Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 248-272. szám)

1921-11-01 / 248. szám

Nyíregyháza, 1W1. noYeml>er 1. * Kedd XLII évfolyam. ' 248. Mám. Előfizetési árak helyben és vidéken: «fész évre 600 K, félévre 300 K, negyedévre 150 K, egy hóra 60 K- — Egyes szám ára 3 korona. Alapította JÓBA ELEK 1 Felelős szerkesztő Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám t39. Postacheque 26556. Kéziratokat nem adunk vissza. I késsel jNJemes Mihály nyirtéti legényt szivén szúrta, több más legényt pedig súlyosan meg­sebesített. Nemes Mihály azonnal szörnyet halt. Szeknert ma délelőtt kisérték a nyíregy­házi királyi ügyészségre s megindították el­lene a bünügyi eljárást. Nemes Mihály holt­testének felboncolására holnap délután utaz­nak el a törvényszéki vizsgálóbíró és a tör­vényszéki orvosok. Románia ncn rendelte el a mozgósítást, de megtelt minden szükséges intézkedést. A belgrádir»mán követ nyilatkozata. £elgrád, október 30. M. T. 1. 'A! belgrádi rdmáó követ a következő nyi­tatkozátot tetté a magyar eseményekről:" Azt hiszem, a jelen helyzetben a kis­antant sikere biztosítva van. Az egyetér­tés teljes Belgrád és Bukarest között. Románia nem rendélte el a mozgósí­tást, de i meglett minden lépést, hogy an­nak idején szövetségesei oldalán léphessen lel. A mi államférfiaink azt vélik, hogy nem 1 kell mindjárt mozgósítani, mert ez olyan költségekkel jár, amelyeknek megtéri.és© kétséges. Hogy is képzelik, hogy Magyar­Ország fizesse meg Csehországnak és az S. H. S. királyságnak mozgósítási költ­ségeit?? A trianoni békeszerződés szerint a jóvátételi bizottság fogja kifizettetni Ma­gyarországgál a szövetségeseknek járó adósságait. Ha Magyarország ki akarná fi­zetni a mozgósítás költségeit, a jóvátételi bizottság a maga szá­mára foglalná le ezt az összeget is. Ezért nem követelné Románia a moz­gósítási költségek megtérítését A főkövetelésünk az, hogy necsak Ká­roly, hanem az egész Habsburg család fosztassák a tróntól meg. Ezért azonban nem szükséges fegyveres akciót kezdeni, mert a nagy antant síkeres diplomáciai in­tézkedéseket tett. A sajtó ultimátumról szólt. Ez nem pon­tos kifejezés. Nem ultimátumról, hanem a szöveisfges' k jegyzéké­ről van szó, 1 amellyel remélhetőleg biztosítani lehet Csehország, Románia és az S. H. S. ki­rályság követeléseit. A mai tfizud** hírei Budapest, október 31. Valuták: Na­poleon 2380—2480, angol font 3150. dol­lár 778—788, francia frank 5775—5875, már ka 477—487, lira 3075—3125, osztrák ko­rona 201/2-211/2, rubel 331/2—347,, lei 530-550, szokol 773-783, dinár 1000— 1010, lengyel márka 16—17. , Zürichi jelentés: Budapest 72y%. A kis antant mozgósításának költségeit nam lehet Magyarországra háriiani. A nagykövetek értekezletének álláspontja. sát és javasaiét. Ami a kisantant által elrendelt moz­gósítás költségeit illeLi, a nagykövetek ér­tekezlete kijelentette, hogy ezt nem lehet Magyarországra hári­mert a kisantant a maga jószántából tette ezt az intézkedést, mig Magyarország lojá­lisán teljesítette kötelességét és a király­puccsot meghiúsította. Kíroly király Magyamsiigea tartáskedásáaak meghasss&bbitása caeus belli A magyar kérdés a aze b parlamentben. Belgrád, október 30. Az Avala jelenti: A parlament tegnapi ülésén Pripkovics belügyminiszter a magyarországi esemé­nyekről a következőket jelentette ki: Élénk megelégedéssel állapítjuk meg, hogy áztok az aggodalmak, amelyek az európai béke fentmaradása kérdéséhén felmerültek gyors visszhangot keltették a nagyantant­nál is. Mi nyomban érintkezésbe léptünk Prágával és közös egye!értéssel állapítot­tuk, meg, hogy easus bellinek tekintjük Karoly király Magyarországon való tar­tózkodásának mindenféle meg­hosszabbítását. Románia hasonló álláspontot foglalt el és Olaszország is késznek nyilatkozott arra, hogy ugyanezen szempont után igazodik, ha akcióra kerül a sor. A nagyantant is egységesen lépett fel. pgyidejüleg nyilatkozatot kaptunk a lengyel kormánytól ís, amelyben helyesli magatartásunkat. Mindazonáltal sem mi, sem pedig a csehek nem elégedhetünk meg a nagyantantnak eddig elért eredményei­vel. Figyelembe kell vennünk azt, hogy a karlista puccsban részt vett magyar po­litikusok a többség vezérei és más számot­tevő személyek, továbbá, hogy nemcsak Károly király személye, hanem a Habsburg ház restaurációja Is ve­szélyezteti Középeurópa békéjét, és azt is, hogy sem mi, sem szövetsége­seink nem élhetnek örök nyugtalanság­ban és fegyveres felkészültségben. Ezek alapján kötelességünknek kell 1 tartanUnk x, hogy szövetségeseinkkel megfelelő bizto­sítékokban állapodjunk meg, amelyek elégségések politikai és nemzeti érdeke­ink határainak tarlós békéjének megóvá­sára. ; Nyugodtan várhatjuk az események további fejlertiényeit, megtéve a szükséges intézkedéseket. Minden igyekezetünkkel azori lészünk, hogy békés megoldást ta­lál júnk, de szükség esetén nem riadunk vissza a legerősebb eszközök alkalmazásától sem. 'A belügyminiszter után az egyes pár­tok vezéréi szólaltak fel, helyeselték a kormány magatartását és felszólították, hogy ezen at Utón tartson ki tovább is. Gyilkosság Nyírtéten T * Egy részeg legény garázdálkodása. — Egy legényt megölt, többet súlyo­san megsebb isitett Nyíregyháza, október 31. Saját tudósí­tónktól. Ismét egy részeg ember vasárnapi garáz­dálkodásáról hoz hirt a távbeszélő. Szekner József nyirtéti legény tegnap nagy társaság­gal mulatott egy korcsmában. Mikor már nagyon hangos volt a kedv és nagyon sok üres üveg állt az asztalon, felébredt az ősi virtus, a »ki a legény a csárdában« és össze­tűzés támadt a társaság tagjai között. Az ösz­szetüzésnek verekedés lett a vége, melynek folyamán Székner József a magával hozott Ara 3 korona. Páris, október 30. A Petit Pansiene írja: A nagykövetek értekeziele azon fára­dozik, hgoy a kisantant nyugtalanságát le­csillapítsa ési a magyarországi királykér­dést mielőbb elintézze. A némzéti hadse­reg ügyében a nagykövetei konferenciá­jának az az álláspontja, hogy nemcsak helyesli a kisantaritnak a hadsereg lét­számcsökkentésére vonatkozó álláspont­ját, hanem e kérdésben elfogadja a kisantant utmulatá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom