Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 146-172. szám)

1921-07-13 / 156. szám

— Pót- Séfs magám izsigálalokra előké­szít Luka Jenő, oki. polg. isk. tanár, Kiss Ernő-utca 9. szám. — Negyedévi előfizetéséi a fővárosi lapokra az Ujságboltban ujitsa meg. — Figyelmeztetés a hagyatékok 'leltá­rozására hivatott közegek számára. A fo­lyó évi Budapesti Közlöny 137. számában megjelent 31300—1921. ig. min. rendelet 7 utolsó és utolsó előtti bekezdése értel­mében a hagyatékok leltározásánál folyó évi julius íió 15-től kezdve az idézett rendé let alapján kiadott s az állampénztáráknál készletben lévő hivatalos hagyatéki kimu­tatás leltár — nyomtatvány használata feltétlenül kötelezőnek van elrendelve s azon közeg, Ju nem ilyen nyomtatványon teljesiti a leltározást, birságban fog elma­rasztaltatni ; hasonlókép bírságolást von maga után, ha a leltározásra hivatott kö­zeg a leltározás megkezdésének idejéről — legalább négy nappal előbb — az állam­pénztárt nein erlesiti. A nyom látvány ára darabonként 1 korona 60 fillér. Runyav József állampénztári igazgató. — „Honszeretet egyesület'' az előzőhöz hasonló ujabb női szabó tanfolyamot rendez be s ezúton hivja fel a város hölgyközönségét a tanfolyamon való részvételre. Tandíj az egész tanfolyam tartamára 1000 K. Bairatkozás f hó 15 ig naponta délelőtt 10—12 ig, délután 3 tói 5-ig az egyesület hivatalos helyiségében. Rá­kdczy-utca 4 — „Chick" védjegyű harisnyák minden divatszinben egyedül Fodor Ferenc divatáru üzletében kaphatók. MOZI Városi Színház Mozgó julius 12—13 án, kedden—szerdán a „Brixton keselyű" III. ré­szét mutatja be. Előadás kezdete 7 és 9 órakor. Olcsó tavaszi és nyári divatharisnyák Női mouslin harisnya az összes divat szinekben 48 K. Női selyem flór cérna harisnyák 98 K. Női selyem harisnyák 225 K. — 1 >— • •• •—-— ———-—• Férfi szines divat zoknik ... 25 K. Gyermek nyári szines zoknik ... 20 K. Óriási nagy választékban „ mélyen leszál­lított olcsó árban szerezhető be Hungária Cipőgyár üzletében Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-u. 5. 3588 „Diadal" mozgó 1921. julius 16 és 17 én, szombaton és vasárnap, a kilépő személyzet jutalomjátéka. Bemutatásra kerül: A szénhirálynő amerikai szinmö 4 felvonásban, fő­szerepében : Mária Jacobini és a Hősök legendája Háborús életkép 4 felvonásban. A két elsőrangú film zenekiséretét Dr. Németh Sándor és Handel László urak látják el. Jegyek egész nap eiőjegyezhetők a „Diadal ' mozgó irodájában. 6743 fiPRÖ BIFJDETÉSEK. Világhírű Schmoll sé Harry cipőkrémek fehér' fekete,'sárga és vörös szi­liekben, fehér vászoncipő tisztítók, cipőfűzők és cipő­sámfák nagy választékban Hungária Cipőgyát üzleté­ben, Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-utca 5. Mentőszekrényeket felszerel és kötszerrel kie­gészít afcKözponti Drogéria Nyíregyháza Zrinyi Ilona­utca 7, 6714 Az „Erzsébet"-kói házban egy köuiüves felvétetik. 6715 Nyírbátorban 28 hold föld gabonának megegye­zés szerint kiadó. — Cim : Nyírbátori Szövetkezet 6722 Nádor :utca 68. sz. ház eladó. Érdeklődni lehet a Sas-korcsmában, Nyáregy­háza. 6727 Magános ur keres lehe­tőleg azonnali belépésre egy jó bizonyítványokkal ellá­tott inast. Kiszolgált lovas katona előnyben. Fizetése 2000 K lakás és élelmezés nélkül. Jelentkezni lehet a délutáni órákban Szabolcs­utca 4. 6723 Szombaton délután 4—5 óra között a villanytelep mellett egy malacot talál­tam. Átvehető Humenyik Andrásnál, Szent.mihályi-u. 6. szám. U 3259­4 db* 6 hónapos malac eladó. Kossuthu. 48. 6736 Borbély és fodrásztanulót felveszek. Polgárista előny­ben. Major István. 6737 Egy szoptatós dada azon­nal felvétetik. Cim a kia­dóban. 3254 Sürgősen eladó Vásártér­köz 12. számú ház. Vétel esetén azonnal elfoglalható. _3255 Két nyilas konyhavete­ménynyel beültetett föld termése azonnal eladó. Józsáné, Körte-u. 22. 1615 Feles hizlalásra vállalok 2 disznót, Cim az Ujság­boltban. ü 3264 Fiatal asszony 9 hónapos kis fiával szoptatós dadá­nak vagy szakácsnénak ajánlkozik Cim a kiadóban. Nyirbalkány hitárában, a Pusztaperkeden, 60 magyar hold földbirtok jutányos áron örökáron eladó. To­vábbá Nyiradonyhoz tartozó puszta Tamásiban fekvő 112 és Martonfalvához tar­tozó puszta Guthon fekvő 102 magyar hold birtok haszonbérbe kiadó. A bir­tokok azonnal átvehetek. Értekezni lehet Megyery Gézával, Kemecsén. 6748 Egy kerékgyártó segéd fölvétetik Pacsirta-utca 13. Fg/ jó vaságy rugany matráCCal, egy angol klozet és egy ruhatacsaró gép el­adó. Cim a kiadóban 6747 Menekült uri leányt két 8 éves gyermekem mellé alkalmaznék, kiaek már gyakorlata meg van. Né­metül tudpk előnyben Bi­zonyítványokat, személyle­irást igények meghatározá­sával expressz kérem. To­mory Zoltán földbirtokos, Szabolcs, u. p. Balsa. 6749 | Tiz métermázsa garan­tált csiraképes csillagfürtöt keres megvételre Kállay Miklós, Kállósemjén. 6755 Szerény, teljesen árva urileány, ki irodai és házi­munkákban egyaránt jár­tas, házikisasszonynak, ház- j vezetőnőnek, vagy gyerme • ­kek mellé ajánlkozik. Vi­dékre vagy pusztára is. — Cim a kiadóban. 67 )0 Egy fehér 4 fiókos speiz kaszni és pgy utazó koffer eladó. Cim a kiadóban. — _ 6751 Egy szoptatós dada ajánl­kozik gyermekével együtt. Cim a kiadóban. 6752 Fgy jókarban levő kari­kahajós Singer varrógép eladó."— Vattamán Lajos, Vay Adám utca 6. 6763 TANONC nyomdában fizetés vagy ellátással fel­vételik. Cim az Ujságbolt­ban. " U 3266 Jó házikoszt kapható Kert-Htca 31. U 3265 j Bútorozott szobát kere­sek azonnali elfoglalásra, esetleg meglévőhöz úriem­berrel társulnék. — Cim a kiadóban. 6746 Fütő kerestetik augusz­tus 1-ére Első Magyar Gaz­dasági félstabil géphez. Niedermann Ernő malom­tulajdonosnál, Balkány, — Szabolcs m. 6754 zongorák Bechstein, Steinway Förster "PIANINO" BUDAPEST V., Géza u. 5 sz. Okvetlen kerese fel raktáro­mat, ha a fővárosban jár. Szakszerű javítások, mestert küldök 4 hangolás biztositásánál. Csere. 6215 EDMUND MITCHELE FEKETE REGÉNY 1 6 0 OLDAL A LEGJOBB KÖNYVEK legújabb kötete. Ara 15 korona. KAPHATÓ AZ UJSÁGBOLTBAN Benősülne, vagy meg­nősülne izr. 31 éves ke­reskedelpii alkalmazott, tel­jesen egyedül álló, üzletbe V3gy gazdaságba. — Árva leányok, özvegyek előny­ben. Teljes cimmel és fény­képpel ellátott leveleiket megbízottamhoz, Steier Fe­renc Debrecen, Széchenyi­utca 40., küldendők. 6762 Szombat! Vasárnap! Elsőrangú élvezetkben lesz része mindenkinek, aki a „Diadal" mozgó sze­mélyzete javára rendezendő előadást megnézni. PHűvészi zenekar! 2 elsőrangú film! Mindenféle terményt úgymint búzát, rozsot, zabot, f árpát stb. legmagasabb napi áron 3263 Foglalkozik a bankbizományi és áruüzlet minden ágával OOLDBERGfER MÓR bankbizományi és áruforgalmi irodája, Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-u. 6. Egy középkora villany- és vizvezetékszerelö, aki egyúttal sofiör is, nagyobi) urasági házakhoz ajánl­kozik. Már több éven keresztül ilyen állásban alkal­mazva volt. Felesége kitűnő főzőnő. Cim a kiadóban G761 HagyatóHí kimutatás (Leltár) 6. sz. vo, a 40,000/1921. sz. a. kiadott p. ü. m. rendelet 46 § hoz s melléklet a 31,300/921.1 M. sz. belügy- és igazságügyminiszteri rendelet 7. § ához, valamint a legújabb mintájú kapható a A KÓTAJI CSUMKOVÁCS Regény. Irta : Szemere György. [ * L Milot Sk napol ktJ MAGYARSÁG Milotay István lapja naponta folytatásokban közli « regényt, Nyiregyházán.! Hirdetőseket felvesz az Ujságbo

Next

/
Oldalképek
Tartalom