Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 146-172. szám)

1921-07-03 / 148. szám

1921. jnlius 3. JSÍyíksteűék. 7 TELEK 3 házbei ínek való. 1100 • öl, a Deák Ferenc uicAn, ölenltént 75 K-ért vagy egy összegben 80000 K-ért megvehető. Cim sz Ujsagboltban. U 319 0 L 'gjobb készítésű tímár bőrük n»gv mennyiséghen érkeztek, a legolcsóbb iiípi átban aiiuitjuk. Breuer és Kiss bfirüzlete 6546 Jíyiregyh^zai Cipészek és Csiz­madiák Szövetkezete egv kö­zép iskolát végzett jó tej metü és inteligens íiut öőrkereskedő tanulóul felvesz íiletéssel. 6552 Igazgatósáig. Eladó 10 drb benépesített Doczonádi fekvő kaptár, -mely még ez évben pergetve nem lett. Kilónként 60 K, kaptáronként 30 klg. kaptársuly levonásával, mig maga a kaptár külön-külön 1500 koronába lesz számítva — Megtekinthető : Gróman László uradalmi intézőnél Ferencz tanya u. p. Királytelek. Királyteleki vasútállomás­tól 2 kilométer. 6534 Lorencz Szaníszló cserépkályha raktáros Nyíregyháza, (Mo-utca 6. Cserápkályhák átrakását, javítását, tisztítását el­vállalja. 6547 Scháchter Aladár adásvételi közvetítő irodája Nyíregyháza, Takarékpénztár átj. udvar Következő ingatlanok eladására megbízásaim vannak : 300 hold prima homok birtok uri lakással, melyben 40 hold titünőeD be­ültetett, elsőrendűen kezelt szöllő, élő és holt felszereléssel sürgősen eladó. 25 magyar hold búzatermő főid, kő : ul mentén. Nyíregyházától pár percnyire eladó. Sóstó-telepen 10 hold remekül ke­zelt szöllő terméssel azonnal eladó 22 magyar hold homoki szöllő Nyír­egyháza közelében, kőut mentén, kitűnő pincével, terméssel azonnal eladó. Sóstói-ut legelején 4 szobából és mellékhelyiségekből álló modern villa eladó. Piac kellő közepén 5 szobás uri la­kás modern fürdőszobával és minden mellékhelyiségekkel eladó. Folyó év aug. 15-én beköltözhető. Több kisebb nagyobb házak eladá­sára van megbízásom. 6553 aPOLLO-m o z; & o Julius 1, 2, 3án, pénteken, szombaton, vasárnap: Ujdons g ! Filmrevű ! TúlanagyKrivánon (Baratyeék kalandjai Amerikában) Farkas Imre nagysikerű operettje, mely 230 szor egymásután került színre a „Budai Szinkör"-ben. 5 filmfelvonásban, 4 színpadi részben, eredeti zenével, elö szereplőkkel! Dalokkal és táncokkal. A filmen szerepelnek : Lakatos Ilonka, Tamás Benő, Virányi Sándor stb. A színpadon fellépnek : Ernyői Aurélia és Aldory László, a bpesti Apolló kabaré tagja Szenzáció ! Újdonság ! Az ötödik felvonás keretében kerül bemutatásra Lampért Géza—Kovács Dezső „Csak azért.,.!" c„ az irredenta dalpályázaton első dijat nyert dala Ez előadások kezdete : Hétköznap fél 7 és fél 9, vasárnap 5 7, és 9 órakor. = Mérsékelten felemelt helyárak ! = Jegyelővétel a DIADAL.MOZGÓ irodájában. Szabolcsvármegyei Méhészeti Egyesület Iskola utca 6. 6208 Elad mülépet és minden'éle méhésseti eszkö zöket, vás3ro — árajánlat szerint t mézet. Egy penzlárnoknö Staub József Vay Ádám-utca 5 sz. a. üzletében azonnali belépésre felvétetik. hajdúszoboszlói határban köves­ük mellett, varostól 1 és fél km . 30 r.o'd pritria fekete föld, látó hítzzu, épületesei, egy hold szft Ifivel és gyümölcsössel «zon iiol megvehető Citn az Ujsag­boltr^an. U 3189 Hurka-kolbász est! folyó hó 3 án, vasárnap 4 —12-ig a fixler-téle vendéglőben Bethlen utca 55 Meglepő olcsó árak! A hurka ho'baszt Mato'csv hentes készít). — Ki:ünő bor ós zsne. A n. é közönség szíves partfo­i'á>at tisztelettel kérjük F.xler Testvérek Matolcsi Géza Filét motivok Monogrammok Mindenféle 6132 Kézimunkák a legszebb kiviteioen készülnek Előnyomda Horn Pál kézimunkaűzletében, Zrínyi Ilona-utca 4, az udvarban. Gépolaj, gé|)jsir, kocsikenfics, kátrány, Karbolineum Benzin, garantált sejiytiszta lan­olaj fjrn-f, kül'ö dí kocsi- és zo mánc lakkok, linóleum, lo'ostyán és kerti bútor lakkok, festék ós anyagaruk legolcsóbb* n beszerezhető 5096 Brüll Simon kizáió!aí?09 festék, lakk- és olajkoreskedftné). Telnfon 143. Zeneakademiai módszer szerinti zongora taoitest haladók részére elvállal: Zoltán Erzsi, Ér-utca 14. sz. U 3201 Stabil gőzgép, gőzkazán, benzinmotor, magánjárós gőzmozdony, cséplőszek­rény, szalmakazalozók, különböző talajmivelő gépek stb , uj és használt állapotban lévő gépek kedvezően beszerezhetők. — Valamint fenti cséplőgarniturákból előnyös feltétellel részcséplésre is kiad : LICHTMAN-LUKÁGS VILMOS Nyíregyházán, (Széchenyi tér 3.) 6236 Orosi-szőilőben. IV. kapua egy nyilas szöllő 900 • öl. egy szoba, konyha, kamara a^oanal beköltözhető la­káfsal eladó — Értekezni lehet: Fajcsik Dániel Góiya-u. 7 6539 Pk. 5100 1921. sz. Hirdetmény. A nyíregyházi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Kiss Károlyne Pányík Erzsébet részéről a 28000/ 1919. 1 H. sz. rendelet alapián előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Kiss Károly Tisza­nagyfaluhoz tartozó Virányos pusztai lakos holtnak n'-'lvánitása iránt az eljárást a n napon megindította és az el'tiint részére ügygondnokul Szabó I íszló dr. nyíregyházi ügyvédet kirendelte. Kiss Károly Mezőnagymihálvon 1892. évben született, anyja Kiss Rozália, házasságot kötött Pányík Erzsébettel, amely házasságból 1 gyerek származott, aki időközbe'' meghalt, földmivelési napszámos volt, utolsó lakhelye a Tiszanagy­falu községhez .artozó Virányos pusztán volt, vagyona nem maradt, katonai szolgálatra bevonult 1914 szeptember 13 ái» a volt cs. és kir 65-ik gy. ezredhez, ahonnan 1914. november havában a 66-ik gyalogezredhez helyeztetvén át Mezőkövesdről 1914 év december havában az első menetzászlóalj 4-ik századában az orosz harc­térre ment és olt az ezred első századánál a 4-ik szakaszban tel­jesített szolgálaton, őrvezetői rend­fokozatot ért el, utolsó tábori postaszáma 92 volt, utoljára 1915 április 22-én adott hirt magáról, az orosz harctéren az 1915. május elején megindult harcokban eltűnt. A kir járásbíróság felhív min­denkit, hogy abban az esetben, ha az eltűntnek életben létéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtányilványitás szem­pontjából fontos körülményekről, igy különösen arról lenne tudo­mása, hogy az eltűnt a hirdet­ményen jelzett időn tul még élet ben volt, ezt a hirdetménynek a járásbíróságnál történt kifüggesz­tésétől számított 60 nap alatt a járásbírósághoz jelentsék be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkeznék, a járás biróság az egyenként kiderített tények alapján fog a holtányilvá­nitás kérdésében határozni. Nyíregyháza, 1921. junius 20. VARRÓ, sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül : 6570 LUKÁCS, irodattszt Meghívó. A Népbank Részvénytársa­ság Nyíregyháza 1921. évi julius hó 16-áu rendkívüli közgyűlést tart. melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak. Tárgysorozit: 1. Határozathozatal az in­tézet vagyonváltsága tárgyá­ban. 2. Esetleges indítványok. Határozatképtelenség ese­tén a közgyűlés julius 24-én tartatik meg, mely a résivé­nyesek számára való tekintet nélkül határozatképes. Nyíregyháza, 1921 julius 1. U 3213 Az igazgatóság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom