Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 248-272. szám)

1921-11-25 / 268. szám

fcSSt, JSRUKJTIDÉK. * • Meghívó- A SzaJbolcs\'ármcgyci |kíé­to'észfcti Egyesület választmánya f. hó Ü8-án, hétfőn délután 3 órakor a kir. Tan­TeKigyelőség helyiségében — jBethllen-utca 34. sz. — választmányi JiJést tart. A vá­lasztmány tagjait ezúton hívja meg az Fj­nöhst'-g. ­Ha Uézii munka játékszer, vagy va­lami antik tárgya van eladásra, bizalom­Inai hozza be az Iparművészeti terembe. Széchenyi-tér 2 A Nyirviz-palotával szem­lén I Téli hagyományok gyűjtése. Soly­anossj Sándor dr. az Ethnographia szer­kesztője igen szeretné, ha a vidéki taní­tóság a téli — karácsony táji — hagyo­imányokat gyüjtené. Ezek t. i. mint tüz- j holy mellett fennmaradt régiségek igen iaecses anyagul szolgálnak. A propagan­tía iratokat Kiss Lajos muzeumi igazgató kapta meg, melyek a tanítóknak rendelke­zésre állanak s előkészítik a talajt a ta­vasszal megindítandó akcióhoz, midőn dr. Solymossy Sándor Nyíregyházára jön. A [Tanítók Otthona néprajzi osztályának pl­mökéül Kiss Lajos muzeum igazgatót — ikér+e fel, ki a tanítók igaz barátja. A Kansz német és francia tanfo­lyama december elején megnyílik. — A IKansz elnöksége elhatározta még a nyár folyamán, hogy tagjai részére ingyenes lilémet és francia tanfolyamot nyit, ahol hat hónap alatt alapos nyelvoktatásban részesülnek ugy a Kansz tagjai, mint ezek családtagjai, ha erre jelentkeznek. Az első kisérlet alkalmával a tanfolyam a nyári vakáció miatt nem nyílt meg? most tehát újból megkísérli a ÍKausZ elnöksége a tanfolyam megnyitását s amint értesülünk,, minden remény meg van arra, hogy a tanfolyam megnyitható lesz) annyival is inkább, mert a Kansz el­nöksége nemcsak közszolgálati alkakma­iíottakat, hanem bárkit felvesz, azonban íiem Kansz tagok havi 50 korona tandijat :is fizetnek. A tanfolyamra jelentkezőket taz elnökség november 28-ig, a Szabolcs­Túrmegyei Köztisztviselők Otthonában, — !flethlen-u. 21. sz. alatt veszi fel. — Gummi sárcipők érkeztek férfi és :iöi nagyságokban a Hungária Cipőárn­fbáadba. Nyíregyháza, Zrínyi ILona-u í. A axinhásl Iroda hlreL 'Slambul rózsája. Stambuf rózsája buja keleti dallamai csendülnek fel pénteken a színházban. Fali Leo csodás szép zenéje pá­rosulva a feltétlen kitűnő előadással bizo­nyára rendkívüli élvezetet fognak nyújtani a közönségnek. Méltó kiegészítő része lesz az estének a gyönyörű keleti díszletek, me­lyek az előadáshoz készültek. Ebben az elő­adásban mutatkozik bé Pálfjy Olga az uj táncos szubrett Mudili szerepében. Szécsi Emma Kondzsa Gül„ Szűcs Laczi Achmed, Neményi László Müller,, Halmai Flórián sze­repét játsza. A darabot Neményi László rendezi. MOZI DIADAL MQZGO november hó 25-én „ pénteken d. u. 5, este 7 és 9 órai kezdettel »A maharadzsa«. Keleti történet 5 felvonásban. Főszerepben Gun­nar Tolás. — Kíséretül :.»Tavasz Dániábaws. burleszk. Jönnek: ))Büvös szemeké ameri­kai színjáték 5 felvonásban. »Világvárosi éjszakáké szenzációs kalandor történet. APRO HIRDETESEK Hrttfci dijak: 10 *m tnriMTcé I Kéttagn ewaLálkez elsejére tfj tisztességes bejárénS •. •iidenes kerestetik. Ok a Madttam. 9094-7 Hiaott Kis-tér 9. disznót eladok. U MK-l Apolló mozgó. November 25, 26, 27 pénteken és szom­baton fél 6, negyed 8 és 9 vasárnap fél 4, negyed 6, 7 és 9 órai kezdettel Az olasz Itala gyár mesterműve Osiris (BE örök élet misztériuma) , klasszikus történet 6 felvonásban Pénteken és szombaton Handel László úr hegedül Hétfő és kedd Pánik a városban Jegyek előre válthatók őzv. Rottaridesz Istvánné urnő tőzsdéjében. I Kai : 3—»—4-é te 6 «<*<* .U6. UafT í»r. IM4K Hyiró-palela. 8522 Sznptités daittt keras* azonnali belépésre. CHa a kiadóban. 9104-1 Tökb jó karban léré b»­(or jutányos áron eladd, Kisteleki-u. IS sz. 908H Egy női téli kakát, férfi és női kalapok, egy kú«­daráló eladó. Cim lálvin­tér 10. 9091-7 Egy hold szólít esetleg többet is Tilláral véstek. Árajánlatokat kér Sesiták Honvéd-ntca 39. 0 4345 X Nőa gépészt keresek do­nember 1 éra Lasr gépem­hez, ki a fötőnek a fűtésnél is segédkezik, ajánlatokat festés megjelöléssel Tatár, Kislélára. 9114-1 Keretek kertészetre al­kalmas felde* haszonbérbe kármilyen mennyiségben, esetleg teles kertésznek el­megyek. Cim a kiadóban. 9118-3 Féreg mentes 3 seoba ke­ményfa berendezés agyfitt Tag» darabonkint olcsón ela dó. Kés-ntca l. Három malac eladd Ho­nyadi-i. 15. 91253 Eladó négy fédér, két ten­gely éa kerék stellel együtt. Ű B Forgó ntca 7. Ü4353-3 Felsökereskedelmista le­hetőleg a kereskedelmihez közel intelligens családnál lakást 4s ellátást keres de­cember 1-ére. Cimeket as Ujságboltba „Családias bá­násmód" jeligére kérek. D 4960-2 Ite-n. !0. sz. kfe éladé 1 szoka-kunyha azonnal •) fogl alható . 91M-4 Ugy ssoba botor elaié. megegyezés esetén a lak ár átrebeti. Cim az üjsifboU­ban. P 423T-? 1(7 STájeer Bobin Tarrá gép eladó. Cin az Ujsig­boltban. O 4358-1 Pasitára keresek egy gyer­mektelen hásaspárt, a férfi ssokainas legyen, a nd mo­són* ki szépen vasal is. Fizetés megegyeeés szériát. Ciaa a kiadóba. 9101-3 Vj Koronás Regény: Bel­lai JenS: Nyári Rege eimü pompás regénye. Ára 16 korona. Kapható az ®Ság­beltban. Hreszett drótszőrl) nős­tény foxterier kölyök kutya 30 cm. magas fehér, két föle és rÖT d farka fekete­sárga szíjat Tiselt. Myom-a­TezetB Egyház-utoa 13 alatt jutalomban részesfii. 91S7-1 A VEGZET I. Courths-MaWer laojabb regénye is­mét kapható az Ujaágboltban. Ara 46 korona. Több tigyes varrólány ál­landó alkalmasást nyer FSr­ber Gizella női dirat szalon­jában az üjsagbolttal szem ­ben . P 4136-1 Egy jókarbao lévő izilsz kin banda és egy karakol bnnda sürgősen eladó. Cim a kiadóban. Magányos fiatalember kü­lön bejárata szobát keres aaonnsJra. Cim a kiadóban. 9138 1 Sarjú szénát adok cserébe szalmáért. Zgy lóra való szerszám eladő. Cin a kiadóban. 9139 Ötezer kéve nád eladó 1 Értekezni lehet Vay Ádám-utca 20. sz. , n 9127-3 0 Állást keres azonnali belépésre 25 érés molnár segéd, ácsmunkában és lokomobil gépek fűtésében teljesen gyakorolt, bármelyik állást hajlandó elvállalni. Érdeklődni lehet Kiss Ernő-utca 6. sz. Nyíregyházán. Első Sárospataki lnga'lan és Kereskedelmi Közvetíti) Vállalat Sárospatakot Rákóczi-utca 95. sz. Táviratcím: „Ingatlan, Sárospatak." Vállal mindenféle ingók és in­gatlanok eladásának, vételé­nek. élőállatok ée fanemöek beszerzésének közvetítését. — Úgyszintén: Tokajbegyaljti bo­rok, takarmány és gazgasági terményeket is. 9128 ÁBt. ortb izr. hitkösség Nyíregyháza Hitközségünknél egy háimes­teri és templomszolgai ál­lás azonnalra betöltendő. Azok, kik ezen állásra (pályázni óhajtanak jelentkezzenek legké­sőbb folyó bó 28 ig hitközségünk irodájában (Kis tér 5. sz) a hi­vatalos órák alatt, amikor az al­kalmazási feltételek is megtud­hatók. Nyír háza, 1921. nov. hó 22. 9130 3 Az elöljáróság. Férfi Bői fo gyermek harisnyák Legnagyobb választék Ös legolcsóbb bevá­sárlási forrás Fodor Ferencz diyatárubáKa. 9098 Vételkényszer nélkül cipőáruházat Bessenyei-tér 2. Raktáron: Női, férfi, gyermtk, fe­kete és barna eipők. Jutányos ár, pontos kiszolgálás Schvaroz Mór Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 9129-2 BMc! megyek sertést vágni Lakásom: Epreskert-utca 36. sz. Már reggel 8 órakor lakására kapja a legolcsóbb újságot a Magyar Hirlap-ot ha 50 koroDáért egy hónapra az Ujságboltban megrendeli. Bgy szám ára maradt 2 korona. Minden rikkanamál megveheti. • 04842-5

Next

/
Oldalképek
Tartalom