Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 146-172. szám)

1921-07-03 / 148. szám

.jütmwtM, 19)1: julius 3. Száraz, pormentes retorta Bükkfaszén kapható nBgyban és kicsinyben. — Kereskedőknek olcsó viszontelérusitói árak. Martoa Imii és Molnár Wolfner Gyula és Társa-féle (uradalmit), G Y A PJ UT legmagasabb napi áron vesz az export-impfcrt gazdasági részvénytársaság Buda­pest, V., Akadémia-utca 12., Szabolcsvármegyei felügyelősége Nyíregyháza, Kállói-utca 32. 3968 A gazdaközönség legmegbízhatóbb és legelőnyösebb kereskedelmi szerve a 6199 Szabolcsvármegyei Gazdasási Egyesület Kereskedelmi Irodája Nyíregyháza Ideiglenes helyisége Dessewffy-tér 15. szám. Foglalkozik mindennemű gabonák, magvak, termények és élőállatok közvetítésével és vé­telével, közvetít és elad vetőmagvakat, tüzelő­anyagokat, zsákok, ponyvák és minden egyéb gazdasági műszaki cikkeket, gép-, kenő- és motorhajtó olajokat, gépzsir és kocsikenőcsöt stb. pp* Csodafalevelet, (fólia stranconia) Bodzavirágot és Kőrisbogarat átvesz és bevált a legmagasabb napi áron, szedésre, begyűjtésre és kezelésre nézve szakszerű felvilágosítást nyújt Földes Márton Arany Kereszt Drogéria Nyíregyháza, Városház-épület. Telefonszám 150. 6003 Uj ajtók és ablakok, keményfa, tömör és fehérre festett hálószobák, előszobabutorok különböző alakban, teljes konyha­berendezések, keményfa, tömör íróasztalok külön­böző méretekben és inindeuféle egyes bútordara­bok szállításra készen mindig kaphatók. Bútorja­vitás a leggyorsabban és legjobb kivitelben készül. Nyíregyházi Famunkások Termelő- és Értékesítő Szövetkezete, Kossuth-tér 10. U 3146 Minden méretű gépszij és műszaki áru állan­dóan nagy választékban gyári áron kapható Wirtschafter Ármin vaskereskedőnél, Nyíregyházán. Telefon szám 90. 3927 Intelligens géplakatos segéd a cséplési idényre ellátás és rész ellenében segéd­gépésznek, esetleg fűtőnek ajánl­kozik. Cim a kiadóban. 6529 f li l. iT 1-* ** ' » t szsMíCsii^zpzrad líüt­MM Egyesült Budapesti Ta&arékpántár afftUáK tatéasto Rfirtgjfkízái Alaptőke 2 millió korona. Takarék és ietyószamia betétek helyezése, vílJóSc !esz.lra:k>Já«ta tegelfoyösebfe Wétetefc' meffett. KfliíöWi pénzeltet doUáraka(;vem és elad a legmagasabb napi árfolyamon. Tflzsdei RietbizAsoka', bsá- és kffHfika átutalásokat a tejfloíi­. •yosabisaw cszközöL Vállalatokat é» üzleteket finánc4­roz, vállalja azok vezetését, te­bonyoHtáait, eöenőrzését é> általában ftágfatVozik a baafc­mindea igával 784 Gazdaságban, esetleg irodában alkalmazást keres róm. kat. vallású, 21 éves, jó írású, leszerelés előtt álló al­hadnagy. — Szőlei román meg­szállott területen laknak, haza nem mehet. Cim : Ér-utca 23. Lórencz Isiván kályhásmester, Nyírbátor Elvállal cserépkályhák átrakását és azok javítását a legjutányosabb árak mellett 6062 K. 18433 — 1921. Hirdetmény. A m. kir. • pénzügyminisztérium II. 7824—1921, számú rendelete értelmében figyelmeztetem a dohány, termelőket és általában a város kö­zönségét, hogy saját érdekükben a dohánycsempészettől vagy bármely más dohányjövedéki kihágás elköve­tésétől annyival is inkább tartózkod­janak, mert az ezeken ért egyének ellen az 1921. évi VII. tc. határoz­mányai, melyek nemcsak súlyos pénzbírságot, hanem az elzárás bün­tetését is maguk után vonják, teljes szigorral fognak alkalmaztatni. Nyíregyháza, 1921. junius 31. 6243 Dr. BENCS polgármester. Betonkavics és betonáruhoz való homok kapható vaggontételekben is azonnali szállításra beton-áru anyagokkal együtt AZ ÉPÍTŐ ANYAGOT TERMELŐ RT.­NÁL Alsózsolczán. — Megrendelések : GERGELY SAMU cégnél Miskolcz, Vay-ut 21. szám. —6116 Hirdetmény. A nyíregyházi Gazdasági Hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja (Luther-utca 5. szám.) bélyeg- és illetékmentesen, a legmagasabb összegekig folyósít köl­csönt kötvényekre, váltókra, folyószámlára, értékekre, lábon álló terményekre, ' háziipari és ipari készítményekre árukra, gazdasági gépekre. Magas kamatozás mellett elfogad bármily nagy összegű betéteket, va­lamint készpénz letéteket megőrzés végett. Gyorsan eszközöl bármely országba irányuló átutalási megbízásokat. A budapesti piacra hitelleveleket ad, melyekért a legminimálisabb dijakat számítja fel. 4099 Az Igazgatóság. Kereskedők Húsiparosok Földbirtokosok leggforsabban és legpontosabban javítják és hitelesíttetik Simanecz János gépjavító és mérleglakatos mű­helyében, Nyíregyháza, Kossuth­utea 45. szám. ü 3175 4 HP gőzcséplőgarniturá­val első cséplést vállal. M kir. államrendőrség nyíregy­házi kapitánysága. 5292-1921. rk. FELHÍVÁS. A m. kir. államrendőrség nyír­egyházi kapitánysága 2C0 m s évi tűzifa szükségletét biztosítani óhajtván, felhívom a nyíregyházai fakereskedőket, hogy fenti meny­nyis£gü tűzifa szállítására vonat­kozó zárt Írásbeli ajánlataikat f. évi julius hó 10 ig a m. kir. ál­lamrendőrség nyíregyházai kapi­tánvságához adják be. Nyíregyháza, 1921. junius 26. 6551 Berets, rendőrtanácsos. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom