Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 1-25. szám)

1922-01-29 / 24. szám

1952 január 29. JSCrifOTIDÉK Az ipartörvény reformja a nemzetgyűlésen. A mai nemzetgyűlés. Budapest, január 28. M. T. I. A nem­zetgyűlés mai ülését fél tizenkettőkor nyitotta meg Bottlik alelnök. Az ülés ele­jén Schlachta Margit memorandumot nyújt be a női választójog ügyében. Az interpellációs könyvben 14 interpelláció van mára bejegyezve. Ezekre fél kettő­kor tér át a Ház. Kiss Menyhért személyes kérdésben szólal fel ,azután megválaszt­ják a választójogi javaslatot tárgyaló husztagu bizottságot. Az elnök névsorol­vasást rendel el, majd áttérnek az ipar­törvény reformjáról szóló törvényjavaslat tárgyalására,• amelynek első szónoka ma Pálífy Dániel. Sajnálattal állapilja meg, hogy 38 év­nek kellett elmúlni, mig végre az ipartör­vény a nemzetgyűlés elé került. Most már az iparosság reményteljesen nézhet a jö­vő elé. A kézmüiparosok együttműködhet?, nek más kategóriákkal a nemzetépítés munkájában. Részletezi a kézniüipárosság fejlődésmenetét. Rámutat, hogy már az Árpádok ideje alatt tevékeny szerepük volt a kézmüiparosoknak az államépités terén. Nagy Lajos és Mátyás korában a céhek jelentős tényezői voltak az állam 1­életnek. Ök voltak vallásos és hazafias szempontból az állam legerősebb támaszai 1 Az 1844. és 1877. évi ipartörvényekről megállapítja, hogy rossz hatással voltak a kézműipar fejlődésére. A későbbi fel­lendülés a Szterényi-akció eredménye' volt, amelyet dicsérettel emel ki. Egyes városokbaan gépeket bocsátottak a kéz­műipar rendelkezésére s itt fejlődésnek is indult az ipar. Az állam támogatása későbben in­kább az álammal szemben nyilvánult meg ennélfogva a kézműipar hanyatlási­nak indult. Nem csoda, hogy igy a kéz­ipar a gyáriparnak ellensége lett. .Ugyan­ekkor Németországban az állam hatható­san felkarolta a kézműipart s ott ez óriási mértékben fel is lendült. A háborúban ná­lunk a gyáriparosok kaptak felmentést, mig a kézmüiparost bevonultatták. Be­széde lapzártakor tart. Krúdy Gyula gyásza. • Nyíregyháza,, január 28. Saját tudósi- : tónktól. « Krúdy Gyula,, az országszerte ismert ki­váló magyar iró nagyanyja,, id. Krúdy Gyulá­né szül. Radics Mária tegnap este 9 órakor Nyíregyházán elhunyt. A nagyasszony kerek 100 esztendeig élt, ez év március 15-én ülte volna meg századik születésnapját. Sohasem volt beteg. A volt negyvennyolcas honvéd­kapitány özvegye átélte a szabadságharc nagy mozgalmait, személyesen ismerte Kos­suth Lajost és Görgey Artúrt. Komárom ka­pitulálásánál férje oldalán lóháton vonult ki a várból Klapka táborkarával. Hosszú életét szigorúan beosztott életrendjének köszönhet­te. A szabadlevegő és a mértékletesség vol­tak alapelvei. Az elhunytban Krúdy Gyula iró nagyanyját, Krúdy Jenő pedig, a kiváló magyar csillagász, nagynénjét gyászolja. A A nagy időket látott matróna temetése vasár­nap délután 3 órakor lesz a Közép-utca 19. számú gyászházból. A francia-angol védelmi szer­ződés nehézségei. Bécs január 28. M. T. I. A Neue Freie Pressének jeléntik Párisból: Tegnap Saint Anlaire londoni francia nagykövet és Cur­son lord között megindultak az első ta­nácskozások. Ezek a tárgyalások egyelőre bizalmas jellegűek. Politikai körökben el­terjedt hirek szerint a két diplomata ta­nácskozásaiból annyi kiszivárgott, hogy mélyen járó véleményeltérések vannak az angol és francia álláspont között a védelmi szerződés kérdésében. Az Echo de Paris jelentése szerint az angol külügyminiszter az amerikai megh hatalínazott semleges bejelentéseit arra liasználja fel, hogy Franciaországra nyo­mást gyakoroljon a hadsereg létszámának leszállítása és ennek következtében a költ­ségvetés rendbehozatala érdekében. Németország pontosan fizet. Budapest, jan. 28. Saját tudósítónktól. Párisból jelentik,, hogy a haditeherbizott­ság értesitette a jóvátételi bizottságot,, hogy a német kormány a megjelölt bankokban le­fizette a 31 millió arany márkát, mely a can­nesi konferencia határozata értelmében tiz naponként esedékes, mig az 1921. évi tar­tozások véglegesen nem lesznek rendezve. Ratheneau külügyminiszter lesz Budapest, jan. 28. Saját tudósítónktól. Berlinből jelentik, hogy a Lokalanzeiger értesülése szerint parlamenti körökben ko­moly beszélgetés tárgyát képezi dr. Rathenau nak külügyminiszterré való kinevezése. A Gutenberg-Kör vasárnapi táncestje A belügyminiszter megengedte a zárórának reggelig való meghosz­szabbitását. Nyíregyháza, január 28. Saját tudósí­tónktól. A Gutenberg Kör (Munkások Közműve­lődési Egyesülete) vasárnap esti műsoros táncestje iránt óriási az érdeklődés. A Ko­rona nagyterme előreláthatólag épen olyan zsúfolt lesz, mint mindannyiszor, amikor a Gutenberg Kör tart mulatságot. Ez este kezdete pont-7 órakor lesz. A belügyminisz­ter távirati értesítése ma érkezett meg,, mely szerint a zárórának reggelig való meghosz­szabbitása engedélyeztetett. — Uj gyógyszerészek. A Ferencz Jó­zsef kir. Magy. Tudományegyetemen Laufer Miklós és Krámer Ferenc nyíregy­házi gyógyszerészeket okleveles gyógy-, szerészekké avatták. A mai tőzsde hirei A tőzsdén ma szünet volt. A magánfor­Budapest, jan. 28. Saját tudósitónktól. galomban az árfolyamok a következőképen alakultak : Napoleon 2600, angol font 2940, dollár 679, francia frank 5725, márka 360­362, osztrák korona 8.75, lei 515—518, szokol 1325, koronadinár 8.75. Devizák : Bécs 8. Terménytőzsde: Buza: 2300—2325. Rozs: 1475—1500. Takarmányárpa : 1725—1750 Zab: 1480—1500. Tengeri: 2100. Korpa: 1170. Zürichi nyitás : 0.72 és fél. m XiapMhopdó asszonyt felvesz a MsdóhivsteJ. TTTFtEIK: K/s Naptár. Vasárnap, január 29. A katonazenekar hangversenye a Korona nagyter­mében. (Kezdete d. e. fél 12 óra­kor.) A Gutenberg Kör műsoros estje és táncmulatsága a Koronában. (Kez dete este 7 órakor.) Színház: Farkas tündére. Szabó Ernő bucsufellépte. (Este fél 8 órakor.) ApoMó<-mozgó: Páris gyermekei III. (5, 7, 9 órakor.) Diadal-mozgó: Cirkusz King II. rész. (5, 7, 9 órakor). Az „első h/r" csevegésszerü, enyelgő hangját messze meg­haladó felháborodás hangján közöltettek ve­lem érdekeltek részéről helyeslő és kiegészítő megjegyzések a »Szenes ember« kezdetű ap­róság visszhangja gyanánt. Így például meginterpelláltattam aziránt hogy miért nem irtam valamit az igért minőt ségünek igen alatta álló selejtes ruhaszövet­ről, a rézgálicos zsírról, amelyről az ennek okát tudakoló, azt vísszavivőnek azt mond­ták r hogy /'amerikain, azért olyan kék, vagy zöld, vagy kékes-zöld. A múltkori fa csupa viz és fagy volt, a liszt ismét rossz árpaliszt. Egy tisztviselő az állítólag tiz métermázsa szénből csak nyolcat tudott kimérni. Hátha rossz mérlegen mérte ? Az enyém fór észt por és kő volt. Vájjon csakugyan határtalannak tartják az illetékes tényezők a tisztviselők türelmét? — Szabolcsi ifjak a debreceni Tisza István Egyetem internátusa javára meg­indított természetbeni adománygyűjtésből példás sikerrel vette ki a részét Szabolcs­vármegye gazdaközönsége is. Most az egyetem internátusának jóléti ügyeit in­téző Diákjóléti bizottság értesítette Sza­bolcsvármegye alispánját, hogy az egye­teme internátusában ingyenes helyre ki­lenc szabolcsvármegyei ifjat vettek fel. Az ifjak a nyert ellátást szorgalommal és tanulmányi előhaladással kell, hogy ki­érdemeljék , Az élet tengerén !#! drámai játék. Főszerepben Gunnar ToheáS. 1 ^ Szinre kerül hétfőn és kedden DláSáL MOZGÓBAN. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom