Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 146-172. szám)

1921-07-26 / 167. szám

"S 6 1921. julius 26. Schachfer Aladár adásvételi közvetítő irodája Nyíregyháza, Takarékpénztár átj. udvar Következő ingatlanok eladására megbízásaim vannak: 120 magyar hold föld Nyíregyháza alatt, mely nagyobbrészt bozatermő, ki­tűnő égületekkel ellátva azonnal eladó. 270 magyar hold első osztályú búzatermő föld uri takássál, gazdasági épületekkel, vasútállomás mellett, kőut mentén, Szabolcsban, azonnal eladó. 300 hold príma homok birtok uri lakással, melyben 40 hold kitűnően be­ültetett, elsőrendűen kezelt szőllő, élő és holt felszereléssel sürgősen eladó. 25 magyar hold búzatermő főid, kő­ut mentén. Nyíregyházától pár percnyire eladó. Piac kellő közepén 5 szobás uri la­kás modern fürdőszobával és minden mellékhelyiségekkel eladó. Folyó év aug. 15-én beköltözhető. Több kisebb nagyobb házak eladá­sára van megbízásom. 6553 60 magyar hold búzatermő föld Nyíregyháza alatt, kőut mentén, épület­tel ellátva, azonnal eladó. Mezőgazdasági szeszgyár és ma­lomhoz keresünk kereskedelmileg képzett hivatalnokot, ki agy a belső irodai, mint külső teendőket és felügyeletet ellátja, alkalmas lakás hiánya miatt le­hetőleg nőtlent. — Ajánlatok fi zetési igények megjelölésével ,,Szorgalmas és megbízható" jel­ige alatt e lap kiadóhivatalához küldendík. 6956 Boros­hordók minden nagyságban és mennyiségben elsőrer.dő tö'gTfából kaphaiók Böhm Kálmán hordógyár Rt. Budapest, VI., Szabolcs-u. 19. Telefon: 148-12. „Patentzárosztály" Lerakat: 693 4 Szabolcsvármegyei Kereskedelmi Bank R. T. Nyíregyháza Lorencz Szaniszló cserépkályha-raktára Nyíregyháza, Úszói-utca G. Elvállal átrakást, tisztítást, javi tást és érdekeltek részére cserép kályha égető kemence tervrajzá­val is szolgál — Ugyanott egy Meidinger kályha és erv vas sparhet eladó. . 6898—3 Elcserélném Debrecenben, központban lévő modern háromszobás lakásomat Nyíregyházán központban lévő három vagy négyszobás lakással, Cim: Wiener zsákkölcsönző Bessenyei tér. 3350 Békebeli minőségű, mosott POROSZ B kapható Martos Imii és Mobfe .SSSfö "P mffiMrfPBftfimgS •mfffflnlffm ffil 1Bgffw^nffmSB 9 flfflffl™iliMSrl" I SZABOLCSI NAPTÁR! fiZ 1922. EVRE | Szabolcsvármegye teljes címtárával! I Meojelenik 2 szeptember Szerkeszti: VERTSE K. ANDOR Kereskedők, iparosok? ügyvédek, orvosok, mér­nökök, gazdálkodók, hi­vatalok, pénzintézetek, iskolák, egyesületek és ^ magánemberek nem nel- « külözhetik a * SZ&BOLGSI N&PTftBT m \ © I GYAPJÚT (uradalmit), legmagasabb napi áron vesz az AGRICOLA export-import gazdasági részvénytársaság Buda­pest, Y., Akadémia-utca 12., Szabó lesvármegyei felügyelősége Nyíregyháza, Kállói-utca 32. 3968 A gazdaközönség legmegbízhatóbb és legelőnyösebb kereskedelmi szerve a 6199 Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület Kereskedelmi Irodája Nyíregyháza Ideiglenes helyisége Dessewf'fy-tér 15. szám. Foglalkozik mindennemű gabonák, magvak, termények és élőállatok közvetítésével és vé­telével, közvetít és elad vetőmagvakat, tüzelő­anyagokat, zsákok, ponyvák és minden egyéb gazdasági műszaki cikkeket, gép-, kenő- és motorhajtó olajokat, gépzsir és kocsi kenőcsöt stb. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal A m. kir- államrendőrség nyir­egyházi kapitányságától. 6171/1921. r. k. sz. Pályázati hirdetmény. A m. kir. államrendőrség nyír­egyházi kapitányságánál betöl­tésre kerül egy megüresedett kézbesítői állás. Felhívom pályázni szándékozó­kat, hogy szü etési anyakönyvi kivonat, erkölcsi bizonyítvány, ha­tósági orvosi bizonyítvány, ka­tonai bizonyítvány ós iskolai bi­zonyítvánnyal felszerelt és saját­kezűleg irt kéréseiket folyó hó 29-ig a m. kir. államrendőrség nyíregyházi kapitányságához ad­ják be. Elkésve beadott pályázatok fi­gyelembe nem vétetnek Évi javadalmazás 2600 korona fizetés, 1000 kor. rendőri pótdíj, 2000 kor, háborús segély, 3000 kor. drágasági segély 500 korona lak pénz, 386 kor lakpénzpótlék. Nyíregyháza, 1921. julius hó 16. KISS SÁNDOR 6991 rendőrtftnácsos. Dr.Flesch-íéleSkaDOform-kBIlÖCS Újból kapható! sómért, ótvart, rühességet. Nem piszkít, szagtalan, nappal Is használ­ható. 15, 25 és 40 K-ás dobozokban. Bedörzsölés utánra való Skaboform­puder 9 korona. Kén- és kátrányszappan 22 K.. Kapható minden gyógyszertárban. Fölerakat: Török József r.-E, Budapest, VI., Király-utca 12, 1578 Villanyfelszerelesi cikkek nagy válaszukban I-a kivitelben, ajánlunk : foglalatokat, kapcsoló­kat, biztosítékokat, huzalokat, ká­beleket, zsinórokat, szigeteiőcsö­vtt, porcellán árut ós egyébb szi­getelő anyagot legolcsóbban Rác és Kadelburger cégnél. BUDAPEST V. Visegrádi­utca 43. Telelőn : 62—46. 6666 RéThold pina szántóföld a Vilögos, tanyán olcsó áron azonnal eladó. Értekezni lehet Goldberger Mór bankbizományi és áruforgalmi irodájában Nyi regyhaza Zrínyi Ilona u. 6. „Rába" ekéim; gépészt keresek a. ónnal! be­lépésre, ijanlatok Hlatky Aladár Rasztere ez, küldendők. 5081 kapható az Ujságboltbai Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom