Práger Tagblatt jelenti: A cseh kormány elhatározta, hogy Pozsonyban nemzetközi tőzsdét áhít feli. A tőzsde alapítása a csehek 25 millió cseh" koronát, Jugoszlávia 15 millió dinárt, Bo­mánia 43 millió leit bocsát rendelkezésre. A tőzsdét állandó keleti vásárnak terve­zik. Minden keleti állam hozhat árukat és vásárolhat is az állandó keleti vásáron. A konklávé megkezdése. Páris, január 31. Havas-jélerités : Római jelentés szerint a bibornokok a február 2-ára kitűzött konklávét megkezdik. A tulajdon­képeni pápaválasztást megelőző szertartáso­kat azonban el fogják nyújtani,, hogy időt adjanak az Amerikából útra kelt bíborosok megérkezésére. Elhalasztották a külügyminisz­terek párisi értekezletét, London, január 31. A külügyminiszte­rek párisi értekezletét elhalasztották. Hir szerint csak az angol 1 parlament jövő heti ülése után kezdődik meg a nagyjelentősé­gű értekezlét. A mai tőzsde hirei Valuták : Angol font 2815-2835,, dollár 658—668, francia fráiik 54—55, marka 340 —350,, líra 29i/ 2—293/ 4, osztrák korona 8 és háromnegyed—9 és háromnegyed,, rubel 54 —55„ lei 507—517, szokol 1270—1290, svájci frank 129—130,, dinár 865—875, lengyel márka 20—21. Devizák: Bécs 7 és háromnegyed—8 és háromnegyed,, Prága 1277i/ 2—1297, Berlin 335—345,, Zágráb 210—230, Newyork 660— 670. Zürichi nyitás: Budapest 80. Terménytőzsde: Buza : 2300. Rozs : 1480. Árpa : 1700. Zágráb 1475. Tengeri: 2100-2150. Korpa: 1175. Napraforgó : 1650. Ára 3 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom