Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 248-272. szám)

1921-11-20 / 264. szám

jrrmnnm t§21. novens^er 20. Leswrelt tint, nős, egy gyeraekkel bútorozott «c­bát keres lehetfleg konyha kasniáíettal magas lakbér ellenében. Ajánlatokat Incze „Bizalom" irodája Zrinji ilona üt<« 3. sz. közvetít. U 4210-1-1 c í ~~Há'ó és ebédlő eladó Ké*­a tea 14. sz. 2—1 • Gazdasszonyt keresek vi- > dékte december 1-ére vagy £ ére. Jelentkezni déUlött 11-ig vagy délotán 3 ip lehet ; Vay Ádám u. 19. sz. alatt. 9063-1 Egy tanuló és egy hetes Isetéasel felvétetik Izaay . fesiéktzietébe Luther u. 6. t 9C6C-1 j így békcboli fekete Uli ; kabát, »gy felöltő és egy zsakketOltfiDy elad*. Virág- : utca 8. 9062-1 Kiutasított magántisztvi­selő elsőrendű okmányok­kal ellátott, bárminemű al­kalmazást keres „lelkiisme­retes," jeligére az Ujság­beltba. V 4214-1-1 Nádor-u. 68. sz. ház eladó Értekezni lazáknál Nyirfa u. 8. alait. U 4213-2-1 16—18 éves ügyes fut hetesnek felvesz azonnal az Apolló mftzi. 9072-1 Keresek bérbe 8«-100 holdig birtokot, esetleg társ nak is mennék. Cim a ki­adóban. 9049-1-1 főszer ás Mentege saak­mikaa jártassággal bíró fia­tal kereskedőaegéd alkal­mazást nyer Hibján Sámuel utódai főszer és csemege üzletében. U 4S0C-M Kerékgyárt6segéd°~teÍ vé­tetik Balog István villany­telep Újsor 13. 9016-3-1 Eladó kétjár:-. ín malom­berendezés 18 lóerős Máv. motorral, 42 colos • oeéplö­szekrény, 8 lóerős motor. Jakab János Nyirpazony. U 4205-1 1 Virágkeríészeíben is jár­tas kertész és egy jó ke­rékgyártó alkalmazást nyer. Cim Mayer Ernő Vay Ádám utca 19. U 4207-1 1 Keresek azonnali vételre 8—10 magyar holdnyi jó scőlőt Szabolesban nri és vincellér lakással, felszere­léssel. Cim a kiadóban. 9038-1—1 Vincelléri állást keres Kazár András Bessenyei tér Kis állomás. 9044-1-1 Ot középiskolát végzett fiatalember állást keres. Cim a kiadóban. 9046 l-l 13 hold föld, közvetlen a város alatt, köves nt mel­lett épületekkel eladó. Nagy Imre irodája Nyirviz-palota. 8973-8—1 85 holdas birtok, épüle­tekkel a város határában eladó. Nagy Imre irodája Nyirvizpalota. 8964 Joghallgató tanítását fe­lelősséggel vállalja gyakor­lott jogász. Óm az Üj­ságboltban. U 4168 HAZ: 2-3-4-5 i!s8 szobás eladó. Nagy Imre irodája, Nyirviz-palota. 8323 Káposztát gyalulni házak­hoz negyek Propper Ede Epreskert utca 44. 8906 Eladó a Bujtó.'on egy kétszobás, cseréppel fedett ház 220 ezerért. Vétel ese­tén beköltözhető. Nagy Im-e irodája Nyirviz-palota. 8900 Eladó rövid fekete kifo­gástalan jó zongora, egy mahagóni könyvszekrény, Íróasztal, bőrfotell és kon­zul tükör. Megtekinthető d. u. 2-4-ig Közép-u. 5. U 4185—1—1 Egy nőtlen hentessegéd lehetőleg izr., felvétetik. Cim Springer Izrael orth. kóser hentesség Nyíregy­háza. Bethlen-a. 40. szám, U 4203-1-1 Jóforgalmu ujjonnan épült „modern" pékház háromszobás lakással jutányosán eladó! Naponta friss kenyér kap­ható. Lisztért kenyeret cserélek. Pék taiuló felvétetik. Lipták Dániel Bethlen-utca 41. 9055 1 HÁZ i 2—3—4 és 5 szo­bás, melléképületekkel azon­nal megvehető Vétel ese­tén lakás elfoglalható. Nagy­Imre, Nyirvívpalota. 7872 Jó kirban levő zongora eladé. Ér a. 35. sz. alatt. 9051-2-1 A legszebb naptárak : Családi Naptár, Regélő Nap­tár, Kisgazda kalendárium, Kossuth naptár, Petőfi Nap­tár legolcsóbban kaphatók az Üjságboltban. Keresek egy középkorú gazdasszonyt ki kitűnően tudjon főzni, sütni, teikeze­lést, baromfi keltetést értsen falóra. Fizetés megegyezés szerint, ajánlatokat levélben Szunyoghy Istvánné Ujfe­hértóra kérem küldeni. 9f 52 2 Irodaszolganő azonnal fel­vétetik. Cim a kiadóban. 9054-2 Főzéshez értő s a házi­leendők elvégzésére keresek dec. 1 töl magányos nőt. Adorján János, Szinbáz-u. 12. 9056 1 Elköltözés miatt elaló 2 • zobás sírok ház mellék­épületekkel, veteményes kert tel 320 ezerért. Nagy Imre irodája Nyirviz-palota. 9041-4 Jól főző szakácsnő jobb fizetéssel kerostetikazóanati belépésre. Cim a kiadóban 9071-8 Eladó gyermekszék, zsí­ros bödön eselédágy, ste­lázsi, kocsi bucda. Józsa András út 21. 9064-1 Ki óhajt megismerkedni, jobb családból való, tUz­tss?éges, bij.e, hajadonnal, Választ „Százezer korona" jeligére az Djságboltba kérek 0 4216 1-1 , Egy hold szSllő, 5 szobás ! villaszerű házzal eladó. — i Nagy Imre irodája Nyirviz­palola . 8900 Elcserélném S.-A.-Ujbelyi \ 1 szoba, konyha, speizból ' álló lakásomat Nyíregyházán « hasonlóval. Gm az Ujeág- j behban. ü 4188 16—18 éves fin hetednek és egy tisztességes leány ; mindenesnek magas fizetés- ) sel fölvétetik azonnalra a Farkas gyógyszertarban Rá­kóezi-ut 14. 0 4223­1 ; Egy jébb fiatal nő gazd- • asszonynak ajánlkozik ma- : gányos úrhoz. Gm Homok­tér 6. U 4218-1 Evangélikus családok nap­tára a Luther-Naptár és a Protestáns Árvaházi naptár Kaphatók az Üjságboltban. Egy üregajtós eStét ooa­; hagoni könyvszekrényt ve­! ezek. Ajánlatokat Ujságbolt 1 tsvábbit. 9053-1 Megbizliató szárazdada azontwli belépésre kereste­tik Józta András utca 7. 9066-1 Megvételre keresek jutá­nyos áron két karos cirka 1010 kilós vaasulyzót. To­vábbá két férfi 42-es hasz­nálható korcsolját Ár és cim kiadóba kéretik. 90821 700 négyszögöl telek há­rom házhelynek alkalmas olcsin eladó. Bővebbet Wagnernél Dcssewrfy-tér 4. 9084-1 Amerikai stoppoló gépe­men bestoppolok lukas ha­risnyákat szépen, olasón. Ugyanitt eladó utazó kosár vászonnal bélelve Bethlen­n . 16 . 9075-1 Féregmentes 3 szoba ke­ményfa berendezés együtt vagv darabonkint olcsón eladó. Kéz-utca 4. Nagy, 2 és fél m. sálon tükör, zoDgoraszék, attaséi elegén eladó. Toldy-utoa 8. 8 drb 4 és fél hónapos 12 drb korcs mangalica ma­lac és két fejős tehén eladó Jávor György Alsópázsit 47. a'rozsréti iskola mellett. Elé'fiiftéiiliii és Hlrdetéiekst fölvesz az UJSÁGBOLT I építésből viasza msrsd, Szombaton és vasár- | Épitési nap este nagy Msa-keibáss is lacipecsenye estélyi rendez Levieski Béla a Morgó-korcsmában Jó borról és zc-nérfil gondoskodva VSD. U4217-2 anyagok 250/250 kocsiszín ajtó 140/220 k tszárnyu ajtó 100/200 fekvő faconvasab­i»k, diíz?s kiviteiü padló burkoló UMettbl»chy lapek és fayenea fal­burkoló lapok 1. reodfl kátrány fedéliemez stb. elsdók. Ugyanitten kitűnő minőségű üzleti háztartási és festőknek alkalm&s bét águ aj létrák kaphatók. Széchenyi ut 2t. 9088-t Értesítés. Tisotelettel értesítem a n. é kö­zönséget, hogy Débrececi u. 41 és Kótaji-u. 53. sz. alatt olosó, növendék nHnbahus kpit Sertéshús és miedenféie hen­teí4r«k kaphatók. A n. é. közönség nsives párt­fogását kérik tisztelettel Paliiz testvérek, 7795 i hentes és mészárosok. K. 34764-1921. HIRDETMÉNY Az adógabonát és adótengerit h&lyettesitó váltságárak tárgyában kiadott 129000 1921. F. M. szá­ma rendelet alapján felhivom mindazon 100 holdon aluli ter­melőket, akik a kiszabott termény­mennyiséget még be nem szol­gáltatták és annak idején a fe­lebbzést,elmulasztották jelen meg­hirdetéstől számitott 15 napon belül Írásban vagy élőszóvil (Vá­rosháza 25 számú szoba) kivétő lesen igazló kérelemmel kapcso­latos felebbezéssel élhetnek. Nyíregyháza, 1*21. nov.' 17 én 9080 1 Bencff, polgármester, A Nyirviz-szabályozó társulat el­nőkétől 985-1921. Meghívás. A Nyirvizszubályozé társulat érdekeltségét a f évi november hó 23 ik napjának d. e. 11 órá­jára Nyíregyházán a tartul&t hi­vatalos helyiségében tartandó rendes közgyűlésre tisztelettel meghívom. Tárgysorozat: 1 Miniszteri leiratok. 2. Időszaki jelentés a társulati ügyek állásáról. 3. Az 1922 évi költségelőirány­zat megállapítása 4. Az 1921. évi számadások megvizsgálására kiküldendő szám­vizsgáló bizottság megválasztása. 5. Tiszavölgyi társukat kösgyü lésére kikülderdő tagok megvá­lasztása. 6 Elnök és alelnök általános s a választmány tagjainak viszony lagos szavazattöbbséggel három évra való megválasztása. A szavazás a jogerős haszonarányos kulcs alapon az 1921. évre összeállított szavazati lajstrom szerint fog gyakorol­tatni. Az érdekeltségi megbízottak és kép­viselők 2 tanú által előttemezett megbízó leveleiket a közgyűlés megnyitása előtt a társulat igazgatóságánál szives,kedjenek letenni. Nyíregyháza, 1921. nov. 5. Dr. Mezőssy Béta s. k, 8884 tír-u'atí elnök. Munkás lányoki felvétetnek a cukorkagyárban 9076-1 VÉNUSZ'' $$ kozmetikai intézet átiieJyeeve Luthere 20 sz. jgtfttsáas essdasaép ttde arcbőrt nyerhet. — Űz nqp alaJt eUtvett^a a legmakacsaHb némtet ssvpm, m^i rw«4, p6rseaát, nffltiewrt, B.iüanáet, mxMaOt, i&aces és Bfctwoa bftrt. Haf­ssfiAal ara, »efl és kaerót minden nt&­EfMa MM. — AfcmaHsaga jutá­Mrieflum k»pk&tó. U 4062 2 modern uri ház a város legforgalmasabb helyén Bő­vebbet a kizárólagos megbí­zottnál Wágner Dessewffy-tér 4. sz; 90811 Pályázati hirdetmény Nyirpazony löíség elöljárósága a Jegyzői Ukás kifestése, úgyszin­tén az azon lévő ajtók ablakok bafestésére pályázatot hirdet e felhívja mindazokat, akik ezea munkálatot elvégezni óhajtják, kogy költségvetésöket nov. 27-ig Nyirpazony elöljáróságához ad­ják be ^ 9079-3 Elöljáróság. Értesítés! Pollart beretva, szakái ás hajvágógépek, fodrán olló, szabó olló, vairó olló, miniküre olló, hímző olló, önberetva penge, zsebkés, konyhakés, henteskés, bárd és tagló elsőrendű Minőségű nagyválasztékban kapható. Továbbá minden e szakmába vágó tárgyak szakszerű köszörülését jutányos árban vállalom Garfunkel M. Bethlen-u. 6. Nyíregyháza

Next

/
Oldalképek
Tartalom