Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 248-272. szám)

1921-11-18 / 262. szám

6 jírmnaaí W2l. november 18. IBI Bírósági végrehajtói könyv kapható a Jóba nyomdában Nyíregyházán, m APRO HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10 szóig 30 korona, azonfelül min­den további sző 8 korona. — Vidéki hirdetéseket csak az Összeg beküldése után közlünk. — Apró hirdetés atán érdeklődőknek osak válaszbélyeg levelezőlap bekildése mellett válaszolhatunk. Orosz fogságból hazatér­tek névsora 2 koronáért kapható az üjságboltban. •AZ: 2—8—4- 5 és 6 sssobas eladó. Nagy Imre fcodájn, Hyirviz-polota. 8322 Eladó rövid fekete kifo­gástalan jó zongora, egy mahagóni könyvszekrény, Íróasztal, bőrfotell és.kon­zol tükör. Megtekinthető d. *. 2—4-ig Köz^p-n. 5. O 4185—2—1 Nagy Cserépkályha, ócska és nj zsindely raktári áron alnl eladó. Nagytakarék I. e. 10. ajtó. Banki oldalon. 8960 Káposatát gyalulni házak­hoz negyek Propper Ede Epreskert utca 44. 8906 Kerékgyártósegéd felvé­tetik Balog István villany­telep Uj sor 13. 9016-5-1 Szalmát adok cserébe Széchcnyi-tér 4. 90J8-1-1 Eladó jó állapötbán levő komplett világos háló Qa Nádor-u. 25. V 4196-2-1 Egy zongora és két he­gedű eladó. Cim az Ujság­boltbaa. D 4196-1-1 Két drb hat hénapos sütdő Kétaji-atca 30. szám alatt eladó. ü 4192-1-1 Szakácsnét keres a Sza­bolcsmegyei Nyugdíjas Ka­tonatisztek büfféje. 60*2-1-1 Tea és meleg virsli elárasitására szorgalmas, óvadék­épes egyét 2000 K. havi fize­téssel felvétetik. 90501-1 Sip-utca 20. Előfizetéseket és Hirdetéseket fölvesz as UJSÁGBOLT K.31385-1921. szám. • I Hirdetmény Szabóicsvármegye alispánjának K 26186—1921. számú rende­lete érteimében felhívom mind­azokat, kik katonai ellátásban már nem részesülnek, hogy a tu­lajdonaiban levő fizetési megha­gyást ezen felhivás közzétételé­től számított 8 napon belfkl a vá­róéi katonai ügyosztályban szol­gáltassák be. Nyíregyháza, 1931. nov. 4 én. Dr. BENCS, polgármester. 9027-1-1 SehiehteiAladái adásvételi közvetítő irodája Ityngykiza. Tikarikpézntár át), udvar Következő ingatlanok eladására megbízásaim vannak: >7 m. hold búzatermő föld Nyíregy­háza alatt eladó. 130 magyar hold els6 osztálya buza* termő told lakással kedvező árban eladó. 87 és fél magyar hold bnzatermő fold Nyíregyházától I órányira azonnal eladó, 90 magyar hold búzatermő (Old tanyá­val Nyíregyházától 1 órányira azonnal eladó. Bnjon 3 hold belsőség lakással, üzlet­helyiséggel Bnj község legszebb helyén olcsó árban eladó. löbb kisebb és nagyobb házak eladá­sra vannak megbízásaim, amelyek kő zMt beköltöahetők is vannak. 8081 üzlet keresek a piac közelében. Lelépést fizetek. Köz­vetítőt díjazok. Cim a kiadóban. 9084-1 Keresünk iroda céljaira két esetleg Mromszebfc lakást a váron központjában bútorral vagy anélkül. Részletes ajánlato­kat . Ár mellékes" jeliige alatt az Üjságboltban. Ü493 1 1 Firfi női is gyermek harisnyák Legnagyobb választék és legolcsóbb bevá­sárlási forrás Fodor Ferencz divatáruháia. H&shox megyek sertést vágni Lakásom: Epreskert-utca 36. sz. 9085 Bel- és külföldi kőszénre előjegyzéseket elfogad Szabó Gusztáv Zöldség-tér 14. Ugyan­ott vágót tűzifa ház­hoz szállítva kapható. 9084-4-1 Csinosan botorozott kfl­lonbejárata szobái keresek dee. l-re. lehetőleg a Szé­ehényi-at közelében. Ifá­jerszky gépgyár. 9019-2-1 Bútorozott szobát keresek írásbeli ajánlatok „ár mel­lékes" jeligére a kiadóhi­vatalba. 9041-1-1 Bgy női psnzerszény ta­láltatott pénzzel. Igazolt tu­lajdooossa Csonka L fü­szerOzletében Rákéczi-út 23. átveheti. U 41901-1 Főzéaben teljesen jártas szakácsnőt jó fizetéssel azon­nal felvétetik. Cim az Uj­ságboltban. U 4201-8-1 Egy háló szoba azonnal eladó Zöldségtér 4. ftszer­talot. D 4202-2 1 Egy nőtlen hentessegéd lehetőleg izr., felvétetik. Cim Springer Izrael orth. kősar hentesség Nyíregy­háza. Bethlen-a 40 szám V 4203 2-1 Seriés vágást és hásflls­tölést elvállalok Eötvösii. 21. 9031 2 1 Eladó kétjárttn malom­berendezés 18 lóerős Máv. motorral, 42 colos a-éplő­szekrény, 8 lóerős motor. Jakab János Nyirpazony. U 4205-3-1 Fűszer és csemege s Bak­mában jártassággal biró fia­tal kereskedősegéd alkal­mazást nyer Hibján Sámuel u ódái fűszer és csemege üzletében. U 4206 2-t Virágkertészetben is jár­tas kertész éi egy jó ke­rékgyártó alkalmazást nyer. Cim Mayer Ernő Vay Ádám ntea 19. D 4807-3-1 Egy jó fejős te bén eladó Oszöllő-s. 183. sz. Ugyanott 1000 drb tégla eladó. P 4208 a-i Jobb mindenes szakácsod, azonnali belépesre kereste­tik Zrínyi Ilona u 7 sz IL emelet. 9040-1-1 Keresek azonnali vételre 8—10 magyar holdnyi jó szőlőt Szabolcsban ari és vingellér lakással, felszere­léssel. Cim a kiadóban. 9038- 3—I Egy kétfiókos hombár el­adó Jó háidkoszt kapható Báthori-ut 24. 9038-1-1 Vincelléri állást keres Kazár András Bessenyei tér Kis állomás. 9044-3-1 Géza-utca és BelsS-körut sarkán levő telek eladó. Érdeklődni lehet Mák-n. 23. 9045-1-! öt középiskolát végzett fiatalember állást keres. Cim akiadóban. 9046 3- i Egy jobb asszony 19 éves leányával együtt gazdasz­szonyi állást keres. Cim a kiadóban, 9048-2-t Keresek bérbe 80-100 holdig birtokot, esetleg tára nak is mennék. Cim a ki­adóban. 908-3-1 Uj női divatszalon Fárber Gizella t Bethlen-utca 1. sz. Városháza-épület. Az Ujságbolttal szembea. A legutolsó angol és francia divat szerint készülnek kosztümök, kabátok, toilettek, ruhák, és qyermekruhák a legelegánsabb ÜiMen. U3998 Hubertus Teherautó Vállalat Azonnal elvállal mindennemű áru, építőanyag, termény, szesz és doháayszállitást. Vidéki vásárra járó iparasok és kereskedők árait, ha többen társulnak vásárra szállít. M«arendo3óseket „N?ukosz bufett"' Telefon 324. elfogad Kossuth-tér 10. 9039-5-1 Reök István. vaggontételekben a leggyorsabban szállít Irányi Ármin fatermelő eég Sárospatakon. Sürgönyeim: Irányi Sárospatak. Csikdelnei Incze Antal „BIZALOM" adásvételi, termény, általános kereske­delmi irodája és házaeságközvetitŐ intézete Nyíregyháza Zrinyi Ilona-utca 2. sz. Törvény sz ék ileg bejegyzett cég. Ajánl: 40 waggoo hasábos tuskó tűzifát ab állomás kisebb tételekben is. 50 hoetoliter szel pészeoh kóser szilvóriumot. 30 darab használt, jókarban levő petróleumos hordót. Alkalmaz ügyes, megbízható üzleti hetest saját irodájában. Sösűlendók, férjhezmenendők személyes, vagy levélbeli ajáalatait teljes thobtertáseal intézi el. Férjhezmenne csinosnak mondott, intelligens 28 éves özvegyasz­szony, 3 gyermek anyja Hozománya 74 hold fold, 3 szobás berende­zés és 40000 korona készpénz. Gazdatisztek, jó állású korreket ál­lamhivatalnokok ajánlatait Iocze Antal ..Bizalom" irodája közvetíti. Nyomatott lóba Bek laptalajdon os könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom