Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 248-272. szám)

1921-11-23 / 266. szám

mU Bovember 23. i——a—• JSf^ÍRVIDÉK. s 18—18 éves fin hetesnek « egy tisztességes leány Mindenesnek magas fizetés­sé fölvétetik azonnalra a íaikas gyógyszertárban Rá­Wwi-ut 14. ü 4223-3 20—30 hold szőlőt kere­sek megvételre lehetőleg a Sóstótelepen. Cüm az Üjság­boltban U4Í33-2 Seresek egy középkorú gazdasszonyt ki kitínően tudjon főzni, sütni, teikeze­iést, baromfi keltetést értsen íhlura. Fiaetés megegyezés sserint, ajánlatokat levélben Sranyogby Istvánné Ujfe­Sértóra kérem küldeni. 9052-2 Egy darab tehenet feles­tartásra, két darab egyéves borjut. ugyanosak fe estar­tásra elvállalnék. C<m az Üjságboltban. U42S8-S 13 hold főid, közvetlen a város alatt, köves nt mel­lett épületekkel eladé. Nagy Imre irodája Nyirviz-palota. 8975-3—1 Féregmentes 3 szoba ke­ményfa berendezés együtt vagv darabonkint olcsón eladó. Kéz-ntea 4. Egy női téli kabát, férfi és női kalapok, egy hús­daráló eladó, dm Kálvin­tér 10. 9093-9 ItveezUttem hétffín dél­előtt 8 drb tisztviselő ellá­tási-jegyet. Becsületes meg­találó a pénzt megtarthatja jegyeket a kiadóhivatalba vagy rendőrségre leadni szíveskedjen. 9097-1 Egy szoba-konyhából álló lakás istállóval eladó azon­nal beköltözhető. Erdősor 22. 9095-1 Több jó karban lévő bú­tor jutányos áron eladó, Kisteleki-u. 18. sz. 9098-8 Eladó ház Kemecsén,mely áll 2 szoba, konyha, speiz­ból, üzletnek is megfelel. Cim az üjságboltban U4139 Szoptatós dadát keresek azonnali belépésre. Cim a kiadóban. 9104-3 Egy finom uj sport öltöny eladó. Egyház-otca 4. szabó üzlet. 9099 1 Kerekek egy szobát ma­gas dijjazá*ért azonnalra magányos nő részére a téli hónapokra esetleg özvegy nőnél ajánla'ot ..Megegye­zünk jeligére az Ujságboltba kérek . ü 4238-1 Egy sálon garnitúra és bútorok alig használva, azon kívül egy nOi kosztüm és finom bár<ony ruha eladó. Tudakozódni lehet az üj­ságboltban. ü 4240-1 Kéttagú családhoz elsejére egy tisztességes bejárónő v, mindenes kerestetik. Cim a kiadóban. 9094-9 Vasárnapi naptár 15 ko­rona, Uj Barázda Naptár 20 korona, Képes Családi naptár 50 korona, Regélő bácsi Naptár 40 korona. Kaphatók az üjságboltban. Keresek jan. elsejére egy jobb tisztességes, megbíz­ható szakácsnét, s egy jobb megbízható vasalni, mosni tudó szobalányt, egykét hónapra bent a városba, később falara. Jelentkezni Egyház-utca 16. U 4241-2 Több ügyes varrólány ál­landó alkalmazást nyer F5r­ber Gizella női divat szalon­jában az Újság bolttal szem­ben. 0 4134-2 Halász György névre szóli arcképes igazolványt találtak Tulajdonosa átveheti ax üj­ságboltban. Egy bunda eladó Bocskai utca 22 . 9112-1 Hálószoba berendezés ágy ruhaszekrény, mosdó ,ebédŰ asztal, kisasztal, konyhaedé­nyek, poröellánszerviz, tek­nők, konyha és kamara ste­láas, linóleum és utazó­bunda eladók Nador-o tea 17. délután 3-5-ig. í V ISSflsetéseket és Hlrdetéiakit fölvesz az UJSÁGBOLT Fehérnemű varrás himzés és monogram­mozást, házhoz is me­gyek dolgozni. Cim a kiadóban. 9111-1 Asztalos segédeket állandó műn­a Májerszhy gépgyár 9103-2 4Q0-5QQ holdas bérletet keres, esetleg na­gyobb bérlethez, vagy más szolid üzlethez, vállalathoz megfelelő tőkével és közre­működéssel társulna intelli­gens izr. nőtlen fiatalember. Levelek „Takarékos" jeligére a kiadóhivatalba. 9113-2 Bonne fenne és csipke ágyteritők, hencser ta­karók, bútorszövetek és bőrvásznak, linó­leum, futók és kókusz lópokrócok és halinák nagy választékban kaphatók Hoffmann Artúrnál. Ü42I7-1 Farkas Kiírnia orgona, zongora és harmónium készitő. Elvállal orgonák, zon­gorák és bármilyen automa­tikus hangszerek kijavítását és felhangolását. Meghívásra vidékre is ki megy. Lakásom Mező-utca 2S. 9102 4 Helybeli kereskedelmi iroda biztosításban is jártas tisztviselőt keres írásbeli ajánlatokat az igény megjelölésével a Nyirvidék kiadóhivatala továbbit. 9096 2 Étesités. Van szerencsém a n. é. közönség szí­ves tudomására hozni, hogy f. hó 23-án, szerdán a Szarvas utca 73. szám alatt sütődét nyitok, ahol mindennemű e szakmába vágó munkák elvégzését a legpontosabb kivitelben és legmegbízhatóbban vállalom. Sütödémbe a Deák Ferenc-utcai oldal­ról is van bejárat. Első sütés reggel félnyolc órakor, má­sodik délelőtt 11 órakor, harmadik d. u. félháromkor. Kész kenyér és friss sütemény minden­kor kapható. A n. é. közönség b. pártfogását kérem Kiváló tisztelettel Lichvárcsik István. U4200-6 sütőmester Pályázati hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága a jegyzői lakás kifestése, úgyszin­tén az azon lévő ajtók ablakok befestésére pályázatot hirdet s felhívja mindazokat, akik ezen munkalatot elvégezni óhajtják, kogy költségvetésűket nov. 27-ig Nyirpazony elöljáróságához ad­ják be 9079-2 Elöljáróság. Eladó uj ház 3 szoba, mellékhelyiségek, is­tálló stb. a vasúti állomás közvetlen közelében sürgő­sen megvehető. ITagy Imre irodája Nyirvizpalota. 9091.7 laegolcsóbb bútor bevásárlás Uj és hisznált bátorok, díványok éa heDe^erek lámpák és minden berendezési tárgyak. Használt bu torok vétele és eladása. Kárpitos munkát elvállalok jutányosán. Kardos Zoltán kárpitos és bútoros Zöldség-tér 15. sz. 8947 Férfi iiii és gyermek harisnyák Legnagyobb választék és legolcsóbb bevá­sárlási forrás Fodor Ferencz divatáruháza. 9023 SekachterAladir adásvételi közvetítő irodája Nyíregyháza, Takarékpózntár át], udvar Következő ingatlanok eladásán megbízásaim vannak: 27 m. hold búzatermő fold Nyíregy­háza alatt eladó. 180 magyar hold első oaztákyn búza­termő föld lakással kedvező árban eladó. 37 és fái magyar hold búzatermő föld Nyíregyházától 1 órányira azonnal eladó. 90 magyar hold búzatermő föld tanyá­val Nyíregyházától 1 órányira azonnal eladó. Bujon 3 hold belsőség lakással, üzlet­helyiséggel Buj község legszebb helyén olcsó árban eladé. löbb tisebb és nagyobb házak eladá­sára vannak megbízásaim, amelyek kő­lőtt beköltözhetők is vannak. 8081 Értesítés. Van szerencsém a n. 6. közön­ség szíves tudomására hozni, hogy fodrásztermembe a manikűrt bevezettem. Kiválóitisztelettel; Takács Balázs, fodrász. Zrinyi Ilona-u. 1. D2415 2 Hubertus Teherautó Vállalat Azonnal elvállal mindennemű áru, épitőanyag, termény, szesz éa dohányszállitást. Vidéki vásárra járó iparosok és kereskedők áruit, ha többen társulnak vásárra szállít. Megrendeléseket „Nyukosz bufett*' Telefon 224. elfogad Kossnth-tér 10. 9039-2-4 Reök István. Csikdeinei Ince Antal „BIZALOM" adásvételi, ipari általános kereskedelmi iro­dája és házasságközvetitő intézete Nyíregyházán. Zrinyi Ilona-utca 2. sz. Törvényszékileg bejegyzett cég. Adásvételi osztálya ajánl: Tűzifát minden meny­nyiségben, minőség szerint vraggononként 13-18000 korongért Megvételre keres: Gabonanemüeket, mindennemú takarmányt, burgonyát stb. egy waggontól bármMy mennyiségig a legmagasabb árakért. Házasságközvetitő Intézete partiekat ajánl a legmagasabb körökig. NösQlendők és férjhezmenendftk személyes vagy levél­b.li ajánlatait a legteljesebb titoktartással intézi el. Férjhezmenne: Fiatal, szolid, keresztény arileány meg­felelő keresztény alkalmazásban lévő intelligens fiatal emberhez. Éltesebb r. kath. vallású, jómódú úrinő komoly keresz­tény férfihez. — Nősülne 32 éves ág. év. vallása jó megjele­nésű magántisztviselő jobb vidéki gazdálkodó esaládba. Arcképpel ellátott részletes komoly ajánlatok dupla borí­tékban Ineza Antal „Bizalom" irodájába küldendők. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom