Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 248-272. szám)

1921-11-22 / 265. szám

6 jfrmnna na. november 22. Soha ohlei Aladár adásvételi közvetitő Irodája Hjiregytóza, Tskartkpéznttc át], sdvtr Következő iag&tlanok sl»áAaéra megbízásaim vasnak: 27 m. hóid bozatarraS íöld Mjirejgy­bára alatt eladó. 180 magyar hold el SÍ ostáiyi baza­termS föld lakással kadreró árbaa eladé. 37 is fő magyar hold bszatarmö Idd Kpregyházától 1 órányira azonnal eladó. 90 magyar hold bazatemS Aid tmjA­val Nyíregyházától 1 Arányira azonnal elad*. Bajon 3 hold belsőség lakása!, fidat­heijriséggal Baj töiség leaneebb helyén olcsó árban eladó. 1M> kisebb és nagyohb házak eladá­sára vannak megbízásaim, amelyek kö­rött beköKOchetSk is vannak. 808] 25881-1921. HiRDBTMÉNY. Debrecen sz. kir. vároe tanácsa közhírré teszi, hojjy t város ta­lajdonát képezd külső és belső uton gyakorolható vadászati jog 1924 évi augusztus hó 1-től 1936 évi július 31-ik napjáig terjedő 12 évre nyilvános árverés atján bérbe fog adatni. A városháza kistanácstermé­ben megtartandó nyilvános árve­rés határideje f. évi november hó 25 ik napjának délelőtt 9 órája. A kikiáltási ár 15.000 korona, az árverelni szándékozok az ár verés kezdetekor a kik áltási ár 10'/« át tartoznak bánatpénzül az árverelő bizottságnál letenni. Az árverési feltételeket a hi­vatalos órák alatt a városi szám­vevőségnél bárki megtekintheti. Dehreeen, 1921. nov. 17. 9088 A városi tanáes. 16*8—1921 Kih. " * '' " HIRDETMÉNY. 4 Tornyospálca község elöljáró­sága ezennel közhírré teszi, hogy a községben 1921. október 31 én este bitangságban felfogott 2 drb 8 éves magyar tehén, melyeknek baloldalán K. T. bal hátulsó fa­rán X. F Ss. H betfik vannak benyirva s az egyiknek feltűnően rövid a farka f. éri december S-én délelőtt 11 órakor Tornyos­pálcán a községházánál nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fog adatni. A két tehén 16000 koronára lett becsülve. Tornyoepálca, 1921. nov. 15. Csontos, főbíró. 908T-2 Hahn, főjegyző. Értesítés. Busa, foss, 4ff kukorloa, forgó s minden terménymagvakat a legmagasabb árban veszek ugy kisebb, mint nagyobb tételek­ben. Értekezni Dessewífy-tér 14. és Színház-utca 2 a volt Hungária fürdő helyiségében Weisz Sámuel terménykereskedő. Lakásom: Zöld­ség tér 11 Wejsz Zsigmondnál U 8887 Pályázati birdetniáay Nyirpazony község elöljárósága a jegyzői lakás kifestése, úgyszin­tén az azon lévő ajtók ablakok befestésére pályázatot hirdet s felhívja mindazokat, akik ezen munkálatot elvégezni óhajtják, kogy költségvetéseket nov. 27-ig Nyirpazony elöljáróságához ad­ják be 9079-3 Elöljáróság. Legolcsóbb bútor bevásárlás Uj és használt bútorok, díványok ée heneeerek lámpák és minden berendezési tárgyak. Használt bu torok vétele és eladása. Kárpitos munkát elvállalok jutányosán Kardos Zoltán kárpitos és batoros Zöldség-tér 15. sz. 8947 Eladd uj ház 3 szoba, mellékhelyiségek, is tálló stb. a vasúti állomás közvetlen közelében sürgő­sen megvehető. Uagy Imre irodája Nyirvizpalota. 9091-7 Villanyégő te villanyfelszere­ltei anyag nagy raktar lakatos és szerelőmester műszaki üzletében Ügyvédi nyomtatványok kaphatók J óba-nyomdába Értesítés! Pollart beretva, szakái ás hajvágógépek, fodrési: olló, szabó olló, vairó olló, mioiküre olló, himző olló, önberetva penge, zsebkés, konyhakés, henteskés, bárd és tagló elsőrendű minőségű nagyválasztékban kapható. Továbbá miaden e szakmába vágó tárgyak szakszerű köszörülését jutányos árban vállalom Garfunkel M Bethlen-n. 6. Nyíregyháza Hubertus Teherautó Vállalat Azonnal elvállal mindennemű áru, építőanyag, termény, szesz és dohányszáUitást Yidáki vásárra járó iparosok és kereskedők áruit, ha többen társulnak vásárra szállit Megrendeléseket „Nyukosz bufett*' Telefon 224. elfogad Kossuth-tér 10. 9089-3-1 Reök István. vaggontételekben a leggyorsabban szállit Irányi Ármin faforinelö efg Sárospatakon. Sürgönyeim: Irányi Sárospatak. SzabolfisTüfiegye legolesóbb beszerzési taxisa a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Terin, és Ért Szövetkezetének nyíregyházai fiókárudája BeesewyeMér 7. (Royal épület.) Telefen 16. Fúsaer, csemege, gyarmatáruk, JkonzerVek, főzelékfélék, fajborok és likőr különleges­ségekben a legdiisabbar* felszerelt raktár. Gyors és elSzékeny kiszolgálás? lllandA li87traktár! ! _— 776 e Cslkdelnel Ince Antal „BIZALOM" adásvételi, ipari általános kereskedelmi iro­dája és házasságközvetitő intézete Nyíregyházán. Zrínyi Ilona-utca 2. sz. Törvényszékileg bejegyzett cég. Adásvételi osztálya ajánl: Tűzifát minden meny­nyi ség ben, minőt szerint waggooonkónt 18-18000 koronáért Megvételre keres: Gabonanemüeket, mindennemű takarmányt, burgonyát stb. egy wsggontól bármily mennyiségig a legmagasabb árakért. Házasságközvetitő intézete partiekat ajánl a legmagasabb körökig. Nösölendfik és férjhezmenendftk személyes vagy levél­b li ajánlatait a legteljesebb titoktartással intézi el. Férjhezmenne: Fiatal, szolid, keresztény urileány meg­felelő keresztény alkalmazásban lévő intelligena fiatal emberhez. fttesebb r. kath. vallású, jómódú úrinő komoly keresz­tény férfihez. — Nősülne 32 éves ág. ev. vallású jó megjele­nést magántisztviselő jobb vidéki gazdálkodó családba. Arcképpel ellátott részletes komoly ajánlatok dupla borí­tékban Incze Antal „Bizalom" irodájába küldendők. Nyomatott lóba Elet lapt^ajdonas könyvnyomdájába* Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom