Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 248-272. szám)

1921-11-19 / 263. szám

SSHi. aovember 19. I 5 MOZI DIADAL IHOZGO •november hó 19-én szombaton délután 5 •este 7 és 9 órai kezdettel két szenzációs slá­ger darab kerül színre ! T>Nobody«. I rész y,A titokzatos utasa. II. rész »A meglepetések mesterei. Főszerepben Sylvester Schoffer ki jelenleg Németországot és Budapestet jtartja lázban eddig még senki által el nem Jírt bravúrjaival. ^Stella Marisa szinmü 6 (felvonásban. Főszerepben: Mary Pickford világhírű amerikai filmraüvésznő, ki e da­rabban 2 szerepet játszik minden képzeletei felülmúló művészettel. Naponta \ cserélhet 1 müvet az Ujságbolt Kől­csönkőoyvtárában ahol a klasszikus és mo­dern irodalom minden érté­kesmüvét­meg ta­lálja Szabolcsi Közgazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság az Egyesalt Budapesti Fővárosi, Takarékpénztár attikait intézete Nyíregyházán. Alaptőke 2 millió korona Takarék folyószámla betétek elhelyezése, váltók leszámítolása a legelőnyösebb feltételek mellett. / Külföldi pénzeket, dollárokat vesz és elad a legmagasabb napi árfolyamon. Tőzsdei megbízásokat, bel- é8 külföldi átutalásokat a legjutányosebban eszközöl Vállalatokat és üzleteket financiroz, tál­lal ja azoknak vezetését, lebonyolítását, ellenőrzését és általában foglalkozik a a bankszakma minden ágával. SH5-3R3BÍ sasa M. 36216—192!. Pályázati hirdetmény Nyíregyháza r. t. város képviselőtestülete Ügy. 918. K 34009—1921. számú véghatáro­zatával az 1921. évi 39 t e. 36 § a alapján az általános forgalmi adó kezelésivel és ellen­érzésével járó teendőket elvállalni határozta el. 1végből a város tanácsa forgalmi adó kezelési hivatalt állit fel. Felbivom mindazon magyar honos, fed­hetlen előéletű polgárokat, akik az adókezelés­ben jártassággal bírnak, kérvényeiket személyi adataik és eddigi működésük igazolása mellett folyó év novembér hó 26-a délelőtt 10 órájáig Szobor Pál h. p. fi. tanácsnok hivatalos helyi­ségében 'Városháza épület emelet 9. sz.) nyújt­sák be. Betöltésre kerúl a hivatal vezető és kö­rfllhelől 6 ellenőri, illetve kezelői állás. Fizetési igények a pályázati kérvények­ben, melyek esetleges mellekleteikkel együtt szabályszerűen felbélyegzendők. Nyíregyháza, 1921. november IS én. $028 2-1 Benőt, polgármester. Bírósági végrehajtói könyv kapható a Jóba nyomdában Nyíregyházán, mm* mmt APRO HIRDETESEK "I Hirdetési dijak: 10 szóig 30 korona, azonfelül den további sző 2 korona. — Vidéki hirdetéseket csak az égszeg beküldése után közlünk. — Apró hirdetés Etáa érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap beküldése mellett válaszolhatnak. UAZ : 2-3—4-5 és 6 szoba* eladó. Nagy Imre irodája, Nyirviz-palota. 8322 Káposetát gyalmlni házak­hoz megyek Propper Kde Epreskert ntca 44. 8906 Kerékgyártósegéd felvé­telik Balog István villany­telep Uj-sor 12. 9016-,-1 Eladó jó álkpotbán levő komplett világos háló Cim Nádór-n. 23. ü 4196 l-l Csinosan botorozott kft­lönbejáratm tiobát keresek dee. t-re, lehetőleg a Szé­ohéoyi-ot közelében. Má­jorszky gépgyár. 9019-t-l Egy háló sióba azonnal eladó Zöldségtér 4. füszer­üzlet. D 4202-1-1 Sertés vágást és húafBs­töléet elvállalok Bötvöt n. 21. 9031-1 1 Eladó kétjárttn malom­berendezés 18 lóerős Máv. motorral, 42 colos o«éplő­szekrény, 8 lóerős motor. Jakab János Nyirpazony. U 4205-2-1 Virágkertészetben is jár­tas kertész éi egy jó ke­rékgyártó alkalmazást nyer. Cim Mayer Srnő Vay Ádám utea 19. U 4207-2-1 Egy jó fejős tehén eladó Oszöllő-a. 183. sz. Ugyanott 1000 drb tégla eladó. 0 4208 1 1 Keresek azonnali vételre 8—10 magyar holdnyi jó szőlőt Szabolesban ari és vincellér lakással, felszere­léssel. Cim a kiadóban. 9038 - 2—1 Vincelléri állást keres Kazárt András Bessenyei tér Kis állomás. 9014-2 1 öt középiskolát végzett fiatalember állást keres. Cim a kiadóban. 9046 2-1 Egy jobb asszony 19 éves leányával együtt gazdasz­szonyi állást keres Cim a kiadóban, 9048-1-1 16—18 éves ügyes fiat hetesnek felvesz azonnal az Apolló mozi. 9072-2 Leszerelt tiszt, nSs, egy gyermekkel bútorozott szo­bát keres lehetőleg konyha használattal magas lakbér ellenében. Ajánlatokat Ineze „Bizalom" irodája Zrínyi Ilona utea 2. sz. közvetít. ü 4210-2-1 Há'ó és ebédlő eladó Kéz­ntca 14. sz. 3—1 Hálószoba és egy divány olcsón oladó. Cim Géza-a. 23, U 4211-11 Kiutasított magáatisztvi­selő elsőrendt okmányok­kal ellátott, bárminemű al­kalmazást keres „lelkiisme­retes" jeligéi®, az Ujság­boltba. 0 4214-2-1 -Üvegszekrény és többféle bntor eladó. Bethlen-utca 36. < U 4212-1-1 . Nádor-a. 68. sz. ház eladó Értekezni Iszáknál Hylrfa u. 8. alatt. U 4213-3-1 Bútorozott szobát keres azonaalra Dr. Harstein Jó­zsit Lather-u. 16. 9007.1-1 Jó karban levő zongora eladó. Ér-u. 35. sz. alatt, 9051-8-1 Bejárónőt keresek azon­nal. Jelentkezni lehet dél­atán Beihlen-n. 35. 9057-1 Gazdasszonyt keresek vi­dékre december 1-ére vagy |5-áre. Jetentkezni délelőtt 11-ig vagy délatán 3-ig lehet Vay Ádám n. 19. sz. alatt 9063-3 Egy tanuló és egy hetes fizetéssel feltétetik Izsay festéktzletébe Luther n. «. 9L6C-2 Egy békeboli fekete téli kabát, agy feliltő és egy zsakketöltöny eladó. Virág­ntea 8. 9062-2 A leg'zebb naptárak : Családi Naptár, Begélő Nap­tár, Kisgazda kalenduioaa, Kossath naptár, Petőfi Nap­tár legolcsóbban kaphatók az Ujságboltban. Jól főző szakácsai jobb fizetéssel kerostetikazonnaU belépésre. Cim a kiadóban '9071-4 Keresek egy középkorú gazdasszonyt ki kitűnően tndjon főzni, sütni, teikeze­lést, baromfi keltetést értsen falura. Fizetés megegyezés szerint, ajánlatokat levélben Szunyogby Utvánné üjfe­hértóra kérem küldeni. 9052-3 Irodaszolganő azonos1 fel­vétetik. Cim a kiadóban. 9054-2 Főzéshez értő s a házi­jeendök elvégzésére keresek dec. 1-től magányos nőt. Adorján János, Szinház u. 12. 9056-2 Elköltözés miatt ela-tó 2 szobás sarok ház mellék­épületekkel, veteményes kert tel 320 ezerért. Nagy Imre irodája Nyirviz-palota. 9041-5 Eladó gyermek ->zék, zsí­ros bödön aselédágy, ste­lázsi, kocsi baoda. Józsa András út 21. 9064-2 Nov. 15-től Dec. 25-ig Fodor Ferenc divatáruháza Nyix egyház a, Zrinyi Ilona-utca 5. sz. Ajánlja dúsan fel­szerelt raktárát. Férfi, női-, gyermek kesztyűk és trikók. Swetterek, lélekmelegitők, kötött blousok, hósap­kák, schálok és gyer­mek trikó gamasnik. Férfi vadász mellények, vadász harisnyák és teveszőr harisnyák. Férfi fehérneműek a leg­nagyobb választékban. Nyakkendő, zsebkendő, gallér és kézelőkben állandó újdonságok. Valódi angol és francia gyapjú szövetekben óriási választék. 9082-16-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom