Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 146-172. szám)

1921-07-23 / 165. szám

4 jdtKmM 1911. julius 23. KÖZGAZDASAG • t A gyümölcsfák telepítése Ha gyümölcsfát akarunk ültetni, leg­először is a legfontosabb feladatunk egyi­ke az legyen, bogy a gyümölcs nemét és faját, a talajhoz hozzá válasszuk. Mert ha csak gondolomra ültetünk fát, akkor a gyümölcsfa mire termőképes volna, rend­szerig ellepik az élősködők mindennemű fajai. Igy a fa fejlődésében vagy megáll, vagy pedig nagymérvű kallusz képződés következtében, vagy rügylelepjei, vagy pe­dig az alakuló kis virág egyes szervei el­torzulnak. A gyümölcsfák ültetését illetőleg ve­gyük alapul a következőket: Lágy mag­vuak — alma körtefélék — kötött agyagos föld árjától — állandó talajvíz — mentes vulkanikus — tüzeredésü — vagy a völ­gyekbe és lapályokra terült kolluviális — összemosott — talajokat szeretik. Hazánk­ban hegyoldalokon, hegyek lábainál és hegyek közelében találhatók. Ezeket a hegygerincről lezuhanó ár, a hegyoldalt képező összes kőzet fajok törmelékéből hordta el a síkságra: Ahol a viz levonulása után maradt vissza. Jól díszlenek a sárga lössz és futó ho­mokon is ha azokba sok a televény. A »'Nyirség« talaja mely túlnyomó többsége ben sárga lössz, — a televény ben gazdag­fekete homok kivételével — az alma fa­jokat nagyon jól táplálja ott, ahol a ta­lajvíz nem szokott nagyon magasra fel­jönni. Tehát a dombokon, vajgy a fensi­kokon. A körte azonban kevésbbé díszlik és ha igen, keveset terem. Minek oka csak az lehet, hogy nagyon hosszú karó gyökerei a fa növekvése következtében mélyen a nedves, vagy föld árjával beitatott alta­lajába vonulnak, ahol a vizzel való ál u landó érintkezés folytán részleges gyökér­fulladást kapnak. A birs-fajoknak nincse nek egyenesen lefelé növekvő karó gyöke­reik, tehát a Bujtoson, ahol a föld árja állandóan magas, a körtét, almát csak ugy honosíthatjuk meg, ha birsre oltjuk. A birs gyökerei a talajban terülnek el és igy a talaj vizét kikerülik. Tehát mélyebb fekvésű helyen birsre oltsunk körte és al­mafát. A szilva fajok nehéz, nedves, könnyen »cserepesedő, agyagos földet szeretnek. — Tehát nedves földben szilvára — vad szilva — oltsunk szilvát kajszin és őszi barackot. Kajszin barackot azért is cél­szerű szilvára oltani, mert igy elkerül­hetjük a veszedelmes gutaütést, feltéve, a törzs szilva marad. A mandula száraz, szikes, sovány, leg­inkább latorit — nyirok — talajt szeret, mely félig elmállott trachyt törmelékből !és a csigahéjakból áll. Hazánkban az Eperjes—tokaji érchegységben, továbbá a baranyai és pilisi hegyekben található na­gyobb mértékben. Ez azonban megél a legsoványabb homokban is. Általában a Neptuni — réteges — kőzetek minden ne­mében a palán kívül. Még a homokkőbe is befúródnak gyökerei a táplálékért. Gyö­kerei roppant sok cilromsavat izzadnak ki és azzal a legkeményebb alapsziklába is beletapadnak, sőt bele is mélyednek. — Majdnem a legéletképesebb növények egyike. Éppen azért honosítsuk meg, és a leg­kopárabb, semmit meg nem termő talajokat ültessük be mandulára oltott pszi és kajszin barackokkal vagy szilvával. Megjegyzendő, hogy a galyoltást nem tűri, tehát szeptember 1-től szemezzük, mig a háncs felválik. Könnyebb áttekintés véglett vegyük röviden hogy nedves tala­jon körtét, almát, birsre, közép nedves talajon saját vadcsemetéjére — vadalma, vadkörte — oltsunk. tSedves talajban szilvát, kajszin ós őszi barackot szilvára, a nemes szilvát természetesen saját magcsemetéjére olt­sunk — St. Laurent, St. .Tulient — Durván mállott törmelékbe, homokba vagy kavicsba pedig szilvát, kajszin és őszi barackot keserű mandulába. Cse­resznyét pedig mindig sajmegyre oltsunk. Ne higyjühk a sok mindenféle isme­retlen ajánlatoknak, ha bármilyen olcsón ád'ják is. Telepítsen a gazda 50—60 darab 'csemetét magánaK, vegyen Keserű man­dula magvat, szedje ki a szilva fák gyökér­sarjait, tanuljon mqgj ottani, hisz nem ör­dögűzés az. Mindössze csak 20 burgonya bokor helyét foglalja el a kis faiskolával és mindig pótolhatja kipusztuló fáit ujjak­kal. Mikor aztán jön a (gyümölcs szüret, viszi a kosárba haza a gyümölcsöt, le sem takarja, hogy az ismerősök meglássák és kérdezzék. hogy honnét való. Akkor kínál­gatja őket és boldogan mondja, hogy az én fám teremte, amit én oltottam! Az isme­rős pedig az irigységtől még dicsérni sem tudja, a jó ízű gyümölcsöt, mert neki csak a terebélyes öreg kofa asszony "termel a piacon. A napokban js megkérdeztem egy anyókát a piacon hogy — hogy a szilva öreganyám. — Ö egész nyugodtan, az ő konjunktúrához szokott modorával, sjpitó hangján feleli — liogy —»korona«. Én persze nagyon drágátottam mire ő megint sipította, hogy »Á gázdlá is ugy ádjá, mi még rá is fizetünk . Vájjon nem jobb-e inkább kiballag|ni a reggeli friss levegőn, qgy kosár gyümölcsért természetesen ha van ho va. Mintha hallanám amint a tisz­teli olvasó mondja, hogy »csak vöína ho­va Ilyenkor a cikkírót szokták kkiüldieni gyümölcsért, pedig legfeljebb ő is icsak makkot hozhaüia. De nem baj, akinek van hol az ter­messzen gyümölcsöt, nem hiba az. ha görbe fát tud is csak nevelni, azért mégis egyenesei terem. Juhász János. MÖZJ Városi Szinház Mozgó julius 22 én, és 23-án, péntek—szombaton „Álomlovag" ke­rül bem itatásra, amelyet nagy izgalmassága miatt csak 16 éven felüliek nézhetnek meg. Előadás kezdete 7 és 9 órabor. Jön a „Haláljockey." Olcsó tavaszi és nyári divatharisnyák Női mouslin harisnya az összes divat színekben ... 48 K. Női selyem flór cérna harisnyák 98 K. Női selyem harisnyák 225 K. Férfi szines divat zoknik 25 K. Gyermek nyári szines zoknik ... 20 K, Óriási nagy választékban mélyen leszál­lított olcsó árban szerezhető be Hungária Cipőgyár üzletében Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-u. 5. 3588 Az Ujsáybolt telefonszáma [APRÓHIRDETÉSEK Hirdetési dijak: 10 szóig 20 korona,azonfelül minden további szó 1 korona. — Vidéki hír detéseUet rsak az fisszeg beküldése utón közmak. — Apró hirdetés után érdeklődők aek csak váíasxbéJyeg, vagy leveJe^öian be­küldése oMdett válaszolhatunk. Telefon 139 Világhírű Schtnoll sé Harry cipőkrémek fehér' fekete, sárga és vörös szí­nekben, fehér vászoncipő tisztítók, cipőfűzők és cipő­sámfák nagy választékban Hungária Cipőgyár üzleté­ben, Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-utca 5. Főkertészi, vagy kertészi állást keres egy 50 év kö­rüli, kis családu ember, ki a kertészetnek minden ágai­ban szakképzett, melyet iga­zolványokkal igazolhat. Cim Elek Lajos főkertész, Hegy­alja-Mád . 6887 100 klgr. téli sós szalona eladó Debreceni-u. 41. Fiatal intelligens úrinő magános úrhoz, vagy úr­nőhöz házvezetőnőnek eset­leg i rodai teendőkre is ajánlkozik, Cim a kiadóban. 6917 Szoptatós dadát keresek. Cím a kiadóban. 6859 Két jó csizmamunkus fel­vétetik azonnal Burger An­talnál Zöldség-tér 6. 6909 Jó karban lévő 20 cali­berü winchester 8000 ko­ronáért eladó. Cim a kia­dóban. 6915 Eladó egy Máv. benzin-* motor 42 colos cséplővel, üzemképes, esetleg cséplő külön is. Jakab Nyirpa­zony. 3322 Eladó Epreskert-utca 45. számú ház. Vétel esetén 2 szoba elfoglalható. Érte­kezni ugyanott. U 3325 Elköltözés miatt szalon­butor és Sunda-féle cim­balom sürgősen eladó. Cim Toldy utca 4. U 33t6 Az „Erzsébet" kórházban egy állandó kertész keres­tetik. 6907 2 szobát, konyhát es mellékhelyiséget elcserél­nék 3 szobáért, konyháért és mellékhelyiségért meg­egyezés mellett, — Cim az üjságboltban. U 3330 Keresek egy németül tudó mindenes szakácsnőt, ki velem Bécsbe jönne. — Nyirviz-palota, ajtószám 9. 6891 Rózsa utca 22. számú ház hátulsó portája eladó. Egy tágas szobából és konyhá­ból álló lakosztály vétel esetén november hó 1-én elfoglalható. Bővebb felvi­lágosítást nyújt dr. Simkó E ndre ügyvéd . 6845 Különbejáratu bútorozott szoba előszobával tisztessé­ges magános urinőnek a város központján azonnal kkdó. Nagy Imre, Nyirviz­palota . _ 6926 Mosást, vasalást, foltozást vállalok. Hifhyftdi-utca 7. Értekezni d. e. 9-ig, d. u. 6-tót . 6932 3 hold föld eladó a Vi­lágos-tanyái — Értekezni Sólyom-utca 7. 6931 Középkorú nő elmenne magános úrhoz házvezető­n.'<n?k. Gazdasági dolgok­ban perfekt. — Balo^hné, Széchenyi-utca 38. U 3332 Felkérjük a nyírségi szeszgyárvezetőket, hogy jnlius 31-én, vasárnap, fon­tos szakértekezletre Kisvár­dán délelőtt 10 órakor a Nagyvendéglőben saját ér­dekükben jelenjenek meg 69 20 39 éves, minden szenve­délytől ment Máv. állomás előljáró 25—35 év közötti keresztény leány vagy öz­vegy komoly ismeretségét keresi házasság céljából. Bizalommal megirt teljes cimü leveleket „Nemes lé­lek" jelige alatt kér a ki­adóba. Legszigorúbb disz­kréciót, melyet viszont el­vár, uri becsületszavával biztosit. Anouym mellőzve. 6921 Kerékgyártó segédet ke­resek heti- vagy darab­számra. Tatos István, Uj­fehértó. 6935 Jóházból való Hu tanuló­nak felvétetik Klein Her­mán divatüzletében, Len­gyel cukrászda mellett. — 6922 Irodai teendőkben és gyorsírásban jártas gépírónő jó fizetéssel azonnali belé­pésre kerestetik. Cim a ki­adóban. 6924 Tiszta uj fehér grenadm bluz eladó. Damjanich-utca 5. szám. 6923 Egy ügyes borbélysegé­det keresek julius 30-iki belépésre. Jáger fodrász, Bessenyei-tér 9. 6925 Feles juhász 300 db anyajuh és 200 db bárány­nyal uradalomban helyet keres. Értekezni lehet Ad­ler turógyár, Sátoraljaúj­hely. 6918 MODERN KÖLCSÖNKÖNYVTÁR AZ ÜJSÁGBOLTBAN Elsőrendű sodrott papir­szölökötözéare alkal­mas, jutányos áron beszerezhető a JÚBA-nyomdában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom