Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 173-196. szám)

1921-08-11 / 181. szám

199!. augusztus 11 — Megverte a házigazdáját. Kapin Já­nos helybeli, Sólyom-utca 31. sz. alatti lakos vasárnap este boros állapotban tért haza, ahol összeszólalkozott Pénzes Fe­renc nevű lakójával, aki szintén nem volt teljesen józan. A veszekedés végén Pénzes Ferenc alaposan elverte házigazdáját, ugy hogy, a mentők segítségét kellett igénybe 'venni. Pénzes tagadja, bogy ő verte meg Kapint és azt állítja, hogy az már össze­vert állapotban, véresen tért haza. Az eljá­rás megindult. — Vidéki dráma. Daudet egyetlen bűn­ügyi regénye, melyben a vidéki házastár­sak erkölcsi életét rajzolja a nagynevű szerző, még pedig olyanokét, akik a társa­dalmi létra legkülönbözőbb fokain állanak A hatalmas erkölcsrajzhoz megható sze­relmi história adja a keretet, melyen belül vak szenvedélyek, elfogultságok, előítéle­tek vivnak elkeseredett harcot. Daudetnak egyik 1 egértékesebb müve ez a regény. — Most jelent meg, ára 15 korona. Kapható az Ujságboltban ás minden ujságárusitő­nál. — A Honszeretet Egylet elnökei Pékár államtitkár és Zadravecz tábori püspök felhívást intéztek a vármegyék alispánjai­hoz, amelyben jelzik, hogy a területi és eszmei integritásért küzdő egyesület az ősz tői kezdve országszerte nagyszabású elő­adásokat fog tartani a nemzet dicső nap­jainak széles körben leendő hatásos ismer­tetése céljából. — Lakodalmad rendezését és díszes te­rítését vállalom Propper, Epreskert-utca 44. szám. — MEGÉRKEZTEK a legújabb divatú kötött gyapjú női kabát új­donságok FODOR FERENC íérti­és női divatáruházába, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 5. KÖZGAZDASÁG '" i' •• ,„ A méhészetről »Ha idegen kasba kerülnek, az idegen kas méhe megöli őket.« Ez is egy igen fe­lületes beszéd!, valótlan állilás igy. A dajka-méh idegen kasba nem kerül, ha­csak mi nem tesszük bele, A kaptárak — kasok — bejáratát ál­landóan őrök őrzik; ha idegenek akarná­nak od|a bejutni, azokat elűzik, — a nász­úiról hazatérő anyát, ha kaptárát elté­vesztette, feltétlenül leszúrják. — Ez igy van általában, de állítom, hogy a bekérez­kedő munkás méhet az idegen kaptár be­fogadja, sőt ha vagyonnal, mézzel ill. a nektárral megrakodja érkező és bekérez­kedő idegen munkást szívesen is fogad­ják. A befogadlás nehezebben megy a hor­dás szünetelése idején, tehát amikor a méhek a vagyonukkal igen takarékosai) bánnak, ilyenkor a munkások a királyné petézési munkáját is mérséklik. A hordási időben türelmesebbek, idegen munkások befogadására sokkal hajlandósabbak, a királynét nagyobb petézés kifejtésére ösz­tönzik.. .stb. i »A virág nektárjáról mézet hordanak? — mondja a gazd. titkár ur. Nektárjáról? Tehát szerinte a nektár visszamarad­Valójában a virágok nektárját liordl­ják'haza a méhek és ott készítik el mézzé a hangyasav segítségével való invertálás utján. Ha az invertálás teljesen befejező­djött, akkor érett a méz s akkor az igy el­raktározott vagyont lepecsételik. A hangyasavat a fulánkon át eresz­tik be a készülő mézbe. A fulánknak va­lójában ez a hivatása. Igaz, hogyha a méh szükségét látja, védekezésül is hasz­nálja, vagyona vélelmezésénél szúr is vele Hasonlóan az emberhez, kinek kezei munkára rendelvék, de Ölni is tud azok­kal. Tehát ismétlem,nem a nektárról hord 1 ják a méhek a mézet, hanem a virágról hordják a nektárt. »Ha a méz hiányzik, ott liszttel pó­tolják azt — malom mellett — ... »Micsod'a badarság ez megint?? Ha a méz hiányzik, azt csak mézzel pótolhatjuk. Első helyen áll a mézet pótló anya­gok között maga a méz, illetőleg a cu­kor. Értékük szerint így sorakoznak: nád­cukor, répacukor, malátacukor, szőlőcu­kor, mannacukor, krumplicukor. Ezek megfelelő kezeléssel használhatók fel. Más dolog aztán a virágpor ügye. A méhcsaládnak legfőbb eledele a méz, ezt nem pótolja más, olyasvalami, amiben nincs méz. Azonban a mézen kívül más anyagok is szükségesek a méhek táplálá­sára, melyekel nem nélkülözhetnek, ilye­nek a nitrogén tartalmú anyagok, ezek kö­zöli legfőbb a nagy nitrogéntartalmú vi­rágpor. Ez az az anyag, amely a virágok portokjában fejlődik — himpor, méhke­nyér — mely a virág termőszálaira jutva, beporzásukat, megtermékenyíülésüket esz­közli. Virágpor nélkül nincs magképző­dés a növényvilágban. Alkatrészei a nit­rogéntartalmú anyagokon kivül szénhidr rátok, savak, zsirfélék és viz. A virágpor is a méhek alakító mun­kája, különösen nyáluk ráhatása folytán bizonyos változásokon megy keresztül, a keményítő tartalom egy része szőlőcu­korrá változik át. A fiasitás tavasszal csakis akkor in­dulhat meg rohamosan, ha virágport bőven gyűjthetnek. Amely vidéken tavasszal kü­lönösen virágport adó növény kevés van — fűz, mogyoró, som. ribizke, tulya, ju­har stb. — igyekezzék a méhész a virág­por szükségletét pótolni. Itt és ekkor le­het beszélni lisztről, de csak addig, mig a virágport kellő mennyiségben nem kap­ják', mert mihelyt a virágzás megindul, akkor nincs szükségük az ezt pótló anya­gokra, akkor már rá sem néznek a liszt­re. — A virágport pótlók között legjobb a kukoricaliszt — különösen kissé megpör­kölve — a török paprika, leggyengébb a zabliszt és rozsliszt, ezeknél már jobb a búzaliszt. Tessék csak megnézni kora tavasszal hogy a méhek mily szorgalmasan hordjál.' el a kofák paprikáját. Tehát liszttel kora tavasszal a virágport lehet pótolni, nem a mézet. Ehez a művelethez nem kell a méhek mellé malmot építeni, vagy a mé­heket a malom mellé vinni. y Folytaljuk. Benkő András­— Uj Iparok julius hóban A nyíregy­házi elsőfokú iparhatóságnál az elmúlt julius hónapban la következő uj iparokat ladták ki: P. Petrics Emma női kalapké ;szitő és kézimunka divatüzlet, Károlyi Ist­ván fényképész, Zámbő Gyula cipész, Ló­rencz Szaniszló cserépkályha-készitő, Né­medi Imre motorszerelő, Czapási Jenő ci­pész és cipőfelsőrész készitő, Lef&ovics Farkas cipész, Kohn Manó férfiszabó, Nagy Béla és társa nyomdász, Barta Li­vius kályhás, Auspitz Ignác asztalos, Wein­berger Ferenc, Teichmann Sándor és Fis­cher Sámuel liszt és termény kereskedő, Szabolcsvármegyeí Gazdasági Egyesület kereskedelmi iroda Moskovits Mór mező­gazdasági gépkereskedés, Heller Dániel fü­íszer, gyarmat és vegyesáru kereskedő, — Kende András termény, tüzelőanyag, olaj és bőrkereskedő, Tóth Sándor terményke­reskedő, Rőmer Ignác illatszer és pipere kereskedő, Kovács György cukorka és gyü­mölcsárus, Libich Józsefné cukrászkészit­mények árusítása, Burger Béla rőfös és rövidárus, Auspitz Jenő bazári árus, Szögi Imréné élelmiszerárus, Gyuresko Mihály kifőzés, Asztalos Sándor. Szilágyi Lajosné, Henzsely Mihály élelmiszerárusok, Miho­lecz Káról}' teherszállító taligás, Horváth Antal ló, sertés, juh és szarvasmarha ke­reskedő. Szerkesztői üzenetek »Szeptember.« A vagonlakókról irt cikk általánosságokat tartalmaz, helyszű­ke miatt ez alkalommal nem közölhetjük. KOUARIT­mmi tiscst: i;»,-{. sm&ut iívqit S2SGTAUN FEDEUEMEí KOLLARIT BÓRLEMEZ a jelenkor legjobb és legtar tósabb tetőlemeze. 12 15 éve használatban. Kapható: WIRTSCHAFTER ÁRMIN vaskereskedő Nyíregyháza Csak ez a valódi, amely a cím­kével van ellátva! 7036 Blrdetási díjak: 10 szóig 20 koronVazoafeüíl mladen tovibW szó 1 korona — Vidéki hir etetéseket rsak az összeg beküldése után iUS/JSnk. - Apró hirdetés után érdeklődők sek csaS válaszbélyeg, vagy levelezőlap be­fcSMétt awitlett vál&m>!naíuafc. — Telefon 139 — Egy kisebb boltberende­zést keresek megvételre. — Cim a kiadóban. 7142 Egy piros plüss sálon garnitúra (6 fotel, 1 divány) 2 ruhaszekrény eladó. Meg tekinthető 5-7 óra között Báthory-utca 8. sz. 7191 Piros Lipótné festönő ke resi Temesvárról menekült férjét. Cim Luther-tér 10. Rőfös- és divatáru ke­reskedő segéd állást keres azonnali belépésre. Cim az Ujságboltban. U 3438 Egy piros plüss sálon garnitúra (6 fotel, 1 divány) 2 ruhaszekrény eladó. Meg tekinthető 5-7 óra között Báthory-utca 8. sz. 7191 Piros Lipótné festönő ke resi Temesvárról menekült férjét. Cim Luther-tér 10. Egy tanuló felvétetik Tündér és Biezák mülaka­tosoknál, Viz-u. 2. U 3438 Egy piros plüss sálon garnitúra (6 fotel, 1 divány) 2 ruhaszekrény eladó. Meg tekinthető 5-7 óra között Báthory-utca 8. sz. 7191 Piros Lipótné festönő ke resi Temesvárról menekült férjét. Cim Luther-tér 10. Egy tanuló felvétetik Tündér és Biezák mülaka­tosoknál, Viz-u. 2. U 3438 Eladó 100 kgr. alig hasz­nált dohányzsineg Deák Ferencutca 25. 7199 Villanyszereléshez értő gépészsegéd az Erzsébet­kőrházban felvétetik. 7173 Eladó 100 kgr. alig hasz­nált dohányzsineg Deák Ferencutca 25. 7199 Villanyszereléshez értő gépészsegéd az Erzsébet­kőrházban felvétetik. 7173 6000 darab uj vályog eladó. Értekezni Kov&cs Zsiga ho degásnál. 7206 Ügyes, jómodoru, jómeg­jelenésü manikűröző leány azonnal alkalmazást nyer. Cim az Ujságboltban. 3441 Ószöllőben levő 95. sz. ház 1200 Oöl szőllővel terméssel vagy anélkül el­adó. Értekezni Ószöllő-utca 62. szám. 7176 6000 darab uj vályog eladó. Értekezni Kov&cs Zsiga ho degásnál. 7206 Ügyes, jómodoru, jómeg­jelenésü manikűröző leány azonnal alkalmazást nyer. Cim az Ujságboltban. 3441 Ószöllőben levő 95. sz. ház 1200 Oöl szőllővel terméssel vagy anélkül el­adó. Értekezni Ószöllő-utca 62. szám. 7176 Egy gyermek vaságy hoz závalókkal együtt jutányos áron eladó Vécsei-u. 18. 7198 Ügyes, jómodoru, jómeg­jelenésü manikűröző leány azonnal alkalmazást nyer. Cim az Ujságboltban. 3441 Ószöllőben levő 95. sz. ház 1200 Oöl szőllővel terméssel vagy anélkül el­adó. Értekezni Ószöllő-utca 62. szám. 7176 Ujkisteleki 1200 D-öl szőlő borházzal, 75 darab nemes oltásu gyümölcsfa és őszi barackfa eladó. Ér­tekezni lehet Bózaa-utca 40. szám. 7208 Háztartást önállóan ve­zetni tudó idősebb nőt ke­res tanitópár Tiszabercelre. Ajánlatokat kér Nemes Zoltán igazgató-tanító. 7175 Egy jobb megjelenésű, fiatal 25 éves tisztviíelő nősülne. Komoly leveleket „Boldogság ' jeligére a ki­adóba kér. 7180 Ujkisteleki 1200 D-öl szőlő borházzal, 75 darab nemes oltásu gyümölcsfa és őszi barackfa eladó. Ér­tekezni lehet Bózaa-utca 40. szám. 7208 Háztartást önállóan ve­zetni tudó idősebb nőt ke­res tanitópár Tiszabercelre. Ajánlatokat kér Nemes Zoltán igazgató-tanító. 7175 Egy jobb megjelenésű, fiatal 25 éves tisztviíelő nősülne. Komoly leveleket „Boldogság ' jeligére a ki­adóba kér. 7180 Készítek hasfüzőt, csipö­formákat, füzőjavitást, tisz titáat elvállalok Kőrte-uta 25 szám. 7196 Háztartást önállóan ve­zetni tudó idősebb nőt ke­res tanitópár Tiszabercelre. Ajánlatokat kér Nemes Zoltán igazgató-tanító. 7175 Egy jobb megjelenésű, fiatal 25 éves tisztviíelő nősülne. Komoly leveleket „Boldogság ' jeligére a ki­adóba kér. 7180 Egy gyermektelen vidéki házhoz egy jól főző inteli­gens házvezetőnő kereste­tik. Értekezni lehet Deák Ferenc-utca 20. 1—2 óra közt. 7195 Okleveles, németül és hegedülni tudd szolid taní­tót keresek nevelőül ta­nyára 3 elemistához, eset­leg theologust. Levélben tárgyalhatunk. Kálmánchey Dezső, Ujfehértó, Szabolcs­megye. 7189 Egy gyermektelen vidéki házhoz egy jól főző inteli­gens házvezetőnő kereste­tik. Értekezni lehet Deák Ferenc-utca 20. 1—2 óra közt. 7195 Okleveles, németül és hegedülni tudd szolid taní­tót keresek nevelőül ta­nyára 3 elemistához, eset­leg theologust. Levélben tárgyalhatunk. Kálmánchey Dezső, Ujfehértó, Szabolcs­megye. 7189 Egy jól főző szakácsnét keresek, középkorú is le bet. Augusztus 15-re Szé­chenyi ut 14. 7212 Okleveles, németül és hegedülni tudd szolid taní­tót keresek nevelőül ta­nyára 3 elemistához, eset­leg theologust. Levélben tárgyalhatunk. Kálmánchey Dezső, Ujfehértó, Szabolcs­megye. 7189 Ügyes leány vendéglőbe jó fizetéssel kézi leánynak felvétetik. Cim az Ujság­boltban. U 2450 Könnyen kezelhető mán­gorló, többféle bútor el­adó. Egyház-utca 8. Min­den délután megtekir thető. 7164 Ügyes leány vendéglőbe jó fizetéssel kézi leánynak felvétetik. Cim az Ujság­boltban. U 2450 Könnyen kezelhető mán­gorló, többféle bútor el­adó. Egyház-utca 8. Min­den délután megtekir thető. 7164 Bármilyen füzvessző ko­sarak készítésére előjegyzé­seket elfogad a nyíregyházi kir. törvényszéki fogház ­felügyelő. 7209 Eladó Rákóczi utca 7. számú ház. Értekezhetni ugyanott. 7103 Bármilyen füzvessző ko­sarak készítésére előjegyzé­seket elfogad a nyíregyházi kir. törvényszéki fogház ­felügyelő. 7209 Eladó Rákóczi utca 7. számú ház. Értekezhetni ugyanott. 7103 Intelligens gyermektelen házaspár teljes ellátásra el­fogadna izr. leánygyerme­ket. Kívánatra tanítói felü­gyelet. Klein Gyuláné Árok­utca 28. U 2451 Egy jókarban levő féde­res taliga eladó. Megtekint­hető Salamon főpatkoló­mesternél Nagylaktanya. 7200 Intelligens gyermektelen házaspár teljes ellátásra el­fogadna izr. leánygyerme­ket. Kívánatra tanítói felü­gyelet. Klein Gyuláné Árok­utca 28. U 2451 Bútorozott szobát keres nőtlen tisztviselő. Cim a kiadóban. 7201 Nci kihullott hajit ve­szek, mindenféle haj munka készítést, ondolálást válla­lok Szarvas-u. 9. Beüt az udvarban 7105 Kovács-segédet keresek, ki önállóan tud dolgozni. Nagy József nagykálló. U 2449 Bútorozott szobát keres nőtlen tisztviselő. Cim a kiadóban. 7201 Nci kihullott hajit ve­szek, mindenféle haj munka készítést, ondolálást válla­lok Szarvas-u. 9. Beüt az udvarban 7105 Féderes taliga lóval és szerszámmal eladó. Vécsey­utca 32. U 2448 Bútorozott szobát keres nőtlen tisztviselő. Cim a kiadóban. 7201 Nci kihullott hajit ve­szek, mindenféle haj munka készítést, ondolálást válla­lok Szarvas-u. 9. Beüt az udvarban 7105 Két gimnáziumi tanulót teljes ellátásra elvállalok. Cím az Ujságboltban. 2447 Gazdasszonynak vagy sza­kácsnőnek ajánlkozom ma­gános úrhoz vagy kisebb családhoz kis lányommal együtt. Cim a kiadóban. 7190 Két gimnáziumi tanulót teljes ellátásra elvállalok. Cím az Ujságboltban. 2447 Gazdasszonynak vagy sza­kácsnőnek ajánlkozom ma­gános úrhoz vagy kisebb családhoz kis lányommal együtt. Cim a kiadóban. 7190 Javítóvizsgára készíti, privát órákat ad vidákea is, érehégizett tanítónő. Cim az Ujságboltban. U 2416 Két darab sötétkék női kosztüm eladó Kigyó-utca 15. szám. 7193 Javítóvizsgára készíti, privát órákat ad vidákea is, érehégizett tanítónő. Cim az Ujságboltban. U 2416 Két darab sötétkék női kosztüm eladó Kigyó-utca 15. szám. 7193 Egy téléves ártány eladó. Hunyadiau. 40. U 2445

Next

/
Oldalképek
Tartalom