Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 146-172. szám)

1921-07-22 / 164. szám

1921. julius 21. jStroarnjÉK. 3 KÖZGAZDASÁG A muszka hernyó elleni védekezéshez A »Nyirvidék;;-ben e hó 12-én rövi­den foglalkoztam a muszkahernyó kárté­telei elleni védekezésről azon cikk kapcsán melyet Kausay Tibor gazdasági felügye­lőtől ugyancsak a »Nyirvidék« e hó 9-én leközölt. E soraim célja pótlólag^ összefog­lalva ismertetni azt, mit Jablanowski Jó­zsef a budapesti rovartani állomás igaz­gatója, ki európai hirü tudós a Köztelek 1921. julius 16-iki számában közreadott és ezek szerint a répa között a igazban — libatop és disznóparaj — mejgtermő musz­kahernyó terjedésének a disznóparaj /el­hatalmasodása az oka főlegj. A gyomban elnyomott répában az el­késett gyérítés folytán szaporodik el s az elszáradt gyomról is átmegy a répára, ha későn gyéritették. Még akkor is, ha kivág­ták kapával a (gyomot. A védekezésül ajánlott árkolásra vo­natkozólag Jablonowskv azt jegyzi meg, hogy ugy látszik, miszerint az ellepett táb­lák körülárkolása csak akkor jár sikerrel, ha az árok feneke vizzel telt, ellenkező est­ben a muszkahernyó átmegy, a szomszéd­területre, bár állítólag nem vándortermé­szetü s határozott irányban tömeges ván­dorlásáról nem tud senki. Jablonowsky szerint a julius és augusztusi nemzedék szokott legveszedelmesebb lenni. Az első — május-juniusi — nemzedéket a gazda nem veszi rendesen észre, mi szintén nö­veli a bajt. Az általa az ajánlott védekezé­sek között foglal helyett a lerágott foltok beszórása — gyenge rétegzésü — szalmá­val. A beszórás után 1 és fél, 2 óráig várni kell míg a hernyó leveti magát a levél­ről. A szalmát ekkor meggyújtva á ré­palevelek bár rendesen elpusztulnak, de középütt ujak hajtanak ki tapasztalat sze­rint a füstölés eredménye leend a hernyó besülése. Ezen védekezés azonban nem vezet eredményre, ha a répa igen lombos levelű, hol a sürü levelek között a hernyó nem fog elpusztulni. Külön ki kell emelnem itt ugy, Jab­lonowsky igazgató, mint Kausay felügyelő által ajánlott uraniai zöld — schweinfurti zöld — alkalmazását 0.2 százalékos erős­ségiben — 100 liter vízre 200 gr. — melyet előzőleg s zándékosan nem ajánlottam, mi­vet méreg és igy. nagy óvatosságot igényel s nézetem szerint alkalmazása takarmá­nyoknál veszedelmes lehet kellő elővi­gyázat hiján. Ezen urániai zöld Jablo­nowsky szerint ma 180 koronáért kapható a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, de ;csakis helyi ható sági" engedéllyel vásárol­ható. Alkalmazásánál különösen a foltok széleinek, valamint belső és külső levélzet­nek egyformán erős bepermetezésére és lehetőleg; arra kell figyelemmel lenünk, hogy, eső ne rontsa a permetezés hatását. Neumann Lajos, gazdasági egyesületi titkár. — A Die Dante julius 15-iki száma, ai Divatszalon, Modenwelt, Blatt der Jiaus­Erau Juliusí számai megérkeztek és kapha­tók az Ujságboltban. NYILT-TER; 8 özv. Zoltán Józsefné Fe­renczi Ilona az egész csa­lád nevében fájdalommal jelenti szeretett édesanyjá­nak, a család fejének özv. Ferenczi Bertátnénak ~ f. évi julius há 21-én haj­nalban, élte 81 -ik évében történt gyászos elhunytát Szeretett otthonában Mis­kolcon fogjuk eltemetni. Emléke sirunkig élni fog közöttünk. flafetár­helyiséget vagy betonozott pincét azonnalra keresünk. Népbank R.-T,, Nyíregyháza. ÜGYES HETEST azonnali belépésre keresünk. 3311 Népbank R.-T., Nyíregyháza. Ügyvédi irodának alkalmas helyiséget keresek a város központjában. Cim az Ujságboltban. U 3315 Eladó egy igen szép uriház, tégla épü­let, cinklemez fedél, 3 szoba, fürdőszoba stb. elköltözés miatt, esetleg teljes berendezéssel- — Megvehető Nagy Imre irodájában, Nyirviz-palota. 6895 K. 19896-1921. « Árverési hirdetmény Nyíregyháza r.-t. város taná­csának K. 19896-1921. számú határozata alapján közhírré te­szem, hogy a város tulajdonát képező 32. számú telekkönyvi be­tétben felvett és a Debreceni-ut az Ehrenfeld és Guttmann farak­tár mesgyevonala, végül a farak­tár és a konzervgyár r.-t. telepek kőzött elvezető dülőut által ba­tárolt telekrész nyilvános árveré­sen házépítési célokra folyó évi julius hó 25 én délután 3 órakor a helyszínen megtartandó nyil­vános árverésen el fog adatni. A tervek és az árverési feltéte­lek Szohor Pál pü. tanácanjk hi­vatalos helyiségében megtekint­hetők. Nyíregyháza, 1921. julius 6­6914 Dr. Bencs, polgármester. 41122/1—921. Hirdetmény Az alólirott m kir. pénzügy­igazgatóság részére szükséges és az 1921 évi szeptember hó 1-től kezdve beszerzendő papiros, iro daszerek, nyomtatványok és könyv, kőtő munkák szállításának bizto­sításának biztosítása céljából az 1921. évi augusztus hó 18-ik napján délelőtt 10 órakor a m. kir. pénzügyigazgatóság 9 számú hivatalos helyiségében nyilvános Írásbeli versenytárgyalás fog tar­tatni, melyen az ajánlattevők vagy igazolt képviselői jelen le­hetnek. Az írásbeli zárt ajánlatok az 1921. évi augusztus bó 17 nap­jának délelőtt 10 órájáig nyúj­tandók be a m. kir. pönzügyigaz­gatóság főnőkénél, még pedig minden egyes iparág köréhez tar­tozó cikkre vonatkozólag külön­kfllön ajánlat tehető csupán csak az év hátralevő részére, valamint egy évre vagy három évre is. — Csupán szabályszerűen kiállított, pecséttel lezárt és sértetlen bo­rítékban, elhelyezett ajánlatok fognak tárgyalás alá vétetni. A borítékra feljegyzendő az, hogy e hirdetményre vonatkozó ajánlatot tartalmaz. A szállítási feltételek a m. kir. pénzügyigazgatóság irodaigazga­tójánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők, egyébként a vál­lalkozó köteles a „Közszállitási szabályzat" ban foglaltakhoz al­kalmazkodni. Azok a pályázók, kik ajánlatuk benyújtásakor a m. kir. pénzügy­igazgatósággal üzleti összekötte­tésben még nem állottak illetőleg előtte ismeretlenek, tartoznak szállítóképességüket és megbízha­tóságukat a vállalatuk telepére illetékes kereskedelmi és iparka­mara bizonylatával igazoltatni. Az odaítélés legkésőbb az 1921. évi augusztus hó 30-ig meg fog történni, mely időpontig ajánlat­tevők ajánlataikkal kötelezettség­ben maradnak. A m. kir. pénzügyigazgatóság fenntartja a jogot, hogy a beér­kezett ajánlatok kőzött az aján­lott árakra való tekintet nélkül szabadon választhasson és a szer­ződést annyi időre kösse meg, amennyire azt jónak látja. M. kir. pénzügyigazgatóság. Nyíregyháza, 1921. junius 18. Rimaszombathy Géza 6912 m. kir. pü. igazgató­Értesítés. Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű uri közönséget, hogy Bodnár Pál fodrász üzletéből ki­léptem és háznál való borotvá­lásra a nap bármely szakában, a délutáni órákban pedig az Uszodában készséggel állok a nagyérdemű uri közönség rendel­kezésére. Előjegyzéseket az Ujságbolt továbbit. A nagyérdemű uri közönség b. pártfogasát kérve, vagyok ki­váló tisztelettel 3326 Bujdosó Imre, fodrász. flPRQ 6IF5DETÉSEK. Eladó egy New-Yorkba (Antwerpenen át) szóló hajójegy. Szeőcs István, Hodász, Szatmár m. 3316 Főkertészi, vagy kertészi állást keres egy 50 év kö­rüli, kis családu ember, ki a kertészetnek minden ágai­ban szakképzett, melyet iga­zolványokkal igazolhat. Cim Elek Lajos főkertész, Hegy­alja-Mád . 6887 Egy erős, tölgyfa nagy mángorló és egy békebeli frakk öltöny eladó. Luther­utca 13. szám. 6900 Fehérnemű javítást elvál­lal esetleg házhoz is el­megy fiatal hadiözvegy. — Cim a kiadóban. 6886 Keresek egy németü tudó mindenes szakácsnőt, ki velem Bécsbe jönne. — Nyirviz-palota, ajtószám 9. 6891 Egy jó női-cipőmunkás és egy csizmamunkás fölvéte­tik. Elein Mayer Zöldségtér 3319 Elköltözés miatt szalon­bator és Sunda-féle cim­balom sürgősen eladó. Cim Toldy utca 4. U 3316 100 klgr. téli sós szalona eladó Debreceni-u. 41. Fiatal intelligens úrinő magános úrhoz, vagy úr­nőhöz házvezetőnőnek eset­leg i rodai teendőkre is ajánlkozik, Cim a kiadóban. 6917 Két jó csizmamunkus fel­vétetik azonnal Burger An­talnál Zöldség-tér 6. 6909 Egy kontrafékes szabadon futó kerékpár, uj külső és belső gumikkal eladó. Belső körút 14. 6908 Jó karban lévő 20 cali ­berü winchester 8000 ko­ronáért eladó. Cim a kia­dóban. 6915 Két éves kisfiú mellé jobb leányt vagy dadát ke­resek. Cim az Ujságbolt­ban. U 3328 Eladó egy Máv. benzin­motor 42 colos cséplővel, üzemképes, esetleg cséplő külön is. Jakab Nyirpa­zony. 3322 Tanonc nyomdában fize­tés — vagy ellátással fel­vétetik. Cim az Ujságbolt­ban. 3323 Készítek hasfüzőt, csipő­formálókat. Fűző tisztítást, javítást elvállalok. Körte­utca 25. 3321 Eladó Epreskert-utca 45. számú ház. Vétel esetén 2 szoba elfoglalható. Érte­kezni ugyanott. U 3315 Egy Jókarban levő disz­nóól eladó. Hegtekinthető Mező-u. 3 . 6903 Felső-ruha varrónő ke­restetik pusztára. Cim a kiadóban . 6904 Az „Erzsébet" kórházban egy állandó kertész keres­tetik^ 6907 Bethlen-utca 16. számú és a Dessewffy-tér 11. sz. sarokház eladó. ü 3297 Komplett garzon háló­szoba és egy diófa asztal eladö. Megtekinthető este 6—8 óráig Bethlen-u. 44. U 3306-

Next

/
Oldalképek
Tartalom